• Tartalom

4/2014. (I. 27.) VM rendelet

4/2014. (I. 27.) VM rendelet

a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

2022.12.28.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. kérelmező: az a méhész, aki a tárgyév március 1. és október 31. között bármely időtartamban méhészeti eszközhordozó járművet, illetve vándor méhesházat üzemeltetett;

2.1 mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági „de minimis” rendelet) szerinti támogatás;

3. méhészeti eszközhordozó jármű: minimum 3,5 tonna össztömegű közúti jármű, minimum O3 kategóriás pótkocsi, vagy azokból álló járműszerelvény, amelyet kizárólag kaptárok, méhek, méhészeti termékek és közvetlenül méhészeti tevékenységben használt eszközök szállítására alkalmaznak;

4.2

5. tárgyév: a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző naptári év;

6. vándorlás céljára történő üzemben tartás: a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, vándoroltatásra vonatkozó szabályok szerinti méhészeti tevékenység;

7. vándor méhesház: olyan különleges felépítményű közúti jármű, amelynek a felépítménye kizárólag méhek, valamint méhészeti felszerelések, technológiai- és védőeszközök elhelyezésére és szállítására szolgál, és fix felépítménye miatt kizárólag méhészeti tevékenységre használható.

2. § (1)3 E rendelet alapján a kérelmező vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult kettő darab méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház üzemben tartásához kapcsolódó költségeire. Az e rendelet szerinti támogatás a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés v) pontjában meghatározott termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.

(1a)4 Az (1) bekezdés szerinti támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3a) bekezdés a) pontjában meghatározott ágazati korlátra vonatkozó rendelkezést, illetve a II. mellékletében meghatározott felső határt.

(1b)5 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 10d. pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékéig arányosan kell csökkenteni az adott tárgyévben támogatásra jogosult igényeket, ha azok együttes összege meghaladja a mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékét.

(2)6

(3)7 A jogcím finanszírozására a tárgyévben legfeljebb 100 millió forint használható fel.

(4)8 A támogatás mértéke a 3. § (3) bekezdés b), c) és e) pontjában foglaltak szerint a tárgyévben, illetve tárgyévre megfizetett és igazolt költség azzal, hogy OBU fedélzeti rendszer vásárlása esetén méhészeti eszközhordozó járművenként, ötévente az OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb negyvenezer forint.

(5)9 A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad csekély összegű (de minimis) keret figyelembevételével kerül meghatározásra. A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a mezőgazdasági „de minimis” rendelet szerinti egyéni keretet meghaladó támogatási igényből a kereten felüli összeget elutasítja.

3. § (1) A támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult,

a) aki a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben,

b) akinek a tárgyévben elvégzett monitoring vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és a vizsgálat adatait a kérelmező kötelezettsége szerint bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe (a továbbiakban: TIR),

c) akinek az üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház vándorlás céljára történő üzemben tartásáról az Országos Magyar Méhészeti Egyesület igazolást állított ki,

d) aki a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

da)10

db) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, csődeljárás alatt,

dc)11

dd) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétel követelményeinek, és

e) aki a d) pontban foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik,

f)12 aki megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

(2)13 A kérelmezőnek a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett támogatási kérelmét évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év február 15. és április 15. között a Kincstárhoz kell benyújtania.

(3) A támogatási kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell

a) az üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház tárgyév március 1. és október 31. között bármely időtartamban érvényes forgalmi engedélyének vagy ideiglenes forgalomban tartási engedélyének másolatát,

b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása fordulónapjától függetlenül a tárgyévben befizetett kötelező gépjármű biztosítás díját tartalmazó szerződés, illetve a tárgyévi díj összegére vonatkozó biztosítói értesítés másolatát és annak befizetését igazoló szelvény vagy a banki átutalást igazoló számlakivonat másolatát,

c)14 a tárgyévre befizetendő gépjárműadót megállapító határozat és annak befizetését igazoló szelvény vagy a banki átutalást igazoló számlakivonat másolatát,

d) az (1) bekezdés c) pontja szerinti, tárgyévet követő évben kiállított igazolást,

e)15 OBU fedélzeti rendszer vásárlása esetén a tárgyévben kiállított számla másolatát és a befizetést igazoló szelvény vagy banki átutalást igazoló számlakivonat másolatát.

(4)16 A méhcsaládok számát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Kincstár felé a TIR adatbázisában nyilvántartott adatok alapján igazolja azzal, hogy a támogatási kérelem elbírálásához szükséges adatokat minden év november 30-ig – 2014. évben január 31-ig – a Kincstár rendelkezésére bocsátja.

4. § (1)17 A Kincstár a támogatási kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el. Hiánypótlás esetén a hiánypótlás berkezésének dátumával kerül a bírálat sorrendjébe a kérelem.

(2)18 Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár a kérelmezőt 8 napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel.

(3)19 A Kincstár a hiánytalanul benyújtott támogatási kérelmekről a rendelkezésre álló dokumentumok alapján – a kérelmező rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) keretének figyelembevételével – a tárgyévet követő év május 15-éig döntést hoz, és a támogatási kérelem egészben vagy részben történt jóváhagyása esetén a támogatást – a forrás rendelkezésre állása esetén – 15 napon belül folyósítja a támogatásban részesülő kérelmező részére.

(4) A támogatás összegét a tárgyévet követő év február 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

4/A. §20 (1)21 A 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a kérelmező 2022. február 15. és április 15. közötti időszakra elektronikus úton benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.

(2) Az átmeneti támogatás iránti kérelem ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(3) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(4) A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(5) A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

(6) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (1), (1a) és (1b) bekezdésében, valamint a 3. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltakat.

(7) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki

a) a Törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel; és

b) az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ba) arról, hogy középvállalkozóként 2019. december 31-én nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa, valamint a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

bc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e, és

bd) a kapcsolt vállalkozások azonosító adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).

(8) A kérelmező (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás iránti kérelme – a 3. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – tartalmazza a (7) bekezdés b) pontjában foglalt nyilatkozatokat.

(9) A Kincstár – az (1) bekezdésben meghatározott időszakban benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmek vonatkozásában – a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó átmeneti támogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5/A. §22 E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 2. § (1), (1a) és (1b) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

6. §23 Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

7. §24

8. §25

1

Az 1. § 2. pontja a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 105. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § 4. pontját a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 108. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (1) bekezdése a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 17. § (1) bekezdésével megállapított, a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1a) bekezdését a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 17. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § (1b) bekezdését a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 17. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 2. § (2) bekezdését a 66/2019. (XII. 30.) AM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 2. § (4) bekezdése a 13/2015. (III. 30.) FM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított, a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § (5) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 64. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (1) bekezdés d) pont da) alpontját a 4/2016. (I. 20.) FM rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 3. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontját a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 108. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 3. § (1) bekezdés f) pontját a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 106. §-a iktatta be, szövege a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 19. §-a szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (3) bekezdés c) pontja a 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 3. § (3) bekezdés e) pontját a 13/2015. (III. 30.) FM rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 3. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 64. § d) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 4. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 64. § e) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 4. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 64. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 4/A. § a 65/2020. (XII. 17.) AM rendelet 1. §-a iktatta be.

21

A 4/A. § (1) bekezdése az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 5/A. §-t a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 18. §-a iktatta be.

23

A 6. § a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 107. §-ával megállapított szöveg.

24

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére