• Tartalom

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól1

2016.12.02.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c)–f) pontjában,

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában,

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 46–47. § és az 52–53. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 48. § tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 49. § tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában,

az 50. § tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § g) pontjában,

az 51. § és az 5. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,

az 54. § tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f) pontjában,

az 55. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet jogállása és illetékességi területe

1. § (1) A földügyi igazgatás:

a)2 helyi szervei: az ingatlanügyi és telekalakítási hatóságként, továbbá mezőgazdasági igazgatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: járási hivatal), valamint a járási hivatal önálló hatósági jogkörrel nem rendelkező földügyi kirendeltségei,

b)3 területi szervei: az a) pontban megjelölt feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban együtt: kormányhivatal),

c) központi szerve: a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI).

(2) E rendelet alkalmazásában a földügyi igazgatás kiterjed

a) az ingatlan-nyilvántartással,

b) az állami alapmunkákkal, a földméréssel, térképészettel, távérzékeléssel, térinformatikai rendszerek működtetésével és az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségekkel,

c) a földminősítéssel, a földvédelemmel, a földhasznosítási előírások érvényesülésével és a földhasználati nyilvántartással,

d) a földtulajdoni és a földhasználati előírások érvényesülésével,

e) a földforgalommal és a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartással (a továbbiakban: földműves nyilvántartás)

összefüggő feladatok ellátására.

(3)4

(4)5 A járási hivatal és a kormányhivatal (2) bekezdés szerinti földügyi igazgatási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

(5)6

2. § (1) A FÖMI a miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

(2) A FÖMI-t a főigazgató vezeti.

(3) A főigazgató gyakorolja a FÖMI dolgozói felett a munkáltatói jogokat, továbbá a FÖMI egyéb vezetői felett a kinevezési jogkört.

3. §7 (1) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott földügyi igazgatási feladatkörében eljáró

a) kormányhivatal illetékessége a hatáskörébe tartozó ügyekben az adott megye (főváros) területére,

b) járási hivatal illetékességi területe a hatáskörébe tartozó ügyekben az 1. mellékletben meghatározott területre

terjed ki.

(2) A FÖMI országos illetékességgel jár el.

2. Az ingatlanügyi hatóságok kijelölése

4. § (1)8 A Kormány – ha e rendelet másként nem rendelkezik – első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalt, másodfokon a kormányhivatalt jelöli ki ingatlanügyi hatóságként.

(2)9 A Kormány a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait szerződés alapján igénybevevőknek az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti, a járási hivatal bevonásával történő ellenőrzésére, továbbá a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként – ha e rendelet másként nem rendelkezik – az igénybevevő székhelye, illetve ha a szolgáltatások igénybevétele attól eltérő telephelyen történik, a telephelye szerinti kormányhivatalt jelöli ki.

(3) A Kormány a FÖMI-t jelöli ki ingatlanügyi hatóságként

a) a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges, az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti hozzáférési jogosultság megadása, visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában történő határozat meghozatalára,

b)10 a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevevői, különösen a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalok által végzett adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére,

c) az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti, a magyarországi ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítására,

d) a 43. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági feladatok ellátására.

(4)11 A Kormány a megyei kormányhivatalt jelöli ki ingatlanügyi hatóságként

a) a 19. §-ban meghatározott eljárás engedélyezésére,

b) a 42. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott hatósági feladatok ellátására.

(5)12 A Kormány a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként a járási hivatalt, a kormányhivatalt és a FÖMI-t jelöli ki.

(6)13 Ha a másodfokú ingatlanügyi hatóságként eljáró kormányhivatal jogát vagy jogos érdekét a döntés-felülvizsgálattal érintett ingatlan-nyilvántartási eljárás közvetlenül érinti, különösen abban az esetben, ha az első fokú eljárásban megkereső, kérelmező volt, a Kormány másodfokú ingatlanügyi hatóságként

a) a Fejér Megyei Kormányhivatalt jelöli ki

aa) a Baranya Megyei Kormányhivatalt,

ab) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt,

ac) a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt,

ad) a Pest Megyei Kormányhivatalt,

ae) a Somogy Megyei Kormányhivatalt,

af) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt,

ag) a Tolna Megyei Kormányhivatalt,

ah) a Vas Megyei Kormányhivatalt,

ai) a Veszprém Megyei Kormányhivatalt,

aj) a Zala Megyei Kormányhivatalt

érintő másodfokú ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására;

b) a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatalt jelöli ki

ba) a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt,

bb) a Budapest Főváros Kormányhivatalát,

bc) a Békés Megyei Kormányhivatalt,

bd) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt,

be) a Csongrád Megyei Kormányhivatalt,

bf) a Fejér Megyei Kormányhivatalt,

bg) a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt,

bh) a Heves Megyei Kormányhivatalt,

bi) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt,

bj) a Nógrád Megyei Kormányhivatalt

érintő másodfokú ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására.

3. Földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv kijelölése

5. § A Kormány a FÖMI-t jelöli ki földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként.

4. A telekalakítási hatóság kijelölése

6. § (1)14 A Kormány – a honvédelmi és katonai célú ingatlanokat érintő, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eljárások kivételével – első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalt, másodfokon a kormányhivatalt jelöli ki az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti telekalakítási eljárás lefolytatatására hatáskörrel rendelkező hatóságként.

(2) A Kormány az összevont telepítési eljárást lefolytató építésügyi hatóságot jelöli ki a telekalakítási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságként, ha az összevont telepítési eljárásban telekalakítási eljárás is lefolytatásra kerül.

5. Egyes mezőgazdasági igazgatási szervek kijelölése

7. § (1)15 A Kormány első fokon a járási hivatalt, másodfokon a kormányhivatalt jelöli ki mezőgazdasági igazgatási szervként a földműves nyilvántartás vezetésére.

(2)16 A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként első fokon a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (a továbbiakban: föld) fekvése szerint illetékes járási hivatalt, másodfokon a kormányhivatalt jelöli ki

a) a Földforgalmi tv.-ben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzésére, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazására,

b) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) meghatározott, a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésére.

(3)17 A Kormány a föld fekvése szerint illetékes kormányhivatalt jelöli ki mezőgazdasági igazgatási szervként a föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárásra, továbbá a szerzési feltételek igazolására szolgáló hatósági bizonyítványok kiadására.

(4)18 Ha több kormányhivatal illetékességi területén fekvő földre vagy csereszerződés alapján kérik a tulajdonjog megszerzésének hatósági jóváhagyását, továbbá a szerzési képesség igazolására hatósági bizonyítvány kiállítását az eljárás lefolytatására az a kormányhivatal jogosult, amelyikhez az eredeti okiratokat benyújtották. Amennyiben az eredeti okiratokat több kormányhivatalhoz is benyújtották, az a kormányhivatal jár el, amelyhez először benyújtották azokat. Egyidejű benyújtás esetén az a kormányhivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez nagyobb számú érintett föld tartozik, azonos számú föld esetén pedig az a kormányhivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez tartozó érintett földek összterülete nagyobb.

(5)19 A Kormány a föld fekvése szerint illetékes járási hivatalt jelöli ki mezőgazdasági igazgatási szervként a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyására irányuló eljárások lefolytatására.

(6)20 Ha több járási hivatal illetékességi területén fekvő földre kérik a földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági jóváhagyását, az eljárás lefolytatására az a járási hivatal jogosult, amelyikhez az eredeti okiratokat benyújtották. Amennyiben az eredeti okiratokat több járási hivatalhoz is benyújtották, az a járási hivatal jár el, amelyhez először benyújtották azokat. Egyidejű benyújtás esetén az a járási hivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez nagyobb számú érintett föld tartozik, azonos számú föld esetén pedig az a járási hivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez tartozó érintett földek összterülete nagyobb.

6. Kiegészítő tevékenységek

8. §21 A járási hivatal, a kormányhivatal, valamint a FÖMI a rendelkezésre álló adat- és eszközállomány igénybevételével alaptevékenységén felül, egyéb – a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve saját alapító okiratában foglalt – szolgáltatási tevékenységet is végezhet, ha az a jogszabályban előírt feladatainak az ellátását nem veszélyezteti.

6/A. 22 A beadványok címzése

8/A. § (1) A beadvány postai úton történő benyújtása esetén a küldeményen fel kell tüntetni az illetékes kormányhivatalnak vagy járási hivatalnak a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás szerinti, e rendelet alapján földügyi igazgatási, valamint telekalakítási hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységét vagy a FÖMI-t mint ingatlanügyi hatóságot. A szervezeti egység feltüntetésének hiányában a beadvány kezelésére a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 38/B. §-a irányadó.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat érintő egyes eljárásokat, valamint a küldeményen feltüntetendő szervezeti egységek nevét és címét közzé kell tenni a miniszter által vezetett minisztérium, a kormányhivatalok, valamint a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján.

II. Fejezet

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI

7. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásra vonatkozó rendelkezések

9. § (1)23 Az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése, az ingatlan-nyilvántartás vezetése, valamint az abból történő adatszolgáltatás – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal, mint első fokú ingatlanügyi hatóság hatáskörébe tartozik.

(2)24 Ha csereszerződés alapján több járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlanra kérik a tulajdonjog bejegyzését, a döntés meghozatalára valamennyi érintett ingatlan vonatkozásában az a járási hivatal jogosult, amelyikhez az eredeti okiratokat benyújtották.

(3)25 Fedezetcsere esetén, ha a kérelem több, különböző járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlanra vonatkozik, a döntés meghozatalára valamennyi érintett ingatlan vonatkozásában az a járási hivatal jogosult, amelyiknek az illetékességi területén fekvő ingatlanra a jelzálogjog bejegyzést kérik. Az eredeti okiratot a döntés meghozatalára jogosult járási hivatalhoz kell benyújtani. Ha a jelzálogjog bejegyzése több járási hivatalt érint, a döntés meghozatalára az a járási hivatal jogosult, amelyikhez az eredeti okiratokat benyújtották.

(4)26 Ha az eredeti okiratot a (2) és (3) bekezdés szerinti esetben ugyanazon a napon több járási hivatalhoz is benyújtották, ezért a megelőzés alapján nem állapítható meg a döntés meghozatalára jogosult hatóság, az ügyfeleket hiánypótlás keretében közös nyilatkozattételre kell felhívni. A felhívást a kérelem szerint több ingatlannal érintett, ennek hiányában az a járási hivatal bocsátja ki, amelyiknél a beadvány alacsonyabb iktatószámot kapott.

(4a)27 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 71/A. §-a szerinti függő hatályú döntés meghozatalára az a járási hivatal jogosult, amely a (4) bekezdés szerinti hiánypótlási felhívást kiadja.

(5)28 Az eljárás lefolytatására és a döntés meghozatalára a (2) és (3) bekezdés szerint jogosult járási hivatal köteles a döntés meghozatala előtt valamennyi érintett járási hivatal írásos véleményét kikérni a kérelem teljesíthetősége tekintetében. Az érintett járási hivatal a megkeresésre 8 napon belül köteles válaszolni. Véleményeltérés esetén az eljárás lefolytatására jogosult járási hivatal álláspontja az irányadó. A döntés meghozatalát követően a véleményeltérés okairól az érintett kormányhivatalokat tájékoztatni kell. Az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében a másodfokú eljárásra jogosult kormányhivatal a döntés jogerőre emelkedését követően tájékoztatja a minisztert a véleményeltérés okairól.

(6) Ha a föld bírósági végrehajtási árverésének vagy árverésen kívüli eladásának a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 139. §-ában foglalt feltételei 2014. március 14. napját követően következtek be vagy már azt megelőzően bekövetkeztek, de a föld értékesítése még nem történt meg, a Vht. 306. § (2) bekezdésével összhangban a föld kizárólag a Földforgalmi tv. 35. §-a szerinti árverésen értékesíthető, és a tulajdonjog csak ilyen árverés alapján jegyezhető be az ingatlan-nyilvántartásba.

(7)29 Peres, illetve nemperes eljárások során az ingatlan tulajdonszerzése tárgyában hozott bírósági döntés – ide nem értve a (8) bekezdésben meghatározott eseteket – alapján, a bírósági döntésben szereplő föld tulajdonjogának az ott meghatározott személy javára történő bejegyzéséhez a kormányhivatal által a 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján kiállított, szerzési képességet igazoló – 30 napnál nem régebbi – hatósági bizonyítvány is szükséges. Ha a járási hivatal megállapítja, hogy a szerzési képességet igazoló hatósági bizonyítvány nem került becsatolásra, a bírásági döntés által jogot szerzőt a hiányosság pótlására szólítja fel.

(8) A (7) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a bíróságnak az elbirtoklásról, illetve a tulajdonjog átruházásáról szóló egyezségnek a bíróság általi jóváhagyásáról szóló döntése alapján történő tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló eljárás során.

10. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény bejegyzéshez szükséges igazolásokra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása során aláírási címpéldánynak minősül a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, valamint a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban készített és a közreműködő ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta.

11. § (1)30 A választási eljárásról szóló törvényben meghatározott, a helyrajzi szám megváltoztatására vonatkozó tilalom betartása érdekében a járási hivatal az ingatlan helyrajzi számát érintő telekalakítási, illetve ingatlan-nyilvántartási eljárás során ellenőrzi, hogy az adott ingatlan címében szerepel-e a megváltoztatásra kerülő helyrajzi szám.

(2) Az ingatlan címadatában változást eredményező telekalakítási engedély megadására, illetve a helyrajzi szám változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére (ideértve a térképi adatbázisban történő változásvezetést is) csak a választási eljárásról szóló törvény szerinti határidőt követően kerülhet sor.

(3) A telekalakítási, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás végzéssel történő felfüggesztése helyett a kérelmezőt írásban kell értesíteni az eljárás lefolytatásának törvényi akadályáról.

8. 31 Több járási hivatalt érintő beadvány benyújtása

12. § (1)32 Az 1. melléklet szerinti több, különböző, ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlanokra vonatkozó beadványt (bejelentést, kérelmet, megkeresést) és a hozzá tartozó eredeti okiratokat mindegyik eljáró járási hivatalhoz külön kell benyújtani.

(2)33 Csereszerződés, valamint fedezetcsere esetén az eljárásban érintett többi járási hivatalhoz elegendő a bejegyzéshez szükséges okiratok egyszerű másolatát becsatolni. A kérelemben utalni kell arra, hogy az eredeti okiratot melyik járási hivatalhoz nyújtották be.

9. Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítása

13. § (1)34 A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás hivatalból, a járási hivatal észlelése alapján, a tulajdonos vagy vagyonkezelő bejelentésére (amennyiben ingatlanrendező földmérő jogosultsággal rendelkező személy által készített szakvéleményt mellékel), vagy a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott földmérési jogosultsággal rendelkező személy bejelentésére indul.

(2) A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindítása tényét

a)35 az ingatlanügyi hatóság által észlelt hiba esetén az erről készült hivatalos feljegyzés keltének napján,

b) a tulajdonos vagy vagyonkezelő bejelentésének beadása napján,

c) a földmérési jogosultsággal rendelkező személy bejelentésére indult eljárás esetén annak iktatását követő munkanapon

a folyamatban lévő széljegyek rangsorától függetlenül kell az érintett ingatlanok tulajdoni lapjára széljegyezni, és ezt követően haladéktalanul fel kell jegyezni.

(3) A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló tényfeljegyzés az eljárást lezáró érdemi döntés ellen benyújtott fellebbezéssel támadható meg.

(4)36 Törölni kell a tényfeljegyzést a járási hivatal ügy érdemében hozott döntésének jogerőre emelkedését követő munkanapon.

10. Az államhatár vonalában bekövetkezett változások ingatlan-nyilvántartási átvezetése

14. § (1)37 A járási hivatal az államhatár vonalának helyzetében, illetve a határvonal megjelölésében bekövetkezett változásokat – azok nemzetközi jogi hatályba lépését követően – az államhatárról szóló törvényben előírt,

a) a határokmányt kihirdető törvény, vagy

b) a kiegészítő határokmányt vagy a határjegyzőkönyvet jóváhagyó rendelet,

továbbá a határokmány – az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának rendjéről és a változások átvezetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott – nyilvántartási példányának adattartalmával összhangban a FÖMI által készített és a járási hivatal által záradékolt változási vázrajz, valamint az ahhoz tartozó egyéb munkarészek alapján vezeti át az ingatlan-nyilvántartásban.

(2)38 Ha az (1) bekezdésben meghatározott határvonal-változás olyan ingatlant is érint, amelyre nem kizárólagosan az állam tulajdonjoga van bejegyezve, a járási hivatal erről értesíti a tulajdonosokat, illetve az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervet.

(3) Az (1) bekezdés szerinti államhatár változást abban az esetben lehet a Magyarország részéről átadandó területekre átvezetni, ha azt megelőzően az állam tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került.

11. Fellebbezés

15. § (1)39 A járási hivatal ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntése ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül lehet fellebbezni.

(2) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltak vizsgálata nélkül – fellebbezés benyújtására jogosultnak kell tekinteni azt, akikre nézve a beadvány elintézése sérelmes lehet, így különösen:

a) az adatváltozást bejelentő személyt, továbbá azt, akit érintően a bejegyzés jogszerzést, terhelést, változást, törlést eredményez;

b) ha nem azonos az eljárás megindítójával, azt, akinek az ingatlanára vonatkozóan valamely tény feljegyzésére, törlésére, módosítására vagy adatváltozás átvezetésére került sor.

(3)40 Az az érdekelt, akinek a járási hivatal által hozott határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kérte, a kézbesítéstől számított 15 napon belül terjeszthet elő fellebbezést. E bekezdés alkalmazásában érdekeltnek a (2) bekezdés szerinti fellebbezés benyújtására jogosult minősül.

(4)41 A fellebbezést a kormányhivatal érdemi határozatának, vagy a fellebbezési kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, illetve a másodfokú eljárást megszüntető végzésének meghozataláig lehet visszavonni.

16. §42 A járási hivatal a fellebbezés folytán saját hatáskörben, vagy a másodfokú döntés alapján megismételt első fokú eljárásban meghozott döntését abban az esetben küldi meg az állami adóhatóságnak, ha a fellebbezéssel megtámadott döntését korábban is megküldte, vagy döntésének megváltoztatása okán azt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően egyébként is meg kell küldeni.

17. § (1)43 A kormányhivatal a fellebbezéssel megtámadott döntést

a) helybenhagyja,

b) megváltoztatja, vagy

c)44 megsemmisíti és a járási hivatalt új eljárásra utasítja.

(2)45 A kormányhivatal fellebbezés tárgyában meghozott másodfokú döntését – annak ingatlan-nyilvántartási foganatosítását követően – abban az esetben kell az állami adóhatóságnak megküldeni, ha

a) korábban a fellebbezéssel megtámadott határozatot is megküldték a részére, vagy

b) az első fokú döntés megváltoztatása okán azt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően egyébként is meg kell küldeni.

12. Bírósági felülvizsgálati kérelem

18. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerint az ingatlanügyi hatósági határozat utólagos kézbesítését kérő érdekelt a kézbesítéstől számított 15 napon belül terjeszthet elő bírósági felülvizsgálati kérelmet.

(2)46 A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyre vonatkozó iratokkal, valamint a tulajdoni lap másolatának munkapéldányával együtt fel kell terjeszteni a kormányhivatalhoz. A felterjesztést megelőzően az érintett ingatlan tulajdoni lapjára fel kell jegyezni az ingatlanügyi hatósági határozat elleni bírósági jogorvoslati kérelem benyújtása tényét.

(3) Az ingatlan határvonalát vagy területét érintő bírósági felülvizsgálati kérelmet a bírósági jogorvoslati kérelem benyújtása tényének feljegyzésével egyidejűleg meg kell küldeni valamennyi érintett ingatlan tulajdonosának is.

(4)47 A kormányhivatal a felterjesztett iratokat a bíróságnak a bírósági felülvizsgálati kérelem ügyében meghozott döntésével együtt küldi vissza a járási hivatalnak.

13. Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás

19. § (1)48 A kormányhivatal a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a végzését a járási hivatal javaslatának a figyelembevételével hozza meg. A végzés csak az eljárás lefolytathatósága tekintetében tartalmazhat döntést, az ügy érdemében történő döntéshozatalhoz iránymutatásul nem szolgálhat, arra kizárólag a járási hivatal jogosult.

(2) A köztársasági elnök területszervezési döntése alapján kialakított település vagy települések az ingatlan-nyilvántartás átalakítására irányuló különleges eljárás lefolytatását követően kerülnek felfektetésre az ingatlan-nyilvántartásba. Ennek megtörténtéig a területszervezési döntést megelőző település és helyrajzi szám szerint szerepelnek az ingatlan-nyilvántartásban.

14. Elektronikusan lekérdezett tulajdonilap-másolat felhasználhatósága

20. § Az eljáró szerv az általa elektronikus dokumentumként lekérdezett nem hiteles tulajdonilap-másolatot az eljárása során, így különösen a tényállás tisztázásához felhasználhatja, kivéve, ha jogszabály hiteles tulajdonilap-másolat felhasználását írja elő.

15. Adatleválogatást igénylő adatszolgáltatás elektronikusan feldolgozható formában

21. § (1) A FÖMI egyedi megállapodásban meghatározott térítés ellenében az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben foglalt keretek között:

a) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.);

b) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH);

c) a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA)

megkeresésére az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból adatleválogatást végezhet, amelynek eredményét elektronikusan feldolgozható elektronikus dokumentumként adja át a megkeresőnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus dokumentum szolgáltatási díjának megállapításánál – az egyedi megállapodásban – a nem hiteles tulajdoni lap szolgáltatásának díjáról szóló jogszabályokban meghatározott díjat és díjmegosztást is figyelembe kell venni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus dokumentum szolgáltatásának díja – törvényben meghatározott, a tulajdoni lap másolat szolgáltatásra vonatkozó díjmentesség hiányában – a megkeresőt terheli.

(4) Díjmentes adatszolgáltatásra helyrajzi számonként évente egy alkalommal kerülhet sor, a díjmentességről a megkeresőnek a vonatkozó jogszabályhely megjelölésével a megkeresésben nyilatkoznia kell.

(5) Az MNV Zrt. részére történő, az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás az alábbi adatokra nem terjed ki:

a) a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog,

b) a tulajdoni lap III. részén bejegyzett jogosult kiskorúságának ténye, gondnokság alá helyezésének ténye,

c) a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégnyilvántartásból történő törlésének ténye.

(6) Az MVH részére történő, az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás az alábbi adatokra nem terjed ki:

a) kiegészítő szöveges bejegyzés,

b) a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégnyilvántartásból történő törlésének ténye,

c) a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló vagy azzal kapcsolatos bírósági döntés elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásának ténye,

d) jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása, lemondás jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való rendelkezés jogáról,

e) földminősítési mintatér megjelölése.

(7) Az NFA részére történő, az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás az alábbi adatokra nem terjed ki:

a) a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog,

b) a társasházakról szóló törvény szerinti, a közös tulajdon átruházására a tulajdonostársak összes tulajdoni hányadának legalább kétharmadát feljogosító alapító okirat elfogadása, módosítása, továbbá az elfogadás, illetve a módosítás időpontja.

22. §49 A helyi adóhatóság megkeresésére a járási hivatal az illetékességi területén fekvő település vonatkozásában a helyi adókötelezettség megállapításához szükséges ingatlan-nyilvántartási adatok leválogatásával adatszolgáltatást végez, amely elektronikusan feldolgozható formában a tulajdoni lapon szereplő következő adatokat tartalmazza:

a) az ingatlan adatai;

b) az ingatlan tulajdonosának

ba) természetes személyazonosító adatai,

bb) tulajdoni hányada.

23. §50 A járási hivatal az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendelet szerinti földmérési földkönyvet elektronikusan szerkeszthető formában is szolgáltathatja.

III. Fejezet

A TERMŐFÖLD HASZNOSÍTÁSÁVAL, VÉDELMÉVEL ÉS A FÖLDMINŐSÍTÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RÉSZLETES SZABÁLYAI

24. §51 A termőföld védelméről szóló törvény szerinti földvédelmi (ideértve a földvédelmi szakhatósági közreműködés és a földvédelmi szakkérdés vizsgálatának esetét is), földminősítési és az újrahasznosítási eljárást, ha az eljárás tárgyát képező földrészletek a megyén belül különböző, az e §-ban meghatározott hatáskörében eljáró járási hivatal illetékességi területéhez tartoznak,

a) a megyeszékhely szerinti járási hivatal,

b) Pest megyében a Budakeszi Járási Hivatal,

c) a fővárosban a Fővárosi XI. Kerületi Hivatal

folytatja le.

25. §52 (1) A járási hivatal, valamint a kormányhivatal a 2. melléklet szerinti földvédelmi hatósági eljárásokban az ott meghatározott feltételek fennállása esetén, a 2. melléklet A) részében megjelölt szakkérdéseket is köteles vizsgálni, továbbá a 2. melléklet B) részében meghatározott hatóságokat, mint kijelölt szakhatóságokat köteles megkeresni.

(2) A 2. melléklet A) része szerinti eljárások eredményeként kiadott határozatnak – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglalt előírásokon túl – tartalmaznia kell

a) a rendelkező részben a vizsgált szakkérdésekkel összefüggő előírásokat és feltételeteket is,

b) az indokolási részben a vizsgált szakkérdések és a vizsgálat során tett, a döntés szempontjából lényeges megállapítások, valamint a rendelkező részbe foglalt előírások és feltételek indokainak részletes bemutatását is.

(3) Ha a fellebbezés az első fokú eljárásban vizsgált olyan szakkérdést érint, amelynek elbírálására a másodfokú ingatlanügyi hatóság nem rendelkezik szakértelemmel, a szakkérdés vizsgálatára a 2. melléklet A) részében foglalt táblázat „C” oszlopában megjelölt szerv rendelhető ki szakértőként.

(4) Ha a döntés felülvizsgálatára jogosult másodfokú ingatlanügyi hatóság a 2. melléklet A) részében foglalt táblázat „B” oszlopában meghatározott szakkérdés kapcsán megállapítja, hogy az első fokú határozatot az (1)–(2) bekezdésben foglaltak figyelmen kívül hagyásával hozták meg, a határozat megsemmisítésének van helye.

25/A. §53 (1) Ha a kormányhivatal másodfokú eljárásában, vagy a másodfokú szakhatósági közreműködésével, illetve szakértőként történő kirendelésével kapcsolatban a hatósággal szembeni kizárási ok áll fenn, a Kormány az 5. mellékletben meghatározott kormányhivatalt jelöli ki másodfokon eljáró földvédelmi hatóságként, közreműködő szakhatóságként az 5. mellékletben meghatározott illetékességi területen.

(2) A földvédelmi szakkérdés vizsgálatára az (1) bekezdésben meghatározott kizárási ok fennállása esetén az 5. mellékletben meghatározott kormányhivatal rendelhető ki szakértőként.

26. § (1)54 A termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott földminősítéssel kapcsolatos ügyekben első fokon a kormányhivatal

a) végzi a járási mintaterek kijelölését, karbantartását, a járási mintatér-jegyzék vezetését,

b) folytatja le a földminősítési eljárást, ha a különböző becslőjárásba vagy osztályozási vidékbe tartozó települések határa területrész átadása-átvétele következtében megváltozik.

(2)55 A több megye területére kiterjedő becslőjárás, illetve osztályozási vidék esetén a járási mintaterek felülvizsgálatával, újak kijelölésével kapcsolatos feladatokat a legnagyobb területtel érintett kormányhivatal – az érintett megyei kormányhivatalok javaslatainak figyelembevételével – látja el.

(3)56 A termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott, a földminősítési mintatér elhelyezését biztosító használati jogot a kormányhivatal gyakorolja.

26/A. §57

26/B. §58

IV. Fejezet

AZ EGYESÍTETT MŰVELÉSI ÁG VÁLTOZÁSI ELJÁRÁS

16. Általános rendelkezések

27. § (1)59 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló földrészlet (ideértve az alrészletet is, e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: földrészlet) művelési ágában vagy minőségében bekövetkezett változás esetén (ide nem értve azt az esetkört, ha a földrészlet adata művelés alól kivett területre változik) a járási hivatal olyan egyesített eljárást (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: egyesített eljárás) folytat le, amely a következő sorrendben magában foglalja:

a) a földrészlet természetbeni állapotnak megfelelő tényleges művelési ágának, valamint az ahhoz tartozó minőségi osztálynak és a kataszteri tiszta jövedelem értékének megállapítására irányuló földminősítési (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: földminősítési eljárás),

b) az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet előírásai szerinti

ba) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist érintő adatváltozás átvezetésére irányuló,

bb) vázrajz benyújtása esetén, annak a záradékolásra irányuló, és

c) az adatváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: változásátvezetési eljárás)

eljárást.

(2)60 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a járási hivatal abban az esetben is egyesített eljárást folytat le, ha a földrészlet végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős hatósági engedély alapján megvalósuló igénybevétel folytán az igénybevétellel nem érintett földrészlet esetében a földminősítést kizárólag annak területi mértékére tekintettel, jogszabályi előírás alapján kell elvégezni.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárás magában foglalja a kizárólag az érintett földrészlet minőségi osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítására irányuló földminősítési eljárást is.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eljárásra csak abban az esetben kerül sor, ha az ott meghatározott jogszabály, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény alapján a változásátvezetési eljárás lefolytatásához változási vázrajz készítése szükséges.

(5) Az egyesített eljárás bejelentésre, megkeresésre vagy hivatalból indul.

28. § (1) Az egyesített eljárás a 30. § (1) bekezdése, illetve a 33. § (1) bekezdése szerinti tényfeljegyzést követő munkanapon indul meg.

(2)61

(3)62 A 27. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárásban a járási hivatal a bejelentő által becsatolt és hatályos záradékokkal nem rendelkező változási vázrajzot 15 napon belül megvizsgálja, és ha annak adattartalma az állami alapadatok közé beilleszthető, ennek megfelelő záradékokkal látja el.

(4) A változásátvezetési eljárás a változási vázrajz záradékolását követő munkanapon indul meg, melynek ügyintézési határideje 15 nap.

(5) Harmincnál több önálló helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet vagy harmincnál több érdekeltet érintő beadvány esetén az ingatlan-nyilvántartási törvényben meghatározott határidő az egyesített eljárás egészére irányadó.

17. Bejelentésre induló egyesített eljárás

29. § (1) A földrészlet művelési ágában vagy minőségében bekövetkezett változásra (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: művelési ág változás) vonatkozó bejelentést az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény alapján az adatváltozás bejelentésére kötelezett személy nyújthat be. A bejelentést az egyesített eljárás megindítására irányuló kérelemnek kell tekinteni.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) természetes személy bejelentő esetén a természetes személyazonosító adatokat,

b) gazdálkodó szervezet bejelentő esetén a statisztikai azonosítóját,

c) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet bejelentő esetén a cégjegyzékszámot,

d) a művelési ág változással érintett földrészlet fekvése szerinti település nevét, a fekvés (külterület, belterület) megjelölését, helyrajzi számát, valamint a változással érintett terület nagyságát, művelési ágát, minőségi osztályát és aranykorona értékét.

(3) A bejelentéshez csatolni kell:

a) jogszabályban meghatározott esetben a változási vázrajzot;

b) a változási vázrajz hatósági vizsgálatáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetésének az igazolását;

c) a földminősítési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetésének az igazolását;

d) erdő és fásított terület művelési ág, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerinti fás legelő és vadföld, továbbá a halastó művelési ág megállapítására vagy megváltoztatására irányuló egyesített eljárás esetén az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendelet szerinti adatváltozást megalapozó jogerős hatósági döntést, illetve hatósági bizonyítványt.

30. § (1) A bejelentést követő munkanapon a folyamatban lévő széljegyek rangsorától függetlenül az érintett földrészlet tulajdoni lapjára hivatalból fel kell jegyezni a földminősítési eljárás megindítása tényét.

(2) Hivatalból kell törölni a tényfeljegyzést

a) a változásátvezetési eljárás során az ügy érdemében hozott, vagy

b) az egyesített eljárás bármelyik szakaszában a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasító vagy az eljárást megszüntető

döntés jogerőre emelkedését követő munkanapon.

(3)63 Ha a járási hivatal megállapítja, hogy a bejelentés hiányos vagy a mellékletek nem kerültek becsatolásra, a bejelentőt a bejelentés benyújtásától számított 15 napon belül – határidő megjelölésével – a hiányosság pótlására szólítja fel.

(4)64 A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése esetén a járási hivatal az egyesített eljárást a 32–33. §-ban meghatározottak szerint hivatalból folytatja.

(5)65 Ha a bejelentésben megjelölt földrészletet érintően termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt földvédelmi eljárás van folyamatban, a járási hivatal az egyesített eljárást megszünteti.

31. § (1)66 A bejelentés alapján indult egyesített eljárás keretében lefolytatott földminősítési eljárás eredményét jegyzőkönyvben, vagy ha a helyszíni szemlén az ügyfél nem vett részt, hivatalos feljegyzésben rögzíti a járási hivatal.

(2) Ha az egyesített eljárás során az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény vagy az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján a változásátvezetési eljáráshoz változási vázrajz szükséges, és az

a) benyújtásra került, ugyanakkor módosítása indokolt, annak módosítására a készítőjét,

b) nem került benyújtásra, annak elkészíttetésére a bejelentőt

kell felhívni azzal, hogy azt a jegyzőkönyv vagy a hivatalos feljegyzés alapulvételével kell elkészíteni.

(3)67 Ha a becsatolt változási vázrajz járási hivatal által történő vizsgálata és záradékolása külön – megelőző – eljárás keretében történt, az ügyfél kérelmére a járási földhivatal – ha ennek műszaki és jogi akadálya nincs – hatályossági idején belül egy alkalommal a változási vázrajzot újra záradékolja.

(4)68 A járási hivatal az adatváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetése esetén a záradékkal ellátott változási vázrajzot a határozathoz mellékelve küldi meg a bejelentő részére.

18. Hivatalból induló vagy hivatalból folytatott egyesített eljárás

32. § (1)69 Ha a járási hivatal a földrészlet művelési ágában vagy minőségében bekövetkezett változásról hivatalból szerez tudomást – ide nem értve a (4) bekezdésben meghatározott esetet –, a tudomásszerzést követő 15 napon belül helyszíni szemlét tart.

(2)70 Ha a járási hivatal az (1) bekezdés szerinti helyszíni szemle során megállapítja a földrészlet természetbeni (tényleges) állapotának és az ingatlan-nyilvántartás szerinti adatának az eltérését, a helyszíni szemle megtartásának napját követő 15 napon belül a bejelentési kötelezettségét elmulasztó ügyfelet 30 napos határidő megállapításával a 29. §-ban meghatározott bejelentésre szólítja fel.

(3)71 Ha az ügyfél nem tesz eleget a (2) bekezdésben meghatározott hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, a járási hivatal hivatalból lefolytatja az egyesített eljárást, melynek keretében – szükség szerint – a hiánypótlásra nyitva álló határidő utolsó napját követő naptól számított 30 napon belül gondoskodik a változási vázrajz elkészítéséről, továbbá az eljárási költségek megfizetésére kötelezi az ügyfelet.

(4)72 Ha a járási hivatal a földrészlet művelési ágában vagy minőségében bekövetkezett változást más hatósági eljárása keretében folytatott helyszíni szemlén vagy helyszíni ellenőrzése során állapítja meg, akkor az ügyfél felszólítására vonatkozó, a (2) bekezdés szerinti határidőket az e bekezdés szerinti helyszíni szemle vagy helyszíni ellenőrzés napját követő naptól kell számítani.

33. § (1)73 A hivatalból indult vagy hivatalból folytatott egyesített eljárás esetén a földminősítési eljárás megindítása tényének feljegyzésére és törlésére a 30. § (1), illetve (2) bekezdésében foglaltak irányadók azzal, hogy a földminősítési eljárás megindítása tényét a járási hivatalnak a 32. § (1) vagy (4) bekezdése szerinti helyszíni szemle, illetve helyszíni ellenőrzés alapján készült hivatalos feljegyzés alapján, legkésőbb annak keltét követő munkanapon belül kell feljegyezni.

(2) A hivatalból indult vagy hivatalból folytatott egyesített eljárásra egyebekben a 29–30. §-ban, valamint a 31. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

19. A megkeresésre induló egyesített eljárás

34. § (1)74 A hatósági megkeresésre induló egyesített eljárásban a bejelentésre induló egyesített eljárás rendelkezései irányadók azzal, hogy azt a hatóságot is az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti megkeresőnek kell tekinteni, amelynek a hatósági döntésén alapul a változás, és amelynek a döntéséről a járási hivatalt értesítenie kellett.

(2)75 Ha az adatváltozás átvezetéséhez változási vázrajz szükséges, akkor annak becsatolására az (1) bekezdés szerinti megkeresőt kell felhívni, abban az esetben is, ha a hatósági döntés nem tartalmazott kifejezett megkeresést, vagy az nem került megküldésre és a járási hivatal a változásról ellenőrzése során hivatalból vagy valamely hatóság tájékoztatása, illetve bejelentés alapján szerzett tudomást. A hiánypótlási felhívás eredménytelensége esetén a változási vázrajz járási hivatal által hivatalból történő elkészítésének a költségei is a megkeresőt terhelik.

35. §76 Ha a megkeresésre induló egyesített eljárás során a járási hivatal olyan változást is megállapít, amelyet az ügyfélnek kellett volna bejelentenie, a hivatalból induló egyesített eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

V. Fejezet

TELEKALAKÍTÁSI ELJÁRÁS

36. § (1) A telekalakítási eljárás kérelemre induló eljárás. A kérelem tartalma szerint a telekalakítási eljárás típusai a következők:

a) telekalakítási engedélyezési eljárás,

b) egyesített telekalakítási eljárás.

(2) Az egyesített telekalakítási eljárás lefolytatására vonatkozó kérelem alapján

a) a telekalakítás engedélyezésére és

b) a telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően a földrészlet adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: változásátvezetési eljárás)

irányuló eljárás indul meg.

(3) A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:

a) a telekalakítással érintett bármelyik földrészlet bármelyik tulajdonosa,

b) közös tulajdonban álló földrészlet esetén bármelyik tulajdonostárs,

c) aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,

d) az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező,

e) ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a földrészlet területnagyság szerinti többsége,

f) az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.

(4) Egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelmet az – a (3) bekezdés szerinti kérelem benyújtására jogosult – nyújthat be, aki az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben foglaltak szerint az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására egyébként jogosult.

(5) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) természetes személy kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat;

b) gazdálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét;

c) a telekalakítással érintett földrészlet vagy földrészletek helyrajzi számát, a földrészlet vagy földrészletek fekvése szerinti település megjelölésével;

d) a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás) megjelölését;

e) a telekalakítás célját, amely lehet:

ea) telekcsoport újraosztása,

eb) telekfelosztás,

ec) telekegyesítés,

ed)77 telekhatárrendezés;

f) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

(6) Az egyesített telekalakítási eljárás megindítására irányuló kérelemnek az (5) bekezdésben foglaltakon túl meg kell felelnie az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti előírásoknak is.

(7)78 A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelmet a miniszter által rendszeresített, az általa irányított minisztérium, valamint a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemhez mellékelni kell a telekalakítási dokumentációt, mely a 3. melléklet 1. pontjában felsorolt munkarészeket tartalmazza, a telekalakítás céljának függvényében.

(8) Telekalakítási dokumentációt

a) ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő, vagy

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, de a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló jogszabályokban meghatározott földmérési és térképészeti szakképzettséggel rendelkező személy a (9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével

készíthet.

(9) Ha a telekalakítási dokumentációt a (8) bekezdés b) pontja szerinti szakképzettséggel rendelkező személy készíti, a dokumentáció minőségét, valamint a tartalmi és pontossági előírásoknak való megfelelőségét a (8) bekezdés a) pontja szerinti jogosultsággal rendelkező szakember tanúsítja a változási vázrajzon és a telekalakítási helyszínrajzon.

(10)79 Azokra az ingatlanokra, amelyek a kisajátítást kérő tulajdonában vannak és a kisajátítási tervben szerepelnek, az (1) bekezdés szerinti telekalakítási eljárás helyett a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló kormányrendeletben meghatározott eljárásrendet kell alkalmazni és e kormányrendelet szerint záradékolt változási vázrajz alapján kerül sor a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére.

36/A. §80 Telekalakítási eljárás során a birtokösszevonási cél a telekcsoport újraosztás esetén valósul meg, amennyiben az eljárást megelőzően a tulajdonos tulajdonát képező és egymástól távol elhelyezkedő földrészletek

a) egy helyrajzi számon,

b) közvetlenül egymás mellé, vagy

c) út, árok, csatorna közbeékelődésével egymás mellé

kerülnek kialakításra.

37. § (1)81

(2) A telekalakítási eljárás megindítását az eljárás iránti kérelem benyújtását követő munkanapon valamennyi érintett tulajdoni lapon széljegyezni kell. A telekalakítási eljárás megindítása tényét a széljegyzést követő 8 napon belül hivatalból kell feljegyezni, kivéve, ha a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására kerül sor. Az erről szóló végzésben a széljegy törléséről rendelkezni kell és annak jogerőre emelkedését követő napon azt az ügyfelek értesítése nélkül törölni kell a tulajdoni lapról.

(3) A tényt hivatalból kell törölni az ingatlan-nyilvántartásból:

a) az engedély iránti kérelem ügyében folytatott eljárást lezáró érdemi döntés vagy az azt megszüntető végzés jogerőre emelkedését követő napon,

b) egyesített telekalakítási eljárásban a (7), illetve a (8) bekezdés szerinti széljegyzéssel egyidejűleg,

c) egyesített telekalakítási eljárás esetén az a) pontban meghatározott napon.

(4) A tény (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerinti feljegyzésének, illetve törlésének ingatlan-nyilvántartási foganatosításáról az ügyfeleket – ha jogszabály másként nem rendelkezik – külön értesíteni nem kell.

(5)82 A telekalakítási engedély és a hozzá tartozó telekalakítási dokumentáció az engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos. A telekalakítási eljárásban a változási vázrajzot a járási hivatal – ha ennek műszaki és jogi akadálya nincs – újra záradékolja.

(6)83 Abban az esetben, ha a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetése folyamatban lévő bírósági eljárás miatt nem történt meg, az ügyfél kérelmére a járási hivatal – ha ennek műszaki és jogi akadálya nincs – hatályossági idején belül egy alkalommal a telekalakítási engedélyt egy évre meghosszabbítja, valamint a változási vázrajzot újra záradékolja. A kérelemhez a bíróság által érkeztetett keresetlevelet csatolni kell.

(7) Az egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelem esetén a változásátvezetési eljárás a beadvány széljegyzésével – a (8) bekezdésben foglalt esetet kivéve – a telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követő munkanapon indul meg.

(8) Az egyesített telekalakítási eljárás esetén amennyiben a telekalakítási engedély másodfokon emelkedik jogerőre, a változásátvezetési eljárás a jogerős határozat első fokú ingatlanügyi hatósághoz történő beérkezésének napján indul meg.

(9) Egyesített telekalakítási eljárás esetén a változásátvezetési eljárási szakasz ügyintézési határideje 15 nap.

(10) Ha egyesített telekalakítási eljárás esetén a változásátvezetési eljárásra irányuló kérelem teljesítésére nincs lehetőség, a telekalakítási engedély jogosultja a szükséges okiratok benyújtásával az (5) bekezdésben megjelölt időn belül külön ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításával kérheti a földrészlet adataiban történő, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését.

38. § (1)84 A járási hivatal, valamint a kormányhivatal a telekalakítási eljárásban a 4. mellékletben meghatározott feltételek fennállása esetén, az ott megjelölt szakkérdéseket is köteles vizsgálni, továbbá – ha a szakkérdés vizsgálatára hatáskörrel nem rendelkezik – a 4. melléklet B) részében meghatározott hatóságokat, mint kijelölt szakhatóságokat köteles megkeresni.

(1a)85 Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró járási hivatal hatályos záradékával ellátott változási vázrajz és területkimutatás csatolásával a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalás ad ki.

(1b)86 A 4. melléklet A) része szerinti eljárások eredményeként kiadott határozatnak – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglalt előírásokon túl – tartalmaznia kell

a) a rendelkező részben a vizsgált szakkérdésekkel összefüggő előírásokat és feltételeteket is,

b) az indokolási részben a vizsgált szakkérdések és a vizsgálat során tett, a döntés szempontjából lényeges megállapítások, valamint a rendelkező részbe foglalt előírások és feltételek indokainak részletes bemutatását is.

(2)87 A járási hivatal a kérelem mellékleteként benyújtott telekalakítási dokumentációt tizenöt napon belül megvizsgálja. A járási hivatal által záradékolt változási vázrajz és a hozzá tartozó terület-kimutatás, valamint a telekalakítási helyszínrajz hiteles másolata képezi az alapját a 4. melléklet szerinti szakkérdések vizsgálatának, valamint a 4. mellékletben kijelölt szakhatóság vagy szakértő megkeresésének, ha előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az ingatlan-nyilvántartásban a kérelem tárgyát képező földrészletet vagy földrészleteket érintően változtatási vagy telekalakítási tilalom van feljegyezve. Ebben az esetben a telekalakítási kérelmet – a szakhatóságok megkeresése nélkül – el kell utasítani.

(4)88 A járási hivatal a telekalakítás engedélyezése esetén a – 3. melléklet 3. pontja szerinti záradékkal ellátott – változási vázrajzot a jogerős határozathoz mellékelve küldi meg a kérelmező részére.

(5)89 Abban az esetben, ha a telekalakítási eljárás az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzett bányatelket érint, a változásátvezetési eljárásban hozott bejegyző határozatot az illetékes bányafelügyeleti hatáskörében eljáró kormányhivatalnak is meg kell küldeni.

(6)90 Ha a fellebbezés az első fokú eljárásban vizsgált olyan szakkérdést érint, amelynek elbírálására a másodfokú telekalakítási hatóság nem rendelkezik szakértelemmel, a szakkérdés vizsgálatára a 4. melléklet A) részében foglalt táblázat „C” oszlopában megjelölt szerv rendelhető ki szakértőként.

(7)91 Ha a döntés felülvizsgálatára jogosult másodfokú telekalakítási hatóság megállapítja, hogy a telekalakítási határozatot az (1) és (1b) bekezdésben foglaltak figyelmen kívül hagyásával hozták meg, a határozat megsemmisítésének van helye.

38/A. §92 (1) Nem minősül telekalakítási eljárásnak a tulajdonosi jogokat gyakorló NFA kérelmére induló olyan megosztási eljárás, amely a Nemzeti Földalapba tartozó, kizárólagos állami tulajdonban lévő földrészlet árverés útján történő értékesítése céljából az erdő művelési ágú alrészlet önálló ingatlanná alakítására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányul.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárást a földrészlet fekvése szerinti területileg illetékes telekalakítási hatóságként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal folytatja le.

(3)93 A megosztáshoz szükséges földmérési munkarészeket az NFA által az árverési értékesítés során közzétett hirdetményben is szereplő ingatlan-nyilvántartási adatok alapján kell elkészíteni, és a változást az ingatlanügyi hatóság által záradékolt változási vázrajz alapján kell az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni azzal, hogy a változási vázrajz elkészítéséhez helyszíni felmérés nem szükséges.

(4) Az (1) bekezdés szerinti, az ahhoz kapcsolódó művelési ág változási, valamint a változás átvezetésére irányuló eljárást rangsorban megelőző kérelmek elbírálására irányuló valamennyi eljárást soron kívül kell lefolytatni.

39. § (1) A Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügy tárgyát képező építési beruházás tervezett megvalósítása érdekében lefolytatott egyesített telekalakítási eljárás telekalakítási engedélyezési eljárási szakaszának ügyintézési határideje 15 nap, a változásátvezetési eljárási szakasz ügyintézési határideje 5 nap.

(2) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított telekalakítási eljárásban a 38. § (1) bekezdését – a szakhatóságok bevonásának és közreműködésének feltétele tekintetében – az építési beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

VI. Fejezet

FÖLD TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZÉSI KÉPESSÉG IGAZOLÁSA

40. § (1)94 A kormányhivatal az ügyfél erre irányuló kérelemére hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az ügyfél földművesnek minősül vagy a Földforgalmi tv. 10. §-a alapján a föld tulajdonjogát megszerezheti, továbbá megfelel a Földforgalmi tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglaltaknak. A hatósági bizonyítvány a föld tulajdonjogának megszerzésére nem jogosít, az csak

a)95 a kérelemben megjelölt földnek

aa) végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárással összefüggő, vagy

ab) a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek árverés útján történő értékesítésére irányuló

árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását, vagy

b) a 9. § (7) bekezdésében meghatározott bírósági döntésben szereplő föld tulajdonjogának a bírósági döntésben szereplő fél javára történő bejegyzéséhez szükséges szerzési képességet

igazolja.

(1a)96 Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján az árverésen történő részvételhez kiállított hatósági bizonyítvány tartalmazza a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel fennállását.

(2) A hatósági bizonyítvány kiadására irányuló kérelemben meg kell jelölni a Fétv. 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az árverezésre kerülő vagy a bírósági döntés alapján történő tulajdonjog bejegyzéssel érintett föld fekvésének települését és helyrajzi számát.

(3)97

VII. Fejezet

FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATOK

41. §98 Az ingatlan fekvése szerinti járási hivatal első fokú hatósági jogkörébe a következő földmérési és térképészeti feladatok tartoznak:

a) ellátja az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis kezelését, a változások folyamatos vezetését és az abból történő adatszolgáltatást,

b) eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatos ügyekben,

c) ellátja az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményező vázrajzok és vázlatok vizsgálatát és záradékolását,

d) kijavítja a felmérési, térképezési vagy területszámítási hibákat,

e) elvégzi az állami alapadatok adatbázisaiban bekövetkezett, hivatalból észlelt változásokkal kapcsolatos munkákat,

f) közreműködik a megyei földmérési szakfelügyeleti tevékenység ellátásában,

g) elvégzi az állami alapmunkákkal kapcsolatos feladatokat, illetve részfeladatokat,

h) létesíti és működteti az illetékességi területére vonatkozó adat- és térképtárat,

i) elvégzi az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat tartalmának időszakos helyszíni ellenőrzését,

j) megindítja a bírságolási eljárást az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát érintő változások bejelentését elmulasztóval, valamint az állami alapadat-adatbázisok jogosulatlan felhasználójával szemben.

42. § (1)99 Az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatal hatósági jogkörébe a következő földmérési és térképészeti feladatok tartoznak:

a) az alapponthálózati pontok vonatkozásában:

aa) ellátja az adatbázisából történő adatszolgáltatást,

ab) gyakorolja az alapponthálózati pontok felett a tulajdonosi jogokat,

ac) intézkedik a pusztult alapponthálózati pont pótlásával kapcsolatos eljárás megindítása iránt,

ad) intézkedik a pusztult pontok esetében a helyreállításra kötelezett felé a költségek megfizetéséről,

ae) intézkedik szükség esetén a szabálysértési eljárás megindításáról,

af) intézkedik a rongált alapponthálózati pontok helyreállításával kapcsolatos eljárás megindításáról,

ag) intézkedik az új alapponthálózati pont elhelyezése esetén a kártalanítás megállapításáról,

ah) ellátja az állandó földmérési jelek helyszínelését, karbantartását,

ai) gyakorolja az állandó földmérési jelek által elfoglalt területre vonatkozó közérdekű használati jogot, valamint eljár az azzal kapcsolatos ügyekben;

b) ellátja az állami földmérési térképi adatbázisból, valamint az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból történő adatszolgáltatást;

c) ellátja a földmérési és térképészeti szakfelügyeletet;

d)100 ellátja az állami alapmunkákkal kapcsolatban a kormányhivatalra háruló hatósági feladatokat;

e) ellátja a közigazgatási határok központi nyilvántartásával kapcsolatos, rá háruló feladatokat;

f) vezeti a jogszabályokban meghatározott nyilvántartásokat;

g) megindítja a bírságolási eljárást az állami alapadat-adatbázisokat jogosulatlanul felhasználóval, valamint a jogosulatlan földmérési munkavégzővel szemben;

h)101 ellátja az illetékességi területéhez tartozó járási hivatalok földmérési és térképészeti tevékenysége tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e), g) és h) pontja szerint hatásköröket, továbbá a Ksztv. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti törvényességi ellenőrzést;

i) létesíti és működteti az illetékességi területére vonatkozó adat- és térképtárat;

j) adatot szolgáltat a FÖMI részére a közigazgatási és fekvéshatárok adatbázisához.

(2)102 A kormányhivatal lefolytatja a másodfokú eljárást a járási hivatal hatáskörébe tartozó földmérési és térképészeti ügyekben.

(3)103 A kormányhivatal illetékességi területén szakfelügyeleti jogkörében ellenőrzi az állami alapadatok adatbázisainak jogszerű felhasználását.

(4)104 A kormányhivatal a bejelentésre kötelezett földmérési munkákról nyilvántartást vezet.

(5)105 A kormányhivatal az illetékességi területén kiszabott bírság befizetésében jelentkező hátralék összegéről és a befizetett bírságok továbbutalásáról a rendelkezésre álló adatok alapján félévente, július 10. napjáig, illetve január 10. napjáig tájékoztatja a térképészetért felelős minisztert.

43. § (1) A FÖMI országos illetékességgel, mint ingatlanügyi hatóság jár el:

a) az állami alapadatok tárolása, kezelése és szolgáltatása, valamint az adatbázisok kezelése és üzemeltetése során,

b) az állami alapadatok és adatbázisok elektronikus (hálózaton keresztüli) szolgáltatása során,

c) a Magyarország területére vonatkozó űrtávérzékelt adatok beszerzése, kezelése és szolgáltatása során,

d) az új állami alapadatok alapadatbázisainak állami átvétele során,

e) az államhatár földmérési jelei (határjelei), valamint az aktív GNSS hálózat vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlása során,

f) az államhatár határjeleinek és határpontjainak EOV rendszerbeli koordinátáinak meghatározása során,

g) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból elektronikus formában hiteles záradékkal, valamint fokozott biztonságú elektronikus intézményi aláírással és időbélyegzővel ellátott hitelesített adatszolgáltatás végzése során,

h) az alaphálózati pontok áthelyezése, megszüntetése során,

i)106 a kormányhivatal alappont helyszínelésének ellenőrzése során,

j) a földmérési engedélyhez kötött tevékenység gyakorlásának időtartama alatt a tevékenységre jogosultnál lefolytatott hatósági ellenőrzés során,

k) az állami alapadatok jogszerű felhasználásának ellenőrzése és bírság kiszabása során a hatáskörébe utalt esetekben,

l) a részben vagy egészben közpénzek felhasználásával készített állami alapadatok adatbázisát érintő adatok átadásának elmulasztásáért kiszabandó bírságok kiszabása során,

m) a hatáskörébe utalt földmérési és térképészeti szakfelügyeleti tevékenység során,

n) a megyei földmérési szakfelügyelet ellenőrzése során,

o) számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer kezelése, működtetése során,

p) tulajdoni lap elektronikus formában szolgáltatott hiteles másolatának fokozott biztonságú elektronikus intézményi aláírással és időbélyegzővel történő ellátása során,

q) a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevétele iránti kérelem elbírálása során,

r) a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybevevők adatlekérdezései jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzése során,

s) a részben vagy egészben közpénzek felhasználásával készített, az állami topográfiai térképi adatbázis és az állami távérzékelési adatbázis adattartalmát érintő adatok kezelése és szolgáltatása során,

t) az ingatlan-, a földműves, valamint földhasználati nyilvántartás országos központi adatbázisának üzemeltetése, valamint az abból történő adatleválogatás és adattovábbítás során,

u) az országos térképtár létesítése és működtetése során.

(2) A FÖMI országos illetékességgel, mint földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv:

a) eljár a jogszabályokban meghatározott vagy delegált országos adatbázisok kezelése, változásvezetése és az azokból történő adatszolgáltatás során,

b) működteti a nemzeti téradat-infrastruktúra rendszert,

c) üzemelteti a kozmikus geodéziai obszervatóriumot,

d) eljár a földügyi igazgatás országos szintű adatainak feldolgozása, szakmai információs rendszerek, adattárak fejlesztése, üzemeltetése, más számítógépes rendszerekkel a kapcsolat és a folyamatos adatcsere biztosítása során,

e) eljár a földmérési, térképészeti és távérzékelési tudományos kutatás végzése és országos összhangjának megvalósítása során,

f) ellátja az ország teljes területére vonatkozó állami földmérési alaptérképek eladási példányainak őrzését, valamint az állami topográfiai térképek eredeti és eladási példányainak őrzését, kezelését, szolgáltatását, illetve értékesítését,

g) fenntartja, fejleszti és szolgáltatja az ország területére a domborzatmodellt, a felületmodellt, és geoportált üzemeltet,

h) vezeti a közigazgatási és fekvéshatárok adatbázisának központi nyilvántartását és abból adatot szolgáltat,

i) ellátja az állami alapmunkákkal összefüggő, a feladatkörébe utalt megrendeléssel és szerződéskötéssel kapcsolatos feladatokat,

j) végzi az állami térképi adatbázisok készítésével kapcsolatos – feladatkörébe utalt – légifényképezésre és az űrfelvételek beszerzésére vonatkozó koordinációs, megrendelői, előfeldolgozási feladatokat,

k) ellátja az ingatlan-nyilvántartás, az ingatlan-nyilvántartási térképkezelő, valamint a földműves- és földhasználati nyilvántartás számítógépes rendszerének fejlesztését,

l) kutatási és műszaki fejlesztési feladatokat végez, ezen belül különösen a szakmai információs rendszerek fejlesztését, irányítását, rendszerfelügyeletét, valamint a földügyi igazgatást érintő földmérési, térképészeti, távérzékelési és térinformatikai tudományos kutatások végzését, országos összhangjának megvalósítását látja el,

m) ellátja az agrárszakigazgatás terület alapú támogatásainak megvalósítását célzó hazai és európai uniós delegált feladatok végrehajtását,

n) eljár a parlagfűvel szennyezett területekkel kapcsolatos adatbázisok kezelésével, változásvezetésével és adatszolgáltatási feladatokkal kapcsolatban,

o) ellátja a szőlőültetvények azonosítását, az ágazati támogatások kifizetése, valamint a bor eredetvédelme térképi ellenőrzésének alapját szolgáló rendszer adatbázisainak előállítását, változásvezetését és a közzétételével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat,

p) ellátja a nemzetközi kötelezettségből származó feladatokat,

q) ellátja a nemzeti téradat-infrastruktúra alapjainak létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat,

r) ellátja az állami alapadatok adatbázisainak hálózati szolgáltatón keresztül történő egyedi szerződést követő hozzáférések biztosítását,

s) ellátja az állami földmérési és ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisok üzemeltetésével kapcsolatos minőségbiztosítási feladatokat,

t) tevékenységi körébe tartozó szakértői véleményt készít,

u) ellátja a szakirányú konferenciák, valamint a szakirányú továbbképzés akkreditálását.

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

44. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 56. § és a 6. melléklet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(3) A 21. § 2015. június 1-jén lép hatályba.

45. § Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.

46. §107 E rendelet eltérő rendelkezése hiányában, ahol e rendelet járási hivatalt említ, azon az ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró járási hivatalt kell érteni.

47–55. §108

56. §109

57. §110

1. melléklet a 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez


A földügyi igazgatási feladatokat ellátó járási hivatalok illetékességi területe111

1.112 BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA (székhelye: Budapest)

1.1.113 XI. Kerületi Hivatal (székhelye: Budapest, XI. ker.)
Budapest I. kerület
Budapest II. kerület
Budapest III. kerület
Budapest VIII. kerület
Budapest IX. kerület
Budapest X. kerület
Budapest XI. kerület
Budapest XII. kerület
Budapest XVIII. kerület
Budapest XIX. kerület
Budapest XX. kerület
Budapest XXI. kerület
Budapest XXII. kerület
Budapest XXIII. kerület

1.2.114 XIV. Kerületi Hivatal (székhelye: Budapest, XIV. ker.)
Budapest IV. kerület
Budapest V. kerület
Budapest VI. kerület
Budapest VII. kerület
Budapest XIII. kerület
Budapest XIV. kerület
Budapest XV. kerület
Budapest XVI. kerület
Budapest XVII. kerület

2.115 BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Pécs)

2.1.116 Komlói Járási Hivatal (székhelye: Komló)
Ág
Alsómocsolád
Apátvarasd
Bakóca
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
Bikal
Bodolyabér
Egyházaskozár
Erdősmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Felsőegerszeg
Gerényes
Geresdlak
Gödre
Hegyhátmaróc
Hidas
Kárász
Kátoly
Kékesd
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Komló
Köblény
Liget
Lovászhetény
Mágocs
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Martonfa
Máza
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mekényes
Meződ
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
Nagypall
Óbánya
Ófalu
Oroszló
Palé
Pécsvárad
Sásd
Szágy
Szalatnak
Szárász
Szászvár
Szellő
Tarrós
Tékes
Tófű
Tormás
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok
Vékény
Zengővárkony

2.2.117 Mohácsi Járási Hivatal (székhelye: Mohács)
Babarc
Bár
Belvárdgyula
Bezedek
Bóly
Borjád
Dunaszekcső
Erdősmárok
Feked
Görcsönydoboka
Hásságy
Himesháza
Homorúd
Ivándárda
Kisbudmér
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Liptód
Majs
Maráza
Máriakéménd
Mohács
Monyoród
Nagybudmér
Nagynyárád
Olasz
Palotabozsok
Pócsa
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szajk
Szebény
Szederkény
Székelyszabar
Szűr
Töttös
Udvar
Véménd
Versend

2.3.118 Pécsi Járási Hivatal (székhelye: Pécs)
Abaliget
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Berkesd
Birján
Bogád
Bosta
Cserkút
Egerág
Ellend
Görcsöny
Gyód
Hosszúhetény
Husztót
Keszü
Kisherend
Kovácsszénája
Kozármisleny
Kökény
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Orfű
Ócsárd
Pellérd
Pereked
Pécs
Pécsudvard
Pogány
Regenye
Romonya
Szalánta
Szemely
Szilágy
Szilvás
Szőke
Szőkéd

2.4.119 Siklósi Járási Hivatal (székhelye: Siklós)
Adorjás
Alsószentmárton
Babarcszőlős
Baksa
Baranyahídvég
Beremend
Besence
Bisse
Bogádmindszent
Bogdása
Cún
Csányoszró
Csarnóta
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Drávasztára
Egyházasharaszti
Felsőszentmárton
Garé
Gilvánfa
Gordisa
Harkány
Hegyszentmárton
Hirics
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kákics
Kásád
Kémes
Kemse
Kisasszonyfa
Kisdér
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kistapolca
Kistótfalu
Kisszentmárton
Kórós
Kovácshida
Lapáncsa
Lúzsok
Magyarbóly
Magyarmecske
Magyartelek
Márfa
Markóc
Marócsa
Márok
Matty
Nagycsány
Nagyharsány
Nagytótfalu
Okorág
Old
Ózdfalu
Palkonya
Páprád
Pécsdevecser
Peterd
Piskó
Rádfalva
Sámod
Sellye
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Sósvertike
Szaporca
Szava
Tengeri
Tésenfa
Téseny
Túrony
Újpetre
Vajszló
Vejti
Villány
Villánykövesd
Vokány
Zaláta

2.5.120 Szigetvári Járási Hivatal (székhelye: Szigetvár)
Almamellék
Almáskeresztúr
Bánfa
Basal
Bicsérd
Boda
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bükkösd
Bürüs
Csebény
Cserdi
Csertő
Csonkamindszent
Dencsháza
Dinnyeberki
Endrőc
Gerde
Gyöngyfa
Gyöngyösmellék
Helesfa
Hetvehely
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Kacsóta
Katádfa
Kétújfalu
Királyegyháza
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nagyváty
Nemeske
Nyugotszenterzsébet
Okorvölgy
Patapoklosi
Pécsbagota
Pettend
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Sumony
Szabadszentkirály
Szentdénes
Szentegát
Szentkatalin
Szentlászló
Szentlőrinc
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Velény
Zádor
Zók

3.121 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Kecskemét)

3.1.122 Bajai Járási Hivatal (székhelye: Baja)
Baja
Bácsszentgyörgy
Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsőszentiván
Gara
Hercegszántó
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Sükösd
Szeremle
Vaskút

3.2.123 Bácsalmási Járási Hivatal (székhelye: Bácsalmás)
Bácsalmás
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszőlős
Borota
Csikéria
Jánoshalma
Katymár
Kéleshalom
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Mélykút
Rém
Tataháza

3.3.124 Kalocsai Járási Hivatal (székhelye: Kalocsa)
Bátya
Drágszél
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dusnok
Fajsz
Foktő
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
Kalocsa
Miske
Ordas
Öregcsertő
Solt
Szakmár
Újsolt
Újtelek
Uszód

3.4.125 Kecskeméti Járási Hivatal (székhelye: Kecskemét)
Ágasegyháza
Ballószög
Felsőlajos
Fülöpháza
Fülöpjakab
Helvécia
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunbaracs
Kunszállás
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Nyárlőrinc
Orgovány
Szentkirály
Tiszaalpár
Tiszakécske
Tiszaug
Városföld

3.5.126 Kiskőrösi Járási Hivatal (székhelye: Kiskőrös)
Akasztó
Bócsa
Császártöltés
Csengőd
Fülöpszállás
Imrehegy
Izsák
Kaskantyú
Kecel
Kiskőrös
Páhi
Soltszentimre
Soltvadkert
Tabdi
Tázlár

3.6.127 Kiskunfélegyházi Járási Hivatal (székhelye: Kiskunfélegyháza)
Bugac
Bugacpusztaháza
Gátér
Kiskunfélegyháza
Pálmonostora
Petőfiszállás

3.7.128 Kiskunhalasi Járási Hivatal (székhelye: Kiskunhalas)
Balotaszállás
Csólyospálos
Harkakötöny
Jászszentlászló
Kelebia
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kisszállás
Kömpöc
Kunfehértó
Móricgát
Pirtó
Szank
Tompa
Zsana

3.8.129 Kunszentmiklósi Járási Hivatal (székhelye: Kunszentmiklós)
Apostag
Dunaegyháza
Dunavecse
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Tass

4.130 BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Békéscsaba)

4.1.131 Békéscsabai Járási Hivatal (székhelye: Békéscsaba)
Békéscsaba
Csabaszabadi
Csorvás
Doboz
Gerendás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Telekgerendás
Újkígyós

4.2.132 Gyulai Járási Hivatal (székhelye: Gyula)
Elek
Gyula
Kétegyháza
Lőkösháza

4.3.133 Békési Járási Hivatal (székhelye: Békés)
Békés
Bélmegyer
Kamut
Köröstarcsa
Mezőberény
Murony
Tarhos

4.4.134 Orosházi Járási Hivatal (székhelye: Orosháza)
Békéssámson
Csanádapáca
Gádoros
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Tótkomlós

4.5.135 Mezőkovácsházai Járási Hivatal (székhelye: Mezőkovácsháza)
Almáskamarás
Battonya
Dombegyház
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezőhegyes
Mezőkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Végegyháza

4.6.136 Szarvasi Járási Hivatal (székhelye: Szarvas)
Békésszentandrás
Csabacsűd
Kardos
Kondoros
Örménykút
Szarvas

4.7.137 Gyomaendrődi Járási Hivatal (székhelye: Gyomaendrőd)
Csárdaszállás
Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrőd
Hunya

4.8.138 Szeghalmi Járási Hivatal (székhelye: Szeghalom)
Bucsa
Füzesgyarmat
Kertészsziget
Körösladány
Körösújfalu
Szeghalom
Vésztő

4.9.139 Sarkadi Járási Hivatal (székhelye: Sarkad)
Biharugra
Geszt
Körösnagyharsány
Kötegyán
Méhkerék
Mezőgyán
Okány
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta
Zsadány

5.140 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Miskolc)

5.1.141 Edelényi Járási Hivatal (székhelye: Edelény)
Abod
Alacska
Alsótelekes
Balajt
Bánhorváti
Becskeháza
Berente
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Boldva
Borsodszirák
Damak
Debréte
Dédestapolcsány
Edelény
Égerszög
Felsőtelekes
Galvács
Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Irota
Izsófalva
Kazincbarcika
Komjáti
Kurityán
Lak
Ládbesenyő
Martonyi
Mályinka
Meszes
Múcsony
Nagybarca
Nyomár
Ormosbánya
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Rudabánya
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókaza
Sajószentpéter
Szakácsi
Szalonna
Szendrő
Szendrőlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szőlősardó
Szuhakálló
Szuhogy
Tardona
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Vadna
Varbóc
Viszló
Ziliz

5.2.142 Encsi Járási Hivatal (székhelye: Encs)
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszántó
Abaújszolnok
Abaújvár
Alsógagy
Alsóvadász
Arka
Aszaló
Baktakék
Baskó
Beret
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fancsal
Fáj
Felsődobsza
Felsőgagy
Felsővadász
Fony
Forró
Fulókércs
Gadna
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Garadna
Gibárt
Gönc
Göncruszka
Halmaj
Hejce
Hernádbűd
Hernádcéce
Hernádkércs
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hidasnémeti
Homrogd
Ináncs
Kány
Kázsmárk
Keresztéte
Kéked
Kiskinizs
Korlát
Krasznokvajda
Kupa
Léh
Litka
Méra
Mogyoróska
Monaj
Nagykinizs
Novajidrány
Nyésta
Pamlény
Pányok
Pere
Perecse
Pusztaradvány
Rásonysápberencs
Regéc
Selyeb
Sima
Szalaszend
Szászfa
Szemere
Szentistvánbaksa
Szikszó
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta

5.3.143 Mezőkövesdi Járási Hivatal (székhelye: Mezőkövesd)
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövő
Kács
Mezőkeresztes
Mezőkövesd
Mezőnagymihály
Mezőnyárád
Négyes
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszavalk
Vatta

5.4.144 Miskolci Járási Hivatal (székhelye: Miskolc)
Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bőcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Emőd
Felsőzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kisgyőr
Kistokaj
Kondó
Köröm
Mályi
Miskolc
Nyékládháza
Onga
Ónod
Parasznya
Radostyán
Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóhidvég
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye
Sajóvámos
Sóstófalva
Szirmabesenyő
Újcsanálos
Varbó

5.5.145 Ózdi Járási Hivatal (székhelye: Ózd)
Arló
Aggtelek
Alsószuha
Bánréve
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Dövény
Dubicsány
Farkaslyuk
Felsőkelecsény
Felsőnyárád
Gömörszőlős
Hangony
Hét
Imola
Jákfalva
Járdánháza
Jósvafő
Kánó
Kelemér
Királd
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Putnok
Ragály
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Sáta
Serényfalva
Szuhafő
Trizs
Uppony
Zádorfalva
Zubogy

5.6.146 Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal (székhelye: Sátoraljaújhely)
Alsóberecki
Alsóregmec
Bodroghalom
Bodrogolaszi
Bózsva
Cigánd
Dámoc
Erdőhorváti
Felsőberecki
Felsőregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Hollóháza
Karcsa
Karos
Kenézlő
Kishuta
Kisrozvágy
Komlóska
Kovácsvágás
Lácacséke
Makkoshotyka
Mikóháza
Nagyhuta
Nagyrozvágy
Nyíri
Olaszliszka
Pácin
Pálháza
Pusztafalu
Révleányvár
Ricse
Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Semjén
Tiszacsermely
Tiszakarád
Tolcsva
Vajdácska
Vágáshuta
Vámosújfalu
Vilyvitány
Viss
Zalkod
Zemplénagárd

5.7.147 Szerencsi Járási Hivatal (székhelye: Szerencs)
Alsódobsza
Bekecs
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Erdőbénye
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezőzombor
Monok
Prügy
Rátka
Szegi
Szegilong
Szerencs
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tarcal
Tállya
Tiszaladány
Tiszalúc
Tiszatardos
Tokaj

5.8.148 Tiszaújvárosi Járási Hivatal (székhelye: Tiszaújváros)
Ároktő
Gelej
Girincs
Hejőbába
Hejőkeresztúr
Hejőkürt
Hejőpapi
Hejőszalonta
Igrici
Kesznyéten
Kiscsécs
Mezőcsát
Muhi
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszapalkonya
Tiszatarján
Tiszaújváros

6.149 CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Szeged)

6.1.150 Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal (székhelye: Hódmezővásárhely)
Hódmezővásárhely
Mártély
Mindszent
Székkutas

6.2.151 Makói Járási Hivatal (székhelye: Makó)
Ambrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Pitvaros

6.3.152 Szegedi Járási Hivatal (székhelye: Szeged)
Algyő
Baks
Balástya
Csengele
Deszk
Dóc
Domaszék
Ferencszállás
Kistelek
Klárafalva
Kübekháza
Ópusztaszer
Pusztaszer
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván

6.4.153 Mórahalmi Járási Hivatal (székhelye: Mórahalom)
Ásotthalom
Bordány
Forráskút
Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Üllés
Zákányszék
Zsombó

6.5.154 Szentesi Járási Hivatal (székhelye: Szentes)
Árpádhalom
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Nagytőke
Szegvár
Szentes

6.6.155 Csongrádi Járási Hivatal (székhelye: Csongrád)
Csanytelek
Csongrád
Felgyő
Tömörkény

7.156 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Székesfehérvár)

7.1.157 Bicskei Járási Hivatal (székhelye: Bicske)
Alcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Csákvár
Etyek
Felcsút
Gánt
Mány
Óbarok
Szár
Tabajd
Újbarok
Vértesacsa
Vértesboglár

7.2.158 Dunaújvárosi Járási Hivatal (székhelye: Dunaújváros)
Adony
Baracs
Beloiannisz
Besnyő
Daruszentmiklós
Dunaújváros
Előszállás
Iváncsa
Kisapostag
Kulcs
Mezőfalva
Nagykarácsony
Nagyvenyim
Perkáta
Pusztaszabolcs
Rácalmás

7.3.159 Móri Járási Hivatal (székhelye: Mór)
Bakonycsernye
Balinka
Bodajk
Csákberény
Csókakő
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Kincsesbánya
Magyaralmás
Mór
Nagyveleg
Pusztavám
Söréd

7.4.160 Sárbogárdi Járási Hivatal (székhelye: Sárbogárd)
Alap
Alsószentiván
Cece
Dég
Enying
Hantos
Igar
Kisláng
Lajoskomárom
Lepsény
Mátyásdomb
Mezőkomárom
Mezőszentgyörgy
Mezőszilas
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárszentágota
Szabadhidvég
Vajta

7.5.161 Székesfehérvári Járási Hivatal (székhelye: Székesfehérvár)
Aba
Bakonykúti
Baracska
Csór
Csősz
Ercsi
Füle
Gárdony
Gyúró
Iszkaszentgyörgy
Jenő
Kajászó
Káloz
Kápolnásnyék
Kőszárhegy
Lovasberény
Martonvásár
Moha
Nadap
Nádasdladány
Pákozd
Pátka
Pázmánd
Polgárdi
Ráckeresztúr
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Sukoró
Szabadbattyán
Szabadegyháza
Székesfehérvár
Tác
Tordas
Úrhida
Vál
Velence
Vereb
Zámoly
Zichyújfalu

8.162 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Győr)

8.1.163 Csornai Járási Hivatal (székhelye: Csorna)
Acsalag
Barbacs
Bágyogszovát
Bodonhely
Bogyoszló
Bősárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
Egyed
Farád
Jobaháza
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábcakapi
Sobor
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza

8.2.164 Győri Járási Hivatal (székhelye: Győr)
Abda
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Bezi
Bőny
Börcs
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Écs
Fehértó
Fenyőfő
Gönyű
Győr
Győrasszonyfa
Győrladamér
Győrság
Győrsövényház
Győrújbarát
Győrújfalu
Győrzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Lázi
Mezőörs
Mosonszentmiklós
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Öttevény
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Ravazd
Rábapatona
Rétalap
Románd
Sikátor
Sokorópátka
Tarjánpuszta
Táp
Tápszentmiklós
Tényő
Töltéstava
Vámosszabadi
Veszprémvarsány
Vének

8.3.165 Győri Járási Hivatal Téti Földügyi Kirendeltsége (székhelye: Tét)
Árpás
Csikvánd
Felpéc
Gyarmat
Gyömöre
Győrszemere
Kisbabot
Mérges
Mórichida
Rábacsécsény
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Szerecseny
Tét

8.4.166 Kapuvári Járási Hivatal (székhelye: Kapuvár)
Agyagosszergény
Babót
Beled
Cirák
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Répceszemere
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd

8.5.167 Mosonmagyaróvári Járási Hivatal (székhelye: Mosonmagyaróvár)
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdő
Halászi
Hegyeshalom
Hédervár
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Levél
Lébény
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszolnok
Mosonudvar
Püski
Rajka
Újrónafő
Várbalog

8.6.168 Soproni Járási Hivatal (székhelye: Sopron)
Ágfalva
Csapod
Csáfordjánosfa
Csér
Ebergőc
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövő
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petőháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira

9.169 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Debrecen)

9.1.170 Berettyóújfalui Járási Hivatal (székhelye: Berettyóújfalu)
Ártánd
Bakonszeg
Bedő
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Biharkeresztes
Bojt
Csökmő
Darvas
Furta
Gáborján
Hencida
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Mezőpeterd
Mezősas
Nagykereki
Szentpéterszeg
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka

9.2.171 Debreceni Járási Hivatal (székhelye: Debrecen)
Álmosd
Bagamér
Balmazújváros
Bocskaikert
Debrecen
Derecske
Egyek
Esztár
Fülöp
Hajdúbagos
Hajdúhadház
Hajdúsámson
Hortobágy
Hosszúpályi
Kismarja
Kokad
Konyár
Létavértes
Mikepércs
Monostorpályi
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírábrány
Nyírmártonfalva
Pocsaj
Sáránd
Téglás
Tépe
Tiszacsege
Újléta
Újszentmargita
Vámospércs

9.3.172 Hajdúböszörményi Járási Hivatal (székhelye: Hajdúböszörmény)
Folyás
Görbeháza
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Polgár
Tiszagyulaháza
Újtikos

9.4.173 Hajdúszoboszlói Járási Hivatal (székhelye: Hajdúszoboszló)
Ebes
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nádudvar
Nagyhegyes

9.5.174 Püspökladányi Járási Hivatal (székhelye: Püspökladány)
Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Kaba
Nagyrábé
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen

10.175 HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Eger)

10.1.176 Egri Járási Hivatal (székhelye: Eger)
Andornaktálya
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bodony
Bükkszenterzsébet
Bükkszentmárton
Bükkszék
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerszalók
Egerszólát
Erdőkövesd
Fedémes
Feldebrő
Felsőtárkány
Hevesaranyos
Istenmezeje
Ivád
Kerecsend
Kisfüzes
Maklár
Mátraballa
Mátraderecske
Mikófalva
Mónosbél
Nagytálya
Nagyvisnyó
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
Szarvaskő
Szentdomonkos
Szilvásvárad
Szúcs
Tarnalelesz
Tarnaszentmária
Terpes
Váraszó
Verpelét

10.2.177 Füzesabonyi Járási Hivatal (székhelye: Füzesabony)
Aldebrő
Besenyőtelek
Dormánd
Egerfarmos
Füzesabony
Kál
Kápolna
Kompolt
Mezőszemere
Mezőtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tófalu
Újlőrincfalva

10.3.178 Gyöngyösi Járási Hivatal (székhelye: Gyöngyös)
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Pálosvörösmart
Szücsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek

10.4.179 Hatvani Járási Hivatal (székhelye: Hatvan)
Apc
Boldog
Csány
Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Lőrinci
Nagykökényes
Petőfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó

10.5.180 Hevesi Járási Hivatal (székhelye: Heves)
Átány
Boconád
Erdőtelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kisköre
Kömlő
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk

11.181 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Szolnok)

11.1.182 Jászberényi Járási Hivatal (székhelye: Jászberény)
Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászágó
Jászárokszállás
Jászberény
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Jásztelek
Pusztamonostor

11.2.183 Kunszentmártoni Járási Hivatal (székhelye: Kunszentmárton)
Cibakháza
Cserkeszőlő
Csépa
Kunszentmárton
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszaföldvár
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas

11.3.184 Szolnoki Járási Hivatal (székhelye: Szolnok)
Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kőtelek
Martfű
Nagykörű
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szajol
Szászberek
Szolnok
Tiszajenő
Tiszasüly
Tiszavárkony
Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas

11.4.185 Szolnoki Járási Hivatal Mezőtúri Földügyi Kirendeltsége (székhelye: Mezőtúr)
Kétpó
Mesterszállás
Mezőhék
Mezőtúr
Túrkeve

11.5.186 Tiszafüredi Járási Hivatal (székhelye: Tiszafüred)
Nagyiván
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tiszaszőlős

11.6.187 Törökszentmiklósi Járási Hivatal (székhelye: Törökszentmiklós)
Abádszalók
Fegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Kunhegyes
Örményes
Tiszabő
Tiszabura
Tiszagyenda
Tiszapüspöki
Tiszaroff
Tiszatenyő
Tomajmonostora
Törökszentmiklós

11.7.188 Karcagi Járási Hivatal (székhelye: Karcag)
Berekfürdő
Karcag
Kenderes
Kisújszállás
Kunmadaras

12.189 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Esztergom)

12.1.190 Esztergomi Járási Hivatal (székhelye: Esztergom)
Annavölgy
Bajna
Bajót
Csolnok
Dág
Dorog
Dömös
Epöl
Esztergom
Kesztölc
Lábatlan
Leányvár
Máriahalom
Mogyorósbánya
Nagysáp
Nyergesújfalu
Piliscsév
Pilismarót
Sárisáp
Süttő
Tát
Tokod
Tokodaltáró
Úny

12.2.191 Komáromi Járási Hivatal (székhelye: Komárom)
Aka
Almásfüzitő
Ács
Ácsteszér
Ászár
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bana
Bábolna
Bársonyos
Csatka
Császár
Csém
Csép
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd
Réde
Súr
Tárkány
Vérteskethely

12.3.192 Tatai Járási Hivatal (székhelye: Tata)
Baj
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Kocs
Naszály
Neszmély
Szomód
Tardos
Tata
Vértestolna

12.4.193 Tatabányai Járási Hivatal (székhelye: Tatabánya)
Bokod
Dad
Gyermely
Héreg
Kecskéd
Kömlőd
Környe
Oroszlány
Szákszend
Szárliget
Szomor
Tarján
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszőlős

13.194 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Salgótarján)

13.1.195 Balassagyarmati Járási Hivatal (székhelye: Balassagyarmat)
Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Endrefalva
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hollókő
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Ludányhalászi
Magyargéc
Magyarnándor
Mohora
Nagylóc
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Őrhalom
Patak
Patvarc
Piliny
Rimóc
Szalmatercs
Szanda
Szécsénke
Szécsény
Szécsényfelfalu
Szügy
Terény
Varsány

13.2.196 Pásztói Járási Hivatal (székhelye: Pásztó)
Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Cserhátszentiván
Csécse
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdőkürt
Erdőtarcsa
Felsőtold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszőlős
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc

13.3.197 Rétsági Járási Hivatal (székhelye: Rétság)
Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenő
Felsőpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nőtincs
Ősagárd
Pusztaberki
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács

13.4.198 Salgótarjáni Járási Hivatal (székhelye: Salgótarján)
Bárna
Bátonyterenye
Cered
Dorogháza
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Karancsság
Kazár
Kisbárkány
Kishartyán
Litke
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraterenye
Mátraverebély
Mihálygerge
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Rákóczibánya
Ságújfalu
Salgótarján
Sámsonháza
Somoskőújfalu
Sóshartyán
Szilaspogony
Szuha
Vizslás
Zabar

14.199 PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Budapest)

14.1.200 Budakeszi Járási Hivatal (székhelye: Budapest)
Biatorbágy
Budajenő
Budakeszi
Budaörs
Herceghalom
Nagykovácsi
Páty
Perbál
Pilisborosjenő
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Remeteszőlős
Solymár
Telki
Tinnye
Tök
Üröm
Zsámbék

14.2.201 Érdi Járási Hivatal (székhelye: Érd)
Diósd
Érd
Pusztazámor
Sóskút
Százhalombatta
Tárnok
Törökbálint

14.3.202 Ceglédi Járási Hivatal (székhelye: Cegléd)
Abony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemő
Dánszentmiklós
Jászkarajenő
Kőröstetétlen
Mikebuda
Tápiószőlős
Törtel
Újszilvás

14.4.203 Nagykőrösi Járási Hivatal (székhelye: Nagykőrös)
Kocsér
Nagykőrös
Nyársapát

14.5.204 Dabasi Járási Hivatal (székhelye: Dabas)
Alsónémedi
Bugyi
Dabas
Felsőpakony
Gyál
Hernád
Inárcs
Kakucs
Ócsa
Örkény
Pusztavacs
Tatárszentgyörgy
Táborfalva
Újhartyán
Újlengyel

14.6.205 Gödöllői Járási Hivatal (székhelye: Gödöllő)
Aszód
Bag
Csömör
Dány
Domony
Erdőkertes
Galgahévíz
Galgamácsa
Gödöllő
Hévízgyörk
Iklad
Isaszeg
Kartal
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Pécel
Szada
Tura
Valkó
Vácegres
Vácszentlászló
Veresegyház
Verseg
Zsámbok

14.7.206 Monori Járási Hivatal (székhelye: Monor)
Bénye
Csévharaszt
Ecser
Gomba
Gyömrő
Káva
Maglód
Monor
Monorierdő
Nyáregyháza
Pánd
Péteri
Pilis
Üllő
Vasad
Vecsés

14.8.207 Nagykátai Járási Hivatal (székhelye: Nagykáta)
Farmos
Kóka
Nagykáta
Mende
Sülysáp
Szentlőrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás
Úri

14.9.208 Ráckevei Járási Hivata (székhelye: Ráckeve)
Apaj
Áporka
Délegyháza
Dömsöd
Dunaharaszti
Dunavarsány
Halásztelek
Kiskunlacháza
Lórév
Majosháza
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Taksony
Tököl

14.10.209 Szentendrei Járási Hivatal (székhelye: Szentendre)
Budakalász
Csobánka
Dunabogdány
Kisoroszi
Leányfalu
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pócsmegyer
Pomáz
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Visegrád

14.11.210 Váci Járási Hivatal (székhelye: Vác)
Acsa
Bernecebaráti
Csörög
Csővár
Galgagyörk
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kisnémedi
Kosd
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Őrbottyán
Penc
Perőcsény
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Szob
Szokolya
Sződ
Sződliget
Tésa
Vác
Vácduka
Váchartyán
Váckisújfalu
Vácrátót
Vámosmikola
Verőce
Zebegény

14.12.211 Dunakeszi Járási Hivatal (székhelye: Dunakeszi)
Csomád
Dunakeszi
Fót
Göd

15.212 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Kaposvár)

15.1.213 Fonyódi Járási Hivatal (székhelye: Balatonboglár)
Balatonboglár
Balatonfenyves
Balatonlelle
Buzsák
Fonyód
Gamás
Gyugy
Hács
Karád
Kisberény
Látrány
Lengyeltóti
Ordacsehi
Öreglak
Pamuk
Somogybabod
Somogytúr
Somogyvámos
Somogyvár
Szőlősgyörök
Visz

15.2.214 Barcsi Járási Hivatal (székhelye: Barcs)
Babócsa
Barcs
Bélavár
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kastélyosdombó
Kálmáncsa
Komlósd
Lad
Lakócsa
Patosfa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Vízvár

15.3.215 Kaposvári Járási Hivatal (székhelye: Kaposvár)
Alsóbogát
Baté
Bárdudvarnok
Bodrog
Bőszénfa
Büssü
Cserénfa
Csoma
Csombárd
Csököly
Ecseny
Edde
Felsőmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gige
Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfő
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérő
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
Kőkút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezőcsokonya
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Osztopán
Patalom
Patca
Pálmajor
Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogyfajsz
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Taszár
Újvárfalva
Várda
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál

15.4.216 Marcali Járási Hivatal (székhelye: Marcali)
Balatonberény
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Főnyed
Gadány
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyő
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
Szegerdő
Szenyér
Szőkedencs
Tapsony
Táska
Tikos
Varászló
Vése
Vörs

15.5.217 Nagyatádi Járási Hivatal (székhelye: Nagyatád)
Bakháza
Beleg
Berzence
Bolhás
Csurgó
Csurgónagymarton
Görgeteg
Gyékényes
Háromfa
Iharos
Iharosberény
Inke
Kaszó
Kisbajom
Kutas
Lábod
Nagyatád
Nagykorpád
Őrtilos
Ötvöskónyi
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Rinyabesenyő
Rinyaszentkirály
Segesd
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyszob
Somogyudvarhely
Szabás
Szenta
Tarany
Zákány
Zákányfalu

15.6.218 Siófoki Járási Hivatal (székhelye: Siófok)
Andocs
Ádánd
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonőszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonvilágos
Bábonymegyer
Bálványos
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kapoly
Kánya
Kára
Kereki
Kisbárapáti
Kőröshegy
Kötcse
Lulla
Miklósi
Nagyberény
Nagycsepely
Nágocs
Nyim
Pusztaszemes
Ságvár
Sérsekszőlős
Siófok
Siójut
Som
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szántód
Szólád
Szorosad
Tab
Teleki
Tengőd
Torvaj
Törökkoppány
Zala
Zamárdi
Zics

16.219 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Nyíregyháza)

16.1.220 Fehérgyarmati Járási Hivatal (székhelye: Fehérgyarmat)
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Darnó
Fehérgyarmat
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kölcse
Kömörő
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nábrád
Nemesborzova
Olcsvaapáti
Panyola
Penyige
Rozsály
Sonkád
Szamossályi
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tivadar
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosoroszi
Zajta
Zsarolyán

16.2.221 Kisvárdai Járási Hivatal (székhelye: Kisvárda)
Ajak
Anarcs
Benk
Dombrád
Döge
Eperjeske
Fényeslitke
Győröcske
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Komoró
Lövőpetri
Mándok
Mezőladány
Nyírkarász
Nyírlövő
Nyírtass
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszabezdéd
Tiszakanyár
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tornyospálca
Tuzsér
Újdombrád
Újkenéz
Záhony
Zsurk

16.3.222 Mátészalkai Járási Hivatal (székhelye: Mátészalka)
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Győrtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Komlódtótfalu
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ököritófülpös
Őr
Papos
Pátyod
Porcsalma
Rápolt
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamosszeg
Szamostatárfalva
Tiborszállás
Tyukod
Ura
Vaja
Vállaj

16.4.223 Nyírbátori Járási Hivatal (székhelye: Nyírbátor)
Bátorliget
Encsencs
Kisléta
Máriapócs
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Terem

16.5.224 Nyíregyházi Járási Hivatal (székhelye: Nyíregyháza)
Apagy
Baktalórántháza
Balkány
Balsa
Berkesz
Besenyőd
Beszterec
Biri
Bököny
Buj
Demecser
Érpatak
Gávavencsellő
Gégény
Geszteréd
Ibrány
Kállósemjén
Kálmánháza
Kemecse
Kék
Kótaj
Laskod
Levelek
Magy
Nagycserkesz
Nagyhalász
Nagykálló
Napkor
Nyírbogdány
Nyíregyháza
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkércs
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Ófehértó
Paszab
Petneháza
Rakamaz
Ramocsaháza
Rohod
Sényő
Szabolcs
Szakoly
Székely
Szorgalmatos
Tímár
Tiszabercel
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszanagyfalu
Tiszarád
Tiszatelek
Tiszavasvári
Újfehértó
Vasmegyer

16.6.225 Vásárosnaményi Járási Hivatal (székhelye: Vásárosnamény)
Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Lónya
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Nyírmada
Olcsva
Pusztadobos
Tarpa
Tákos
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Vámosatya
Vásárosnamény

17.226 TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Szekszárd)

17.1.227 Bonyhádi Járási Hivatal (székhelye: Bonyhád)
Aparhant
Bátaapáti
Bonyhád
Bonyhádvarasd
Cikó
Felsőnána
Grábóc
Györe
Izmény
Kakasd
Kéty
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórágy
Mőcsény
Mucsfa
Murga
Nagymányok
Nagyvejke
Tevel
Váralja
Závod
Zomba

17.2.228 Dombóvári Járási Hivatal (székhelye: Dombóvár)
Attala
Csibrák
Csikóstőttős
Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcső
Kocsola
Kurd
Lápafő
Nak
Szakcs
Várong

17.3.229 Paksi Járási Hivatal (székhelye: Paks)
Bikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlőrinc
Tengelic

17.4.230 Szekszárdi Járási Hivatal (székhelye: Szekszárd)
Alsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Bogyiszló
Decs
Fadd
Fácánkert
Harc
Kistormás
Kölesd
Medina
Őcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
Szálka
Szedres
Szekszárd
Tolna
Várdomb

17.5.231 Tamási Járási Hivatal (székhelye: Tamási)
Belecska
Diósberény
Dúzs
Értény
Felsőnyék
Fürged
Gyönk
Hőgyész
Iregszemcse
Kalaznó
Keszőhidegkút
Kisszékely
Koppányszántó
Magyarkeszi
Miszla
Mucsi
Nagykónyi
Nagyszékely
Nagyszokoly
Ozora
Pári
Pincehely
Regöly
Simontornya
Szakadát
Szakály
Szárazd
Tamási
Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Varsád

18.232 VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Szombathely)

18.1.233 Celldömölki Járási Hivatal (székhelye: Celldömölk)
Boba
Borgáta
Celldömölk
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápóc
Szergény
Tokorcs
Vönöck

18.2.234 Körmendi Járási Hivatal (székhelye: Körmend)
Alsószölnök
Apátistvánfalva
Bajánsenye
Csákánydoroszló
Csörötnek
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsőjánosfa
Felsőmarác
Felsőszölnök
Gasztony
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
Katafa
Kemestaródfa
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kétvölgy
Kisrákos
Kondorfa
Körmend
Magyarlak
Magyarnádalja
Magyarszecsőd
Magyarszombatfa
Molnaszecsőd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nádasd
Nemesmedves
Nemesrempehollós
Orfalu
Őrimagyarósd
Őriszentpéter
Pankasz
Pinkamindszent
Rábagyarmat
Rádóckölked
Rátót
Rönök
Szaknyér
Szakonyfalu
Szalafő
Szarvaskend
Szatta
Szentgotthárd
Szőce
Vasalja
Vasszentmihály
Velemér
Viszák

18.3.235 Sárvári Járási Hivatal (székhelye: Sárvár)
Bejcgyertyános
Bögöt
Bögöte
Chernelházadamonya
Csánig
Csénye
Gérce
Gór
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Jákfa
Káld
Kenéz
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mesterháza
Nagygeresd
Nemesládony
Nick
Nyőgér
Ölbő
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répcelak
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Sárvár
Simaság
Sitke
Sótony
Szeleste
Tompaládony
Uraiújfalu
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Zsédeny

18.4.236 Szombathelyi Járási Hivatal (székhelye: Szombathely)
Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bozsok
Bucsu
Bük
Cák
Csempeszkopács
Csepreg
Dozmat
Felsőcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Gyöngyösfalu
Horvátlövő
Horvátzsidány
Iklanberény
Ják
Kisunyom
Kiszsidány
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Lócs
Lukácsháza
Meszlen
Narda
Nárai
Nemesbőd
Nemescsó
Nemeskolta
Ólmod
Perenye
Peresznye
Pornóapáti
Pusztacsó
Rábatöttös
Rum
Salköveskút
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Tormásliget
Torony
Tömörd
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Velem
Vép
Zsennye

18.5.237 Vasvári Járási Hivatal (székhelye: Vasvár)
Alsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Győrvár
Hegyhátszentpéter
Kám
Mikosszéplak
Nagytilaj
Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petőmihályfa
Püspökmolnári
Rábahídvég
Sárfimizdó
Szemenye
Telekes
Vasvár

19.238 VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Veszprém)

19.1.239 Ajkai Járási Hivatal (székhelye: Ajka)
Adorjánháza
Ajka
Apácatorna
Borszörcsök
Csehbánya
Csögle
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Farkasgyepű
Halimba
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscsősz
Kislőd
Kispirit
Kisszőlős
Kolontár
Magyarpolány
Nagyalásony
Nagypirit
Noszlop
Nyirád
Oroszi
Öcs
Pusztamiske
Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Szőc
Tüskevár
Úrkút
Városlőd
Vid

19.2.240 Balatonfüredi Járási Hivatal (székhelye: Balatonfüred)
Alsóörs
Aszófő
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonfüred
Balatonszepezd
Balatonszőlős
Balatonudvari
Csopak
Dörgicse
Lovas
Monoszló
Óbudavár
Örvényes
Paloznak
Pécsely
Szentantalfa
Szentjakabfa
Tagyon
Tihany
Vászoly
Zánka

19.3.241 Pápai Járási Hivatal (székhelye: Pápa)
Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskesző
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshőgyész
Kemenesszentpéter
Kup
Külsővat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltő
Mezőlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Vaszar
Várkesző
Vinár

19.4.242 Tapolcai Járási Hivatal (székhelye: Tapolca)
Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Dabronc
Gógánfa
Gyepükaján
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Hetyefő
Hosztót
Kapolcs
Káptalanfa
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kővágóörs
Köveskál
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Megyer
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nemesgulács
Nemeshany
Nemesvita
Raposka
Révfülöp
Rigács
Salföld
Sáska
Sümeg
Sümegprága
Szentbékkálla
Szentimrefalva
Szigliget
Taliándörögd
Tapolca
Ukk
Uzsa
Veszprémgalsa
Vigántpetend
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalahaláp
Zalameggyes
Zalaszegvár

19.5.243 Veszprémi Járási Hivatal (székhelye: Veszprém)
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Balatonakarattya
Balatonalmádi
Balatonfőkajár
Balatonfűzfő
Balatonkenese
Barnag
Bánd
Berhida
Borzavár
Csajág
Csesznek
Csetény
Dudar
Eplény
Felsőörs
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Jásd
Királyszentistván
Küngös
Litér
Lókút
Márkó
Mencshely
Nagyesztergár
Nagyvázsony
Nemesvámos
Olaszfalu
Ősi
Öskü
Papkeszi
Pétfürdő
Pénzesgyőr
Porva
Pula
Sóly
Szápár
Szentgál
Szentkirályszabadja
Tés
Tótvázsony
Várpalota
Veszprém
Veszprémfajsz
Vilonya
Vöröstó
Zirc

20.244 ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Zalaegerszeg)

20.1.245 Keszthelyi Járási Hivatal (székhelye: Keszthely)
Alsópáhok
Balatongyörök
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Egeraracsa
Esztergályhorváti
Felsőpáhok
Gétye
Gyenesdiás
Hévíz
Karmacs
Keszthely
Ligetfalva
Nemesbük
Rezi
Sármellék
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszőlős
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalacsány
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalaszentmárton
Zalavár

20.2.246 Lenti Járási Hivatal (székhelye: Lenti)
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsősárd
Bödeháza
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Hernyék
Iklódbördőce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsősárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Resznek
Rédics
Szentgyörgyvölgy
Szécsisziget
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke

20.3.247 Letenyei Járási Hivatal (székhelye: Letenye)
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csörnyeföld
Kerkaszentkirály
Kiscsehi
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Maróc
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Oltárc
Petrivente
Pusztamagyaród
Semjénháza
Szentliszló
Szentmargitfalva
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk

20.4.248 Nagykanizsai Járási Hivatal (székhelye: Nagykanizsa)
Alsórajk
Balatonmagyaród
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
Felsőrajk
Fityeház
Fűzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
Orosztony
Pat
Pölöskefő
Pötréte
Rigyác
Sand
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak

20.5.249 Zalaegerszegi Járási Hivatal (székhelye: Zalaegerszeg)
Alibánfa
Almásháza
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Búcsúszentlászló
Csatár
Csertalakos
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gősfa
Gutorfölde
Gyűrűs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
Pethőhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Szentpéterfölde
Szentpéterúr
Teskánd
Tilaj
Tófej
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalövő
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlőrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok

20.6.250 Zalaszentgróti Járási Hivatal (székhelye: Zalaszentgrót)
Batyk
Döbröce
Dötk
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbő
Kisvásárhely
Mihályfa
Nagygörbő
Óhíd
Pakod
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Tekenye
Türje
Zalabér
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég

2. melléklet a 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez251A) Az ingatlanügyi hatóságnak a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott egyes eljárásaiban vizsgálandó szakkérdések, a vizsgálatot megalapozó hatáskörök, továbbá a másodfokú eljárásban szakértőként kirendelhető szervek kijelölése

 

A

B

C

1.

I. Újrahasznosítási eljárásban

2.

Vizsgálat feltétele

Vizsgálandó szakkérdés

Szakértőként kirendelhető szerv

3.

Minden esetben.

Talajvédelmi szakkérdés: a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés.

Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal

4.

Ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint országos jelentőségű védett természeti területen vagy Natura 2000 területen van.

Természetvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy az újrahasznosítás a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek megfelel-e.

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

5.

Ha az újrahasznosítást olyan földrészleten valósítják meg, amelynek helyrajzi száma a nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket, nyilvántartott műemléki értékeket és műemlékeket tartalmazó kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szerepel.

Építésügyi és kulturális örökségvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy az újrahasznosítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

6.

II. Termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban

7.

Minden esetben.

Talajvédelmi szakkérdés: a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

8.

Ha a termőföld az ingatlan-nyilvántartás szerint országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang felszíni védőövezetén van.

Természetvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy a végleges más célú hasznosítás a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

9.

Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani, amelynek helyrajzi száma a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket, nyilvántartott műemléki értékeket és műemlékeket tartalmazó kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szerepel.

Építésügyi és kulturális örökségvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

10.

III. A termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban

11.

Minden esetben.

Talajvédelmi szakkérdés: a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

12.

Ha a termőföld az ingatlan-nyilvántartás szerint országos jelentőségű védett természeti területen vagy Natura 2000 területen van.

Természetvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy az ideiglenes más célú hasznosítás a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek megfelel-e.

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

13.

Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani, amelynek helyrajzi száma a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket, nyilvántartott műemléki értékeket és műemlékeket tartalmazó kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szerepel.

Építésügyi és kulturális örökségvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

14.

IV. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt indult eljárásban

15.

Minden esetben.

Talajvédelmi szakkérdés: a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

16.

Ha a termőföld az ingatlan-nyilvántartás szerint országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang felszíni védőövezetén van.

Természetvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy a végleges más célú hasznosítás vagy az eredeti állapot helyreállítása a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel-e.

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

17.

Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten valósították meg, amelynek helyrajzi száma a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket, nyilvántartott műemléki értékeket és műemlékeket tartalmazó kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szerepel.

Építésügyi és kulturális örökségvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás vagy az eredeti állapot helyreállítása a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel-e.

Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter


B) Az ingatlanügyi hatóságnak a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott egyes eljárásaiban közreműködő szakhatóságok

 

A

B

C

D

1.

Bevonás és közreműködés feltétele

Vizsgálandó szakkérdés

Első fokú eljárásban

Másodfokú eljárásban

2.

I. Újrahasznosítási eljárásban

3.

Ha a földrészletre a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 27. §-ában meghatározott jog be van jegyezve vagy jogi jelleg fel van jegyezve az ingatlan-nyilvántartásban.

Annak elbírálása, hogy az újrahasznosítás megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek.

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

4.

II. Termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban

5.

Ha a földrészletre a Vgtv. 27. §-ában meghatározott jog be van jegyezve vagy jogi jelleg fel van jegyezve az ingatlan-nyilvántartásban.

Annak elbírálása, hogy a végleges más célú hasznosítás megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek.

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6.

Ha a termőföld az ingatlan-nyilvántartás szerint helyi jelentőségű védett természeti területen található.

Annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző

7.

III. A termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban

8.

Ha a földrészletre a Vgtv. 27. §-ában meghatározott jog be van jegyezve vagy jogi jelleg fel van jegyezve az ingatlan-nyilvántartásban.

Annak elbírálása, hogy az időleges más célú hasznosítás megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek.

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

Ha a termőföld az ingatlan-nyilvántartás szerint helyi jelentőségű védett természeti területen található.

Annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző

10.

IV. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt indult eljárásban

11.

Ha a termőföld az ingatlan-nyilvántartás szerint helyi jelentőségű védett természeti területen található.

Annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás vagy az eredeti állapot helyreállítása a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e.

települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző

3. melléklet a 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez252


A telekalakítási eljárás iránti kérelemhez mellékelt telekalakítási dokumentáció tartalma és a telekalakítási dokumentáció záradéka

1. A telekalakítási dokumentáció tartalma:
1.1. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott záradékolt változási vázrajz,
1.2. a telekalakítási helyszínrajz,
1.3. a digitális adatállományok (telekalakítási helyszínrajz PDF formátumban) nem újraírható adathordozón.
2. A telekalakítási helyszínrajz tartalmazza:
2.1. a méretarány-tényezőt,
2.2. a telekalakítással érintett földrészleteket,
2.3. a telekalakítás utáni állapotot,
2.4. a telekalakítással érintett földrészleteken meglévő építményeket,
2.5. az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett telki szolgalmi joggal, és egyéb joggal terhelt területek határvonalát,
2.6. a bontás alatt álló épületek vonatkozásában „bontás alatt” megjegyzést,
2.7. a telekalakítással érintett földrészleten lévő összes építmény távolságát a tervezett földrészlet határtól,
2.8. a létrejövő földrészlet méreteit,
2.9. a beépített földrészlet esetén a földrészlet eredeti és a telekalakítás utáni beépítési százalékát.
3. A telekalakítási záradék:
A járási hivatal a telekalakítás engedélyezése esetén a változási vázrajzot az »A telekalakítást a .../..../20... számú határozatomban foglaltak szerint engedélyeztem. Az engedély a hozzá tartozó változási vázrajzzal együtt a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos.« záradékszöveggel látja el.

4. melléklet a 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez253


A) A telekalakítási eljárásban vizsgálandó szakkérdések, továbbá a másodfokú eljárásban szakértőként kirendelhető szervek kijelölése

 

A

B

C

1.

Vizsgálat feltétele

Vizsgálandó szakkérdés

Szakértőként kirendelhető szerv

2.

Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelynek helyrajzi száma a nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket tartalmazó kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szerepel.

Kulturális örökségvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy a telekalakítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

3.

Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelynek helyrajzi száma műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szerepel.

Kulturális örökségvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy a telekalakítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

4.

Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban országos jelentőségű védett természeti terület, törvény erejénél fogva védett forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár, természeti terület, Natura 2000 terület, ökológiai folyosó, természeti emlék, barlang felszíni védőövezet jogi jelleg ténye van feljegyezve.

Természetvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy a telekalakítás a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

5.

Ha a telekalakítással új útterület jön létre és olyan földrészlet kialakítására irányul, amelynek kivett megnevezése út.

Közlekedésbiztonsági szakkérdés: a tervezett telekalakítási eljárásban a közlekedésbiztonsági és útügyi érdekek érvényre juttatása.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

6.

Ha a telekalakítás meglévő út területét érinti.

Közlekedésbiztonsági szakkérdés: a tervezett telekalakítási eljárásban a közlekedésbiztonsági és útügyi érdekek érvényre juttatása érdekében a közútkezelői hozzájárulás felülbírálása.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

7.

Erdő megosztása.

Erdészeti szakkérdés: a fenntartható erdőgazdálkodás vizsgálata az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 86. §-a alapján.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal


B) A telekalakítási eljárásban közreműködő szakhatóságok kijelölése

 

A

B

C

D

1.

Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

Telekcsoport újraosztása, telek megosztása, telkek egyesítése és telekhatár rendezése esetén, kivéve termőföldek birtokösszevonási céllal történő telekalakítását 50 hektárig, azzal a feltétellel, hogy a kialakítandó földrészletek területe nem lehet kisebb a változás előtti területnél, ide nem értve a táblán belüli megközelítés céljából kialakítandó utakat.

A telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

a telekalakítás helye szerint illetékes települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző


3.

Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként – helyi jelentőségű védett természeti terület, természetvédelmi terület, természeti emlék jogi jelleg ténye van feljegyezve.

Annak elbírálása, hogy a telekalakítás a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző

4.

 

 

 

 

5.

Ha a telekalakításra a vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 50 méteren belüli sávban kerül sor.

Annak elbírálása, hogy a telekalakítás – a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasúti pályahálózat működtetője fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

6.

Ha a telekalakítás meglévő állandó, ideiglenes működésű repülőtér területét érinti.

A tervezett telekalakítás nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a polgári célú légiközlekedést, illetve a repülőtéri létesítmények működését.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

7.

A víziutak medrét és a kikötők, átkelők, vízpartok és vízterületek telkét érintő telekalakítás esetén.

A tervezett telekalakítás nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a polgári célú vízi közlekedést, illetve hajózási létesítmények működését.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

5. melléklet a 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez254


A hatósággal szemben felmerülő kizárási ok miatt másodfokú földvédelmi hatáskörben eljáró, illetve szakhatóságként közreműködő, továbbá földvédelmi szakkérdésben szakértőként kirendelhető megyei kormányhivatalok illetékességi területe

 

A

B

1.

Székhely

Illetékességi terület
(megye)

2.

Baranya Megyei Kormányhivatal

Somogy

3.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Pest

4.

Békés Megyei Kormányhivatal

Csongrád,
Jász-Nagykun-Szolnok

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Heves

6.

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Békés,
Jász-Nagykun-Szolnok

7.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Tolna,
Veszprém

8.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Komárom-Esztergom

9.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Szabolcs-Szatmár-Bereg

10.

Heves Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén

11.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Győr-Moson-Sopron

12.

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Budapest főváros

13.

Pest Megyei Kormányhivatal

Bács-Kiskun

14.

Somogy Megyei Kormányhivatal

Baranya

15.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Hajdú-Bihar

16.

Vas Megyei Kormányhivatal

Zala

17.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Fejér,
Tolna

18.

Zala Megyei Kormányhivatal

Vas

19.

Budapest Főváros Kormányhivatala

Nógrád

6. melléklet a 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez255

1

A rendeletet a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 82. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdését a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (24) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § (4) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § (5) bekezdését a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (24) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 4. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 2. és 3. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. és 3–4. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (3) bekezdés b) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 5. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (5) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 2. és 3. pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (6) bekezdését a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (5) bekezdése iktatta be.

14

A 6. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 2. és 3. pontja szerint módosított szöveg.

15

A 7. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 2. és 3. pontja szerint módosított szöveg.

16

A 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 2. és 3. pontja szerint módosított szöveg.

17

A 7. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 3. pontja szerint módosított szöveg.

19

A 7. § (5) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

20

A 7. § (6) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) 260. § (17) bekezdés 8–9. pontja szerint módosított szöveg.

22

A 6/A. alcímet (8/A. §) a 113/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

23

A 9. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

24

A 9. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) 260. § (17) bekezdés 8. pontja szerint módosított szöveg.

25

A 9. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 2. és 8–9. pontja szerint módosított szöveg.

26

A 9. § (4) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. és 9. pontja szerint módosított szöveg.

27

A 9. § (4a) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 236. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

28

A 9. § (5) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. és 10–11. pontja szerint módosított szöveg.

29

A 9. § (7) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. és 10. pontja szerint módosított szöveg.

30

A 11. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

31

A 8. alcím címe a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

32

A 12. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 12. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 12. pontja szerint módosított szöveg.

34

A 13. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

35

A 13. § (2) bekezdés a) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 13. pontja szerint módosított szöveg.

36

A 13. § (4) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 14. pontja szerint módosított szöveg.

37

A 14. § (1) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) 260. § (17) bekezdés 8. pontja szerint módosított szöveg.

38

A 14. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

39

A 15. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

40

A 15. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 15. pontja szerint módosított szöveg.

41

A 15. § (4) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

43

A 17. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

44

A 17. § (1) bekezdés c) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

45

A 17. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

46

A 18. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) 260. § (17) bekezdés7. pontja szerint módosított szöveg.

47

A 18. § (4) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 10. és 16. pontja szerint módosított szöveg.

48

A 19. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1., 10. és 17. pontja szerint módosított szöveg.

49

A 22. § nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

51

A 24. § a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 236. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

54

A 26. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

55

A 26. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 10. és 18. pontja szerint módosított szöveg.

56

A 26. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 19. pontja szerint módosított szöveg.

57

A 26/A. §-t a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (10) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 237. § a) pontja. Ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

58

A 26/B. §-t a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (11) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 237. § b) pontja. Ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

59

A 27. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

60

A 27. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

61

A 28. § (2) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 237. § c) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

62

A 28. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

63

A 30. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

64

A 30. § (4) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

65

A 30. § (5) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 236. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

66

A 31. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

67

A 31. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 20. pontja szerint módosított szöveg.

68

A 31. § (4) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

69

A 32. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

70

A 32. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

71

A 32. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

72

A 32. § (4) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

73

A 33. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 16. pontja szerint módosított szöveg.

74

A 34. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

75

A 34. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) 260. § (17) bekezdés 8. pontja szerint módosított szöveg.

77

A 36. § (5) bekezdés e) pont ed) alpontja a 341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 25. § a) pontjával megállapított szöveg.

78

A 36. § (7) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 21. pontja szerint módosított szöveg.

79

A 36. § (10) bekezdését a 171/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be.

80

A 36/A. §-t a 341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be.

81

A 37. § (1) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 237. § d) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

82

A 37. § (5) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 22. pontja szerint módosított szöveg.

83

A 37. § (6) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

84

A 38. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

85

A 38. § (1a) bekezdését a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (13) bekezdése iktatta be.

86

A 38. § (1b) bekezdését a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (13) bekezdése iktatta be.

87

A 38. § (2) bekezdését a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

88

A 38. § (4) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 22. pontja szerint módosított szöveg.

89

A 38. § (5) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 23. pontja szerint módosított szöveg.

90

A 38. § (6) bekezdését a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (15) bekezdése iktatta be.

91

A 38. § (7) bekezdését a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (15) bekezdése iktatta be.

92

A 38/A. §-t a 285/2015. (X. 5.) Korm. rendelet 19. §-a iktatta be.

93

A 38/A. § (3) bekezdése a 67/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

94

A 40. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.

95

A 40. § (1) bekezdés a) pontja a 285/2015. (X. 5.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

96

A 40. § (1a) bekezdését a 325/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

97

A 40. § (3) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 237. § e) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

98

A 41. § nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

99

A 42. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

100

A 42. § (1) bekezdés d) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 24. pontja szerint módosított szöveg.

101

A 42. § (1) bekezdés h) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 25. pontja szerint módosított szöveg.

102

A 42. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 1. és 10. pontja szerint módosított szöveg.

103

A 42. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

104

A 42. § (4) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

105

A 42. § (5) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

106

A 43. § (1) bekezdés i) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

107

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (16) bekezdése iktatta be.

108

A 47–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

Az 1. melléklet címe a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (18) bekezdése szerint módosított szöveg.

112

Az 1. melléklet 1. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

113

Az 1. melléklet 1.1. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

114

Az 1. melléklet 1.2. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

115

Az 1. melléklet 2. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

116

Az 1. melléklet 2. pont 2.1. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

117

Az 1. melléklet 2. pont 2.2. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

118

Az 1. melléklet 2. pont 2.3. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

119

Az 1. melléklet 2. pont 2.4. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

120

Az 1. melléklet 2. pont 2.5. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

121

Az 1. melléklet 3. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

122

Az 1. melléklet 3. pont 3.1. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

123

Az 1. melléklet 3. pont 3.2. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

124

Az 1. melléklet 3. pont 3.3. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

125

Az 1. melléklet 3. pont 3.4. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

126

Az 1. melléklet 3. pont 3.5. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

127

Az 1. melléklet 3. pont 3.6. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

128

Az 1. melléklet 3. pont 3.7. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

129

Az 1. melléklet 3. pont 3.8. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

130

Az 1. melléklet 4. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

131

Az 1. melléklet 4. pont 4.1. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

132

Az 1. melléklet 4. pont 4.2. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

133

Az 1. melléklet 4. pont 4.3. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

134

Az 1. melléklet 4. pont 4.4. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

135

Az 1. melléklet 4. pont 4.5. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

136

Az 1. melléklet 4. pont 4.6. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

137

Az 1. melléklet 4. pont 4.7. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

138

Az 1. melléklet 4. pont 4.8. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

139

Az 1. melléklet 4. pont 4.9. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

140

Az 1. melléklet 5. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

141

Az 1. melléklet 5. pont 5.1. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

142

Az 1. melléklet 5. pont 5.2. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

143

Az 1. melléklet 5. pont 5.3. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

144

Az 1. melléklet 5. pont 5.4. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

145

Az 1. melléklet 5. pont 5.5. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

146

Az 1. melléklet 5. pont 5.6. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

147

Az 1. melléklet 5. pont 5.7. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

148

Az 1. melléklet 5. pont 5.8. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

149

Az 1. melléklet 6. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

150

Az 1. melléklet 6. pont 6.1. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

151

Az 1. melléklet 6. pont 6.2. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

152

Az 1. melléklet 6. pont 6.3. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

153

Az 1. melléklet 6. pont 6.4. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

154

Az 1. melléklet 6. pont 6.5. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

155

Az 1. melléklet 6. pont 6.6. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

156

Az 1. melléklet 7. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

157

Az 1. melléklet 7. pont 7.1. alpontja az 56. §-sal megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

158

Az 1. melléklet 7. pont 7.2. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

159

Az 1. melléklet 7. pont 7.3. alpontja az 56. §-sal megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

160

Az 1. melléklet 7. pont 7.4. alpontja az 56. §-sal megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

161

Az 1. melléklet 7. pont 7.5. alpontja az 56. §-sal megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

162

Az 1. melléklet 8. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

163

Az 1. melléklet 8. pont 8.1. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

164

Az 1. melléklet 8. pont 8.2. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

165

Az 1. melléklet 8. pont 8.3. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

166

Az 1. melléklet 8. pont 8.4. alpontja az 56. §-sal megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

167

Az 1. melléklet 8. pont 8.5. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

168

Az 1. melléklet 8. pont 8.6. alpontja az 56. §-sal megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

169

Az 1. melléklet 9. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

170

Az 1. melléklet 9. pont 9.1. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

171

Az 1. melléklet 9. pont 9.2. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

172

Az 1. melléklet 9. pont 9.3. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

173

Az 1. melléklet 9. pont 9.4. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

174

Az 1. melléklet 9. pont 9.5. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

175

Az 1. melléklet 10. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

176

Az 1. melléklet 10. pont 10.1. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

177

Az 1. melléklet 10. pont 10.2. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

178

Az 1. melléklet 10. pont 10.3. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

179

Az 1. melléklet 10. pont 10.4. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

180

Az 1. melléklet 10. pont 10.5. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

181

Az 1. melléklet 11. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

182

Az 1. melléklet 11. pont 11.1. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

183

Az 1. melléklet 11. pont 11.2. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

184

Az 1. melléklet 11. pont 11.3. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

185

Az 1. melléklet 11. pont 11.4. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

186

Az 1. melléklet 11. pont 11.5. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

187

Az 1. melléklet 11. pont 11.6. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

188

Az 1. melléklet 11. pont 11.7. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

189

Az 1. melléklet 12. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

190

Az 1. melléklet 12. pont 12.1. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

191

Az 1. melléklet 12. pont 12.2. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

192

Az 1. melléklet 12. pont 12.3. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

193

Az 1. melléklet 12. pont 12.4. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

194

Az 1. melléklet 13. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

195

Az 1. melléklet 13. pont 13.1. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

196

Az 1. melléklet 13. pont 13.2. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

197

Az 1. melléklet 13. pont 13.3. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

198

Az 1. melléklet 13. pont 13.4. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

199

Az 1. melléklet 14. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

200

Az 1. melléklet 14. pont 14.1. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (24) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

201

Az 1. melléklet 14. pont 14.2. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

202

Az 1. melléklet 14. pont 14.3. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

203

Az 1. melléklet 14. pont 14.4. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

204

Az 1. melléklet 14. pont 14.5. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

205

Az 1. melléklet 14. pont 14.6. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

206

Az 1. melléklet 14. pont 14.7. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

207

Az 1. melléklet 14. pont 14.8. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

208

Az 1. melléklet 14. pont 14.9. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

209

Az 1. melléklet 14. pont 14.10. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

210

Az 1. melléklet 14. pont 14.11. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

211

Az 1. melléklet 14. pont 14.12. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

212

Az 1. melléklet 15. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

213

Az 1. melléklet 15. pont 15.1. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

214

Az 1. melléklet 15. pont 15.2. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

215

Az 1. melléklet 15. pont 15.3. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

216

Az 1. melléklet 15. pont 15.4. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

217

Az 1. melléklet 15. pont 15.5. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

218

Az 1. melléklet 15. pont 15.6. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

219

Az 1. melléklet 16. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

220

Az 1. melléklet 16. pont 16.1. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

221

Az 1. melléklet 16. pont 16.2. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

222

Az 1. melléklet 16. pont 16.3. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

223

Az 1. melléklet 16. pont 16.4. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

224

Az 1. melléklet 16. pont 16.5. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

225

Az 1. melléklet 16. pont 16.6. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

226

Az 1. melléklet 17. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

227

Az 1. melléklet 17. pont 17.1. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

228

Az 1. melléklet 17. pont 17.2. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

229

Az 1. melléklet 17. pont 17.3. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

230

Az 1. melléklet 17. pont 17.4. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

231

Az 1. melléklet 17. pont 17.5. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

232

Az 1. melléklet 18. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

233

Az 1. melléklet 18. pont 18.1. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

234

Az 1. melléklet 18. pont 18.2. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

235

Az 1. melléklet 18. pont 18.3. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

236

Az 1. melléklet 18. pont 18.4. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

237

Az 1. melléklet 18. pont 18.5. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

238

Az 1. melléklet 19. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

239

Az 1. melléklet 19. pont 19.1. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

240

Az 1. melléklet 19. pont 19.2. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

241

Az 1. melléklet 19. pont 19.3. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

242

Az 1. melléklet 19. pont 19.4. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

243

Az 1. melléklet 19. pont 19.5. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

244

Az 1. melléklet 20. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

245

Az 1. melléklet 20. pont 20.1. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

246

Az 1. melléklet 20. pont 20.2. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

247

Az 1. melléklet 20. pont 20.3. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

248

Az 1. melléklet 20. pont 20.4. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

249

Az 1. melléklet 20. pont 20.5. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

250

Az 1. melléklet 20. pont 20.6. pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

251

A 2. melléklet a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

252

A 3. melléklet a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

253

A 4. melléklet a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (22) bekezdésével megállapított, a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 237. § f) pontja, a 341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 25. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 441/2015. (XII. 28.) Korm rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

254

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (23) bekezdése iktatta be.

255

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére