• Tartalom

397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról1

2015.02.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 1. alcím tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2., a 16., a 17., a 24., a 26. és a 29. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és 4. alcím és a 7–9. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés d) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 156. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a III. Fejezet tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRA VONATKOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA

1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1–3. §2

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

4–28. §3

29. §4

30–45. §5

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

46. §6

47. §7

48–49. §8

4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló
284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

50. § Nem lép hatályba az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

II. Fejezet

A MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGALAPOZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN SZÜKSÉGES TOVÁBBI KORMÁNYRENDELET MÓDOSÍTÁSOK

5. A magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása

51–52. §9

6. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló
62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

53. §10

7. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

54. §11

8. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

55. §12

9. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

56. §13

10. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

57. §14

11. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

58. §15

12. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

59. §16

13. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

60. §17

14. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

61. §18

15. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

62. §19

16. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet

63–68. §20

17. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

69. §21

18. Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapról szóló 69/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

70–72. §22

19. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény végrehajtásáról szóló 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

73. § Hatályát veszti a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény végrehajtásáról szóló 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet.

20. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

74. §23

21. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

75. §24

22. A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

76. §25

23. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

77–78. §26

24. A központosított illetményszámfejtés szabályairól szóló 422/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

79. §27

25. A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

80–86. §28

26. A Civil Alap – 2014 pályázati program keretében nyújtott támogatások sajátos szabályairól szóló 499/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

87–92. §29

27. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

93. §30

28. Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

94. §31

29. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

95–96. §32

30. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

97. § Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

1. 3. § (1) bekezdésében az „a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés h)–i) pontja” szövegrész az „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § i) pontja” szöveggel,

lép hatályba.

III. Fejezet

EGYES MINISZTERI RENDELETEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE

31. A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

98. §33

32. A helyi önkormányzatok támogatásai fejezetből származó források igénybevétele, felhasználása és elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatáról szóló 8/2014. (II. 17.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

99. §34

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

100. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba, és 2015. február 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1. alcím, a 4–28. §, a 30–45. §, a 46. §, a 48. §, a 49. §, az 5. alcím, a 7–16. alcím, a 20–25. alcím, a 27–29. alcím, a III. Fejezet és az 1–9. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 19. alcím 2015. február 1-jén lép hatályba.

1–9. melléklet a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez35

1

A rendelet a 100. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. február 2. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 30–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 48–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 51–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 63–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 70–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 77–78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 80–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 87–92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 95–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

Az 1–9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére