• Tartalom

367/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

367/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.01.01.

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„34. új pszichoaktív anyag: az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendeletben szereplő anyag vagy vegyületcsoport;”

2. § Az R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. melléklet szerinti kábítószereket és pszichotróp anyagokat, valamint az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendelet szerinti új pszichoaktív anyagokat – a (2) bekezdésben meghatározott gyógyszerek kivételével – minden más anyagtól térben elkülönítve kell elhelyezni.”

3. § (1) Az R. 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben az OAC megállapítja, hogy a Gytv. 15/B. § (3) bekezdésében foglaltak együttesen fennállnak, kezdeményezi az egészségügyért felelős miniszternél a feltételezett új pszichoaktív anyag listára vételét az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendeletbe.”

(2) Az R. 27. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Amennyiben valamely, az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendeletben szereplő vegyületcsoporthoz tartozó anyag a GyT. Mellékletébe vagy az 1. melléklet más jegyzékére felvételre kerül, az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendeletben a vegyületcsoport mellett ezen anyag kivételként kerül feltüntetésre.”

(3) Az R. 27. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Nem alkalmazható a Gytv. 15/C. § (2) bekezdése szerinti kockázatértékelési kötelezettség az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendeletben szereplő vegyületcsoportok vonatkozásában. A vegyületcsoport mindaddig az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendeletben marad, amíg van olyan, a vegyületcsoporthoz tartozó anyag, amely esetében fennállnak a (4) bekezdésben foglalt feltételek, vagy nem szerepel valamennyi anyag valamely más jegyzéken.”

4. § Az R.

a) 3. § (6) bekezdésében, 5. §-ában, 6. § (1) bekezdés b) pontjában, 6. § (2) bekezdés f) pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 8. § (1) bekezdés e) pontjában és záró szövegrészében, 17. § (1) és (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 25. § (2) bekezdésében az „1. melléklet” szövegrész helyébe az „1. melléklet és az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendelet” szöveg,

b) 26. § (1) bekezdésében az „1. mellékletben” szövegrész helyébe az „1. mellékletben és az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendeletben” szöveg,

c) 27. § (6) bekezdésében az „1. melléklet C) jegyzékére történő felvételét” szövegrész helyébe az „új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendeletben történő kihirdetését” szöveg,

d) 27. § (7) bekezdés c) pontjában az „1. melléklet C) jegyzékéről történő törlését” szövegrész helyébe az „új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendeletből történő törlését” szöveg,

e) 1. melléklet D) részének címében az „A C) JEGYZÉKRŐL ÁTHELYEZETT ANYAGOK JEGYZÉKE” szövegrész helyébe az „AZ ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGGÁ MINŐSÍTETT ANYAGOKRÓL VAGY VEGYÜLETCSOPORTOKRÓL SZÓLÓ MINISZTERI RENDELETBŐL ÁTHELYEZETT ANYAGOK JEGYZÉKE” szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az R.

a) 2. § (1) bekezdés g) pontjában az „az új pszichoaktív anyagok C) jegyzékéről törölt” szövegrész,

b) 1. melléklet C) része.

6. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére