• Tartalom

4/2014. (VII. 24.) IM rendelet

4/2014. (VII. 24.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról1

2019.03.07.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a VI. fejezet, a 22. § (2) bekezdése és az 1–50. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § (1) bekezdése tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A választási irodák tagjainak oktatása

1. § A választási iroda tagjait a feladataik ellátására fel kell készíteni. A felkészítésen való részvétel kötelező. A felkészítésért a választási iroda vezetője felelős.

2. A választási informatikai rendszer

2. § (1) A választási informatikai rendszer (a továbbiakban: informatikai rendszer) e rendelet vonatkozásában a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban: Ve.) meghatározott választási feladatok végrehajtásában részt vevő és azokat kiszolgáló szervezetek által működtetett informatikai infrastruktúra és alkalmazói rendszerelemek összessége.

(2) A választási informatikai infrastruktúra elemei lehetnek különösen:

a) a választási célú dedikált informatikai eszközök,

b) az anyakönyvi szolgáltató rendszer működését biztosító informatikai eszközök,

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, a járási hivatalok és a fővárosi kerületi hivatalok (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) informatikai eszközei,

d) az okmányirodák, valamint az okmányirodai funkciókat is ellátó kormányablakok (a továbbiakban együtt: okmányiroda) informatikai eszközei és

e) az a)–d) pontban meghatározott informatikai eszközöket összekötő adatátviteli hálózatok.

(3) A választási alkalmazói rendszerek elemei lehetnek különösen: a névjegyzékek vezetését, az ajánlás-ellenőrzést, jelöltek és jelölő szervezetek nyilvántartását, a szavazatösszesítést, az eredménymegállapítást, a logisztikai és pénzügyi lebonyolítást támogató alkalmazói szoftverrendszerek.

3. § (1) Azok a helyi választási irodák (a továbbiakban: HVI), amelyek illetékessége több mint öt szavazókörre terjed ki, az informatikai rendszert a választási célú dedikált informatikai eszközök és az anyakönyvi szolgáltató rendszer működését biztosító eszközök igénybevételével érik el.

(2) Azok a HVI-k, amelyek illetékessége legfeljebb öt szavazókörre terjed ki, az informatikai rendszert az anyakönyvi szolgáltató rendszer infrastrukturális hátterének igénybevételével érhetik el. Közös önkormányzati hivatalt működtető települések esetében a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője a székhely településtől eltérő településen is engedélyezheti az adatfeldolgozási feladatok elvégzését. Az adatfeldolgozási helyszín változásáról a TVI vezetője az engedély kiadását követően haladéktalanul tájékoztatja a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elnökét.

(3) A választási informatikai feladatok – különösen a jelöltajánlás ellenőrzéssel összefüggő feladatok és a választásnapi feladatok – ellátására indokolt esetben a HVI vezetőjének kérésére, a TVI vezetőjének döntése alapján az okmányirodai infrastruktúra is igénybe vehető. Ha a TVI vezetője az okmányirodai infrastruktúra bevonása mellett dönt, erről értesíti az NVI elnökét.

(4) A TVI-k az informatikai rendszer elérésére a választási célú dedikált informatikai eszközöket, az anyakönyvi szolgáltató rendszer működését biztosító eszközöket, továbbá az okmányirodai infrastruktúrát használhatják.

4. § Az informatikai rendszert kell használni

a) a szavazóköri névjegyzék, valamint a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének összeállításához, továbbvezetéséhez, a szavazóhelyiségbe kerülő példányának elkészítéséhez,

b) a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához,

c) a szavazóköri névjegyzékből történő adatszolgáltatás elkészítéséhez,

d) az értesítők elkészítéséhez,

e) a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez,

f) a jelölő szervezetek, jelöltek és listák adatainak nyilvántartásához,

g) az ajánlóívek elkészítéséhez, átvételéhez, az ajánlások ellenőrzéséhez,

h)2 a jelöltek fényképének, a jelöltek nemzetiségi nevének, a jelölő szervezetek jelképének és nemzetiségi nevének kezeléséhez,

i) a szavazólapok adattartalma jóváhagyásának támogatására és a nyomdai adatátadáshoz,

j) a logisztikai feladatok ellátásához,

k) a szavazóhelyiségekbe kerülő szavazóköri névjegyzékek, valamint a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékeinek kinyomtatásáról és hitelesítésének megtörténtéről szóló értesítés továbbításához,

l) a napközbeni részvételi adatok és a rendkívüli események jelentéséhez,

m) a szavazóköri jegyzőkönyvek és a 13. § c) pontja szerinti jegyzőkönyvek előállításához, a jegyzőkönyvek rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,

n) a választási eredmény előzetes tájékoztató adatainak előállításához,

o) a választási eredmény megállapításának támogatásához,

p) a választási visszaélések valószínűségét jelző rendszer működtetéséhez és

q) a bírságokkal kapcsolatos feladatok támogatásához.

5. § (1) A kormányhivatal a választási feladatok ellátása érdekében a TVI és a HVI vezetője számára biztosítja

a)3 a megfelelő számú, a kormányhivatallal állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő választási iroda tagjává történő megbízásának lehetőségét és

b) a választási iroda tagjának közreműködését a választási feladatok ellátásában, a választási iroda vezetőjének rendelkezése szerint.

(2) A kormányhivatal a TVI és a HVI részére biztosítja

a) az okmányhálózat elérését az okmányirodákban,

b) az okmányhálózat eléréséhez szükséges informatikai eszközöket az okmányirodai infrastruktúrán,

c) a választási informatikai hálózat eléréséhez szükséges eszközöket és

d) az a)–c) pontban foglaltakhoz szükséges kiemelt rendelkezésre állást.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti eszközök körének meghatározását az NVI és a kormányhivatal a szavazás napját megelőző hatvanadik napig írásos megállapodásban rögzíti.

(4)4 A választási iroda tagjává történő megbízása esetén a kormányhivatallal állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő is a választási iroda tagjával megegyező díjazásra jogosult.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő állandó választási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) a választási informatikai rendszerekhez kapcsolódó helpdesk feladatok támogatása és

b) az informatikai rendszerekkel kapcsolatos oktatási feladatok támogatása.

(6) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő időszakos választási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) ajánlóívek nyomtatása,

b) ajánlások ellenőrzése,

c) a jelöltek, listák nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatrögzítés,

d) közreműködés a szavazólap jóváhagyási folyamatában,

e) a szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérők jegyzékének kinyomtatása,

f) a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítése,

g) a választási eredményt megállapító jegyzőkönyv összeállításához szükséges ellenőrzési feladatok ellátása és

h) a választások pénzügyi és logisztikai elszámolási feladatai informatikai támogatása.

(7) A választási iroda vezetője az NVI elnökének utasítása alapján legkésőbb a választás kitűzését követő tizedik napon tájékoztatja az NVI elnökét az okmányhálózat kormányhivatalnál történő igénybe vétele iránti szándékáról, az igénybe venni kívánt szolgáltatások biztosításához szükséges erőforrások mennyiségéről és az igénybe vétel ütemezéséről. Az NVI elnöke mindezekről haladéktalanul tájékoztatja a kormányhivatalt és a Kormánynak a kormányhivatalok irányítására kormányrendeletben kijelölt tagját.

(8) A választási iroda és a kormányhivatal együttműködik a választási feladatok határidőre történő elvégzése érdekében. A választási feladatok határidőre történő elvégzése elsőbbséget élvez a kormányhivatal egyéb feladataival szemben.

II. Fejezet

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

6. § Minden önálló önkormányzati hivatallal rendelkező településen önálló HVI működik. Közös önkormányzati hivatalt működtető településeken a HVI feladatait közös HVI látja el.

3. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

7. § (1) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,

b) az informatikai rendszerben biztosítja a szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét,

c) megállapítja és közzéteszi a polgármesterjelölt, valamint az egyéni listás vagy egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát,

d)5 átveszi az ajánlóív-igénylő nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat ellenőrzi, és az igénylő figyelmét felhívja az esetleges formai hiányosságokra, továbbá az igénylést az informatikai rendszerben regisztrálja; az informatikai rendszerből kinyomtatja, és átvételi elismervény ellenében átadja az igénylő részére az ajánlóíveket; gondoskodik a jelölt fényképét tartalmazó, JPEG kiterjesztésű, 240 × 340 pixel felbontású, álló formátumú fájl feltöltéséről az informatikai rendszerbe; ellenőrzi a jelölt nemzetiségi nevét tartalmazó, Word formátumú fájl tartalmát, gondoskodik annak feltöltéséről az informatikai rendszerbe,

e)6 átveszi a jelölt, illetve a kompenzációs lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges hiányokra; a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

f) átveszi az ajánlóíveket, az informatikai rendszerben ellenőrzi, hogy a jelölt, illetve a jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi a helyi választási bizottságnak (a továbbiakban: HVB), ha a jelölt, illetve a jelölő szervezet nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,

g)7 az ajánlóíveken adott ajánlásokat – a HVB döntésének előkészítése érdekében – a szavazóköri névjegyzék, valamint a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy

ga) az ajánlóív eredeti-e,

gb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,

gc) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,

gd) egyeznek-e a választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a szavazóköri névjegyzék adataival,

ge) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és az ajánlóív leadása közötti időszak bármely napján – választójogosult volt-e azon választókerület vagy település tekintetében, ahol jelöltet ajánlott, illetve a nemzetiségi önkormányzati választáson azon nemzetiség választópolgáraként, amelynek jelöltjét ajánlotta,

gf) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször,

h) az informatikai rendszerben regisztrálja a HVB-nek a jelölt, kompenzációs lista nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntését, a jogorvoslat benyújtását,

i) az egyéni választókerületi jelöltek bejelentésére nyitva álló határidő leteltét követően előkészíti a HVB számára a nemzetiségi kompenzációs lista állítását,

j) előkészíti a jelöltek, kompenzációs listák sorsolását, a sorsolás eredményét rögzíti az informatikai rendszerben,

k) a bírság kiszabásáról hozott határozat adatait az NVI elnökének intézkedése szerint haladéktalanul megküldi az NVI-nek,

l) bejelentett igény alapján, az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait elektronikus adathordozón átadja a jelöltnek,

m) a nemzetiségi önkormányzati választáson az adott nemzetiség szavazóköri névjegyzékében szereplő választópolgárok Ve. szerinti adatait a Ve.-ben meghatározottak szerint elektronikus adathordozón átadja

ma) a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt számára ajánlóívet igénylő jelölő szervezetnek, illetve

mb) a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet állító jelölő szervezetnek,

n) előkészíti a HVB tagjainak, póttagjainak megválasztását; fogadja a szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB), a HVB megbízott tagjainak bejelentését; ellenőrzi az SZSZB, a HVB tagjainak választójogát, gondoskodik az SZSZB, a HVB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

o) nyilvánosságra hozza a HVB tagjainak és a HVI vezetőjének nevét, valamint a HVB és a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát; a HVB hivatali helyiségének címét az informatikai rendszerben rögzíti és karbantartja,

p) a HVB tagjainak nevét, az SZSZB tagjainak számát, valamint a HVB-be és az SZSZB-be tagot megbízó jelölő szervezeteket, független jelölteket rögzíti az informatikai rendszerben,

q) ellátja a jelöltek, kompenzációs listák nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

r) előterjeszti a HVB részére a polgármesteri, az egyéni listás vagy egyéni választókerületi, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati szavazólap tervezetét annak adattartalma jóváhagyása céljából,

s) előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,

t) a TVI által megjelölt helyen és időben gondoskodik a központi nyomtatványok átvételéről, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülő nyomtatványok előállításáról,

u) fogadja a központilag – szavazókörönként – összeállított szállítódobozokat, tartalmukat tételesen ellenőrzi, elhelyezi bennük a napközbeni részvételi jelentések adatainak telefonos továbbításához szükséges jelszót tartalmazó lezárt borítékokat, és gondoskodik a szavazás napjáig történő megőrzésükről,

v) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,

w) a szavazást megelőző napon előkészíti és tételenként – átvételi elismervénnyel – átadja az SZSZB elnöke vagy helyettese részére a szavazás lebonyolításához szükséges szavazólapokat, nyomtatványokat, iratokat, bélyegzőt és egyéb kellékeket,

x) gondoskodik a szavazólapok és az egyéb választási iratok őrzéséről,

y) tájékoztatja az SZSZB-t a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról és

z) továbbítja a névjegyzék lezárását követően beérkező mozgóurna iránti igényeket az SZSZB és – amennyiben a mozgóurnát igénylő választópolgár nemzetiségi névjegyzéken szerepel – az illetékes nemzetiségi szavazókör SZSZB-je vagy a HVB részére.

(2) A HVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a)8

b) a kinyomtatott névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti, és a hitelesítésről értesíti az NVI-t.

4. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

8. § (1) Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében,

b) az SZSZB döntése alapján gondoskodik a névjegyzék kezeléséről, a visszautasítottak jegyzéke és a mozgóurnát kérők jegyzéke vezetéséről,

c)9 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 és 18.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról,

d) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja a HVI vezetőjéhez,

e) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv kiállításában,

f) a HVI vezetőjének utasítása szerint telefonon, telefaxon azonnal továbbítja a szavazóköri jegyzőkönyv adattartalmát a HVI-hez,

g) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv, a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyvek, valamint az SZSZB határozatai másolatainak előállításában és az SZSZB megbízott tagjai részére történő átadásában és

h) közreműködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

(2) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) biztosítja az SZSZB-k működésének és a szavazás menetének törvényes feltételeit,

b) haladéktalanul továbbítja az SZSZB, valamint a nemzetiségi szavazókör SZSZB-je vagy a HVB részére az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján a szavazás napján beérkező mozgóurna iránti igényeket,

c) fogadja és – ellenőrzést követően – az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a szavazókörökből érkezett napközbeni részvételi adatokat, a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket,

d) fogadja és az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a szavazóköri jegyzőkönyvek adatait,

e) a jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t, ha adathiány van a szavazóköri jegyzőkönyvben, vagy az adatrögzítés során az informatikai rendszer összefüggés-hibát vagy egyéb hibát jelzett,

f) átvételi elismervénnyel átveszi az SZSZB-től a szavazóurnákat, a szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint az egyéb választási iratokat,

g) a beérkező szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, és haladéktalanul elvégzi az adatbeviteli teendőket úgy, hogy a számítógépes adatfeldolgozásra a jegyzőkönyvek első példánya szolgál és

h) a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét, és a jegyzőkönyv javítását követően intézkedik az adatok informatikai rendszerbeli javításáról.

5. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

9. § A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) gondoskodik az SZSZB-ktől átvett választási iratok biztonságos tárolásáról,

b) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a szavazóköri jegyzőkönyvek második példánya, valamint a határozatok nyilvánosságát, majd azokat irattárazza,

c) a HVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választás, a polgármester-választás, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazóköri jegyzőkönyvei és a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a HVB-nek,

d) az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választás, a polgármester-választás, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét a HVB jegyzőkönyve alapján rögzíti az informatikai rendszerben,

e) három napon keresztül biztosítja a HVB eredménymegállapító jegyzőkönyvei második példánya, valamint a határozatok nyilvánosságát, majd azokat irattárazza és

f) előkészíti az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választáson, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati választáson mandátumot szerzett képviselők és a polgármester megbízólevelének átadását.

III. Fejezet

TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

10. § (1) A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) ellenőrzi és irányítja a HVI-k tevékenységét,

b) megszervezi a HVI-k vezetőinek oktatását és

c) felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok kijavítása érdekében.

(2) A TVI a választási informatikai feladatokat a kormányhivatal közreműködésével látja el.

6. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

11. § (1) A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) megállapítja és közzéteszi a megyei lista, valamint közzéteszi a főpolgármester-jelölt állításához szükséges ajánlások számát,

b) az informatikai rendszerből kinyomtatja, és átvételi elismervény ellenében átadja az igénylő részére az ajánlóíveket,

c) átveszi a jelölő szervezet, a főpolgármester-jelölt, illetve a megyei lista, fővárosi kompenzációs lista, területi nemzetiségi önkormányzati lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges hiányokra; a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

d)10 átveszi a jelölő szervezet jelképét tartalmazó, legalább 300 dpi minőségű, 472 × 236 pixel méretű, TIFF, JPG vagy PNG fájlformátumú fájlokat, továbbá a jelöltek fényképét tartalmazó, JPEG kiterjesztésű, 240 × 340 pixel felbontású, álló formátumú fájlokat, és gondoskodik azok feltöltéséről az informatikai rendszerbe,

e) ellenőrzi a jelölő szervezet nemzetiségi nevét tartalmazó word formátumú fájl tartalmát, gondoskodik annak feltöltéséről az informatikai rendszerbe,

f) az informatikai rendszerben regisztrálja a jelölő szervezet képviseletében nyilatkozattételre jogosultak adatait,

g) a bíróság megkeresése útján ellenőrzi a jelölő szervezet létezését és bejelentett adatait,

h) átveszi az ajánlóíveket, ellenőrzi, hogy a jelölt, illetve a jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi a területi választási bizottságnak (a továbbiakban: TVB), ha a jelölt, illetve a jelölő szervezet nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,

i)11 az ajánlóíveken leadott ajánlásokat – a TVB döntésének előkészítése érdekében – ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy

ia) az ajánlóív eredeti-e,

ib) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,

ic) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,

id) egyeznek-e a választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a szavazóköri névjegyzék adataival,

ie) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és az ajánlóív leadása közötti időszak bármely napján – választójogosult volt-e abban a választókerületben, ahol jelöltet, listát ajánlott, illetve a nemzetiségi önkormányzati választáson azon nemzetiség választópolgáraként, amelynek listáját ajánlotta,

if) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet vagy listát többször,

j) az informatikai rendszerben regisztrálja a TVB-nek a jelölő szervezet, jelölt, lista nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntését, a jogorvoslat benyújtását, valamint a bíróság jogerős döntését,

k) a bírság kiszabásáról hozott határozat adatait az NVI elnökének intézkedése szerint haladéktalanul megküldi az NVI-nek,

l) bejelentett igény alapján, az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait elektronikus adathordozón átadja a jelöltnek,

m) a nemzetiségi önkormányzati választáson az adott nemzetiség szavazóköri névjegyzékében szereplő választópolgárok Ve. szerinti adatait a Ve.-ben meghatározottak szerint elektronikus adathordozón átadja

ma) a területi nemzetiségi lista ajánlásához ajánlóívet igénylő jelölő szervezetnek, illetve

mb) a területi nemzetiségi listát állító jelölő szervezetnek,

n) előkészíti a TVB tagjainak, póttagjainak megválasztását; fogadja a TVB megbízott tagjainak bejelentését,

o) ellenőrzi a TVB tagjainak választójogát, gondoskodik a TVB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

p) nyilvánosságra hozza a TVB tagjainak és a TVI vezetőjének nevét, valamint a TVB és a TVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát,

q) ellátja a jelöltek, listák nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

r) előkészíti a megyei listák, területi nemzetiségi önkormányzati listák, a főpolgármester-jelöltek és a fővárosi kompenzációs listák sorsolását, a sorsolás eredményét rögzíti az informatikai rendszerben,

s) az adattartalom jóváhagyása céljából előterjeszti a TVB részére a megyei listás, főpolgármesteri, területi nemzetiségi önkormányzati szavazólap tervezetét,

t) a választási logisztikai rendszerre alapozva meghatározza a központi nyomtatványok elosztásának és a helyi készítésű nyomtatványok előállításának, szállításának és átvételének rendjét,

u) gondoskodik a központi nyomtatványok átvételéről, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülő nyomtatványok előállításáról és

v) tájékoztatja a HVI-ket a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról.

(2) A TVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) elkészíti az üzemzavar esetére irányadó intézkedési tervet és

b) kiadja a jegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos utasítását.

7. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

12. § A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) felügyeli az informatikai rendszer napközbeni részvételi jelentésekhez kapcsolódó és szavazatösszesítő funkcióinak használatát,

b) gondoskodik az üzemzavar elhárításáról, szükség esetén gondoskodik a tartalékmegoldások alkalmazásáról, és erről tájékoztatja az NVI elnökét és

c) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.

8. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

13. § A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) fogadja a megyei önkormányzati választás, a főpolgármester-választás, a területi és országos nemzetiségi önkormányzati választás szavazóköri jegyzőkönyveinek első példányait, a fővárosi kerületi polgármester-választás eredménymegállapító jegyzőkönyveit, valamint a területi és országos nemzetiségi önkormányzati választáson leadott szavazatokat tartalmazó szállítóborítékokat,

b) a TVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi a számítógépes adatok és a megyei önkormányzati választás, a főpolgármester-választás, a területi és országos nemzetiségi önkormányzati választás szavazóköri jegyzőkönyveiben, valamint a fővárosi kerületi polgármester-választás eredménymegállapító jegyzőkönyveiben szereplő adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a TVB-nek,

c) segítséget nyújt a TVB-nek a területi és országos nemzetiségi önkormányzati választáson leadott szavazatok megszámlálásához, annak eredményét a TVB jegyzőkönyve alapján rögzíti az informatikai rendszerben,

d) a megyei önkormányzati választás, a fővárosi kompenzációs listás választás, a főpolgármester-választás, a területi nemzetiségi önkormányzati választás eredményét, valamint az országos nemzetiségi önkormányzati választás területi eredményét a TVB jegyzőkönyve alapján rögzíti az informatikai rendszerben,

e) három napon keresztül biztosítja a TVB eredménymegállapító jegyzőkönyvei második példánya, valamint a határozatok nyilvánosságát,

f) a TVB országos nemzetiségi önkormányzati választás területi eredményét megállapító jegyzőkönyvének első példányát – annak kiállítását követően, az NVI elnöke által meghatározottak szerint – továbbítja az NVI-hez,

g) fogadja és – az NVI elnöke által meghatározottak szerint – az NVI-hez továbbítja a szavazóköri és az eredményt megállapító jegyzőkönyvek első példányát és

h) előkészíti a megyei önkormányzati választáson, a területi nemzetiségi önkormányzati választáson, illetve a fővárosi kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselők és a főpolgármester megbízólevelének átadását.

IV. Fejezet

KÖZPONTI FELADATOK

9. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

14. § (1) Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) gondoskodik a TVI-k vezetőinek oktatásáról,

b) biztosítja a HVI-k részére a központi és a szavazóköri névjegyzék elérését,

c) átveszi a jelölő szervezet bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, a bejelentést az informatikai rendszerben rögzíti,

d) ellenőrzi a jelölő szervezet nemzetiségi nevét tartalmazó word formátumú fájl tartalmát, gondoskodik annak feltöltéséről az informatikai rendszerbe,

e) az informatikai rendszerben regisztrálja a jelölő szervezet képviseletében nyilatkozattételre jogosultak adatait,

f) az informatikai rendszerből kinyomtatja és átvételi elismervény ellenében átadja az igénylő részére az ajánlóíveket,

g) átveszi az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlóíveket, a lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésről átvételi elismervényt ad, a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

h) ellenőrzi, hogy a jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi a Nemzeti Választási Bizottságnak (a továbbiakban: NVB), ha a jelölő szervezet nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,

i)12 az ajánlóíveken leadott ajánlásokat – az NVB döntésének előkészítése érdekében – ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy

ia) az ajánlóív eredeti-e,

ib) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,

ic) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,

id) egyeznek-e a választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a szavazóköri névjegyzék adataival,

ie) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és az ajánlóív leadása közötti időszak bármely napján – szerepelt-e a szavazóköri névjegyzékben azon nemzetiség választópolgáraként, amelynek országos nemzetiségi listáját ajánlotta,

if) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet vagy listát többször,

j) az NVB-nek a jelölő szervezet, illetve az országos nemzetiségi lista nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntését, a jogorvoslat benyújtását, valamint a Kúria jogerős döntését az informatikai rendszerben rögzíti,

k) előkészíti az országos nemzetiségi listák sorsolását, a sorsolás eredményét rögzíti az informatikai rendszerben,

l)13 átveszi a jelölő szervezet jelképét tartalmazó, legalább 300 dpi minőségű, 472 × 236 pixel méretű, TIFF, JPG vagy PNG fájlformátumú fájlokat, továbbá a jelöltek fényképét tartalmazó, JPEG kiterjesztésű, 240 × 340 pixel felbontású, álló formátumú fájlokat, és gondoskodik azok feltöltéséről az informatikai rendszerbe,

m) bejelentett igény alapján, az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait elektronikus adathordozón átadja a jelölő szervezetnek,

n) a nemzetiségi önkormányzati választáson az adott nemzetiség szavazóköri névjegyzékében szereplő választópolgárok Ve. szerinti adatait a Ve.-ben meghatározottak szerint elektronikus adathordozón átadja

na) az országos nemzetiségi lista ajánlásához ajánlóívet igénylő jelölő szervezetnek, illetve

nb) az országos nemzetiségi listát állító jelölő szervezetnek,

o) előterjeszti a NVB részére az országos nemzetiségi listás szavazólapok tervezeteit azok adattartalma jóváhagyása céljából,

p) irányítja a szavazólapok tartalmának jóváhagyásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, a nyomdai adatátadás folyamatát, gondoskodik a szavazólapok előállításáról,

q) gondoskodik a Braille-sablon elkészítéséről és eljuttatásáról a megfelelő szavazóhelyiségekbe,

r) megküldi a könnyített formában megírt tájékoztató anyagot az azt igénylő választópolgároknak,

s) nyilvánosságra hozza az NVB tagjainak és az NVI elnökének nevét, valamint az NVB és az NVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát, és

t) a választások hivatalos honlapján közzéteszi a többi választási iroda vezetőjének nevét, és a választási irodák hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát.

(2) Az NVI elnöke – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) meghatározza az országos igazgatási és informatikai próbák időpontjait, feladatait, résztvevőit és

b) kiadja a jegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos utasítását.

10. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napján

15. § Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) működteti a Választási Központot,

b) működteti a választási információs rendszert,

c) nyilvánosságra hozza a napközbeni részvételi jelentések adatait,

d) tájékoztatja az NVB-t a napközben történt rendkívüli eseményekről és

e) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat.

11. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját követően

16. § (1) Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat,

b) fogadja az országos nemzetiségi önkormányzati listás szavazás szavazóköri eredményét megállapító jegyzőkönyveket, valamint a TVB-knek az országos nemzetiségi önkormányzati választás területi eredményét megállapító jegyzőkönyveit,

c) az NVB döntésének előkészítéseként ellenőrzi az országos nemzetiségi önkormányzati listás szavazás szavazóköri eredményét megállapító jegyzőkönyvek, valamint a TVB-knek az országos nemzetiségi önkormányzati választás területi eredményét megállapító jegyzőkönyvei és a számítógépes rendszerben szereplő adatok azonosságát, és az ellenőrzés eredményéről jelentést tesz az NVB-nek,

d) adatokat szolgáltat az NVB részére az országos nemzetiségi önkormányzati választás eredményének megállapítása céljából,

e) működteti a választási visszaélések valószínűségét jelző rendszert,

f) előkészíti az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők megbízólevelének átadását és

g) fogadja a szavazóköri és eredményjegyzőkönyvek első példányát, azokat a szavazást követő kilencvenedik nap elteltével, illetve büntetőeljárás esetén az ügy jogerős lezárása után átadja a Magyar Nemzeti Levéltárnak.

(2) Az NVI elnöke utasítást ad az adatfeldolgozási feladatok elvégzésének, valamint a számítógépes rendszer működtetésének befejezésére.

V. Fejezet

IDŐKÖZI VÁLASZTÁS

17. § (1) A képviselő mandátumának megüresedését, valamint az időközi választás kitűzésének tényét az illetékes választási iroda haladéktalanul rögzíti az informatikai rendszerben.

(2) A listán megüresedő mandátum betöltésének jogerőre emelkedését követően az illetékes választási iroda haladéktalanul rögzíti az informatikai rendszerben a mandátumot szerzett képviselő adatait.

18. §14 Az időközi választáson a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról az NVI vezetőjének utasítása alapján kell jelentést adni.

VI. Fejezet

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSBAN HASZNÁLANDÓ NYOMTATVÁNYOK

19. § A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán használandó nyomtatványok jegyzékét az 1. melléklet, a nyomtatványok mintáit a 2–49. melléklet állapítja meg.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. § Ez a rendelet az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának a helyhatósági választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1994. december 19-i 94/80/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

22. §15 E rendeletnek az egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2018. (IX. 7.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését16 követően kitűzött választásokon kell alkalmazni.


23. §17

1. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez18


A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán használandó nyomtatványok

1.

nyomtatvány megnevezése

előállítása

használata

központilag

helyben

a nyomtatvány használata kötelező

a nyomtatványban szereplő adatok megadása kötelező

2.

Névjegyzék a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

 

X

X

 

3.

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

 

X

X

 

4.

Névjegyzék a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

 

X

X

 

5.

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

 

X

X

 

6.

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

X

X

X

 

7.

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

X

X

X

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

Jelölő szervezet bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán (P3)

 

X

X

 

11.

Jelölő szervezet bejelentése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán (P4)

 

X

X

 

12.

Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán (A4)

 

X

X

 

13.

Ajánlóív igénylése megyei lista ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán (A5)

 

X

X

 

14.

Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán (A6)

 

X

X

 

15.

Ajánlóív igénylése nemzetiségi lista ajánlásához a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán (A7)

 

X

X

 

16.

Ajánlóív

 

X

X

 

17.

Egyéni jelölt bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán (E2)

 

X

X

 

18.

Egyéni jelölt bejelentése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán (E3)

 

X

X

 

19.

Lista bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán (L7)

 

X

X

 

20.

Lista bejelentése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán (L8)

 

X

X

 

21.

Lista jelöltjének adatjavítása, kiesése (L9)

 

X

X

 

22.

Listán állított jelölt személyi lapja a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán (SZ4)

 

X

X

 

23.

Listán állított jelölt személyi lapja a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán (SZ5)

 

X

X

 

24.

Ellenőrző lap

X

 

X

 

25.

Visszautasítottak jegyzéke

 

X

X

 

26.

Számlálólap a napközbeni jelentéshez

X

 

X

 

27.

Jegyzőkönyv minta a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről

 

X

 

X

28.

Polgármester-választás szavazóköri jegyzőkönyve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

 

X

X

 

29.

Egyéni listás képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

 

X

X

 

30.

Egyéni választókerületi képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

 

X

X

 

31.

Főpolgármester-választás szavazóköri jegyzőkönyve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

 

X

X

 

32.

Megyei listás szavazóköri jegyzőkönyv a helyi önkormányzati képviselők választásán

 

X

X

 

33.

Polgármester-választás eredményjegyzőkönyve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

X

 

X

 

34.

Egyéni listás képviselő-választás eredményjegyzőkönyve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

x

 

X

 

35.

Egyéni választókerületi képviselő-választás eredményjegyzőkönyve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

X

 

X

 

36.

Kompenzációs listás eredményjegyzőkönyv
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

X

 

X

 

37.

A főpolgármester-választás eredményjegyzőkönyve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

X

 

X

 

38.

A fővárosi kompenzációs listás választás eredményjegyzőkönyve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

X

 

X

 

39.

A megyei listás választás eredményjegyzőkönyve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

X

 

X

 

40.

Jegyzőkönyv a nemzetiségi szavazás adatairól a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

 

X

X

 

41.

Szavazóköri jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

 

X

X

 

42.

Szavazóköri jegyzőkönyv a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

 

X

X

 

43.

Szavazóköri jegyzőkönyv az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

 

X

X

 

44.

A területi választási bizottság jegyzőkönyve a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán leadott szavazatok megszámlálásáról

 

X

X

 

45.

A területi választási bizottság jegyzőkönyve az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán leadott szavazatok megszámlálásáról

 

X

X

 

46.

A területi választási bizottság jegyzőkönyve az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának területi részeredményéről

X

 

X

 

47.

Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről

X

 

X

 

48.

Jegyzőkönyv a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről

X

 

X

 

49.

Jegyzőkönyv az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről

X

 

X

 

50.

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán

X

X

X

 

51.

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán

X

X

X

 

2–49. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez19

50. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez20

51. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez21

1

A rendeletet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte 2019. július 31. napjával.

2

A 4. § h) pontja a 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 28. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a 23/2016. (XII. 21.) IM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (4) bekezdése a 23/2016. (XII. 21.) IM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 7. § (1) bekezdés d) pontja a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 7. § (1) bekezdés e) pontja a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 7. § (1) bekezdés g) pontja a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. § (2) bekezdés a) pontját a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 8. § (1) bekezdés c) pontja a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

10

A 11. § (1) bekezdés d) pontja a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 11. § (1) bekezdés i) pontja a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 14. § (1) bekezdés i) pontja a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 14. § (1) bekezdés l) pontja a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 18. § a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

15

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 18. §-a iktatta be.

16

A hatálybalépés időpontja 2018. szeptember 8.

17

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 1. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 28. § (2) bekezdése és 30. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 2–49. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 19. §-a, a 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 29. §-a szerint módosított szöveg.

20

Az 50. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 28. § (1) bekezdés a) pontja iktatta be, szövege a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

21

Az 51. mellékletet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 28. § (1) bekezdés b) pontja iktatta be, szövege a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére