• Tartalom

4/2014. (VI. 18.) NMHH rendelet

4/2014. (VI. 18.) NMHH rendelet

a gyermekvédelmi szűrőszoftverek biztosításával kapcsolatos kötelezettség teljesítésének anyagi támogatását szolgáló pályázat szabályairól

2018.01.01.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltatókra; és

b) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: Hatóság).

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) hirdetmény: a pályázat kiírásáról szóló értesítés, melyben a Hatóság értesítést tesz közzé az eljárás megindításáról az e rendeletben foglalt tartalommal, helyen és módon;

b) internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltató: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § l) pont la) alpontjában meghatározott szolgáltató;

c) jelentkező: a kiírási dokumentáció alapján az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 149/A. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítésének anyagi támogatására, a pályázati eljárásra jelentkezést benyújtó internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltató;

d) kiírási dokumentáció: a pályázati eljárás és az arra történő jelentkezés részletes szabályait tartalmazó dokumentáció;

e) támogatás: az Eht. 149/A. § (1) bekezdésében meghatározott, az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltatókat terhelő kötelezettséghez a Hatóság által a pályázati eljárás eredményeként nyújtandó anyagi hozzájárulás.

2. A pályázat szabályai

3. § A pályázati eljárás részletes szabályait az Eht. és e rendelet keretei között a Hatóság elnöke (a továbbiakban: Elnök) által – egyedi hatósági ügyként – kialakított kiírási dokumentáció határozza meg.

4. § (1) A kiírási dokumentációnak tartalmaznia kell

a) az eljárás rendjére vonatkozó alapvető szabályokat, feltételeket, így különösen a jelentkezés feltételeit, módját, határidőket, az eljárás lezárásának feltételeit, a kiírási dokumentáció módosításának feltételeit, a jogorvoslati rendszerről szóló tájékoztatást, továbbá – amennyiben az Elnök ilyen feltételt meghatároz – a jelentkezők által megteendő kötelező vállalásokat a támogatás elnyerése érdekében;

b) a megszerezhető támogatás leírását, összegét, valamint felhasználásának feltételeit;

c) a pályázat értékelésére vonatkozó elveket, szabályokat;

d) a részvétellel kapcsolatos feltételeket, a jelentkezőre vonatkozó részvételi és egyéb feltételeket; és

e) a jelentkezés kötelező érvényességi kellékekeit.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételeknek meg kell felelniük a pártatlanság, a megkülönböztetéstől mentesség és az arányosság követelményének.

5. § (1) A Hatóság a kiírási dokumentáció tervezetét a hirdetmény közzétételét megelőzően legalább harminc nappal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel és internetes honlapján közzéteszi.

(2) A kiírási dokumentáció tervezetének (1) bekezdés szerinti közzétételétől számított húsz napon belül bárki írásban megküldheti a Hatóság részére a kiírási dokumentáció tervezetére vonatkozó álláspontját, javaslatát, észrevételét. A beérkezett javaslatok, észrevételek a Hatóságot nem kötik, a Hatóság számára tájékoztató jelleggel bírnak és a javaslatok, észrevételek figyelembevételét vagy figyelmen kívül hagyását a Hatóság nem köteles indokolni.

6. § (1) A hirdetményt a Hatóság hirdetőtábláján és internetes honlapján közzéteszi. A közzététel időpontjának a hirdetménynek a Hatóság honlapján történő közzététele napja számít.

(2) A közzétett hirdetménynek tartalmaznia kell a pályázat legfontosabb adatait, ideértve a pályázaton való részvétellel kapcsolatos feltételeket is, a jogszabályra történő hivatkozást, amely alapján a kiírás történik, valamint a kiírási dokumentáció elérhetőségének módját.

(3) A Hatóság köteles a hirdetményben meghatározott feltételekkel a kiírási dokumentációt minden érdekelt számára hozzáférhetővé tenni.

(4) A jelentkezésre a hirdetmény közzétételétől számítva legalább harminc napot kell biztosítani.

(5) Az Elnök a (4) bekezdésben foglalt határidő elteltét követő tíz napon belül hivatalból megindítja a pályázati eljárást.

7. § (1) A pályázaton az az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltató vehet részt,

a) amely nem áll csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt;

b) amely vállalja, hogy az Eht. 149/A. § (3) bekezdés b) pontjában megjelölt intézmények részére közvetlenül vagy más szolgáltató közreműködésével a szűrőszoftverhez való hozzáférést ingyenesen biztosítja; és

c) amely a kiírási dokumentációban meghatározott egyéb feltételeknek eleget tesz, és a kiírási dokumentációban foglaltakat a pályázati jelentkezéshez csatolt nyilatkozatával vállalja, és akivel szemben a kiírási dokumentáció nem határoz meg egyéb kizáró feltételt.

(2) A jelentkezésnek tartalmaznia kell a kiírási dokumentációban meghatározott érvényességi kellékeket, továbbá a részvételi feltételek és az érvényességi kellékek bizonyítására, igazolására szolgáló, a kiírási dokumentációban meghatározott nyilatkozatokat, adatokat, iratokat, dokumentumokat.

(3) A jelentkezéskor a dokumentumokat a kiírási dokumentációban meghatározott módon, helyen és határidőben vagy határnapon kell benyújtani.

(4) A dokumentumok benyújtására kizárólag a jelentkező erre feljogosított képviselője jogosult.

(5) A benyújtott dokumentumok átvételéről a Hatóság átvételi elismervényt állít ki, amelyen feltünteti az átvétel pontos idejét.

8. § (1) A kiírási dokumentációban meghatározott értékelés elveinek pártatlannak, átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek és arányosnak kell lenniük.

(2) Az Elnök a jelentkező pályázatát összességében és az egyes pályázati elemek tekintetében is értékeli, vizsgálja annak megalapozottságát.

(3) Ha a pályázat hiányos, vagy a jelentkező nem csatolta az érvényességi kellékek, feltételek bizonyítására, igazolására szolgáló, a kiírási dokumentációban meghatározott nyilatkozatokat, adatokat, iratokat, dokumentumokat, akkor az Elnök hiánypótlásra hívja fel a jelentkezőt.

(4) A kiírási dokumentáció az alábbi feltételekkel teheti lehetővé a hiánypótlást:

a) a hiánypótlási felhívás kézbesítésétől számított legfeljebb tizenöt napot biztosíthat a jelentkező számára a hiánypótlás teljesítésére;

b) ha a jelentkező a hiányosságot a felhívásban megjelölt határidőig megfelelően pótolja, a jelentkezést úgy kell tekinteni, mintha arra már eredetileg is megfelelően és hiánytalanul került volna sor;

c) a hiánypótlás teljesítésére meghatározott határidő jogvesztő, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

(5) Ha a pályázati ajánlat valamely eleme, része nem egyértelmű, az Elnök a jelentkezőtől felvilágosítást kérhet. A felvilágosítás-kérés teljesítésére a kézbesítéstől számított tizenöt nap áll a jelentkező rendelkezésére. A felvilágosítás nem eredményezheti a jelentkezésben megfogalmazott pénzbeli, értékbeli vállalások, lényeges állítások változását, csak azok értelmezését szolgálja.

(6) A pályázati ajánlat érvénytelen, amennyiben a pályázati ajánlat a kiírási dokumentációban meghatározott követelményeknek a hiánypótlás ellenére sem tesz eleget.

(7) Az Elnök a pályázati ajánlat érvénytelenségét külön végzéssel nem állapítja meg, a pályázati ajánlat érvénytelenségét a pályázati eljárást lezáró döntésébe foglalja.

(8) A pályázatok értékelésére kizárólag a kiírási dokumentációban meghatározott elvek és szempontok alapján kerülhet sor.

9. § (1) Az Elnök végzéssel megszünteti a pályázati eljárást, amennyiben a hirdetményre nem érkezik jelentkezés.

(2) A Hatóság az (1) bekezdés szerinti végzést a hirdetménnyel azonos helyen és módon közzéteszi.

10. § (1) Az Elnök hatósági határozatában állapítja meg

a) a pályázati eljárás nyertesét vagy nyerteseit, vagy

b) a pályázati eljárás eredménytelen voltát.

(2) Eredménytelen az eljárás, amennyiben valamennyi benyújtott jelentkezés, ajánlat érvénytelen.

(3) Nyertessé kizárólag olyan jelentkező nyilvánítható, amely a jelentkezés benyújtásától kezdve folyamatosan megfelelt a rendeletben és a kiírási dokumentációban meghatározott feltételeknek.

(4) Az (1) bekezdés szerinti döntését az Elnök az eljárás érintett résztvevőjével, résztvevőivel közli, valamint a Hatóság honlapján közzéteszi.

3. Hatósági szerződés

11. § (1) Az Eht. 149/A. §-ában, e rendeletben és a kiírási dokumentációban meghatározott feltételekkel az Elnök a pályázat nyertesével hatósági szerződést köthet.

(2)1 A hatósági szerződésnek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben és az Eht. 149/A. §-ában nem szabályozott kötelező tartalmi elemeit az Elnök a kiírási dokumentációban határozza meg.

12. § (1) A támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet) alapján nyújtható.

(2) A kedvezményezettnek a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozata szerinti, továbbá a kedvezményezett részére az e rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának együttes összege nem haladhatja meg a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.

4. Záró rendelkezések

13. § E rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet alá tartozó támogatást tartalmaz.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1

A 11. § (2) bekezdése a 13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére