• Tartalom

43/2014. (XII. 29.) FM rendelet

43/2014. (XII. 29.) FM rendelet

a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről

2023.07.15.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 71. § és 72. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Fogalommeghatározás

1. § E rendelet alkalmazásában:

a)1 állami ménes: az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok tulajdonában lévő, a Pest Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: tenyésztési hatóság) által központi sajátteljesítmény-vizsgálat végzésére engedélyezett telephely,

b) forráskimerülés: a költségvetési törvényben meghatározott pénzügyi keret teljes mértékű vagy olyan részleges kimerülése, amikor a fennmaradó rész (maradvány) az intézkedés jellegéből adódóan nem használható ki,

c) teljesítményvizsgálatot és tenyészérték becslést végző szervezet: a tenyésztőszervezet, a tenyésztési hatóság, az állami ménesek, az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. (a továbbiakban: tejtermelés ellenőrzést végző szervezet),

d)2 tenyésztőszervezet: tenyésztőszervezeti elismeréssel vagy ideiglenes tenyésztőszervezeti elismeréssel rendelkező egyesület vagy szövetség,

e)3 magyar ebfajta: az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet 18. mellékletében meghatározott ebfajta.

2. A támogatás célja, célterületek

2. § (1) A támogatás célja a tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése egyes támogatott célterületekhez kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon keresztül.

(2) Támogatás az alábbi célterületekre vehető igénybe:

a) törzskönyvezés,

b) teljesítményvizsgálat, és

c) tenyészérték becslés.

(3) Az egyes célterületeken belül támogatható szolgáltatások megnevezését az 1. melléklet tartalmazza.

(4)4

(5)5

3. A támogatás mértéke

3. § (1) A 2. § (3) bekezdése szerinti tevékenységekre legfeljebb az 1. mellékletben meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe.

(2) A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás támogatásának mértéke nem haladhatja meg a törzskönyv létrehozásával és vezetésével kapcsolatos, a tenyésztőszervezetnél felmerülő igazolható költségek száz százalékát.

(3) A 2. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti szolgáltatás támogatásának mértéke nem haladhatja meg a vizsgálatok költségeinek hetven százalékát.

(4)6

(5)7 A (2)–(3) bekezdések szerinti támogatás alapját a tenyésztőszervezetnél felmerülő igazolható költségek általános forgalmi adó nélkül számított összege képezi.

4. A támogatás kedvezményezettje

4. §8 A kedvezményezett az a természetes személy, jogi személy, aki vagy amely, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csoportmentességi rendelet) I. számú mellékletében meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, továbbá

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett,

b) tenyésztőszervezet tagja vagy az adott tenyésztőszervezet tenyésztési programjának végrehajtásához adatot szolgáltat,

c)9 – az állattenyésztésről szóló jogszabályok szerinti – megbízása alapján a tenyésztőszervezet törzskönyvezést, teljesítményvizsgálatot, illetve tenyészértékbecslést végez vagy végeztet,

d) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetén végrehajtási eljárás alatt,

e) nincs lejárt köztartozása,

f) nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdésében meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, és

g)10 amellyel szemben nincs érvényben valamely támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett olyan európai bizottsági határozat, amely a támogatást jogellenesnek és belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította.

5. A kedvezményezettnek a támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelme

5. § (1)11 A kedvezményezett a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet szerinti támogatási programban történő részvétel érdekében támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet nyújt be a tenyésztőszervezethez, amely az alábbiakat tartalmazza:

a) a vállalkozás neve és mérete (mikro-, kis-, középvállalkozás), ügyfél-azonosítója,

b) a tevékenység ismertetése:

ba) a törzskönyvezési, teljesítményvizsgálati, tenyészérték-becslési szolgáltatások mely fajra vonatkoznak,

bb) a szolgáltatást mely időszakra kívánja igénybe venni (megkezdés és befejezés dátuma), és

bc)12 a magyar ebfajták kivételével a szolgáltatásban részesülő kedvezményezett állatállományok tenyészetkódja,

c) nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy az elszámolható költségek meghatározása e rendelet szerint történik,

d) nyilatkozat arról, hogy mely tenyésztőszervezet, vagy megbízottja által nyújtott szolgáltatást kívánja igénybe venni e rendelet szerint, és

e) nyilatkozat arról, hogy megfelel a 4. §-ban foglaltaknak.

(2)13 A kedvezményezettnek a támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által közzétett, egységes nyomtatványon kell benyújtania.

(3)14 A tenyésztőszervezet a kedvezményezettek kérelmét legkésőbb a támogatott szolgáltatás megkezdése előtt benyújtja a NÉBIH-hez.

6. §15 (1) A NÉBIH ellenőrzi, hogy a kedvezményezett támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelme megfelel-e az 5. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak, és megállapítását a kérelemre rájegyzett – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti – hatósági bizonyítványban rögzíti, továbbá nyilvántartásba vétel céljából a hatósági bizonyítvánnyal ellátott kérelemből egy másolati példányt megküld az abban megnevezett tenyésztőszervezet részére. A tenyésztőszervezet a NÉBIH döntéséről tájékoztatja a kedvezményezettet.

(2) A tenyésztőszervezet a támogatott szolgáltatás nyújtását a kedvezményezett kérelmének hatósági bizonyítvánnyal történő ellátását követően kezdheti meg.

6. A tenyésztőszervezet kifizetési kérelme

7. § (1)16 Az adott időszakra vonatkozóan elvégzett szolgáltatásokra vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására tevékenységenként, az 1. mellékletben meghatározottak szerint az adott szolgáltatást elvégző azon tenyésztőszervezet jogosult, amely

a) az eljárási törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett,

b)17 – az állattenyésztésről szóló jogszabályok szerinti – megbízás alapján törzskönyvezést, teljesítményvizsgálatot, valamint tenyészértékbecslést végez, illetve végeztet,

c)18 nincs lejárt tartozása a teljesítményvizsgálatot végző szervezettel vagy a NÉBIH-hel, illetve a tenyésztési hatósággal szemben,

d) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, és

e) nincs lejárt köztartozása.

(2)19 A tenyésztőszervezet a – kedvezményezettek összesített igényeit tartalmazó, a NÉBIH által az adott tevékenység elvégzését igazoló hatósági bizonyítvánnyal ellátott, az elvégzett szolgáltatások támogatástartalmára vonatkozó – kifizetési kérelmét a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) az adott naptári évben elvégzett szolgáltatás után, legkésőbb az adott naptári évet követő március 10-éig a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon nyújtja be.

8. § (1)20 A Kincstár a kifizetési kérelmeket azok benyújtási sorrendjének megfelelően bírálja el.

(2)21 Amennyiben az igényelt támogatás mértéke meghaladja a 3. § (1)–(3) bekezdéseiben foglalt mértéket, úgy a teljes kifizetési kérelem elutasításra kerül.

(3)22 A Kincstár – az eljárási törvény 60. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, forrás rendelkezésre állása esetén – a kifizetési kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül intézkedik a támogatás összegének kifizetéséről.

(4)23 Az adott támogatási célra kifizetett összegről a Kincstár havonta tájékoztatást küld az agrárpolitikáért felelős miniszternek, aki a forrás kimerülése esetén közleményt ad ki.

(5) A tenyésztőszervezet az általa nyújtott vagy megbízottjával elvégeztetett szolgáltatásról a kedvezményezett részére kimutatást készít, amely tartalmazza

a) törzskönyvezés esetén, az elvégzett tevékenység megnevezését, a felmerült költségeket és a támogatás mértékét,

b) teljesítményvizsgálat elvégzése, valamint tenyészérték megállapítása esetén, az elvégzett tevékenység megnevezését, ellenértékét, a felmerült költségek összegét és annak támogatással fedezett részét.

(6) A kedvezményezett a felmerült költségek és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg a tenyésztőszervezetnek, vagy megbízottjának.

(7) A kedvezményezett a (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségek teljes összegét köteles megfizetni a tenyésztőszervezetnek, vagy megbízottjának, amennyiben a szolgáltatás nyújtására vagy elvégeztetésére a támogatási keretösszeg esetleges kimerülését követően kerül sor.

(8)24 A kedvezményezettre, továbbá az állatokra és a tenyészetre vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok tekinthetőek a támogatás szempontjából elfogadottnak, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett esetében a NÉBIH a támogatott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmet hatósági bizonyítvánnyal látta el.

7. Ellenőrzés, nyilvántartás

9. § (1)25 A támogatás igénybevételével kapcsolatos ellenőrzéseket – az eljárási törvény 46–54. §-ában foglaltak szerint – a Kincstár végzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a Kincstár rendeli el.

(2)26 A tenyésztőszervezet az e rendelet szerint kérelmezett támogatásokra vonatkozóan a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 13. cikke szerinti, részletes nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a 8. § (5) bekezdésében meghatározott kimutatás szerinti adatokat, valamint a kedvezményezettnek a 4. §-ban foglaltaknak történő megfelelésről szóló nyilatkozata másolatát.

8.27

10. §

KÜLÖNÖS RÉSZ

A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI

I. Fejezet

SZARVASMARHA-TENYÉSZTÉS

9. Törzskönyvezés

11. § Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) törzskönyvi nyilvántartás,

b) dezoxiribonukleinsav (a továbbiakban: DNS) alapú származás-ellenőrzés,

c) mesterséges termékenyítésért felelős hálózat működtetése, a törzskönyvezett illetve termelés ellenőrzésbe vont állományok tekintetében,

d) mesterséges termékenyítésért felelős hálózat által gyűjtött adatok feldolgozása a törzskönyvezett, illetve termelés ellenőrzésbe vont állományok tekintetében.

12. § (1) Törzskönyvi nyilvántartás tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet

a) tej- és kettőshasznosítású fajták esetében a tenyésztési programjában meghatározott törzskönyvi nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelelő

aa) élő nőivarú egyedek, valamint

ab) a támogatási évben apaállattá nyilvánított, központi lajstromszámmal (a továbbiakban: KPLSZ) ellátott, Magyarországon legalább 6 hónapot élő tenyészbikák,

b) húshasznosítású fajták esetében a tenyésztési programjában meghatározott törzskönyvi nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelelő

ba) a tenyésztési hatóság által hitelesített törzskönyvi zárása alapján, tárgyév január elsején a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő élő tehén,

bb) a törzskönyvi nyilvántartásba támogatási év során felvett, legalább 9 hónapos korú élő üszők, valamint

bc) a támogatási évben apaállattá nyilvánított, KPLSZ-szel ellátott, Magyarországon legalább 6 hónapot élő tenyészbikák

után.

(2)28 A támogatásra való jogosultság feltétele minden fajta esetében, hogy a támogatott egyedek szaporítását (termékenyítés, fedeztetés) az Állat, Növény, Élelmiszer-biztonsági és Borminősítési Információs Rendszer részét képező Szarvasmarha Információs Rendszerbe (a továbbiakban: SZIR) szabályszerűen bejelentették, és azt a rendszer regisztrálta.

(3)29

13. § (1)30 DNS alapú származás-ellenőrzés tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, az International Society for Animal Genetics (a továbbiakban: ISAG) elismeréssel rendelkező hazai laboratóriumban, a megszületett ivadék szülői származásának megerősítése vagy kizárása céljából elvégeztetett vizsgálatok után, valamint egyedazonosítás esetén.

(2)31

(3) Nem igényelhető támogatás:

a)32 a NÉBIH vagy a tenyésztési hatóság által elrendelt vizsgálat után, amennyiben a vizsgálat eredménye alapján a tenyésztőszervezet által a vizsgálatkérő bizonylaton jelzett szülő kizárható,

b)33 ha a NÉBIH más hatóság felkérésére végez egyedazonosítást, illetve szülői származás-ellenőrzést.

14. § (1) A mesterséges termékenyítésért felelős hálózat működtetése tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a törzskönyvezett és termelés ellenőrzésbe vont állományok tekintetében, a SZIR-be szaporításonként bejelentett, regisztrált és feldolgozott adatok után.

(2)34

15. § (1) A tenyésztőszervezet támogatást igényelhet a mesterséges termékenyítésért felelős hálózat által gyűjtött adatok feldolgozása tevékenységre a törzskönyvezett és termelés ellenőrzésbe vont állományok tekintetében, a tenyésztési feladatok érdekében végzett termékenyítésenként a SZIR-be bejelentett, regisztrált és feldolgozott adatok után.

(2)35

10. Teljesítményvizsgálat

16. § Támogatás a teljesítményvizsgálat végzése célterület keretében a Szarvasmarha Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Szarvasmarha Kódex), vagy a tenyésztési programban rögzítettek alapján az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) tejtermelés-ellenőrzés,

b) hústermelés-ellenőrzés,

c) tej ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése,

d) hús ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése,

e) hús központi ivadékteljesítmény-vizsgálat (a továbbiakban: központi hús ITV),

f) küllemi bírálat,

g) növendékbika üzemi sajátteljesítmény-vizsgálata (a továbbiakban: növendékbika ÜSTV),

h) növendékbika központi sajátteljesítmény-vizsgálata (a továbbiakban: növendékbika KSTV),

i) ultrahanggal végzett vágóérték vizsgálat.

17. § (1) Tejtermelés-ellenőrzés tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet tej- és kettőshasznú fajta esetében a tárgyévben termelésellenőrzésbe vont tehenek után, az adott tenyésztőszervezet tenyésztési programjának végrehajtásához a Szarvasmarha Kódex, vagy a tenyésztési program előírása szerinti tejtermelés-ellenőrzési alapadatokat szolgáltató szarvasmarhatartóknál, illetve a „B” típusú tejtermelés-ellenőrzésben részt vevőknél elvégzett tejtermelés-ellenőrzés után.

(2)36

18. § (1) Hústermelés-ellenőrzés tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, a hús- és kettőshasznú fajta esetében a hústermelés-ellenőrzésben tartott tehénállománya után. A támogatás a Termékenyítési Rendszerben regisztrált, húshasznú, illetve kettőshasznosítású fajta esetében húshasznú apaságú, és az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben regisztrált, támogatási évben leellett elsőborjas üszők és tehenek után igényelhető.

(2)37 A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tenyésztőszervezet a Szarvasmarha Kódexben vagy a tenyésztési programjában meghatározott, elvégzett teljesítményvizsgálatra vonatkozó egyedi mért és számított adatokat a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint a tenyésztési hatóságnak benyújtsa.

(3)38

19. § (1) Tej ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése tevékenységre támogatást igényelhet a tej- és kettőshasznú fajta tenyésztőszervezete az általa szervezett és a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban meghatározottak szerint végrehajtott ivadékteljesítmény-vizsgálatban indított apaállatok ivadékvizsgálati célú szaporítóanyag felhasználása után apaállatonként legfeljebb ezer párosított spermaadagig.

(2) A támogatás feltétele, hogy az adott fajta tenyésztőszervezete által elkészített ivadékvizsgálati tervet a tenyésztési hatóság engedélyezte és a SZIR-ben regisztrálta.

(3)39

20. § (1) Hús ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése tevékenységre támogatást igényelhet a hús- és kettőshasznosítású fajta tenyésztőszervezete az általa szervezett és a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban meghatározottak szerint végrehajtott ivadékteljesítmény-vizsgálatban indított apaállatok ivadékvizsgálati és referencia célú szaporítóanyag felhasználása után apaállatonként legfeljebb ötszáz párosított spermaadagig.

(2) A támogatás feltétele, hogy az adott fajta tenyésztőszervezete által elkészített ivadékvizsgálati tervet a tenyésztési hatóság engedélyezte és a SZIR-ben regisztrálta.

(3)40

21. § (1) Központi hús ITV tevékenységre támogatást igényelhet az a tenyésztőszervezet, amely a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programjában meghatározottak szerint végrehajtott hús- és kettőshasznosítású bika központi hús ITV-jét elvégzi.

(2) Kedvezményezettenként legfeljebb tizenöt bika ivadékvizsgálata támogatható, amennyiben a bikák legalább kettőszázhuszonöt vizsgálatot zártak utóddal, és a kedvezményezett a vizsgálatot zárt utódok közül bikánként két-két ivadékot (két bika és két üsző) vágóhídon a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban előírt módon levágat, minősíttet, és az adatokat a SZIR-nek átadták.

(3) A támogatás feltétele, hogy a központi hús ITV-t szervező szervezet által elkészített ivadékvizsgálati tervet a tenyésztési hatóság engedélyezte és a SZIR-ben regisztrálta.

(4)41

22. § (1) A Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban rögzítettek szerint küllemi bírálat tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet

a) a tenyészbikák tenyészértékbecslést szolgáló küllemi bírálata után, a tenyészbikák elsőborjas leányivadékai alapján, vagy

b) húshasznú fajták esetében valamennyi, két évnél fiatalabb, a főtörzskönyvben regisztrált nőivarú növendékállat küllemi bírálata után.

(2) A támogatás feltétele, hogy a tenyésztőszervezet a küllemi bírálati adatokat a tenyésztési hatóság részére a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint átadta.

(3)42

23. § (1) Növendékbika ÜSTV végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, a tenyésztőszervezet által szervezett és a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban rögzítettek szerint végrehajtott, a növendékbika ÜSTV-t eredményesen lezárt, természetes fedeztetésre vagy mesterséges termékenyítésre alkalmas minősítést kapott, KPLSZ-szel ellátott tenyészbikák után.

(2) A támogatás feltétele, hogy a növendékbika ÜSTV indítás bejelentését a tenyésztő megtegye a tenyésztési hatóság, valamint az adott fajta tenyésztőszervezete számára.

(3)43

24. § (1) Növendékbika KSTV végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, az általa szervezett és a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban rögzítettek szerint végrehajtott növendékbika KSTV-t eredményesen lezárt, továbbtenyésztésre – természetes fedeztetésre vagy mesterséges termékenyítésre – alkalmas minősítést kapott, KPLSZ-szel ellátott tenyészbika után.

(2) A támogatás feltétele, hogy a KSTV indítást a növendékbika KSTV indítást végző szervezet a tenyésztési hatóságnak bejelentse.

(3)44

25. § (1) Ultrahanggal végzett vágóérték vizsgálatokra (rostélyos keresztmetszet, márványozottság, háti és fari bőr alatti faggyúvastagság vizsgálat) támogatást igényelhet a hús- és kettőshasznú fajta tenyésztőszervezete. A támogatás ismert származású, 2 éves kort be nem töltött, főtörzskönyves, hím- és nőivarú egyedek Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban előírt mérési eredményei után igényelhető.

(2) A támogatás feltétele, hogy a tenyésztőszervezet az általa elkészített vizsgálati tervet a tenyésztési hatóság számára megküldte, és a mért adatokat a tenyésztési hatóság részére a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint átadta.

(3)45

11. Tenyészérték becslés

26. § (1) Tenyészérték becslésre (genetikai minőség megállapítása) támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet

a) a tejelő hasznosítású fajták esetében évente egy alkalommal, egyszeri értékelést alapul véve az értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott tehenek és tenyészbikák,

b) a húshasznú fajták esetében a hústermelő képesség-, és fitnesz tulajdonságok tenyészértékének becslésére évente egy alkalommal, egyszeri értékelést alapul véve az értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott tehenek és tenyészbikák

után.

(2) A támogatás feltétele, hogy a tenyészértékbecsléssel kapcsolatos feladatokat a tenyésztési hatóság a tenyésztőszervezettel kötött megállapodásban elfogadta, valamint a hústermelő képesség-, és fitnesz tenyészérték adatokat a tenyésztőszervezet a tenyésztési hatóság részére, a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint átadta.

(3)46

27. § (1) Az egyedek genotípusának megállapítására vonatkozó tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a törzskönyvében regisztrált tenyészbikajelöltek, illetve nőivarú egyedek genomikus vizsgálata után.

(2)47 A támogatás feltétele, hogy a tenyészértékbecsléssel kapcsolatos feladatokat a NÉBIH a tenyésztőszervezettel kötött megállapodásban elfogadta, továbbá az adott egyed egypontos nukleotid polimorfizmus (SNP) információja elismert genetikai laboratóriumból származzon és azokat a tenyésztőszervezet a NÉBIH részére, a NÉBIH-hel kötött megállapodásban foglaltak szerint átadta a hazai referencia adatbázis felépítése céljából.

(3)48

II. Fejezet

SERTÉSTENYÉSZTÉS

12. Törzskönyvezés

28. § Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) törzs- és szaporítótelepen való törzskönyvezés,

b) genetikai vizsgálatok elvégzése,

c) DNS alapú származás-ellenőrzés végzése.

29. § (1) Törzs- és szaporítótelepen való törzskönyvezés tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a tárgyév január 1-jén induló törzskönyvi nyilvántartásban szereplő

a) élő kocák, valamint

b) a tárgyévben fialt kocasüldők (előhasi kocák)

után.

(2)49

30. § (1) A stresszérzékenység, ESR, PRL és Myogenin genotípusa megállapítása céljából végzett genetikai vizsgálatok elvégzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet.

(2)50

31. § (1)51 DNS alapú származás-ellenőrzés végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a származás-ellenőrzés céljából ISAG elismeréssel rendelkező laboratóriumban végzett DNS vizsgálatokért.

(2)52

13. Teljesítményvizsgálat

32. § Támogatás a Sertés Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Sertés Kódex), vagy a tenyésztési programban foglalt teljesítményvizsgálat végzése célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) reprodukciós tesztadatok gyűjtése,

b) intramuszkuláris zsírvizsgálat,

c) üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat (a továbbiakban: ÜSTV),

d) hízékonyság- és vágóérték-teljesítmény vizsgálat (a továbbiakban: HVT),

e) üzemi ivadékteljesítmény-vizsgálat,

f) Best Linear Unbiased Prediction (a továbbiakban: BLUP) tenyészértékbecslés céljából végzett ivadékvizsgálat.

33. § (1) Reprodukciós tesztadatok gyűjtése céljából támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a Sertés Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai alapján reprodukciós tesztbe vont végtermék-előállító telepeken, fajtakeresztezési konstrukciónként – legfeljebb ezer kocáig – végzett adatgyűjtés után.

(2)53

(3) A támogatás feltétele megegyezik a törzs- és szaporítótelepen történő törzskönyvezési támogatás feltételeivel.

34. § (1) Intramuszkuláris zsírvizsgálat végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a HVT, vagy a hízékonysági és vágási végtermékteszt vizsgálatba vont sertések intramuszkuláris zsírszázalék megállapítása céljából.

(2)54

35. § (1) ÜSTV végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a Sertés Kódex, vagy a tenyésztési program előírásainak megfelelően végzett vizsgálati eredményeit a törzskönyvben rögzíti és az ÜSTV rekordok számának megfelelő adatokat a tenyésztési hatóságnak átadja.

(2)55

36. § (1)56 HVT végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a Sertés Kódex, vagy a tenyésztési program előírásainak megfelelően végzett egyedi, vagy csoportos vizsgálatok végzése alapján, a vizsgálati eredménynek az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § 11. pontja szerinti országos állattenyésztési adatbázisba (a továbbiakban: központi adatbank) történő átadását követően.

(2)57

37. § (1) Üzemi ivadékteljesítmény-vizsgálat végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a törzskönyvi ellenőrzésbe vont állományokból vágóhídra szállított, egyedileg megjelölt állatok után, a vágótömeg és az EUROP minősítési eredmények egyedre vonatkozó teljesítményvizsgálat célját szolgáló visszajelzése esetén. Az adatokat számítógépen kell rögzíteni, és feldolgozásra a tenyésztési hatóságnak átadni.

(2)58

38. § (1) A BLUP tenyészértékbecslés céljából történő ivadékvizsgálat végzésére támogatást igényelhet az a tenyésztőszervezet, amely a tenyésztőszervezet által vizsgálatra kijelölt apaállat spermáját a vizsgálatban részt vevő tenyésztőnek átadja és a tenyésztési hatósághoz benyújtott ivadékvizsgálati tervnek megfelelően egy apától legalább négy ivadékot vizsgálatra a teljesítményvizsgáló állomásnak átad. A BLUP ivadékvizsgálati támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha egy kantól három üzemből üzemenként legalább négy ivadékot adnak át a teljesítményvizsgáló állomásnak.

(2)59

14. Tenyészérték becslés

39. § (1) Tenyészérték becslésre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott egyedek után, a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak teljesítése esetén.

(2)60

III. Fejezet

JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉS

15. Törzskönyvezés

40. § Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) törzskönyvi nyilvántartás vezetése,

b) DNS alapú származás-ellenőrzés és súrlókór rezisztencia vizsgálat.

41. § (1) Törzskönyvi nyilvántartás vezetésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet

a) a törzskönyvi nyilvántartásban tárgyév január 1-jén szereplő élő anyák és a támogatási évben leellett jerkék és gödölyék (első ellésű anyák),

b) a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő és a támogatási évben nyilvántartásba vett 6 hónaposnál idősebb élő jerkék és gödölyék,

c) a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő élő törzskosok és -bakok, továbbá a támogatási év folyamán beállított törzskosok és -bakok

után.

(2)61

42. §62

16. Teljesítményvizsgálat

43. § Támogatás a Juh Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Juh Kódex) és a Kecske Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Kecske Kódex), vagy a tenyésztési programban foglalt teljesítményvizsgálat végzése célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) minősített anyák bárányozási teljesítmény-vizsgálata, minősített anyakecskék szaporasági teljesítményvizsgálata,

b) anyák hústermelő-képességének vizsgálata,

c) növendék jerkék és gödölyék üzemi sajátteljesítmény-vizsgálata,

d) növendék kosok és bakok üzemi sajátteljesítmény-vizsgálata,

e) tejelő anyák zárt laktációjának vizsgálata,

f) tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (gyapjú),

g) tenyészkosok és -bakok üzemi ivadékvizsgálata (hús-tej),

h) növendékkosok és -bakok központi sajátteljesítmény vizsgálata.

44. § (1) Minősített anyák bárányozási teljesítményvizsgálatának, illetve minősített anyakecskék – született gidák után történő – szaporasági teljesítményvizsgálatának végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

(2)63

45. § (1) Anyák hústermelő-képességének ismert származású bárányok és gidák alapján történő vizsgálatára támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

(2)64

46. § (1) Növendék jerkék és gödölyék üzemi sajátteljesítmény-vizsgálata végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az ismert származású egyed után, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

(2)65

47. § (1) Növendék kosok és -bakok üzemi sajátteljesítmény-vizsgálatára támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

(2)66

48. § (1) Tejelő anyák zárt laktációja vizsgálatának végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai szerint kerültek elvégzésre.

(2)67

49. § (1) Tenyészkosok gyapjúcélú üzemi ivadékvizsgálata végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex, vagy a tenyésztési program által előírt módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

(2)68

50. § (1) Tenyészkosok és -bakok hús-tej célú üzemi ivadékvizsgálata végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program által előírt módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

(2)69

51. § (1)70 Növendékkosok és -bakok központi sajátteljesítmény vizsgálata végzésére – kivéve, ha a védett őshonos vagy a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta a tárgyévben más forrásból kap ilyen célú támogatást – a tenyésztési program szerinti éves kori minősítésig támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program által előírt módszerrel kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

(2)71

17. Tenyészérték becslés

52. § (1) Tenyészérték becslésre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az értékelésben részt vevő és a Juh Kódex és Kecske Kódex előírásai szerint tenyészértéket kapott egyedek után.

(2)72

IV. Fejezet

LÓFÉLÉK TENYÉSZTÉSE

18. Törzskönyvezés

53. § Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) törzskönyvben tartás,

b) DNS alapú származás ellenőrzés.

54. § (1) Tenyészállatok törzskönyvben tartására támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a tenyésztési programban meghatározott törzskönyvi nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelelő,

a) a tárgyév január 1-jén már a főtörzskönyvben szereplő tenyészkancák, valamint a tárgyévben a főtörzskönyvbe bejegyzett, egyedileg azonosított, élő minősített és osztályba sorolt tenyészkancák, továbbá

b) a tenyésztési hatóság által főtörzskönyvi számmal ellátott, a tárgyévben tenyésztési engedélyt kapott mének és szamármének

után.

(2)73

55. § (1)74 DNS alapú származás-ellenőrzés végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha az agrárpolitikáért felelős miniszter által elismert tenyésztési programja szerinti származás-ellenőrzési vizsgálatot végeztet a főtörzskönyvben szereplő állományban az ISAG elismeréssel rendelkező hazai laboratóriumban, és a vizsgálat alapján a szülők nem zárhatók ki.

(2)75

19. Teljesítményvizsgálat

56. § Támogatás a Ló Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Ló Kódex), vagy a tenyésztési programban foglalt teljesítményvizsgálat végzése célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) mének központi sajátteljesítmény-vizsgája (a továbbiakban: STV),

b) legfeljebb 4 éves korú méncsikók központi telephelyen történő felkészítés utáni központi STV-je,

c) lófélék teljesítményvizsgálata: tenyészszemle, központi kanca STV, valamint ivadék teljesítményvizsgálat (a továbbiakban: ITV).

57. § (1) Mének, vagy méncsikók központi STV végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a Ló Kódexnek, vagy a tenyésztési programnak megfelelő STV-ért, abban az esetben, ha a vizsgált

a)76 mén, vagy méncsikó az állami ménesben, vagy a tenyésztési hatóság által elismert más központi helyszínen eredményes vizsgát tett, vagy

b)77 a legfeljebb 4 éves korú méncsikó az állami ménesben, vagy a tenyésztési hatóság által elismert más központi helyszínen került felkészítésre és ugyanott a felkészítés végén eredményes vizsgát tett,

és ezt a tenyésztési hatóság jelen lévő szakembere a vizsgalapokon aláírásával igazolta.

(2)78

58. § (1)79 Lófélék teljesítményvizsgálatának végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, azon lófélék után, amely a Ló Kódex, vagy a tenyésztési program szabályainak megfelelő tenyészszemlén, vagy a tenyésztési hatóság által elismert központi helyszínen történő központi kanca-teljesítményvizsgálaton a támogatási évben került minősítésre, és a tenyésztőszervezet által meghatározott ivadék- és sajátteljesítmény szintet elérte.

(2)80 A támogatás feltétele a teljesítményvizsgálat során keletkezett adatok NÉBIH részére történő feladása.

(3) A támogatás minősített egyedenként évente csak egy alkalommal igényelhető.

(4)81

20. Tenyészérték becslés

59. § (1) Tenyészérték becslésre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott egyedek után, a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak teljesítése esetén.

(2)82

V. Fejezet

BAROMFITÖRZSKÖNYVEZÉS

60. § (1) Törzskönyvezési tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a baromfifélék – tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka – I. és II. törzskönyvi osztályba sorolt (elit, nagyszülő), származási igazolással rendelkező tenyészállomány, támogatási évben termelő, betörzsesített és a Baromfi Információs Rendszerben regisztrált számú egyede után.

(2)83

(3) Támogatás állományonként évente egy alkalommal igényelhető.

VI. Fejezet

NYÚLTÖRZSKÖNYVEZÉS

61. § (1) Törzskönyvezési tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a főtörzskönyvbe sorolt, illetve a hitelesített törzskönyvi nyilvántartásában szereplő, tetovált egyedi azonosítóval ellátott házinyúl tenyésznövendék után.

(2)84

(3) A támogatás évente egy alkalommal igényelhető.

VII. Fejezet

PRÉMESÁLLAT TÖRZSKÖNYVEZÉS

62. § (1) Törzskönyvezési tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az egyedi bírálat alapján főtörzskönyvbe vett és a tenyésztési hatóág által hitelesített törzskönyvi adatokkal rendelkező, tenyésztésbe állított prémesállat egyedek után.

(2)85

(3) A támogatás évente egy alkalommal igényelhető.

VIII. Fejezet

MÉHTENYÉSZTÉS

21. Törzskönyvezés

63. § (1)86 A tenyésztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal által engedélyezett méhanya nevelő telepen való törzskönyvezési tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról szóló 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet szerint vizsgált és minősített tenyészcsaládok után, a törzskönyvi nyilvántartás tárgyév április 1-jei adatai alapján.

(2)87 Támogatás évente egy alkalommal igényelhető. A támogatás kifizetésének feltétele, hogy az adatokat a tenyésztőszervezet a NÉBIH részére átadja.

(3)88

22. Teljesítményvizsgálat

64. § (1) A Méh Teljesítményvizsgálati Kódexben, vagy a tenyésztési programban foglalt méhanya és méhcsalád teljesítményvizsgálatára támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a Méh Központi Teljesítmény Vizsgálatra bejelentett telepeken végzett vizsgálatok után.

(2)89 A támogatás évente egy alkalommal igényelhető. A támogatás kifizetésének feltétele, hogy az adatokat a tenyésztőszervezet a NÉBIH részére átadja.

(3)90

23. Tenyészérték becslés

65. § (1) Méhanya és családja tenyészérték becslésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az értékelésben részt vevő és tenyészértéket mutató tenyészanya méhcsaládja után, minimum 5 kiemelten ellenőrzött nukleusz telepeken, a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak teljesítése esetén.

(2)91 A támogatás évente egy alkalommal igényelhető. A támogatás kifizetésének feltétele, hogy az adatokat a tenyésztőszervezet a NÉBIH részére átadja.

(3)92

IX. Fejezet93

MAGYAR EBFAJTA TÖRZSKÖNYVEZÉS

65/A. § (1) A magyar ebfajta törzskönyvezési tevékenységére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a törzskönyvben szereplő, egyedi azonosítóval és belföldi származási igazolással ellátott magyar ebfajtába tartozó eb után, egyedenként egy alkalommal, a belföldi származási igazolás kiadásának évében.

(2) A támogatási kérelmet a tenyésztőszervezet évente egy alkalommal nyújthatja be.

ZÁRÓ RÉSZ

66. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 73. § 2014. december 31-én lép hatályba.

67. § (1) E rendeletet a 2014. október 31-et követően teljesített szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott kifizetési kérelmekre kell alkalmazni.

(2)94 Támogatott szolgáltatásnak minősül a 2014. november 1-je és e rendelet hatálybalépését legfeljebb 60 nappal követően elvégzett szolgáltatás, ha a kedvezményezettnek a támogatott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelme a tenyésztési hatósághoz a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően továbbításra kerül.

(3) A kifizetési kérelmet a tenyésztőszervezet először az e rendelet hatályba lépését követő 30. napon jogosult benyújtani.

68. § (1) A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezéseit a 2014. december 31-én folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell.

(2)95

69. §96 E rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

70. §97

71. §98

72. §99

73. §100

1. melléklet a 43/2014. (XII. 29.) FM rendelethez101

Támogatható jogcímek, tevékenységek és az igényelhető támogatás mértéke

1. Szarvasmarha-tenyésztés

A. Sorszám

B.
Támogatás jogcíme

C.
Megnevezés

D.
Tételenként igényelhető támogatás

1.

Törzskönyvezés

a) Törzskönyvi nyilvántartás

1 400 Ft/egyed

2.

b) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenőrzés

3 000 Ft/vizsgálat

3.

c) Mesterséges termékenyítésért felelős hálózat működtetése

80 Ft/adat

4.

d) Mesterséges termékenyítésért felelős hálózat által gyűjtött adatok feldolgozása

70 Ft/adat

5.

Teljesítmény-vizsgálat

a) Tejtermelés-ellenőrzés

800 Ft/egyed

6.

b) Hústermelés-ellenőrzés

400 Ft/egyed

7.

c) Tej ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése

800 Ft/adag

8.

d) Hús ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése

800 Ft/adag

9.

e) központi hús ITV

45 000 Ft/utód

10.

f) Küllemi bírálat

350 Ft/egyed

11.

g) növendékbikák ÜSTV

40 000 Ft/minősített egyed

12.

h) növendékbika KSTV

80 000 Ft/minősített egyed

13.

i) Ultrahanggal végzett vágóérték vizsgálatok

1 500 Ft/vizsgált egyed

14.

Tenyészérték becslés

a) Tenyészértékbecslés tejelő fajták esetében

25 Ft/egyed

15.

b) hús-, és fitnesz tenyészértékbecslés

500 000 Ft/futtatás

16.

c) egyedek genotípusának megállapítása (SNP információ)

LD esetében:
5 000 Ft/egyed
ST esetében:
12 500 Ft/egyed

2. Sertéstenyésztés

A. Sorszám

B.
Támogatás jogcíme

C.
Megnevezés

D.
Tételenként igényelhető támogatás

1.

Törzskönyvezés

a) Törzskönyvezés törzs- és szaporítótelepen

6 000 Ft/koca

2.

b) Genetikai vizsgálat

3 400 Ft/vizsgálat

3.

c) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenőrzés

3 000 Ft/vizsgálat

4.

Teljesítmény-vizsgálat

a) Reprodukciós tesztadatok gyűjtése

200 Ft/fialás

5.

b) Intramuszkuláris zsírvizsgálat

3 400 Ft/vizsgálat

6.

c) ÜSTV

220 Ft/vizsgálat

7.

d) HVT

32 000 Ft/ivadék

8.

e) Üzemi ivadék teljesítményvizsgálat

220 Ft/egyed

9.

f) BLUP tenyészértékbecslés céljából végzett ivadékvizsgálat

21 200 Ft/vizsgálat

10.

Tenyészérték becslés

Tenyészértékbecslés

33 Ft/egyed

3. Juh- és kecsketenyésztés

A. Sorszám

B.
Támogatás jogcíme

C.
Megnevezés

D.
Tételenként igényelhető támogatás

1.

Törzskönyvezés

a) Törzskönyvi nyilvántartás anyánként

550 Ft/egyed

2.

b) Törzskönyvi nyilvántartás jerkénként/gödölyénként

600 Ft/egyed

3.

c) Törzskönyvi nyilvántartás törzskosonként/törzsbakonként

2 100 Ft/egyed

4.

d) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenőrzés

5 250 Ft/vizsgálat

5.

e) Súrlókor rezisztencia vizsgálat

4 000 Ft/vizsgálat

6.

Teljesítmény-vizsgálat

a) Minősített anyák szaporasági teljesítményvizsgálata

210 Ft/egyed

7.

b) Anyák hústermelő-képességének vizsgálata

360 Ft/egyed

8.

c) Növendék jerkék/gödölyék sajátteljesítmény-vizsgálata

1 800 Ft/egyed

9.

d) Növendék kosok/bakok sajátteljesítmény-vizsgálata

15 000 Ft/egyed

10.

e) Tejelő anyák zárt laktációjának vizsgálata

1 350 Ft/egyed

11.

f) Tenyészkosok gyapjú célú üzemi ivadékvizsgálata

25 000 Ft/csoport

12.

g) Tenyészkosok/tenyészbakok hús-tej célú üzemi ivadékvizsgálata

50 000 Ft/csoport

13.

h) Növendékkosok, -bakok központi sajátteljesítmény vizsgálata

60 000 Ft/egyed

14.

Tenyészérték becslés

Tenyészértékbecslés

120 Ft/egyed

4. Lófélék tenyésztése

A. Sorszám

B.
Támogatás jogcíme

C.
Megnevezés

D.
Tételenként igényelhető támogatás

1.

Törzskönyvezés

a) Törzskönyvben tartás (tenyészállat)

20 000 Ft/egyed

2.

b) DNS alapú származás ellenőrzés

10 000 Ft/vizsgálat

3.

Teljesítmény vizsgálat

a) Mének STV-je

170 000 Ft/egyed

4.

b) Méncsikók központi felkészítése és STV-je

500 000 Ft/egyed

5.

c) Lófélék teljesítményvizsgálata

15 000 Ft/egyed

6.

Tenyészérték becslés

Tenyészértékbecslés

2 000 Ft/egyed

5. Baromfi- és egyes kisállattenyésztés

A. Sorszám

B.
Támogatás jogcíme

C.
Megnevezés

D.
Tételenként igényelhető támogatás

1.

Törzskönyvezés

a) Tyúk, gyöngytyúk

2.

1. I. törzskönyvi osztályban

1 300 Ft/betörzsesített egyed

3.

2. II. törzskönyvi osztályban

500 Ft/betörzsesített egyed

4.

b) Lúd

5.

1. I. törzskönyvi osztályban

4 600 Ft/betörzsesített egyed

6.

2. II. törzskönyvi osztályban

1 600 Ft/betörzsesített egyed

7.

c) Kacsa

8.

1. I. törzskönyvi osztályban

3 000 Ft/betörzsesített egyed

9.

2. II. törzskönyvi osztályban

1 200 Ft/betörzsesített egyed

10.

d) Pulyka

11.

1. I. törzskönyvi osztályban

4 000 Ft/betörzsesített egyed

12.

2. II. törzskönyvi osztályban

1 500 Ft/betörzsesített egyed

13.

e) Nyúl

3 300 Ft/tenyészállat

14.

f) Prémes állat

3 300 Ft/egyed

15.

g) Méhtörzskönyvezés

12 000 Ft/méhcsalád

16.

Teljesítmény-vizsgálat

Méh anya és méhcsalád

15 000 Ft/méhanya

17.

Tenyészérték becslés

Méh tenyészértékbecslés

120 000 Ft/apai anya törzscsalád

6. Magyar ebfajta tenyésztése

A Sorszám

B
Támogatás jogcíme

C
Megnevezés

D
Tételenként igényelhető támogatás

1.

Törzskönyvezés

Belföldi származási igazolás kiadása, egyéb törzskönyvezési ügyintézés díja

7 000 Ft/egyed

2

Az 1. § d) pontja a 21/2021. (V. 20.) AM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § e) pontját a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 2. § (4) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (5) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (4) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (5) bekezdése a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § nyitó szövegrésze a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 9. § b) pontja, a 32/2023. (VII. 14.) AM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § c) pontja a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § g) pontja a 32/2023. (VII. 14.) AM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 32/2023. (VII. 14.) AM rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 5. § (2) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 5. § (3) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § d) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 6. § a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

16

A 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 7. § (1) bekezdés b) pontja a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 7. § (1) bekezdés c) pontja a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § g) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 7. § (2) bekezdése a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

20

A 8. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 74. § c) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 8. § (2) bekezdése a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 9. § d) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 8. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 74. § c) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 8. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 74. § d) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 9. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 74. § b) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 9. § (2) bekezdése a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 6. §-ával megállapított, a 32/2023. (VII. 14.) AM rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 8. alcímet (10. §) a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 12. § (2) bekezdése a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 9. § f) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 12. § (3) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 13. § (1) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § h) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 13. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 13. § (3) bekezdés a) pontja a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § j) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 13. § (3) bekezdés b) pontja a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § f) pontja, a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet a 21. § b) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 14. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 15. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 17. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 18. § (2) bekezdése a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 9. § g) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 18. § (3) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 19. § (3) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 20. § (3) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 21. § (4) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

42

A 22. § (3) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 23. § (3) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 24. § (3) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

45

A 25. § (3) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 26. § (3) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

48

A 27. § (3) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

49

A 29. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 30. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

51

A 31. § (1) bekezdése a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet a 21. § d) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 31. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 33. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 34. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 35. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

56

A 36. § (1) bekezdése a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 9. § h) pontja, a 21/2021. (V. 20.) AM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

57

A 36. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

58

A 37. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

59

A 38. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

60

A 39. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

61

A 41. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

62

A 42. §-t a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

63

A 44. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

64

A 45. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

65

A 46. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

66

A 47. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

67

A 48. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

68

A 49. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

69

Az 50. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

70

Az 51. § (1) bekezdése a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

71

Az 51. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

72

Az 52. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

73

Az 54. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

74

Az 55. § (1) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § m) pontja, a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet a 21. § d) pontja, a 139/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

75

Az 55. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

76

Az 57. § (1) bekezdés a) pontja a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet a 21. § c) pontja szerint módosított szöveg.

77

Az 57. § (1) bekezdés b) pontja a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet a 21. § c) pontja szerint módosított szöveg.

78

Az 57. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

79

Az 58. § (1) bekezdése a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet a 21. § c) pontja szerint módosított szöveg.

80

Az 58. § (2) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § f) pontja szerint módosított szöveg.

81

Az 58. § (4) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

82

Az 59. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

83

A 60. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

84

A 61. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

85

A 62. § (2) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

86

A 63. § (1) bekezdése a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 29. §-a, a 139/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

87

A 63. § (2) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § f) pontja szerint módosított szöveg.

88

A 63. § (3) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

89

A 64. § (2) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § f) pontja szerint módosított szöveg.

90

A 64. § (3) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

91

A 65. § (2) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § f) pontja szerint módosított szöveg.

92

A 65. § (3) bekezdését a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

93

A IX. fejezetet (65/A. §) a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 7. §-a iktatta be.

94

[A 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § o) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „tenyésztési hatóághoz” szövegrész helyébe a „NÉBIH-hez” szöveg lép, nem vezethető át.]

95

A 68. § (2) bekezdését a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 75. §-a hatályon kívül helyezte.

96

A 69. § a 32/2023. (VII. 14.) AM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

97

A 70–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 70–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 70–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

Az 1. melléklet a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére