• Tartalom

361/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

361/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti úthasználati díjelszámolásról, valamint az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2015.12.24.

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 36. alpontjában,

a 4. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában,

az 5. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

a 6. § tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 7. § tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés q) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti úthasználati díjelszámolás

1. § (1) A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ) a hozzá a tárgyhónapban beérkező úthasználati díjakról, a pótdíjakról és egyéb eljárási jellegű díjakról a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig, ha az munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első munkanapig, adatot szolgáltat az úthasználati díj beszedése érdekében szerződéskötésre kijelölt Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak (a továbbiakban: KKK).

(2) A KKK az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján számlát állít ki a NÚSZ részére legkésőbb az adatszolgáltatás kézhezvételét követő hónap 5. napjáig, ha az munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első munkanapig. A kiállított számla alapján a NÚSZ köteles legkésőbb ugyanezen napig a befizetést teljesíteni a számlán feltüntetett, a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) vezetett kincstári számlák javára. Az általános forgalmi adó összegének átutalásakor a NÚSZ feltünteti a KKK adószámát.

(3) Az általános forgalmi adó tekintetében az állami adóhatóság felé a bevallást a KKK teszi meg, a befizetést a NÚSZ teljesíti a (2) bekezdésben foglaltak szerint.

(4) A NÚSZ a kiállított számla végösszegének pénzügyi teljesítéséről az átutalást igazoló bizonylat általa ellenjegyzett másolatát megküldi a KKK részére. A Kincstár a számlakivonat megküldésével tájékoztatást ad a NÚSZ-nak az úthasználati díj és pótdíj bevétel beérkezéséről.

2. Záró rendelkezések

Hatályba léptető rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2)2

Átmeneti rendelkezések

3. § Az 1. § (2)–(4) bekezdésben foglaltakat a NÚSZ-hoz 2014. november és 2014. december hónapban úthasználati díjból, pótdíjból és egyéb eljárási díjból származó bevétel esetében is alkalmazni kell.

Módosító rendelkezések

4–5. §3

6–7. §4

Hatályon kívül helyező rendelkezések

8. §5

1–2. melléklet a 361/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez6

1

A rendeletet a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 285. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdését a 423/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 4–5. § a 423/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a alapján nem lép hatályba.

4

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8. § a 423/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a alapján nem lép hatályba.

6

Az 1-2. melléklet a 423/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére