• Tartalom

39/2014. (XII. 23.) NGM rendelet

39/2014. (XII. 23.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 4/2014. (II. 6.) NGM rendelet módosításáról és az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítéséről szóló 31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2015.01.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló
4/2014. (II. 6.) NGM rendelet módosítása

1–10. §2

11. § Az R. 18–20. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:

„18. Duna Transznacionális Együttműködési Program (25/08/01)
24. § (1) Az előirányzat fedezetet biztosít az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Duna Transznacionális Programban történő eredményes magyarországi részvételhez.
(2) Az előirányzat terhére pályázat vagy kérelem alapján helyi önkormányzat, regionális fejlesztési ügynökség, költségvetési szerv, gazdasági társaság részére vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható. Az előirányzat terhére az irányító hatóság részére a nemzeti hozzájárulás teljesítése céljából teljesíthető kifizetés.
(3) Az előirányzat felhasználása támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel történik.
(4) Támogatási előleg a 10. § szerinti biztosíték kikötése mellett folyósítható. Az állam 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság és költségvetési szerv részére támogatási előleg biztosíték kikötése nélkül is folyósítható.
(5) Az előirányzaton rendelkezésre álló forrásokkal kapcsolatos feladatok ellátására lebonyolító szerv bízható meg.
19. Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 (25/08/02)
25. § (1) Az előirányzat fedezetet biztosít az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Közép-európai Transznacionális Együttműködési Programban történő eredményes magyarországi részvételhez.
(2) Az előirányzat terhére helyi önkormányzat, regionális fejlesztési ügynökség, költségvetési szerv, gazdasági társaság részére vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható. Az előirányzat terhére az irányító hatóság részére a nemzeti hozzájárulás teljesítése céljából teljesíthető kifizetés.
(3) Az előirányzat felhasználása támogatói okirattal történik.
(4) Támogatási előleg a 10. § szerinti biztosíték kikötése mellett folyósítható. Az állam 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság és költségvetési szerv részére támogatási előleg biztosíték kikötése nélkül is folyósítható.
(5) Az előirányzaton rendelkezésre álló forrásokkal kapcsolatos feladatok ellátására lebonyolító szerv bízható meg.
20. INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program (25/08/03)
26. § (1) Az előirányzat fedezetet biztosít az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló INTERREG EUROPE interregionális együttműködési programban történő eredményes magyarországi részvételhez.
(2) Az előirányzat terhére helyi önkormányzat, regionális fejlesztési ügynökség, költségvetési szerv, gazdasági társaság részére vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható. Az előirányzat terhére az irányító hatóság részére a nemzeti hozzájárulás teljesítése céljából teljesíthető kifizetés.
(3) Az előirányzat felhasználása támogatói okirattal történik.
(4) Az előirányzaton rendelkezésre álló forrásokkal kapcsolatos feladatok ellátására lebonyolító szerv bízható meg.”

12. § Az R. a következő 20/A. alcímmel egészül ki:

„20/A. INTERACT III. Interregionális Együttműködési Program (25/08/04)
26/A. § (1) Az előirányzat fedezetet biztosít az európai területi együttműködési programok végrehajtásában részt vevő intézmények szakmai támogatását szolgáló INTERACT III interregionális programban történő eredményes magyarországi részvételhez.
(2) Az előirányzat terhére az irányító hatóság részére a nemzeti hozzájárulás teljesítése céljából teljesíthető kifizetés.”

13–16. §3

2. Az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítéséről szóló 31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

17. §4

3. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. és 12. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

19. § E rendelet

a) 3. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b) 13. §-a a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 22., 25–26., 28., 36–37., 41., 48. és 49. cikke,

c) 13. §-a a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

2

Az 1–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 13–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére