• Tartalom

395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2023.01.01.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h)–i) és r) pontjában,

az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

a 6. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 6. § b)–d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest II. kerület 13204/10, 13204/11, 13204/12, 13204/14, 13204/15, 13204/5, 13204/6, valamint 13211 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest II. kerület, Lövőház utca – Fény utca – Kisrókus utca – Marczibányi tér és Margit körút, valamint a Budapest II. kerület 13200/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan által határolt „Millenáris” elnevezésű ingatlan területén (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) megvalósuló

a) új kulturális központ,

b) park, valamint

c) mélygarázs

kialakítására irányuló beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2)2 Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházások megvalósításához, működésének megkezdéséhez és használatbavételéhez, valamint a Beruházással érintett ingatlanokon álló közterületi szobrok bontásához és azok azonos helyen vagy más ingatlanokon való felállításához szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)3

2. §4 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági állásfoglalást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

4. § (1) A Beruházásokkal összefüggésben az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére és a szükséges megelőző feltárás, próbafeltárás, mentő feltárás és régészeti feltárás elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult.

(2) A Beruházásokkal érintett műemlék épületrészre bontási engedély és örökségvédelmi engedély iránti kérelem együtt és külön is előterjeszthető.

(3)5 A Beruházásokkal érintett műemlék épület falfelületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészeinek és tartozékainak a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 63. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti tudományos vagy műszaki célú kutatása, feltárása, valamint az Ingatlanokon lévő fás szárú növényzetnek az R. 63. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti eltávolítása örökségvédelmi engedély nélkül az arra jogosult által elvégezhető. Az építőipari kivitelezési tevékenység idején helyszíni szakértői megfigyelést kell alkalmazni, a kivitelezés közben előkerülő műemléki értékek dokumentálását arra jogosulttal el kell végeztetni.

4/A. §6 (1)7 Az 1. § (1) bekezdése szerinti építésügyi hatósági eljárásokban – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a Beruházásokkal érintett, 1. § (1) bekezdése szerinti telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, amennyiben a településrendezési tervnek megfelelő telekalakítás, illetve a telekhatár-rendezés még nem történt meg.

(2)8 A Beruházások megvalósításához kapcsolódó használatbavételi engedély kiadásának feltétele a településrendezési tervnek megfelelő telekalakítás, illetve telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

5. §9 Az Ingatlanokra vonatkozó településrendezési terv módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.

6. § A Beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,

e)10 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 14/A. §-a szerinti szakértői vélemény kikérésének nincs helye,

f)11 a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 27. §-a szerinti közterület alakítási terv készítésének nincs helye.

7. § (1)12

(2)13 Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. §14 A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (1) és (2) bekezdését, 4/A. §-t, 6. § e) és f) pontját és 1. mellékletet a Módr. hatálybalépésekor15 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11. §16 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor17 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)18 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését19 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez20

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A

B

C

D

1.

A Beruházások megnevezése

A Beruházások azonosítója

A Beruházások megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

A Millenáris területén az új kulturális központ, park, valamint mélygarázs kialakítása

Budapest II. kerület 13204/5, 13204/6, 13204/10, 13201/11, 13204/12, 13204/14, 13204/15 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest II. kerület, Margit körút –
Kis Rókus utca –
Fény utca, valamint a 13200/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan által határolt ingatlanok

a) építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
b) örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
c) fakivágási engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal21

4.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

5.

gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezési eljárásai

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

felvonó, mozgólépcső, emelők létesítésére, áthelyezésére, főbb műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakítására, használatbavételére, elbontására irányuló hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

7.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

8.

vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

10.

telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

11.

talajvédelmi hatósági eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal22

12.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások;
beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai;
a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

13.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

14.

bányahatósági engedélyek

Pest Vármegyei Kormányhivatal23

15.

azok a 2–14. sorban nem szereplő további hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, működésének megkezdéséhez és használatbavételéhez közvetlenül szükségesek

az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint kijelölt hatóság

2. melléklet a 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez24

1

Az 1. § (1) bekezdése a 197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdését a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 71. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

5

A 4. § (3) bekezdése a 497/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §-a, a 69/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 4/A. § (1) bekezdése a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 70. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4/A. § (2) bekezdése a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 70. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 70. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § e) pontját a 197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

11

A 6. § f) pontját a 197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be. [A 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 70. § b) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „eszközök” szövegrész helyébe a „terv” szöveg lép, nem vezethető át.]

12

A 7. § (1) bekezdését a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 71. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

13

A 7. § (2) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 105. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

14

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

15

A hatálybalépés időponta 2016. július 14.

17

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

18

A 11. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 67. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

20

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 71. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

21

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:3 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:11 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

23

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:14 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 2. mellékletet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 71. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére