• Tartalom
Oldalmenü

36/2014. (IX. 25.) MNB rendelet

a forint- és az euroérmék utánzatáról, valamint a forint- és az eurobankjegyek utánzatáról szóló 2/2010. (I. 28.) MNB rendelet módosításáról1

2017.12.16.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés g) és h) pontjában,

a 7. § (4) bekezdése tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendeletet kell alkalmazni

a) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által kibocsátott, illetve forgalomba hozott és forgalomban lévő, valamint az MNB által forgalomból bevont, de törvényes fizetőeszközre átváltható forint forgalmi és emlékérmék (a továbbiakban együtt: forintérme) utánzatára,

b) a 10. § tekintetében – az euroérmékhez hasonló érmekről és zsetonokról szóló 2004. december 6-i 2182/2004/EK tanácsi rendeletben nem szabályozott kérdésekben, valamint a szankciókra vonatkozó szabályok kivételével – az euroérmék utánzatára.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1.2 emlékérme tematika: az adott emlékérme kibocsátásának alapjául szolgáló történelmi, politikai, társadalmi esemény, személy, helyszín, műalkotás stb., ide nem értve az ezen tárgyköröket rendszerező gyűjtői sorozatot;

2. emlékérem: törvényes fizetőeszköznek nem minősülő, fémből készült (többnyire) kerek, kisplasztikai alkotás, amelyet történelmi, politikai, társadalmi események vagy személyek tiszteletére, öntés vagy sajtolás, azaz verés alkalmazásával készítenek;

3. forint emlékérme: az MNB által kibocsátott, illetve forgalomba hozott forintérme, amelynek elsődleges szerepe nem a készpénzben teljesítendő fizetésekhez történő felhasználás, hanem történelmi és kulturális értékek közvetítése, a közfigyelem ezen értékekre való ráirányítása, ismeretterjesztés és a rajta megörökített személyről, eseményről, kiemelkedő évfordulóról való megemlékezés, tisztelgés;

4. forintérme-utánzat: a forintérme egészének, egy részének vagy egyes egyedi képi elemeinek, továbbá az emlékérme tematikának a felhasználásával – bármely eljárással – készült olyan tényleges (kézzel fogható) vagy virtuális (kézzel nem fogható) ábrázolás, amely alkalmas lehet arra, hogy forintérme látszatát keltse, függetlenül az ábrázolás méretétől, anyagától, színétől és attól, hogy az adott forintérmével megegyező, módosított vagy az azon nem szereplő alkotóelemet is tartalmazó érmeképet jelenít meg;

5. forintérme egyedi képi elemei: az adott forintérme kibocsátásáról rendelkező jogi normában meghatározott alábbi elemek:

a)3 az értékjelzés,

b)4 a „forint” megnevezés vagy annak a gyakorlatban használatos – magyar vagy idegen nyelvű – rövidítése,

c)5 Hazánknak az adott forintérme kibocsátása időpontja szerinti – magyar vagy idegen nyelvű – hivatalos megnevezése vagy annak a gyakorlatban használatos rövidítése,

d) a verési évszám,

e) a „BP.” verdejel,

f) az elő- és hátlapon megjelenített ábrázolás;

6. forint forgalmi érme: az MNB által a készpénzben teljesítendő fizetésekhez történő felhasználás céljából kibocsátott forintérme;

7. műszaki jellemzők: az adott forintérme kibocsátásáról rendelkező jogi normában meghatározott alábbi jellemzők:

a) átmérő,

b) tömeg,

c) peremvastagság és -kialakítás,

d) anyagösszetétel;

8.6

9. kereskedelmi kommunikáció: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti fogalom.

3. Tiltó rendelkezések

3. § (1) Tilos olyan forintérme-utánzat készítése, készíttetése (a továbbiakban együtt: készítés), amely valamely forintérmével összetéveszthető, vagy ahhoz képi megjelenésében hasonló.

(2)7 A 6. § (1) bekezdésében, valamint a 7. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével tilos fémből olyan forintérme-utánzatnak minősülő tárgy – így különösen az emlékérem, a zseton, a fémkorong, a játék- és a kellékpénz, ide nem értve az érmeveréshez használt félgyártmányokat – készítése, amely

a)8 tartalmazza a „forint” megnevezést vagy annak a gyakorlatban használatos – magyar vagy idegen nyelvű – rövidítését,

b)9 tartalmazza Hazánknak az adott forintérme kibocsátása időpontja szerinti – magyar vagy idegen nyelvű – hivatalos megnevezését vagy annak a gyakorlatban használatos rövidítését,

c) mérete az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott referenciasávon belül van, vagy

d) a forintérme elő- és hátlapján megjelenített ábrázoláshoz részben vagy egészben hasonlító motívumot, képi elemet jelenít meg.

(3)10 Az (1) és a (2) bekezdés szerinti tilalom mind a forintérme-utánzat készítése, mind annak tényleges felhasználása (pl. forgalmazás) időpontjára vonatkozóan fennáll.

4. § Tilos a forintérme-utánzaton, valamint a forintérme-utánzathoz kapcsolódóan bármely formában – így különösen a csomagoláson és a kereskedelmi kommunikáció során – az „érme”, „emlékérme” kifejezés használata.

5. § Tilos a forintérme egyedi képi elemeinek kereskedelmi célból bármely eljárással (pl. festés, gravírozás, aranyozás, ezüstözés) történő módosítása.

4. Engedély nélkül készíthető forintérme-utánzat

6. § (1)11 Az MNB engedélye nélkül készíthető a fém alapanyagú forint forgalmi érme utánzat, ha

a)12 nem tartalmazza a „forint” megnevezést vagy annak a gyakorlatban használatos – magyar vagy idegen nyelvű – rövidítését, és

b) mérete az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott referenciasávon kívül van, vagy

c) mérete az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott referenciasávon belül van, feltéve, hogy

ca) anyagösszetétele eltér az 1. melléklet 2. pontjában az adott átmérő-tartományra meghatározott anyagösszetételtől, és

cb) átmérőjének és peremvastagságának kombinációja egyértelműen kívül esik az 1. melléklet 3. pontjában meghatározott átmérő és peremvastagság tartományokon.

(2)13

(3) Az MNB engedélye nélkül készíthető nem fém alapanyagból a forintérme-utánzat, amennyiben valamely forintérmével nem téveszthető össze, vagy ahhoz képi megjelenésében nem hasonló.

(4) Az MNB engedélye nélkül készíthető a forintérme-utánzat illusztrációként papír és egyéb nem fém alapanyagon, valamint az elektronikus eszköz útján, internetes honlapon, vezetékes vagy vezeték nélküli eszközzel hozzáférhetővé tett forintérme-utánzat.

5. Engedélyhez kötött forintérme-utánzat

7. § (1)14 Az MNB-nek a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 45. § d) pontja szerinti jogkörében kiadott engedélye alapján készíthető a fém alapanyagú

a) forint emlékérme utánzat,

b) forint forgalmi érme utánzat, ha az a 6. § (1) bekezdésében foglalt előírások bármelyikétől eltér, vagy az azoknak való megfelelése tekintetében kétség merül fel.

(1a)15 Az (1) bekezdés szerinti engedélyeztetési kötelezettség mind a forintérme-utánzat készítése, mind annak tényleges felhasználása (pl. forgalmazás) időpontjára vonatkozóan fennáll.

(2) Az engedélykérelmet a forintérme-utánzat készíttetője vagy – ha a forintérme-utánzatot annak tényleges előállítója használja fel – készítője (a továbbiakban együtt: felhasználó) a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtja be.

(3) Az engedélykérelemhez a felhasználó mellékeli a forintérme-utánzat grafikai tervét vagy képét.

(4) A forintérme-utánzat készítésére irányuló hatósági engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díj mentes.

8. § (1) Az MNB engedélye alapján elkészített forintérme-utánzat mintapéldányát vagy elektronikus megjelenítését a felhasználó nyolc munkanappal a felhasználás megkezdése előtt bemutatja az MNB-nek.

(2) Ha az MNB engedélye alapján a forintérme-utánzat eltérhet a 6. § (1) és (2) bekezdésében foglalt előírásoktól, a felhasználó a forintérme-utánzat előállítása és felhasználása során gondoskodik a forintérme-utánzat zárt helyen történő biztonságos tárolásáról és őrzéséről, valamint olyan nyilvántartásról, amelyből pontosan megállapítható az elkészített, a felhasznált, a fel nem használt – ideértve a selejtet is – és a megsemmisített forintérme-utánzat darabszáma. A felhasználó gondoskodik továbbá az előállítás során keletkezett selejt és a fel nem használt forintérme-utánzatok megsemmisítéséről.

6. A forintérme-utánzat készítésére és felhasználására vonatkozó egyéb előírások

9. § A forintérme-utánzat készítésének és felhasználásának e rendeletben nem szabályozott kérdései tekintetében a szerzői jogról szóló törvény megfelelően irányadó.

7. Az euroérme-utánzat

10. § (1) Az euroérmék közös oldalának formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogok jogosultja a Bizottság.

(2) Az euroérme-utánzatra a 2182/2004/EK tanácsi rendelet, valamint a Bizottság által az euroérmék közös oldalának formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogi védelemre meghatározott előírások az irányadók.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

11/A. §16 E rendeletnek a forint- és az euroérmék utánzatáról, valamint a forint- és az eurobankjegyek utánzatáról szóló 2/2010. (I. 28.) MNB rendelet módosításáról szóló 36/2014. (IX. 25.) MNB rendelet módosításáról szóló 47/2015. (XI. 18.) MNB rendelet

a) 5. §-ával megállapított 2. § 1. pontját, valamint

az MNB által 2015. december 31-ét követően kibocsátott emlékérme 2016. január 1-jét megelőzően készített utánzatára is alkalmazni kell azzal, hogy a 7. § (2) bekezdése szerinti engedélykérelem benyújtási kötelezettség a felhasználót a forint emlékérme utánzata 2016. január 1-jétől való felhasználása esetén terheli.

12. § E rendelet

1. 10. §-a az euroérmék közös oldalának formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogi védelemről szóló 2011. február 10-i 2011/C 41/03 bizottsági közleménynek (HL C 41., 2011.2.10., 4–6. o.),

2. 14. § (2) bekezdése az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról szóló 2013. április 19-i 2013/211/EU európai központi banki határozat 2. cikkének

való megfelelést szolgálja.

13. § E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés első és második francia bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

14–15. §17

1. melléklet a 36/2014. (IX. 25.) MNB rendelethez

A forint forgalmi érméről készített utánzat egyes paraméterei
1.     A forint forgalmi érme utánzata készítésénél figyelembe veendő referenciasáv meghatározása
A forint forgalmi érme utánzatának méretére vonatkozó referenciasáv az átmérő és a peremvastagság referenciatartományába tartozó átmérő- és peremvastagság-értékek kombinációja, az alábbiak szerint:
1.1.     Az átmérő referenciatartománya 20,50 millimétertől 29,00 milliméterig terjed.
1.2.     A peremvastagság referenciatartománya az átmérő referenciatartományába tartozó átmérő-értékek 5,0%-a és 13,1%-a közötti valamennyi érték.
2.     A forint forgalmi érme utánzatának anyagösszetételére vonatkozó korlátozások meghatározása

 

Átmérő (mm)

Anyagösszetétel

1

20,50–23,39

Cu75/Ni4/Zn21

2

23,40–24,39

Galvanizált lágyacél

3

24,40–29,00

Cu75/Ni4/Zn21 és
Cu75/Ni25

3.     A forint forgalmi érme utánzatának átmérő- és peremvastagság tartományára vonatkozó korlátozások meghatározása

 

Átmérő (mm)

Peremvastagság (mm)

1

20,8–21,6

1,25–2,05

2

24,4–25,2

1,30–2,10

3

25,9–26,7

1,40–2,20

4

27,0–27,8

1,40–2,20

5

27,9–28,7

1,60–2,40

6

23,4–24,2

2,25–3,05

4.     Grafikus ábrázolás
Az alábbi ábra – tájékoztató jelleggel – az 1–3. pontban foglaltakat szemlélteti, a forint forgalmi érmékről készített utánzatokra vonatkozó paraméterekkel.

2. melléklet a 36/2014. (IX. 25.) MNB rendelethez

Forintérme-utánzat készítésére, készíttetésére irányuló kérelem

1. A forintérme-utánzat felhasználójára* és annak képviselőjére vonatkozó adatok

Felhasználó neve:

 

Felhasználó lakcíme vagy székhelye:

 

Képviselő neve:

 

Képviselő lakcíme vagy székhelye:

 

Elektronikus levél (email) cím**:

 

Telefon**:

 

Telefax**:

2. A forintérme-utánzatra vonatkozó adatok

Felhasználás célja:

 

Készítendő darabszám:

 

Sokszorosítás módja:

 

Alapanyag megnevezése:

 

Forintérme-utánzat leírása:

 

Kereskedelmi forgalomba hozatal módja, tervezett időpontja és időtartama:

 

* Felhasználó: a forintérme-utánzat készíttetője vagy – ha a forintérme-utánzatot annak tényleges előállítója használja fel – készítője.
** Az adat megadása nem kötelező.
Dátum: .......................................................
...................................................
Felhasználó aláírása
1

A rendeletet a 7/2021. (II. 25.) MNB rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte 2021. április 1. napjával.

2

A 2. § 1. pontja a 47/2015. (XI. 18.) MNB rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § 5. pont a) alpontja a 34/2017. (XII. 1.) MNB rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § 5. pont b) alpontja a 34/2017. (XII. 1.) MNB rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § 5. pont c) alpontja a 34/2017. (XII. 1.) MNB rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § 8. pontját a 47/2015. (XI. 18.) MNB rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (2) bekezdése a 47/2015. (XI. 18.) MNB rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 34/2017. (XII. 1.) MNB rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 34/2017. (XII. 1.) MNB rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. § (3) bekezdése a 47/2015. (XI. 18.) MNB rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

11

A 6. § (1) bekezdése a 47/2015. (XI. 18.) MNB rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

12

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a 34/2017. (XII. 1.) MNB rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

13

A 6. § (2) bekezdését a 47/2015. (XI. 18.) MNB rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A 7. § (1) bekezdése a 47/2015. (XI. 18.) MNB rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

15

A 7. § (1a) bekezdését a 47/2015. (XI. 18.) MNB rendelet 3. §-a iktatta be.

16

A 11/A. §-t a 47/2015. (XI. 18.) MNB rendelet 4. §-a iktatta be.

17

A 14–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.