• Tartalom

40/2014. (XII. 23.) FM rendelet

40/2014. (XII. 23.) FM rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról1

2015.01.23.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 64. § (2) bekezdése szerinti igazgatási jellegű szolgáltatásért (a továbbiakban: konzultáció) díjat kell fizetni. A fizetendő díj mértékét és számítási módját a 4. melléklet határozza meg.”

2. § Az R. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § (1) A konzultációért fizetendő díjat a kérelmezőnek a szolgáltatás igénybevételét követően kell számviteli bizonylat ellenében az eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, a 2. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára – a számviteli bizonylat kézhezvételét követő 8 napon belül – átutalási megbízással teljesítenie, vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel befizetnie.
(2) A megfizetett díj a konzultációt lefolytató hatóság bevétele.”

3. § Az R. a következő 12. §-sal egészül ki:

12. § E rendeletnek a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról szóló 40/2014. (XII. 23.) FM rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított díjtételeit a Módr5. hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.”

4. § Az R. az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 40/2014. (XII. 23.) FM rendelethez

A konzultációért fizetendő díj és számítási módja
1.    A konzultációs óradíj: 6000 forint/óra.
2.    A konzultációs díj számításának módja:
K = A × T × SZ
ahol:
K: a konzultáció díjának mértéke (forint),
A: a konzultációs óradíj,
T: szóbeli konzultáció esetén a konzultáció időtartama, írásbeli konzultáció esetén a hatóság válaszának elkészítésére fordított összes munkaóra (minden megkezdett óra egész órának számít),
SZ: a konzultáción részt vevő szakterületi ügyintézők száma.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére