• Tartalom

4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet

4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet

a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről

2023.12.29.

A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a)1 helyettes rendvédelmi tisztifőorvos: a rendvédelmi szervek állományába tartozó, a rendvédelmi szervek vezetője által a rendészetért felelős miniszter jóváhagyásával megbízott személy, illetve a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium állományába tartozó, a rendészetért felelős miniszter által megbízott személy;

b)2 rendvédelmi tisztifőorvos: az NNGYK vezetőjének a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban álló általános helyettese;

c)3 rendvédelmi tisztiorvos: a rendvédelmi szervek állományába tartozó orvosok közül a rendvédelmi szervek vezetője által a rendészetért felelős miniszter javaslatára a rendvédelmi szerveknél végzett közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatok ellátására megbízott személy.

2. § A rendvédelmi tisztifőorvosi, a helyettes rendvédelmi tisztifőorvosi és a rendvédelmi tisztiorvosi feladat ellátására az a személy bízható meg, aki

a) megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsgával vagy közegészségtan-járványtan szakvizsgával rendelkezik, vagy

b) írásban vállalja a megbízást követő 5 éven belül a megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga letételét

és rendelkezik legalább 10 éves rendvédelmi gyakorlattal.

3. § (1)4 A Kormány a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, a rendőrkapitányságok, a határrendészeti kirendeltségek és a Kormány által egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szervek vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki, aki hatósági jogkörét az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el.

(2) A Kormány az Országos Rendőr-főkapitányság vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját jelöli ki, aki hatósági jogkörét a Terrorelhárítási Központ rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el.

4. § (1) A Kormány a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állománya vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát jelöli ki, aki hatósági jogkörét a büntetés-végrehajtási szervezet rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el.

(2) A Kormány a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) főigazgatóját jelöli ki, aki hatósági jogkörét a BM OKF rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el.

5. § (1) A Kormány a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi jogállású, valamint helyi szervei vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként a BM OKF főigazgatóját jelöli ki, aki hatósági jogkörét a BM OKF rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el.

(2) A Kormány a BM OKF vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki, aki hatósági jogkörét az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el.

6. § (1) A Kormány a Terrorelhárítási Központ vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát jelöli ki, aki hatósági jogkörét a büntetés-végrehajtási szervezet rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el.

(2)5 A Kormány az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Információs Központ, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját jelöli ki, aki hatósági jogkörét a Terrorelhárítási Központ rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el.

7. § A Kormány az Országgyűlési Őrség vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki, aki hatósági jogkörét az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el.

7/A. §6 A Kormány az idegenrendészeti szerv személyi állománya vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki, aki hatósági jogkörét az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el.

8. §7 A Kormány a 3–7/A. §-ban meghatározott szervek vonatkozásában a másodfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként a belügyminisztert jelöli ki, aki hatósági jogkörét a rendvédelmi tisztifőorvos útján látja el.

9. §8

9/A. §9 (1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek vonatkozásában a közegészségügyi és járványügyi szabályok helyszíni ellenőrzése során

a) a hatósági ellenőrzést végző személy az ellenőrzési jogosultságát megbízólevél felmutatásával igazolja,

b) az ellenőrzött rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője az ellenőrzés feltételeit biztosítani köteles.

(2) A helyszíni ellenőrzés során megállapított tényeket, hiányosságokat ellenőrzési jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amely tartalmazza az ellenőrzést végzők és az ellenőrzött rendvédelmi szerv részéről résztvevők nevét, beosztását és szolgálati helyét. A jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni. Az 1. számú példányt az ellenőrzött rendvédelmi szerv vezetőjének át kell adni, a 2. számú példányt a rendvédelmi tisztiorvos kapja, a 3. számú példányt irattárban kell elhelyezni.

(3) A helyszíni ellenőrzés során észlelt hiányosság alapján

a) a rendvédelmi tisztiorvos útján hatósági eljárás lefolytatása kezdeményezhető az e rendelet szerint hatáskörrel rendelkező hatóságnál,

b) az a) pontba nem tartozó esetben a szolgálati út betartásával, a rendvédelmi tisztiorvos útján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál kezdeményezhető a szükséges intézkedések megtétele.

(4) A rendvédelmi tisztiorvos a hatósági ellenőrzés során megállapított tényállás alapján a hiányosságok, szabályszegések jellegét és súlyát mérlegelve megteszi a szükséges intézkedéseket és ellenőrzi azok végrehajtását.

(5) A rendvédelmi tisztiorvos a (4) bekezdés szerinti megállapításai és javaslatai figyelembevételével az e rendelet szerinti elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlója határozatba foglalva elrendeli

a) a hiányosságok megszüntetését és a szükséges intézkedések végrehajtását,

b) a hiányosságok megszüntetéséig a létesítmény működésének, az egészségre ártalmas vagy veszélyes tevékenységnek a korlátozását vagy felfüggesztését, ha e szabálytalanságok fennállása egészségkárosodást okozhat,

c) súlyos vagy tömeges egészségkárosodás megelőzése érdekében az egészségre ártalmas tárgyak vagy anyagok használatának megszüntetését, szükség esetén azok ártalmatlanítását.

(6) Az (5) bekezdés szerinti határozat tartalmazza a hiányosságok megszüntetésére, és a szükséges intézkedések végrehajtására, az egészségre ártalmas tárgyak vagy anyagok használatának megszüntetésére, szükség esetén ártalmatlanítására való kötelezést, határidővel és felelős személy vagy szolgálat megjelölésével.

(7) A rendvédelmi tisztiorvos

a) kisebb súlyú mulasztás esetén felhívja az ellenőrzött rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetőjének a figyelmét a jogellenes magatartás abbahagyására,

b) fegyelmi vétséget megvalósító magatartás felfedésekor kezdeményezheti a fegyelmi jogkör gyakorlójánál a fegyelmi eljárás lefolytatását.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

1

Az 1. § a) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 800. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § b) pontja a 659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 46. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § c) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 800. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 178. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 6. § (2) bekezdése a 186/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított, a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 25. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 8. § a 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezde szerint módosított szöveg.

8

A 9. §-t a 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 9/A. §-t a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 483. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére