• Tartalom

386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.01.01.

A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2/B. § (1) A termékdíj raktár engedélyezése feltételeinek fennállását az állami adó- és vámhatóság előzetesen a helyszínen is megvizsgálja.
(2) A termékdíj raktár engedély iránti kérelem elektronikus úton, az állami adóhatóság által közzétett – a (3) bekezdésben meghatározott tartalmú – elektronikus formanyomtatvány alkalmazásával nyújtható be.
(3) A termékdíj raktár engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, címét, adószámát,
b) ipari termékdíj raktár esetén a tevékenység megnevezését (feldolgozás, előállítás, újbóli felhasználásra előkészítés) és a feldolgozni, előállítani, újbóli felhasználásra előkészíteni kívánt, kereskedelmi termékdíj raktár esetén a tárolni kívánt termékdíjköteles termékek termék- és anyagáramának megnevezését,
c) a nyilvántartási és bizonylati rend bemutatását,
d) a termékdíj raktár címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,
e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy
ea) a termékdíj raktár működésére szolgáló terület, épület jogszerű használója,
eb) ipari termékdíj raktár üzemeltetése esetén vállalja az engedély kiadását követő évtől a Ktdt. 9/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott mérleg-hitelesítési kötelezettséget, és
f) a termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatott vagy képviselő nevét, adóazonosító jelét, bizonyítványának számát.
(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el.
(5) A termékdíj raktár engedélyese a tevékenység, a termék- és anyagáram bővítését vagy szűkítését az engedély módosítására irányuló kérelem útján, a (2) bekezdésben meghatározott módon kezdeményezheti.
(6) Az engedély módosítására irányuló (5) bekezdés szerinti kérelmet az állami adó- és vámhatóság 30 napon belül bírálja el. Az állami adó- és vámhatóság a kérelem elbírálása során az (1) bekezdésben meghatározott helyszíni vizsgálatot végezhet.”

2. § A Korm. rendelet 2/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2/E. § (1) A termékdíj raktárban tárolt, feldolgozás, előállítás vagy újbóli felhasználásra előkészítés alatt álló, készletezett termékdíjköteles termékeket elektronikus úton kell nyilvántartani. A termékdíj raktár nyilvántartásának naprakésznek, eseményszerűnek kell lennie, amelyet az engedélyes a termékdíj raktár helyszínén vezet, vagy elektronikus úton történő elérhetőségét a raktár üzemeltetésének teljes időtartama alatt, ellenőrzés céljából folyamatosan biztosítja.
(2) A termékdíj raktár nyilvántartásának adattartalmát, továbbá a termékdíj raktár üzemeltetésének rendjét, a termékdíj raktárban végezhető szokásos kezelések megnevezését a 7. melléklet tartalmazza. A termékdíj raktár nyilvántartásának a termékdíj raktár engedélyese felelőssége körébe tartozó aktuális raktárkészletet kell mutatnia.
(3) A termékdíj raktár nyilvántartásának vezetését azzal a programmal kell végezni, amelyet a termékdíj raktár engedélyese az engedélyezési eljárás során az adóhatóságnak bemutatott.
(4) A nyilvántartó programnak a következő követelményeknek kell megfelelnie:
a) felhasználókat és azok jogosultságát, továbbá az ezekben bekövetkezett változásokat nyilvántartsa (naplózza);
b) a felhasználó által végzett munkafolyamatokat (tevékenységeket/műveleteket) bármely időszakra vonatkozóan rögzítse (naplózza);
c) a program biztosítsa a nyilvántartás hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő adattartalommal való vezetését;
d) a nyilvántartás adatainak utólagos módosítását a program naplózza;
e) a program mentett adatainak visszatöltése bármikor ellenőrizhető legyen az alábbi adattartalommal:
ea) a visszatöltés időpontja,
eb) a visszatöltés indoka,
ec) a visszatöltést végző felhasználó neve, jogosultsága,
ed) a visszatöltött adatok archiválásának időpontja;
f) a program tegye lehetővé, hogy a felsorolt paraméterek bármikor lekérdezhetőek és kinyomtathatóak legyenek.
(5) A termékdíj raktárba a tárgyhónap alatt betárolt és kitárolt termékdíjköteles termékekről, továbbá a raktárkészletről a 7. mellékletben meghatározott adattartalommal elektronikus úton adatot kell szolgáltatni az állami adó- és vámhatóság részére, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig.
(6) A termékdíjköteles termékek tulajdonjog változás nélküli termékdíj raktárak között történő mozgatása esetén a kitárolás és a betárolás – e rendeletben meghatározott – szabályait kell alkalmazni (áttárolás).”

3. § A Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az átvállaló az átvállalt kötelezettség teljesítését)

e) a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pontja esetén a csomagolószer csomagolás részeként történő forgalomba hozatalát vagy felhasználását igazoló bizonylattal, vagy”

(igazolja.)

4. § (1) A Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Korm. rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Korm. rendelet 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. § A Korm. rendelet

a) 2/C. § (3) bekezdésében a „végezhető tevékenység” szövegrész helyébe a „végezni kívánt, technológiailag indokolt tevékenység (tevékenységek)”,

b) 9. § (5) bekezdés f) pontjában a „csomagolóeszköz mennyiségét” szövegrész helyébe a „csomagolóanyag, csomagolóeszköz, illetve csomagolási segédanyag mennyiségét”

szöveg lép.

6. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1.    A Korm. rendelet 1. melléklet A) cím Csomagolószer Katalógus II. Csomagolószer Katalógus kódjai alcím CsK kód 1. karaktere: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kódok táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:
(CsK kód 1. karaktere: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kódok)

 

Kód (1.)

Megnevezés

 

E

Csomagolóeszköz vagy csomagolóeszközként is felhasználható termék

 

B

Az eladótérben megtöltésre tervezett, megtöltésre szánt, felhasználásra kerülő (eladótéri) műanyag zsák, zacskó

 

K

Kereskedelmi csomagolószer

 

M

Műanyag bevásárló reklámtáska

 

A

Csomagolóanyag vagy csomagolóanyagként is felhasználható termék

 

S

Csomagolási segédanyag vagy csomagolási segédanyagként is felhasználható termék

2.    A Korm. rendelet 1. melléklet A) cím Csomagolószer Katalógus II. Csomagolószer Katalógus kódjai alcím CsK kód 4–5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli című táblázata a következő sorokkal egészül ki:
(CsK kód 4–5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli)
(Belföldi előállítású csomagolószer)

 

1E

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

 

1F

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

(Külföldről behozott csomagolószer)

 

3E

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

 

3F

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

3.    A Korm. rendelet 1. melléklet A) cím Csomagolószer Katalógus II. Csomagolószer Katalógus kódjai alcím CsK kód 4–5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli című táblázata 1R kódja helyébe a következő rendelkezés lép:
(CsK kód 4–5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli)
(Belföldi előállítású csomagolószer)

 

1R

a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktárba beszállító vevő nyilatkozata alapján

4.    A Korm. rendelet 1. melléklet A) cím Csomagolószer Katalógus II. Csomagolószer Katalógus kódjai alcím CsK kód 4–5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli című táblázata 3R kódja helyébe a következő rendelkezés lép:
(CsK kód 4–5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli)
(Külföldről behozott csomagolószer)

 

3R

a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktárba beszállító vevő nyilatkozata alapján

5.    A Korm. rendelet 1. melléklet A) cím Csomagolószer Katalógus II. Csomagolószer Katalógus kódjai alcím CsK kód 4–5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli című táblázata 5R kódja helyébe a következő rendelkezés lép:
(CsK kód 4–5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli)
(Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer)

 

5R

a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktárba beszállító vevő nyilatkozata alapján

6.    A Korm. rendelet 1. melléklet B) cím Környezetvédelmi Termékdíj Kódok (KT kódok) 1. pont 1.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.6. Egyéb műanyagtermékek környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezése

KT kód

Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru

301

7.    A Korm. rendelet 1. melléklet B) cím Környezetvédelmi Termékdíj Kódok (KT kódok) 1. pont 1.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.7. Egyéb vegyipari termékek környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezése

KT kód

Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek

701

Szépség- vagy testápoló készítmények

702

8.    A Korm. rendelet 1. melléklet B) cím Környezetvédelmi Termékdíj Kódok (KT kódok) 1. pontja a következő 1.8. alponttal egészül ki:
„1.8. Irodai papírok környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezése

KT kód

Irodai papír

801

9.    A Korm. rendelet 1. melléklet B) cím Környezetvédelmi Termékdíj Kódok (KT kódok) 1. pontja a következő 1.9. alponttal egészül ki:
„1.9. A termékdíj visszaigénylés esetén alkalmazható környezetvédelmi termékdíj kódok
A 2010. és a 2011. évben alkalmazott kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjai

Csomagolás típusa

KT kód

Műanyag [kivéve műanyag (bevásárló-reklám) táska]

4MA

Műanyag (bevásárló-reklám) táska

4MT

Üveg

4ÜV

Társított csomagolás

 

Rétegzett italcsomagolás

4RI

Egyéb

4TE

Fém (kivéve alumínium)

4FM

Alumínium

4LU

Egyéb anyagok

4EG

Gyűjtő kód újrahasználható csomagolás levonásához

4ÚL

Gyűjtő kód nem újrahasználható csomagolás a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 5/E. § (1) bekezdés szerinti levonásához

4OC

2. melléklet a 386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 4. melléklet VIII. pont 3. alpontja a következő g)–h) alpontokkal egészül ki:
(3. Az átadott mennyiség jogcímek szerint:)
g) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja alapján átadott mennyiség,
h) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja alapján átadott mennyiség.”

3. melléklet a 386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Korm. rendelet 7. melléklet 1. pont 1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1. A termékdíj raktár nyilvántartásának adattartalma
A termékdíj raktár nyilvántartásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
A termékdíjköteles termék:)
„1.3. kiszállításának adatai:”
2. A Korm. rendelet 7. melléklet 1. pont 1.3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1. A termékdíj raktár nyilvántartásának adattartalma
A termékdíj raktár nyilvántartásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
A termékdíjköteles termék:)
„1.3.1. kiszállítás napja;”
3. A Korm. rendelet 7. melléklet 1. pontja a következő 1.4. alponttal egészül ki:
(1. A termékdíj raktár nyilvántartásának adattartalma
A termékdíj raktár nyilvántartásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
A termékdíjköteles termék:)
„1.4. ideiglenes kiadásának adatai:
1.4.1. ideiglenes kiadás napja;
1.4.2. ideiglenes kiadás oka;
1.4.3. a termék
1.4.3.1. megnevezése,
1.4.3.2. vámtarifaszáma,
1.4.3.3. CsK vagy KT kódja,
1.4.3.4. mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg).”
4. A Korm. rendelet 7. melléklet 2. pontja a következő 2.3. alponttal egészül ki:
(2. A termékdíj raktári beszállítás és kiszállítás rendje)
„2.3. Egyik termékdíj raktárból egy másik termékdíj raktárba történő áttárolás abban az esetben végezhető, ha az áttárolás során a tulajdonjogban változás nem következik be.”
5. A Korm. rendelet 7. melléklet 4. pont 4.3.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(4. A termékdíj raktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletről szóló adatszolgáltatás adattartalma)
„4.3.5. a kiszállítás oka jogcíme:

B01

belföldi forgalomba hozatal termékdíj megfizetésével

B10

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

B11

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

B12

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

B13

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

B14

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíjat az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása esetén nem kell megfizetni

B15

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíjat az egyéb kőolajtermék R9 eljárással történő előállítása esetén nem kell megfizetni

B16

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

B17

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

B20

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

B21

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

B22

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

B23

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

B24

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

B25

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

B26

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

B30

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj korábban, a beszállítás előtt már megfizetésre került

I00

ideiglenes kiadás

K00

külföldre történő kiszállítás

S01

saját célú felhasználás

T00

áttárolás másik termékdíj raktárba a tulajdonjog megváltozása nélkül

U10

újrahasználható csomagolószer bérbe adása a Ktdt. 3/A. § szerinti engedélyezett bérleti rendszer keretében

a) 1. pont 1.2.4. alpontjában a „feldolgozáshoz közvetlen anyagként” szövegrész helyébe a „feldolgozáshoz, újbóli felhasználásra előkészítéshez közvetlen anyagként”,
b) 1.3.2. alpontjában az „a kiszállítás, ideiglenes kiadás oka” szövegrész helyébe az „a kiszállítás oka”,
c) 3.8. alpontjában a „csomagolás, kicsomagolás,” szövegrész helyébe a „csomagolás létrehozása, kicsomagolás,”
szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére