• Tartalom

2014. évi XXXIX. törvény

2014. évi XXXIX. törvény

egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról1

2015.01.02.

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

1–3. §2

2. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

4–8. §3

3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

9–10. §4

4. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosítása

11–13. §5

5. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

14–19. §6

6. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása

20. §7

7. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

21–24. §8

8. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

25–28. §9

9. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

29–36. §10

10. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosítása

37. §11

11. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról

38–50. §12

12. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

51–55. §13

13. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosítása

56–61. §14

14. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

62–64. §15

15. A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló
2012. évi CXXVIII. törvény módosítása

65–66. §16

16. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

67–72. §17

17. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

73–77. §18

78. §19

79. §20

18. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosítása

80. §21

19. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosításáról

81–102. §22

103. §23

104–105. §24

20. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

106–108. §25

21. Az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló
2013. évi CCL. törvény módosítása

109. §26

22. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása

110. §27

23. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

111. §28

24. Záró rendelkezések

112. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4–8. § és a 20. § az e törvény kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(3) A 9. §, a 10. § és a 25–28. § az e törvény kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(4) A 78. §, a 103. § és a 2. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

113. § A 11. alcím az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

114. § A 20. alcím a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2014. évi XXXIX. törvényhez29

2. melléklet a 2014. évi XXXIX. törvényhez30

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. szeptember 24-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. szeptember 29. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 41. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 11–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 14–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 21–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 25–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 29–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 38–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 51–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 56–61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 62–64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 65–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 67–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 73–77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 81–102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 104–105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 105–108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére