• Tartalom

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

2023.12.31.

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya

a)1 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladékra, valamint

b)2 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenységekre

c)3 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység feladatainak ellátásába bevont vagyonelemek átruházásra és az azokkal kapcsolatos – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 92/G. § (1) bekezdésében meghatározott – szerződéses jogviszonyokra (a továbbiakban együtt: szerződéses jogviszony),

d)4

e)5

terjed ki.

(2)6

(3)7 E rendelet alkalmazásában hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenységnek minősül

a)8 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, szállítása, kereskedelme, közvetítése, előkezelése, kezelésre történő átadása;

b)9 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék gyűjtését, előkezelését végző hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetése.

(4)10

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. fajlagos mennyiség: háztartások esetében lakosonként, nem háztartások esetében az adott ingatlant használó természetes személy ingatlanhasználókként évente átlagosan képződő települési hulladék kilogrammban vagy térfogategységben kifejezett mennyisége;

2.11 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék: a Ht. 42. § (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározottak szerint összegyűjtött, átvett, illetve elszállított hulladék, ideértve az ilyen hulladék előkezeléséből származó másodlagos hulladékot is;

3.12 másodlagos hulladék: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék előkezelése során képződő, további kezelést igénylő maradék hulladék;

4. zöldhulladék: kertben vagy kertészeti tevékenység során képződő növényi eredetű települési hulladék.

(2)13 A házi, a közösségi és a telepi komposztálásra a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

(3) A konténer és a válogatómű tekintetében az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

3.14 A koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó tevékenységére vonatkozó általános szabályok

3. § (1)15

(2)16 Ha a Ht. 56. § (1) bekezdésében foglalt összekeverési tilalom ellenére a háztartási, vagy a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe veszélyes hulladék kerül, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaságnak, koncesszori alvállalkozónak a veszélyes hulladékot az elszállítást megelőzően, vagy a telephelyére történő beszállítást követően a nem veszélyes hulladéktól el kell különítenie, ha erre a műszaki lehetőségei biztosítottak.

(3)17

3/A. §18 (1)19 A hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) Ht. 92/G. § (1) bekezdése szerinti előzetes jóváhagyása a közszolgáltatási résztevékenység ellátásába bevont vagyonelemekre irányuló olyan szerződéses jogviszony érvényességi feltétele, amelynek célja vagy eredménye az, hogy a vagyonelemmel rendelkezni jogosult vagy a rendelkezési jogosultságot érintően már fennálló jogviszony alanyának személye megváltozik.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott szerződéses jogviszonyt jóváhagyja, ha az

a)20 hozzájárul a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátási színvonalának fenntartásához vagy technológiai fejlesztéséhez, innovációjához,

b)21 nem okozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásának és ezzel összefüggésben a koncessziós jogosultság gyakorlásával összefüggő költségek indokolatlan és egyoldalú növekedését.

(3) A szerződéses jogviszony alanyai az (1) bekezdés szerinti szerződéses jogviszony – a miniszter jóváhagyására tekintettel függő hatállyal történő – létrehozását követő 15 napon belül együttesen kérelmezik a miniszter jóváhagyását az alábbi dokumentumok hiteles elektronikus formában történő benyújtásával:

a) a szerződéses jogviszony érintett feleinek, tárgyának és tartalmának bemutatása,

b) a szerződéses jogviszony okának, jogalapjának és céljának megjelölése,

c)22 a szerződéses jogviszony hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységgel kapcsolatos összefüggéseinek – különösen annak szükségessége – és a szerződéses jogviszonytól várt előny bemutatása,

d) a szerződéses jogviszonyt tartalmazó dokumentum és

e) a módosítandó szerződéses jogviszonyról szóló eredeti dokumentum.

(4) Ha a miniszter megállapítja, hogy a jóváhagyás – (2) bekezdésben meghatározott – feltételei fennállnak, jóváhagyó határozatot hoz, és ezzel egyidejűleg a szerződéses jogviszonyt tartalmazó dokumentumot záradékkal látja el. Ha a jóváhagyás feltételei nem állnak fenn, a miniszter a jóváhagyást határozatban megtagadja.

(5) A miniszter jóváhagyása a jogszabályban a szerződéses jogviszonyra előírt egyéb érvényességi feltételeket és kellékeket nem pótolja, továbbá nem pótolja más hatóságok előzetes engedélyét, illetve jóváhagyását, amelyek a szerződéses jogviszony létrejöttéhez vagy érvényességéhez ugyancsak szükségesek.

(6) A Ht. 92/G. § (2) bekezdése alá tartozó szerződéses jogviszony esetében a felek a miniszter részére a (3) bekezdés b), d) és e) pontjában foglalt dokumentumokat a szerződéses jogviszony hatálybalépése előtt legalább 15 nappal előzetesen megküldik tájékoztatás céljából.

(7) A szerződéses jogviszony miniszteri jóváhagyására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 45 nap.

(8)23

(9)24

(10)25

(11)26

3/B. §27

3/C. §28

4. A települési hulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok

4. § (1) A települési hulladékot az ingatlanhasználó

a)29 a hulladék képződésének helye szerinti ingatlan területén, vagy

b)30 a hulladék képződéséhez legközelebb eső gyűjtésre alkalmas területen vagy helyiségben,

c)31

szabványos gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban gyűjti.

(2) A települési papír-, üveg-, műanyag, fém- és zöldhulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni, ide nem értve a (4) és (7) bekezdés szerinti esetet.

(3) Az elkülönített gyűjtés céljára szolgáló gyűjtőedénybe kizárólag olyan típusú, fajtájú vagy jellegű települési hulladék helyezhető el, amelynek gyűjtésére a gyűjtőedényen szereplő jelzés vagy felirat vonatkozik.

(4) A környezetvédelmi és a gazdasági szempontból hatékonyabb válogatás érdekében vegyes hulladék gyűjtésének céljára szolgáló gyűjtőedénybe

a) száraz,

b) folyadékot és biológiailag lebomló hulladékot nem tartalmazó, vagy

c) más hulladékkal össze nem tapadó vagy ragadó

műanyag-, üveg-, fém- és papírhulladék, valamint hulladékká vált ruhanemű és egyéb textília nem helyezhető el.

(5)32 A csomagolási hulladékot laposan, az újságpapír hulladékot kötegelve kell a gyűjtőedényben elhelyezni. A kartonpapírból készült nagyméretű doboz gyűjtőedénybe nem helyezhető, azt laposra hajtogatva és kötegelve kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaságnak, koncesszori alvállalkozónak átadni.

(6)33 A képződés helyén a zöldhulladékot a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott gyűjtőedényben vagy biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve a (7) bekezdés szerinti, valamint azt az esetet, ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján komposztálják.

(7)34 Ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján nem komposztálják, vagy a zöldhulladék szabványos gyűjtőedényzetben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó a települési önkormányzat területén nem biztosítja, a zöldhulladékot – a (8) bekezdés szerinti fenyőfa hulladék kivételével – a vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben kell gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött papír-, fém-, üveg- és műanyag hulladékot tartalmazó gyűjtőedényben zöldhulladékot elhelyezni nem lehet.

(8)35 Ha a december 25-e és január 31-e között képződött fenyőfa hulladék gyűjtőedényben nem helyezhető el, akkor azt hulladékgyűjtő udvarba vagy a közösségi komposztálás céljára fenntartott gyűjtőhelyre kell vinni, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó által meghatározott módon és időben közterületen kell elhelyezni. Társasházi lakóközösségben képződött fenyőfa hulladékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó által történő elszállításig egy helyen kell gyűjteni.

(9) Radioaktív hulladékot, robbanóanyagot a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben elhelyezni nem lehet.

5. § (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt közterületen tartósan csak a közterület használatára vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint helyezheti el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a gyűjtőedény ürítési célból történő közterületre helyezése.

(2)36 Az ingatlanhasználó gondoskodik arról, hogy a települési hulladék hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaságnak, koncesszori alvállalkozónak történő átadása, továbbá az ingatlanhasználó által gyűjtőhelyre történő elszállítása biztonságosan, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint a hulladék kiszóródását kizáró módon történjen.

6. § (1)37 Az elkülönített gyűjtéssel kapcsolatos széleskörű lakossági tájékoztatás, valamint az elkülönített gyűjtés ösztönzése és hatékonyságának növelése érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó az ingatlanhasználót folyamatosan tájékoztatja

a)38 a vegyes, az elkülönítetten gyűjtött, a zöldhulladék, a biohulladék, a lomhulladék, valamint, ha a gyűjtés arra is kiterjed, a háztartásban képződő veszélyes hulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról, feltételeiről,

b) az elkülönített gyűjtés céljáról,

c)39 az újrahasználati központok működésének rendjéről, nyitvatartásáról, elérhetőségéről (ha ilyen a települési önkormányzat területén működik),

d)40 a hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvarok működési rendjéről, nyitvatartásáról, elérhetőségéről,

e)41 az általa nyújtott egyéb szolgáltatások rendjéről, valamint

f)42 a zöldhulladék házi komposztálásának lehetőségéről, esetleges feltételeiről a települési és lakókörnyezeti jellemzőktől függően.

(2)43 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó az (1) bekezdésben foglaltakat a honlapján és a települési önkormányzat vonatkozásában szokásos egyéb módon közzéteszi.

(3)44 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó – a társasházi lakóközösség kérésére – az (1) bekezdés szerinti tartalommal az ingatlanhasználónak nyomtatott tájékoztatót tesz elérhetővé.

(4)45 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó által a társasházi lakóközösség rendelkezésére bocsátott nyomtatott tájékoztatót a közös képviselő a társasház hirdetmények közzétételére szolgáló közös tulajdonú helyiségében kifüggeszti.

5. A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére és jelölésére vonatkozó szabályok

7. § (1)46 A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaságnak, koncesszori alvállalkozónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.

(1a)47 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül – az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel –

a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert,

b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert

nem haladja meg.

(1b)48 Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó részére bizonyítja.

(1c)49 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó által felajánlott mindkét gyűjtőedény űrmértéke abban az esetben haladhatja meg az (1a) bekezdés szerinti űrmértéket, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó által felajánlott gyűjtőedény egyedi azonosító jellel rendelkezik, és az adott ingatlanhoz tartozó gyűjtőedény ürítésének tényét az azon elhelyezett egyedi azonosító jel alapján az ürítéskor elektronikus úton rögzíti.

(2)50 A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve

a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét,

b) az érintett ingatlant használó természetes személyek számát, valamint

c) a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szállítási gyakoriságot,

d)51 az érintett ingatlant használó természetes személy (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságát (ha van ilyen személy)

8. § (1)52 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó a települési hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladékfajtára és -jellegre vagy -típusra utaló, egyértelműen felismerhető és megkülönböztethető színnel, valamint jelzéssel vagy felirattal látja el. A feliratnak tartósnak, jól láthatónak és olvashatónak kell lennie.

(2) Ha a települési hulladékot hulladékgyűjtő zsákban gyűjtik, a zsákot olyan színnel, jelzéssel vagy felirattal kell ellátni, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a zsák milyen hulladékot tartalmaz.

6.53 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék szállítására vonatkozó szabályok

9. § (1)54 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék elszállítását zárható konténer vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó, ideiglenes takarású konténer alkalmazásával, és az e feltételeket biztosító, az egyes hulladékfajták átvételére alkalmas felépítménnyel rendelkező célgéppel, szállítójárművel kell végezni a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását kizáró módon.

(2)55 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot szükség szerinti gyakorisággal, a vegyes, továbbá más fajtájú, jellegű vagy típusú hulladéktól elkülönítve szállítja el, elkerülve azok keveredését.

(3)56 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó a vegyes hulladékot a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyakorisággal szállítja el.

(4)57 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – az ingatlanhasználótól legalább a következő hulladékfajtákat házhoz menő gyűjtési rendszerben szállítja el:

a) műanyaghulladék,

b) fémhulladék,

c) papírhulladék,

d) vegyes hulladék.

(5)58 A házhoz menő gyűjtési rendszer mellett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott műanyag-, fém- és papírhulladék elkülönített gyűjtését az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban is biztosítja. Ha az üveghulladék elkülönített gyűjtését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó házhoz menő gyűjtési rendszer keretében nem biztosítja, az üveghulladékot legalább hulladékgyűjtő udvarban vagy hulladékgyűjtő szigeten veszi át.

(6)59 Ha a speciális területi vagy domborzati viszonyok miatt az adott ingatlan a házhoz menő gyűjtéshez használt céljárművel biztonságosan nem közelíthető meg, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználók részére ideiglenes jelleggel konténeres gyűjtést biztosít. Az áru- vagy hulladékszállítás céljára használatos fémkonténert az érintett ingatlanokhoz legközelebbi és a gyűjtésre leginkább alkalmas közlekedési csomópont mellett kell elhelyezni. Ha a fémkonténer megtelt, azt el kell szállítani.

(7) A (6) bekezdés szerinti konténeren tájékoztató táblát kell elhelyezni annak érdekében, hogy az ingatlanhasználó számára egyértelmű legyen, hogy a fémkonténerben milyen fajtájú hulladék helyezhető el.

10. § (1)60 Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó által történő átvételekor, összegyűjtésekor, elszállításakor a hulladék a gyűjtőedényből kiesik vagy kiszóródik, a hulladék felszedéséről és elszállításáról, valamint a terület megtisztításáról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó gondoskodik.

(2)61 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék ingatlanhasználótól történő átvételét, összegyűjtését és elszállítását végző hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó gyűjtőjárművén munkát végző alkalmazottak közül legalább egy jelenlévőnek a hulladék átvételére, összegyűjtésére vonatkozó alapfokú szakirányú képesítéssel kell rendelkeznie.

(3)62 Ha az ingatlanhasználó kérésére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó áru- vagy hulladékszállítás céljára használatos fémkonténert helyez el közterületen, annak érdekében, hogy abban az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladékot helyezhessen el, a fémkonténer kizárólag annak hulladékkal való megtöltéséig tartható közterületen, azt követően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaságnak, koncesszori alvállalkozónak haladéktalanul el kell szállítania.

7.63 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék kezelésére vonatkozó szabályok

11. § (1)64 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó az elkülönítetten gyűjtött hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását megelőzően gondoskodik a hulladék válogatóműbe történő elszállításáról, valamint a hasznosítható összetevőknek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti előkészítő művelet útján történő válogatásáról.

(2)65 A közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság anyagában történő hasznosításra adja át a válogatóműben válogatott olyan hulladékot, amely anyagának összetétele és minősége alapján erre alkalmas.

(3)66 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék – a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott részletes követelményekre figyelemmel – hulladéklerakónak akkor adható át, ha

a) a hulladék olyan fizikai, kémiai vagy biológiai előkezelési műveleten ment keresztül, amellyel a hulladék mennyisége vagy környezetre gyakorolt szennyező hatása csökken,

b) a rendelkezésre álló és gazdaságosan üzemeltethető kezelési technológiával nem tehető hasznos alapanyaggá, valamint

c) anyagában és energetikailag gazdaságosan nem hasznosítható.

12. § (1)67 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék kezelését közvetlenül irányító vezetőnek legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie.

(2)68 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék kezelését végző létesítményben a kezelést közvetlenül irányító vezetőnek felsőfokú műszaki vagy felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel kell rendelkeznie.

8. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 15. § (1) és (2) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 15. § (3) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

13/A. §69 E rendeletnek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. Kr.) 15. §-ával megállapított

a) 1. § (1) bekezdés c) pontját és 3/A. §-át a Mód. Kr. hatálybalépését70 követően létrehozott szerződéses jogviszonyokra,

b)71

c)72

kell alkalmazni.

14. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

15. § (1)–(2)73

(3)74

16. §75

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés c) pontját a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés d) pontját a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése iktatta be, a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § (1) bekezdés e) pontját a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése iktatta be, a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1. § (2) bekezdését a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1. § (3) bekezdés a) pontja a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 1. és 3. pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. § (3) bekezdés b) pontja a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 1. és 4. pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 1. § (4) bekezdését a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be, a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 2. § (1) bekezdés 3. pontja a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 1. és 6. pontja szerint módosított szöveg.

13

A 2. § (2) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. alcím címe a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

15

A 3. § (1) bekezdését a 105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

17

A 3. § (3) bekezdését a 105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

19

A 3/A. § (1) bekezdése a 107/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 6. §-a, a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 1. és 10. pontja szerint módosított szöveg.

20

A 3/A. § (2) bekezdés a) pontja a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 3/A. § (2) bekezdés b) pontja a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

22

A 3/A. § (3) bekezdés c) pontja a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

23

A 3/A. § (8) bekezdését a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 3/A. § (9) bekezdését a 382/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 3/A. § (10) bekezdését a 382/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 3/A. § (11) bekezdését a 382/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

30

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

31

A 4. § (1) bekezdés c) pontját a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 4. § (5) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 8. pontja és 15. § h) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 4. § (6) bekezdése a 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

34

A 4. § (7) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 15. és 16. pontja szerint módosított szöveg.

35

A 4. § (8) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

36

Az 5. § (2) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

37

A 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

38

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a 105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

39

A 6. § (1) bekezdés c) pontja a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

40

A 6. § (1) bekezdés d) pontja a 105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 6. § (1) bekezdés e) pontja a 105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 6. § (1) bekezdés f) pontját a 105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

43

A 6. § (2) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

44

A 6. § (3) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

45

A 6. § (4) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

46

A 7. § (1) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

47

A 7. § (1a) bekezdését a 15. § (1) bekezdése iktatta be, nyitó szövegrésze a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

48

A 7. § (1b) bekezdését a 15. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

49

A 7. § (1c) bekezdését a 15. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

50

A 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

51

A 7. § (2) bekezdés d) pontját a 15. § (2) bekezdése iktatta be.

52

A 8. § (1) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

53

A 6. alcím címe a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

54

A 9. § (1) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

55

A 9. § (2) bekezdése a 105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított, a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

56

A 9. § (3) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

57

A 9. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

58

A 9. § (5) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 17. és 20. pontja szerint módosított szöveg.

59

A 9. § (6) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 15. pontja és 15. § i) pontja szerint módosított szöveg.

60

A 10. § (1) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 1. és 17. pontja szerint módosított szöveg.

61

A 10. § (2) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 1. és 15. pontja szerint módosított szöveg.

62

A 10. § (3) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 1., 8. és 15. pontja szerint módosított szöveg.

63

A 7. alcím címe a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

64

A 11. § (1) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

65

A 11. § (2) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 21. pontja szerint módosított szöveg.

66

A 11. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 1. és 22. pontja szerint módosított szöveg.

67

A 12. § (1) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

68

A 12. § (2) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § 23. pontja szerint módosított szöveg.

70

A hatálybalépés időpontja 2021. június 22.

71

A 13/A. § b) pontját a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

72

A 13/A. § c) pontját a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

73

A 15. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 15. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

75

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére