• Tartalom

392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2020.07.31.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 1. § (1) bekezdés a)–b) és e) pontjára tekintettel, a 12. § (3) bekezdésében és az (5) bekezdés a)–b), és e)–f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében;
a 3. § (3) bekezdés a)–b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2. alpontjában;
a 3. § (3) bekezdés c) pontja tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról szóló 1162/2014. (III. 25.) Korm. határozat 2. a) pontjában kitűzött cél elérését szolgáló,

a) részben vagy egészben európai uniós vagy költségvetési támogatásból megvalósuló, vagy

b) európai uniós vagy költségvetési támogatást nem tartalmazó, de a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 1. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt feltételt teljesítő

szélessávú internetelérést biztosító hálózatfejlesztési projektek beruházásaival összefüggő, az ilyen hálózatok fejlesztéséhez, kiépítéséhez, és használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez közvetlenül szükséges, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2)–(3)1

2. §2

2/A. §3 (1)4 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű hatósági ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat (a továbbiakban: kormánymegbízott) jelöli ki.

(2) A kormánymegbízott az (1) bekezdés szerinti koordinációs feladatainak ellátása során együttműködik a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos), és minden hónap ötödik napjáig a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól szóló 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 3–6. mellékletében foglalt – kitöltött – táblázatok megküldésével tájékoztatja a miniszterelnöki biztost a kiemelt jelentőségű ügyekkel kapcsolatos intézkedéseiről és a kiemelt jelentőségű ügyek állásáról.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság eljárására az ügyintézési határidő 8 nap.

(2)5

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) építésügyi hatósági ügyekben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,

c) beruházások esetén az előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet végezni, ha a beruházó rendelkezésére állnak annak elvégzéséhez szükséges földrészletek. A földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

4. § (1)6

(2)7

(3)8

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. melléklet a 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások:

1. az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésével és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárások,

2. elektronikus hírközlési tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárások,

3. villamos művek, villamos berendezéssel, valamint villamosvezetékkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

4. környezetvédelmi hatósági eljárások,

5. természetvédelmi hatósági eljárások,

6. építésügyi hatósági eljárások,

7. telekalakításra és szolgalmi jogra irányuló hatósági eljárások,

8. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

9. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

10. erdészeti hatósági engedélyezésre irányuló eljárások,

11. területrendezési hatósági eljárások,

12. útügyi hatósági eljárások,

13. közúti, vasúti, vízi, vagy légiközlekedést érintő közlekedésügyi hatósági eljárások,

14. nyomvonal kijelölésével és használatba vételével kapcsolatos hatósági eljárások,

15. közműkezeléssel kapcsolatos hatósági eljárások,

16. a régészeti örökség és a műemléki érték védelmére irányuló hatósági eljárások,

17. földmérési hatósági eljárások,

18. erdővédelmi hatósági eljárások,

19.9 a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági eljárások,

20. tűzvédelmi hatósági eljárások,

21. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

22. az államhatár rendjének biztosításával kapcsolatos hatósági eljárások,

23. az építési, illetve a bontási hulladékok kezelésére és hulladékgazdálkodási előírásokra vonatkozó megfelelőségre irányuló eljárások,

24. a tevékenység és az építmény a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek és a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek való megfelelőségére vonatkozó hatósági eljárások,

25. helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén a követelményeknek való megfelelőség elbírálására vonatkozó eljárások,

26. a honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén építmény vagy egyéb műtárgy elhelyezésével kapcsolatos eljárások,

27. az 1–26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

Az 1. § (2)–(3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 170. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 170. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2/A. §-t a 346/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 2/A. § (1) bekezdése a 371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 31. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 239. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 4. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 170. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 4. § (2) bekezdését a 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 4. § (3) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 102. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 114. §-át.

9

Az 1. melléket 19. pontja a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 238. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére