• Tartalom

4/2014. (IX. 1.) FM rendelet

a meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról1

2014.12.30.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. áru: az Európai Unió területén termelt Csengődi, Érdi, Debreceni, Újfehértói, Kántorjánosi vagy Cigánymeggy fajták 2014. évi többletterméséből a 2014. június 20. és 2014. július 20. közötti időszakban a meggyfeldolgozó által előállított és az e rendelet szerinti feldolgozási támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáig közraktárban a letevő által elhelyezett magozott meggybefőtt, gyorsfagyasztott magozott meggy, meggysűrítmény, aszeptikus meggyvelő;

2. letevő: az a GLOBALGAP tanúsítvánnyal rendelkező mezőgazdasági termelő, az agrárpolitikáért felelős miniszter által előzetesen elismert vagy végleges elismeréssel rendelkező termelői értékesítő szervezet vagy termelői csoport (a továbbiakban együtt: termelői szerveződés), továbbá az a meggyfeldolgozó, aki vagy amely az árut továbbértékesítés céljából közraktárban leteszi;

3. közraktár: a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 1. §-a szerinti részvénytársaság vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe;

4.2 meggyfeldolgozó: a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaránál (a továbbiakban: Kamara) tagsággal rendelkező élelmiszer-feldolgozási tevékenységet végző vállalkozás, amely az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet által előírt bejelentési kötelezettségnek eleget tett és ISO, HACCP, IFS, BRC tanúsítványok valamelyikével rendelkezik;

5. mezőgazdasági termelő: a Kamaránál tagsággal rendelkező termelő, aki vagy amely a 2014. évi egységes kérelmében a meggy növénykultúrát azonosító „ULT 16” hasznosítási kódot megjelölt;

6. támogatás: általános csekély összegű támogatásnak minősülő, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott feldolgozási támogatás és közraktározási támogatás;

7. termelői értékesítő szervezet: a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői csoportokról és szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 1. § n) pontjában meghatározott termelői szervezet;

8. termelői értékesítési csoport: a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői csoportokról és szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 1. § o) pontjában meghatározott zöldség-gyümölcs termelői csoport;

9. többlettermés: az 1. pontban megjelölt meggyfajták tekintetében a letevő által a tárgyévet megelőző három éves időszakban megtermelt, illetve számlával vagy felvásárlási jeggyel igazoltan felvásárolt összes termésmennyiségek összegének azon évek figyelembevételével képzett számtani átlaga, amikor termelés vagy felvásárlás történt, valamint a 2014. évben általa megtermelt, illetve számlával vagy felvásárlási jeggyel igazoltan felvásárolt termésmennyiség összegének különbözete.

2. A támogatás célja, összege

2. § (1) E rendelet alapján a letevő vissza nem térítendő általános csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult a többlettermés feldolgozása és a feldolgozott meggy piacról történő ideiglenes kivonása céljából.

(2) A megállapítható támogatás összege a támogatási kérelem jóváhagyásakor a letevő – és amennyiben más vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, úgy az egy és ugyanazon vállalkozás – részére rendelkezésére álló szabad általános csekély összegű támogatási keretét meg nem haladó, de legfeljebb az alábbiak szerint megállapított összeg:

a) a feldolgozott meggynek az 1. mellékletben foglalt meggyegyenérték figyelembevételével megállapított, a többlettermést nem meghaladó része után a 2. mellékletben foglaltak szerint meghatározott összeg vagy bérfeldolgozás esetén a feldolgozását igazoló számla áfát nem tartalmazó nettó értékének a 2. melléklet szerinti összeget nem meghaladó része (a továbbiakban: feldolgozási támogatás), és

b) a 2015. május 31. napjáig (gyorsfagyasztott magozott meggy esetén 2014. november 30. napjáig) a közraktárból még ki nem tárolt áru vonatkozásában a 2015. május 31. napjáig (gyorsfagyasztott magozott meggy esetén 2014. november 30. napjáig) történő közraktározás díjára (beleértve a zárolási díjat és az elektronikus őrzés díját) vonatkozó számla áfát nem tartalmazó nettó értékének 50%-a, de legfeljebb az áru közraktári szerződésen feltüntetett értékének 0,75%-a (a továbbiakban: közraktározási támogatás).

3. A támogatás forrása

3. § (1) A támogatás forrása a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport szerinti előirányzat.

(2) A rendelkezésre álló forrás

a) a feldolgozási támogatás esetében 800 millió forint,

b) a közraktározási támogatás esetében 30 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltétele

4. § (1) Támogatás igénybevételére az a letevő jogosult, aki

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Eljárási törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, csődeljárás alatt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl feldolgozási támogatásra az a letevő jogosult, aki

a) saját maga által termelt meggyből készített áru esetén nyilatkozik a 2014. évi egységes kérelemben bejelentett területadatok alapján az általa megtermelt 1. § 1. pontjában megnevezett meggy fajták esetén a termés mennyiségéről,

b) a vásárolt meggyből készített áru esetén a 2014. évben felvásárolt mennyiséget saját nevére kiállított számlával vagy felvásárlási jeggyel, a vételár megfizetését bizonylattal igazolja.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl közraktározási támogatásra az a letevő jogosult, aki vagy amely a feldolgozási támogatás kapcsán a 2015. május 31. napjáig (gyorsfagyasztott magozott meggy esetén 2014. november 30. napjáig) a közraktárból még ki nem tárolt áru vonatkozásában jóváhagyó vagy a rendelkezésére álló szabad általános csekély összegű támogatási keret hiánya okán részben jóváhagyó határozattal rendelkezik.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) Egy letevő egy feldolgozási és egy közraktározási támogatásra vonatkozó kérelmet nyújthat be.

(2) A feldolgozási támogatásra vonatkozó támogatási kérelmet a letevőnek 2014. szeptember 8. napjától 2014. október 7. napjáig, a közraktározási támogatásra vonatkozó támogatási kérelmet 2015. június 1. napjától 2015. június 15. napjáig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell postai úton benyújtania az MVH-hoz.

(3) A letevőnek a feldolgozási támogatás tekintetében a támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek való megfelelésről szóló nyilatkozatokat,

b) a többlettermés megállapításához szükséges megtermelt és felvásárolt termésmennyiségről szóló nyilatkozatot,

c) saját maga által termelt meggyből feldolgozott áru közraktárba helyezése esetén a 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot,

d) felvásárolt meggyből feldolgozott áru közraktárba helyezése esetén

da) a 2014. évi meggytermés felvásárlására kötött szerződés másolatát, a számlák vagy a felvásárlási jegyek másolatát és

db) a 2014. évben történt felvásárlásokhoz kapcsolódóan a vételár megfizetését igazoló dokumentumok másolatát,

e) a meggyfeldolgozó kamarai tagságát igazoló dokumentumot,

f)3 a meggyfeldolgozó ISO, HACCP, IFS, BRC tanúsítvány valamelyikét igazoló dokumentum másolatát,

g) a meggyfeldolgozó letevő esetén a meggy származását és fajtáját és a feldolgozás idejét igazoló nyilatkozatot,

h) mezőgazdasági termelő, termelői szerveződés letevő esetében a meggyfeldolgozó által a meggy származását és fajtáját és a feldolgozás idejét igazoló dokumentumot,

i) bérfeldolgozás esetén

ia) az áru előállítására irányuló meggyfeldolgozásról készült szerződés másolatát,

ib) a meggyfeldolgozásról kiállított számla másolatát és

ic) a számla kifizetését igazoló dokumentum másolatát,

j) a közraktári szerződés másolatát, amely tartalmazza a betárolt áru értékét, valamint a közraktár kötelezettségvállalását arról, hogy az áru kitárolásáról az MVH-t nyolc napon belül írásban értesíti,

k) mezőgazdasági termelő letevő esetén kamarai tagságát igazoló dokumentumot, és

l) termelői szerveződés letevő esetén az előzetes vagy végleges elismerést igazoló dokumentum másolatát.

(4) A közraktározási támogatás támogatási kérelméhez a letevőnek mellékelnie kell

a) az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek való megfelelésről szóló nyilatkozatokat,

b) a közraktár által a közraktározási díjról kiállított számla másolatát, és

c) a közraktári díj megfizetését igazoló dokumentum másolatát.

6. A támogatási kérelem elbírálása, a támogatás kifizetése

6. § (1) Hiányosan vagy hibásan benyújtott támogatási kérelem esetén az MVH a letevőt nyolcnapos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel.

(2) Az MVH a benyújtott támogatási kérelmekről a rendelkezésre álló dokumentumok alapján – a letevő és a vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad általános csekély összegű támogatási keretének figyelembevételével – döntést hoz, és a támogatási kérelem egészben vagy részben történt jóváhagyása esetén a döntés meghozatalát követően, legkésőbb a forrás rendelkezésre állásától számított tizenöt napon belül intézkedik a támogatás kifizetéséről a jogosult részére.

(3) Ha az összes megállapított jogos támogatási igény meghaladja a 3. § (2) bekezdésében foglalt keretösszegeket, akkor a 2. § (2) bekezdésében meghatározott egyes támogatási kategóriák vonatkozásában minden jogos támogatási igényt arányosan csökkenteni kell.

(4) A támogatás összegét a feldolgozási támogatás esetén 2014. szeptember 1. napján, a közraktározási támogatás esetén a 2015. június 1. napján érvényes az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

7. Jogkövetkezmények

7. § (1) Az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül az áru részbeni vagy teljes kitárolása 2015. május 31. napja (gyorsfagyasztott magozott meggy esetén 2014. november 30. napja) előtt, a kitárolt részre jutó, már odaítélt feldolgozási támogatási összeg vonatkozásában.

(2) A támogatási feltételek fennállását az MVH – adminisztratív úton a döntéshozatalt megelőzően és azt követően is – ellenőrzi, de indokolt esetben a helyszínen is jogosult ellenőrizni.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. Az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályaival való összhang

9. § Ez a rendelet az általános csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

10. §4 A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 1. § 4. pontot és az 5. § (3) bekezdés f) pontját a módosító rendelet hatálybalépésekor5 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 4/2014. (IX. 1.) FM rendelethez

Meggyegyenérték adatok

Áru

Meggyegyenérték
(magozatlan, szár nélkül)

1. KN 2008 60 61 00

1 üveg meggybefőtt
(magozott; alacsony vagy magas facett 720 ml)

0,53 kg

2. KN 2008 60 51 00

1 üveg (doboz) meggybefőtt (magozott; 4250 ml)

3,13 kg

3. KN 0811 90 75

1 kg gyorsfagyasztott
magozott meggy

1,18 kg

4. KN 20086091,
KN 20086071

1 kg aszeptikus meggyvelő

1,15 kg

5. KN 20071099

1 kg meggysűrítmény
(50%-os vízelvonás)

2,35 kg

2. melléklet a 4/2014. (IX. 1.) FM rendelethez

A 2. § (2) bekezdés szerinti feldolgozási támogatás maximális összege

Áru

Támogatás

1. KN 2008 60 61 00

1 üveg meggybefőtt
(magozott; alacsony vagy magas facett 720 ml)

40 Ft/üveg

2. KN 2008 60 51 00

1 üveg (doboz) meggybefőtt (magozott; 4250 ml)

236 Ft/üveg

3. KN 0811 90 75

1 kg gyorsfagyasztott
magozott meggy

89 Ft/kg

4. KN 20086091,
KN 20086071

1 kg aszeptikus meggyvelő

89 Ft/kg

5. KN 20071099

1 kg meggysűrítmény
(50%-os vízelvonás)

177 Ft/kg

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 65. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

Az 1. § 4. pontja a 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet 72. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (3) bekezdés f) pontja a 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet 72. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A hatálybalépés időpontja 2014. december 30.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére