• Tartalom

365/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

365/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2015.01.01.

A Kormány

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) és u) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1) 44/D. § (1) bekezdésében az „Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézethez” szövegrész helyébe az „A Hivatalhoz” szöveg lép.

2. § Az R1 a következő 50/E. §-sal egészül ki:

50/E. § 2015. január-április hónapokra a kincstár a 2014. évre e rendelet alapján megállapított köznevelési célú támogatásokat megállapító határozat alapján, külön kérelem benyújtása nélkül – a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján megszűnt jogcímek és a 2014. december 31-éig megszűnt intézmények, feladatellátási helyek kivételével – a 2014. december hónapra folyósított támogatásnak megfelelő összegű támogatási előleget folyósít a köznevelési intézmény fenntartója, továbbá a bevett egyház számára.”

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2) a következő 3/B. §-sal egészül ki:

3/B. § A Hivatal vezeti az Nkt. 61. § (4a) bekezdésében meghatározott szaktanácsadói névjegyzéket.”

4. § Az R2 6. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenysége keretében)

e) kidolgozza az Nkt. 64. §-ában meghatározott pedagógus minősítő vizsga és pedagógus minősítési eljárás során használt szempontrendszert és eljárásrendet. A pedagógus minősítő vizsga és pedagógus minősítési eljárás során használt eszközöket a miniszter hagyja jóvá.”

5. § (1) Az R2 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal köznevelést érintő ellenőrzési feladatai az alábbiak:)

a) az Nkt. 87. § (2) bekezdése szerinti országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést szervez,”

(2) Az R2 9. § a következő e) ponttal egészül ki:

(A Hivatal köznevelést érintő ellenőrzési feladatai az alábbiak:)

e) szervezi a pedagógusok minősítő vizsgáját és minősítési eljárását az Nkt. 64. § (6) bekezdése szerint.”

3. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3) 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az OH minden év július 31-éig jelentést készít a miniszter részére, amelyben javaslatot tehet a pedagógusértékelési eszközök módosítására.”

7. § Az R3 10. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Az intézményvezető a pedagógus jelentkezését május 10-éig rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben. Az intézményvezető a pedagógus minősítő vizsgára, minősítési eljárásra való jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg.
(6) A beérkezett jelentkezéseket az OH ellenőrzi, és az adott év május 31-éig jóváhagyja az általa működtetett informatikai támogató rendszerben.
(7) A miniszter az OH javaslata alapján elkészített minősítési tervben minden év június 20-áig dönt a tárgyévet követő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. A miniszter a döntésről legkésőbb minden év június 30-áig az OH által működtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti a pedagógust és az intézményvezetőt.”

8. § (1) Az R3 11. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az OH az általa működtetett informatikai támogató rendszer segítségével kijelöli a minősítő bizottság elnökét és 7. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti köznevelési szakértő (a továbbiakban: szakértő) tagját. Az OH megkeresi a minősítő bizottság 7. § a) pont aa) alpontja, b) pont ba) alpontja és c) pontja szerinti tagjainak delegálása érdekében a 7. § (4) bekezdés szerint kijelölt felsőoktatási intézményt és a Magyar Tudományos Akadémia elnökét.
(2) Az OH minden év július 31-éig az általa működtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti az (1) bekezdés szerint kijelölt szakértőket és az őket foglalkoztató intézmények vezetőit.”

(2) Az R3 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az OH az adott év november 30-áig meghatározza a minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítési eljárás esetében a portfólióvédésének időpontját, a minősítő bizottság elnökét és tagjait, majd erről az általa működtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti az érintett pedagógust, a minősítő bizottság elnökét és tagjait, valamint a szakértőt foglalkoztató intézmény vezetőjét.”

(3) Az R3 11. § (10)–(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(10) A minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vett pedagógus az értékelést követő tizenöt napon belül értékelő lapot tölthet ki a minősítő bizottság elnökéről és a szakértőkről az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben. Az OH által működtetett informatikai támogató rendszer az értékelő lapot elérhetővé teszi a pedagógus, a szakértő, a minősítő bizottság elnöke és a pedagógust foglalkoztató intézmény vezetője számára.
(11) A minősítő bizottság a minősítő vizsga, minősítési eljárás esetében a portfólióvédés időpontjától számított tizenöt napon belül döntést hoz. Az értékelés részletes eredményét, valamint a minősítő bizottság döntését a döntést követő öt napon belül, decemberi vizsga vagy portfólióvédés esetében legkésőbb a minősítő vizsga, a minősítési eljárás évének utolsó munkanapjáig a minősítő bizottság elnöke rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben. Az OH által működtetett informatikai támogató rendszer az értékelés részletes eredményét, valamint a minősítő bizottság döntését elérhetővé teszi a pedagógus és a pedagógust foglalkoztató intézmény vezetője számára.”

9. § Az R3 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

38. § (1) 2015. január 1. és 2015. augusztus 31. között az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) 118,9 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 163,3 százaléka alapfokozat esetén,
c) 179,6 százaléka mesterfokozat esetén.
(2) 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) 119,3 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 168,9 százaléka alapfokozat esetén,
c) 186,4 százaléka mesterfokozat esetén.
(3) 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) 119,6 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 174,5 százaléka alapfokozat esetén,
c) 193,2 százaléka mesterfokozat esetén.”

10. § Az R3

b) 11. § (5) bekezdésében az „a kormányhivatalt” szövegrész helyébe az „az OH-t”,

c) 11. § (8a) bekezdésében az „a kormányhivatal” szövegrészek helyébe az „az OH” szöveg, az „a kormányhivatalt” szövegrészek helyébe az „az OH-t”,

d) 11. § (8a) és (12) bekezdésében az „A kormányhivatal” szövegrész helyébe az „Az OH”,

e) 12. § (2) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe az „OH”

szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére