• Tartalom

36/2014. (X. 22.) ORFK utasítás

36/2014. (X. 22.) ORFK utasítás

a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekményeket követő rendőri intézkedésekről

2018.07.01.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – összhangban a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény, továbbá a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás rendelkezéseivel – kiadom az alábbi utasítást:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség).
2. Az utasítás rendelkezéseit a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 370. §-ába ütköző, gépjárműre elkövetett lopás, valamint a Btk. 380. §-ába ütköző jármű önkényes elvétele bűncselekményekre kell alkalmazni.
3. Az utasítás célja a gépjárművekkel kapcsolatos bűnözés visszaszorítása és eredményesebb felderítése, a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekményre vonatkozó feljelentést követő rendőri intézkedések egységes gyakorlatának kialakítása, továbbá a gépjárműkörözések adatáramlásának felgyorsítása.
II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
1. A feljelentést felvevő feladatai
4. Az utasítás hatálya alá tartozó bűncselekményre vonatkozó feljelentés esetén a Rendőrség feljelentést felvevő munkatársa (a továbbiakban: feljelentést felvevő) a Robotzsaru Integrált Ügyviteli, Ügyfeldolgozó és Elektronikus Iratkezelő Rendszerben (a továbbiakban: Robotzsaru Rendszer) elérhető „gépjárművel kapcsolatos feljelentésről” elnevezésű jegyzőkönyvben rögzíti a feljelentést.
5. A feljelentést felvevő
a) a közölt adatok alapján – lehetőség szerint – ellenőrzi, hogy a gépjárművet jogszerűen elszállították-e;
b) végrehajtja a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasításban (a továbbiakban: 54/2013. ORFK utasítás) foglaltakat azzal, hogy amennyiben a külföldön nyilvántartásba vett gépjárműre elkövetett bűncselekmény miatt tett feljelentéskor a feljelentő a gépjármű alvázszámát közölni nem tudja, késedelem nélkül intézkedik a nem ismert alvázszám lehető leggyorsabb – szükség esetén a nemzetközi bűnügyi együttműködés ismert csatornáinak igénybevétele útján történő – megállapítására és annak a körözésben történő rögzítésére;
c) soron kívül intézkedik a helyszín biztosítására, az adatgyűjtés végrehajtására (vélt távozási útvonalak, környező parkolók, lakótelepek vonatkozásában), térfigyelő, egyéb kamerák feltérképezésére, azok felvételeinek elemzésére, illetve szükség esetén a szemle lefolytatására;
d) a feljelentés felvételével egyidejűleg a feljelentőt tájékoztatja, hogy a feljelentése alapján soron kívül megtörténik a gépjármű adatainak közlése a közterületen szolgálatot teljesítő rendőri állománnyal.
6. Amennyiben a körözés elrendelését megelőzően megállapításra kerül, hogy a feljelentésben szereplő adatok a közúti közlekedési nyilvántartásban szereplő adatoktól eltérnek, a körözést – a feljelentővel történő ismételt egyeztetést követően – a nyilvántartásban szereplő adatok alapján kell elrendelni, kivéve ha a nyilvántartás nyilvánvaló elírást tartalmaz. E rendelkezés alkalmazása során nyilvánvaló az elírás, ha a járműazonosító adatok eltérnek a szabványtól.
2. Nyomozás elrendelését követő feladatok
7. A feljelentés hiányos felvétele esetén intézkedni kell a hiányzó adatok beszerzésére, azok jegyzőkönyvben történő rögzítésére.
8. Az elkövetés tárgyát képező gépjármű felkutatása érdekében – a gépjármű technikai adatait tartalmazó – megkereséssel kell élni az autópálya-kezelők, a parkolótársaságok, az önkormányzatok, a polgárőrség, valamint egyéb civil szervezetek felé, amelyek lopott gépjárművek felkutatásával foglalkoznak.
9.1 Az utasítás 5. pont c) alpontja szerinti térfigyelő és egyéb kamerák feltérképezésének, elemzésének elmaradása esetén azt soron kívül pótolni kell, az érdemleges adatot tartalmazó felvételeket le kell foglalni. A lefoglalás mellett – a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 316. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén – sor kerülhet az információs rendszerben tárolt adatok megőrzésre történő kötelezésére is.
10. Az eljáró szerveknek az illetékességi területükön feltérképezett autóbontóknál, gépjárműszerelő műhelyekben, szakszervizekben, gépjármű-kereskedőknél adatgyűjtést kell folytatniuk a bűncselekmény tárgyát képező gépjármű felkutatása érdekében.
11. A bűncselekmény tárgyát képező gépjármű felkutatása érdekében ellenőrzést kell folytatni a Robotzsaru Rendszer Prioráló Moduljában, továbbá az Országos kereső felületén, valamint a határellenőrző és regisztrációs rendszer webes megjelenítő felületén (HERRweb).
12. Az eltulajdonított gépjármű megtalálása esetén szemlét kell végrehajtani a feltalálás helyén és annak közvetlen környezetében a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasításban foglaltak figyelembevételével.
13. A nyomozó hatóság vezetőjének az elmúlt hónap bűnügyi helyzetének tükrében – a gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények megelőzése és felderítése érdekében – meg kell határoznia a közrendvédelmi és a bűnügyi szolgálati ág szolgálatteljesítése során végrehajtandó feladatait.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. Ez az utasítás a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.
15.2
1

A 9. pont a 14/2018. (V. 10.) ORFK utasítás 16. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 15. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére