• Tartalom

394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2023.01.01.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h)–i) és r) pontjában,

az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

a 6. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 6. § b)–d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Fertőd 126, 127/2, 128,130, 131, 132, 133, 135, 136, 137/1,138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, , 324/1, 327/2, 327/4, 327/6, 327/7, 329, 330/1, 330/2, 330/3,331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,338/1, 339/2, 340, 341, 342/5, 342/6, 343, 344/1, 346/2, 346/4, 347, 348/1, 0215, 0223/1, 1229/1, 0202/1, 0213, 0216, 0217/1,0224, 0225 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Fertőd területén (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) megvalósuló, az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójára irányuló beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)2

2. §3 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1)4

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

4. § (1) A Beruházásokkal összefüggésben az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére és a szükséges megelőző feltárás, próbafeltárás, mentő feltárás és régészeti feltárás elvégzésére a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum jogosult.

(2) A Beruházásokkal érintett műemlék épületrészre bontási engedély és örökségvédelmi engedély iránti kérelem együtt és külön is előterjeszthető.

(3)5 A Beruházásokkal érintett műemlék épület falfelületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészeinek és tartozékainak a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 63. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti tudományos vagy műszaki célú kutatása, feltárása, valamint az Ingatlanokon lévő fás szárú növényzetnek az R. 63. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti eltávolítása örökségvédelmi engedély nélkül az arra jogosult által elvégezhető. Az építőipari kivitelezési tevékenység idején helyszíni szakértői megfigyelést kell alkalmazni, a kivitelezés közben előkerülő műemléki értékek dokumentálását arra jogosulttal el kell végeztetni.

5. §6 Az Ingatlanokra vonatkozó településrendezési terv módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.

6. § A Beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

7. § (1)7

(2)8

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. §9 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor10 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)11 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését12 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez13

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A

B

C

D

1.

Beruházások megnevezése

Beruházások azonosítója

A Beruházások megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

Az Esterházy-
kastélyegyüttes rekonstrukciója

Fertőd 126, 127/2, 128,130, 131, 132, 133, 135, 136, 137/1, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, , 324/1, 327/2, 327/4, 327/6, 327/7, 329, 330/1, 330/2, 330/3, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338/1, 339/2, 340, 341, 342/5, 342/6, 343, 344/1, 346/2, 346/4, 347, 348/1, 0215, 0223/1, 1229/1, 0202/1, 0213, 0216, 0217/1, 0224, 0225 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok

műemléki védelem alatt álló építmények építésügyi engedélyezési eljárásai

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal14

3.

a) örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
b) régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal15

4.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal16

5.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal17

6.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal18

7.

vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Győr-Moson Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság19

8.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

9.

telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal20

10.

talajvédelmi hatósági eljárások

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal21

11.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások;
beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai; a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

12.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

13.

bányahatósági engedélyek

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal22

2. melléklet a 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez23

1

Az 1. § (1) bekezdése a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 30. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (4) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 174. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 174. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4. § (3) bekezdése a 497/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-a, a 69/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 69. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 7. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 174. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 7. § (2) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 114. §-át.

10

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

11

A 10. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 66. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

13

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 70. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

14

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 66. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:3 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 66. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:4 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 66. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:5 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 66. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:6 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 66. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:7 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 66. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:9 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 66. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:10 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 66. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:13 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 66. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 174. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére