• Tartalom

381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról1

2015.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 8. alcím tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 8. § (3) bekezdésében, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (2) bekezdés b) és d) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 16. alcím tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 19. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában,

a 20. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 22. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a kultúra, az oktatás és a kutatás területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló
26/1996. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a kultúra, az oktatás és a kutatás területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 26/1996. (II. 14.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az „a művelődési és közoktatási miniszter” szövegrész helyébe az „az oktatásért felelős miniszterrel és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökével egyetértésben a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

2. A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló
156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

2. § A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pd. rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Posztdoktorként foglalkoztatható az a fiatal kutató, oktató, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti doktori (PhD/DLA) tudományos fokozattal rendelkezik és kevesebb mint nyolc évet töltött teljes munkaidejű kutatói-oktatói-fejlesztői munkakörben.”

3. § (1) A Pd. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A posztdoktorként való első foglalkoztatást a tudományos fokozat megszerzését követő három éven belül, legkésőbb a pályázó 40. életévének betöltése előtt kell megkezdeni.”

(2) A Pd. rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A posztdoktorként való foglalkoztatás egyéb munkajogi kérdéseiről a pályázati kiírásban, az intézmény szervezeti és működési szabályzatában vagy a kollektív szerződésben kell rendelkezni.”

4. § A Pd. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A posztdoktori foglalkoztatás és a posztdoktori javadalmazás központi költségvetésből történő támogatását a Kormány elsődlegesen a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal útján valósítja meg.”

5. § (1) A Pd. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) ”

(2) A Pd. rendelet 4. § (8) bekezdésében az „oktatási” szövegrész helyébe az „oktatásért felelős” szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a Pd. rendelet 4. § (6) bekezdésében a „minősítés, illetve” szövegrész.

3. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között Pretoriában,
1997. november 24-én aláírt tudományos és technológiai együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 125/1998. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

7. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között Pretoriában, 1997. november 24-én aláírt tudományos és technológiai együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 125/1998. (VI. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet végrehajtásáról a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke gondoskodik.”

4. Magyarországnak az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létrehozását
és az innovációt előmozdító hatodik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjához (2002–2006), valamint az Európai Atomenergia-közösségnek (Euratom) az Európai Kutatási Térség létrehozását elősegítő hatodik nukleáris kutatásról és képzési tevékenységekről szóló keretprogramjához (2002–2006) történő társulásáról szóló egyetértési megállapodás kihirdetéséről szóló 65/2003. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

8. § Magyarországnak az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létrehozását és az innovációt előmozdító hatodik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjához (2002–2006), valamint az Európai Atomenergia-közösségnek (Euratom) az Európai Kutatási Térség létrehozását elősegítő hatodik nukleáris kutatásról és képzési tevékenységekről szóló keretprogramjához (2002–2006) történő társulásáról szóló egyetértési megállapodás kihirdetéséről szóló 65/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 3. §-ában az „az oktatási miniszter,” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke” szöveg lép.

5. A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló
136/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

9. § A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 136/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az „az oktatási miniszter” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke” szöveg lép.

6. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló
140/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

10. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 140/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az „az oktatási miniszter” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke” szöveg lép.

7. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a tudományos kutatás és a technológiai fejlesztés terén megvalósítandó együttműködésről szóló, 2003. május 21-én, Rómában aláírt Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 170/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet módosítása

11. § A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a tudományos kutatás és a technológiai fejlesztés terén megvalósítandó együttműködésről szóló, 2003. május 21-én, Rómában aláírt Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 170/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az „az oktatási miniszter” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke” szöveg lép.

8. A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról,
valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

12. § A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában a „Nemzeti Innovációs Hivatalra” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalra”,

b) 5. §

ba) (2) bekezdés b) pontjában a „bírósági” szövegrész helyébe a „bírósági, hatósági”,

bb) (3) bekezdésében a „bírósághoz” szövegrész helyébe a „bírósághoz, hatósághoz”,

c) 6. §-ában a „felügyeletét” szövegrész helyébe az „irányítását vagy felügyeletét”,

d) 7. § (1) bekezdés a) pontjában a „felsőoktatási” szövegrész helyébe a „nemzeti felsőoktatásról szóló”,

e) 13. § (1) bekezdés e) pontjában az „érvényességének” szövegrész helyébe a „hatályának”,

f) 1. és 2. mellékletében a „Nemzeti Innovációs” szövegrészek helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs”

szöveg lép.

9. A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

13. § A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés b) pontjában és 12. § (2) bekezdésében a „kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke” szöveg lép.

10. A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti a magánszektorban megvalósuló ipari kutatás-fejlesztésben történő kétoldalú együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 11/2009. (I. 27.) Korm. rendelet módosítása

14. § A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti a magánszektorban megvalósuló ipari kutatás-fejlesztésben történő kétoldalú együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 11/2009. (I. 27.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében a „kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke” szöveg lép.

11. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya közötti tudományos
és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló
45/2009. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

15. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 45/2009. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a „kutatás-fejlesztésért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke” szöveg lép.

12. A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

16. § A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítását szolgáló közvetett forrás:)

ba) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 24. § h) pontjában és 28. § i) pontjában meghatározott jogcímen felhasználható, a tehetséggondozást szolgáló, pályázati úton elnyerhető támogatás,”

13. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről
szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletében a „Nemzeti Innovációs Hivatal” szövegrészek helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal” szöveg lép.

14. A Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 35/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

18. § A Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 35/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a) 5. § (5) bekezdésében a „kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke”,

b) 5. § (6) bekezdésében a „Nemzeti Innovációs” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs”

szöveg lép.

15. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya közötti Együttműködési Keretegyezmény kihirdetéséről szóló 62/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet módosítása

19. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya közötti Együttműködési Keretegyezmény kihirdetéséről szóló 62/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében a „kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökével” szöveg lép.

16. Az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól szóló 9/2012. (II. 1.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól szóló 9/2012. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kme. rendelet) 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a minősítés iránti kérelem megfelel a 9. § alapján vizsgált feltételeknek, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a minősítés iránti kérelmet megvizsgálja abból a szempontból, hogy)

b) a projekt az innovációs törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthető-e;”

21. § A Kme. rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az innovációs törvény 38. § (3) bekezdésének alkalmazásában a projekt változatlan megvalósításának minősül, ha az 1. § (1) bekezdés b), e), j), k) és l) pontjaiban, valamint az 1. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt adatokban a projekt megvalósítása során változás következik be, azzal, hogy – az 1. § (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában – a projekt megkezdésének valós időpontja és a minősítés iránti kérelemben megjelölt időpontja közötti eltérés nem lehet több 6 hónapnál.”

22. § A Kme. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: innovációs törvény) 30/A. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: innovációs törvény) 36. § (1) bekezdése”,

b) 13. § (1) bekezdésében a „30/A. §” szövegrész helyébe a „36. §

szöveg lép.

17. A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról szóló 140/2012. (VII. 2.) Korm. rendelet módosítása

23. § A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról szóló 140/2012. (VII. 2.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A tudományos kutatással, kutatás-fejlesztéssel és innovációval összefüggő programokat, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap pályázatait és projektjeit illetően az NFK és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének közreműködésével a Miniszterelnökséget vezető miniszter jogosult a szükséges szakmai egyeztetés lefolytatására.”

18. A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 344/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

24. § A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 344/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében a „kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke” szöveg lép.

19. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló
213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosítása

25. § A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KNPA Szakbizottság tagjai a következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek vezetői által delegált egy-egy képviselő:)

j) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke,”

20. Az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről szóló
303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

26. § Az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről szóló 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NBr.) 3. melléklet B) pontja a következő 13a. ponttal egészül ki:

„13a. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
13a.1. gazdasági vezető
13a.2. Támogatáskezelési főosztály vezetője
13a.3. tudományos és technológiai szakdiplomatának jelölt személy”

27. § Hatályát veszti az NBr. 3. melléklet 36. pontja.

21. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

28. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 1. melléklet A) pont

a) A:8. mezőjében a „Nemzeti Innovációs” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs”,

b) B:8. mezőjében az „irányítás” szövegrész helyébe a „felügyelet”

szöveg lép.

29. § Hatályát veszti a Statútum 4. § 8. pontja és 14. §-a.

22. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

30. § A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet F:8. mezőjében a „létrehozásáért felelős kormánybiztos” szövegrész helyébe az „elnöke” szöveg lép.

23. Záró rendelkezések

31. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére