• Tartalom

43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2023.01.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. §, a 12. §, a 15. § és a 18. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7–11. §, a 14. §, a 16. §, a 17. §, a 19. § és a 20. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés sz) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Egészségügyi válsághelyzet és különleges jogrend időszakára egészségügyi válsághelyzeti terv (a továbbiakban: Terv) készítésére kötelezett valamennyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, a járóbeteg-szakellátás körében a rendelőintézeti szakrendelő és a nappali kórház (a továbbiakban együtt: egészségügyi szolgáltató).

(2)1 Az egészségügyi szolgáltatónak az 1. mellékletben megjelölt részterveket tartalmazó Tervet kell készítenie. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 3., 6., 7., 14. és 15. sorában szereplő részterveket csak azon egészségügyi szolgáltatóknak kell elkészíteniük, amelyeket a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) az elkészítés szükségességéről tájékoztat.

(3)2 Az egészségügyi szolgáltató területén lévő és annak működését biztosító más egészségügyi szolgáltató, továbbá a közreműködő egészségügyi szolgáltató – a saját tevékenységére vonatkozóan – részt vesz az általa vagy telephelye, kirendeltsége által szolgáltatásban részesített egészségügyi szolgáltató terveinek elkészítésében és az abban foglaltak elfogadásáról írásos nyilatkozatot tesz, melyet a tervhez mellékelni kell.

2. § (1) A Terv elkészítéséről, naprakész állapotban tartásáról, valamint a végrehajtásában érintett személyekkel való megismertetéséről a terv készítésére kötelezett egészségügyi szolgáltató vezetője (a továbbiakban: a tervezésért felelős személy) gondoskodik. A tervezésért felelős személy a terv elkészítésére és felülvizsgálatára az érintett szakterületek képviselőiből munkacsoportot hozhat létre.

(2)3 A Tervet előzetesen egyeztetni kell a helyi védelmi bizottsággal és a területi védelmi bizottsággal, továbbá mindazokkal a szervekkel, amelyek közreműködése a Terv végrehajtásához szükséges. A területi védelmi bizottsággal történő előzetes egyeztetést a vármegyei kormányhivatal koordinálja.

(3)4 A tervezésért felelős személy a Terv elkészítése érdekében

a) meghatározza a telepített gyógyintézetek működtetéséhez, valamint az egészségügyi válsághelyzeti ellátáshoz szükséges

aa) ingatlanokra,

ab) személyi állományra, a rendelkezésre álló állományból nem biztosítható személyzet létszámára és szakmai összetételére,

ac) technikai eszközökre, a telepítéséhez és működtetéséhez minimálisan szükséges infrastruktúra biztosítására,

ad) szolgáltatásokra

vonatkozó igényeket,

b) kijelöli a telepített gyógyintézet vezetőjét és helyettesét, valamint az ellátó részlegek vezetőit,

c)5 meghatározza az egészségügyi szolgáltató és a telepített gyógyintézet közötti kapcsolattartás és információcsere rendjét, amelyet – a Terv külön függelékeként – megküld a vármegyei kormányhivatal részére.

(3a)6 A tervezésért felelős személy a (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jegyzéket és b) pontja szerinti kijelölést szükség szerint, de legalább évente január 15-éig felülvizsgálja, és meghatározza a kijelölt személyzetnek a telepített gyógyintézetben ellátandó feladatkörét.

(4)7 A Tervet a tervezésért felelős személy megküldi a vármegyei kormányhivatalnak jóváhagyás céljából. A vármegyei kormányhivatal a Tervet szükség esetén visszaküldi átdolgozásra a tervezésért felelős személynek, valamint a jóváhagyást megelőzően ellenjegyezteti a Tervet a területi védelmi bizottság elnökével. A Tervet a megküldéstől számított 90 napon belül jóvá kell hagyni; ha e határidőn belül nincs ellenjegyzésre, illetve jóváhagyásra alkalmas Terv, a vármegyei kormányhivatal maga adja ki a területi védelmi bizottság elnöke által ellenjegyzett Tervet.

(5)8 A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően honvédelmi egészségügyi szolgáltató esetében a Tervet a tervezésért felelős személy a honvédelemért felelős miniszter egyetértésével két példányban az országos tisztifőorvosnak terjeszti fel jóváhagyásra. A jóváhagyott Tervet a jóváhagyástól számított 60 napon belül a terv elkészítéséért felelős személy megküldi a területi védelmi bizottság elnökének, valamint az egészségügyért felelős miniszternek.

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti Terv felterjesztésének határideje a működési engedély kézhezvételétől számított 180 nap.

(7) A Terv akkor lép hatályba, amikor a (4) és (5) bekezdés szerinti jóváhagyást az egészségügyi szolgáltatóval közlik.

(8) A tervezésért felelős személy a Tervet évente március 31-éig köteles felülvizsgálni, amelynek eredményéről a Tervet jóváhagyó szervet értesíti. Ha a felülvizsgálat eredményeképpen a Terv módosítása szükséges, a (4) és (5) bekezdés szerint kell a módosítást jóváhagyásra felterjeszteni. A módosítás akkor lép hatályba, amikor a jóváhagyást az egészségügyi szolgáltatóval közlik.

(9) Ha az egészségügyi szolgáltatónál a Tervben foglaltakra is kiható lényeges változás következik be, beleértve a tulajdonos- illetve fenntartóváltást is, a tervet a változást követő 60 napon belül kell módosítani és jóváhagyásra felterjeszteni. A módosítás akkor lép hatályba, amikor a jóváhagyás az egészségügyi szolgáltatóval közlik.

(10)9 Ha a Terv készítésére kötelezett egészségügyi szolgáltató a (6), (8) és (9) bekezdésben meghatározott határidőre nem tesz eleget kötelezettségének, a vármegyei kormányhivatal a határidő leteltét követően határozatban rendeli el a Terv elkészítését, és erről egyidejűleg az egészségügyi szolgáltató fenntartóját és az egészségügyért felelős minisztert értesíti.

(11)10 A vármegyei kormányhivatal a jóváhagyott terveket az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló Korm. rendeletben meghatározott vármegyei részterv mellékleteként, illetve a (3) bekezdés szerinti igényeket a vármegyei résztervekkel egyidejűleg az országos tisztifőorvos útján megküldi az egészségügyért felelős miniszternek.

(12)11 Az egészségügyi szolgáltató – az e rendelet szerinti feladatai ellátása során – a Tervet

a) az annak előkészítésében, valamint jóváhagyásában a feladatkörében résztvevő személy számára megismerhetővé teszi, valamint

b) az annak végrehajtásában résztvevőkkel közli.

3. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott résztervek a helyi vagy területi intézkedésnek, illetve a központi államigazgatási szervektől kapott utasításnak megfelelően, a tényleges események által megkívánt csoportosításban, részlegesen vagy teljes körűen kerülhetnek alkalmazásra.

(2) A részterv bevezető része tartalmazza

a) a résztervben foglalt feladatot, intézkedést elrendelni jogosult szervezet, személy megnevezését,

b) az elrendelés valódiságának ellenőrzési módját,

c) az egészségügyi szolgáltatónál az intézkedés végrehajtását elrendelni jogosult személynek és helyetteseinek az adatait, elérhetőségeit, valamint

d) az intézkedés végrehajtásáért felelős személy nevét, beosztását, a behíváshoz szükséges adatait és elérhetőségeit.

(3) A résztervet úgy kell összeállítani, hogy

a) áttekinthető, egyértelmű és reálisan végrehajtható legyen,

b) az egyes feladatok végrehajtására tervezett időnormák kerüljenek meghatározásra,

c) tartalmazzon alternatív megoldásokat, térjen ki szükségmegoldások lehetőségére,

d) egyértelműen határozza meg a felelősségi, az alá- és fölérendeltségi kapcsolatokat, az irányítási szinteken az elsődleges és másodlagos helyetteseket,

e) a résztervben szereplő feladatok végrehajtásához szükséges személyi állomány létszáma és szakmai összetétele 12 órás műszakot és legalább egy váltást figyelembe véve kerüljön meghatározásra,

f) tartalmazza a külső szervekkel való kapcsolattartás, a lakosság- és a médiatájékoztatás, valamint a belső információáramlás legfontosabb szabályait,

g) szükség esetén tartalmazza a feladatok végrehajtásához szükséges műszaki feltételek, valamint a gazdasági, logisztikai háttér biztosításának módját, valamint

h) tartalmazza a részterv karbantartásának, a változásokat követő aktualizálásának gyakoriságát, felelősét.

i)12 ha a tervet irányított intézmény készíti, úgy ki kell térni a tervben az irányító intézménnyel való kapcsolattartásra, riasztási rendre, intézkedések tervezett rendszerére.

(4) Az egyes résztervekre vonatkozó részletes előírásokat a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 12. § és a 15. § 2014. szeptember 2-án lép hatályba.

(4) A 14. § és a 16. § 2015. január 2-án lép hatályba.

(5) A 17. § 2016. december 14-én lép hatályba.

5. § Az egészségügyi szolgáltatók e rendelet hatálybalépésekor érvényes katasztrófaterveiket e rendelet előírásai szerint 2014. október 31-ig átdolgozzák és a 2. § (4) és (5) bekezdése alapján jóváhagyásra felterjesztik.

6. §13

7. §14

8. §15

9. §16

10. § Az R.

a)17

b)18

c)19

lép hatályba.

11. § (1) Az R. – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az R. 8. § (1) bekezdés b) pontja 2015. november 1-jén lép hatályba.

(3) Az R. 6. § (2) bekezdés a) pontja 2017. április 13-án lép hatályba.

12. §20

13. §21

14. §22

15. §23

16. §24

17. §25

18. §26

19. §27

20. §28

1. melléklet a 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelethez29

Az egészségügyi szolgáltató válsághelyzeti terv részterveivel összefüggő kötelezettségei egészségügyi szolgáltatók szerint

A

B

C

D

E

1.

Elkészítendő terv

Kórház,
mátrixkórház,
szakkórház,
országos gyógyintézet,
országos társ-gyógyintézet,
klinika,
krónikus kórház

Rendelőintézeti szakrendelő, nappali kórház

Ápolási intézet

2.

Riasztási, berendelési terv

X

X

X

3.

Kitelepítési terv

X

X

X

4.

Kimenekítési terv

X

X

X

5.

Elzárkózási terv

X

X

X

6.

Orvosi segélyhely (OSH) telepítési terv

X

X

7.

Szükségkórház telepítési terv

X

8.

Többletfeladatok ellátásának terve béke és különleges jogrendi időszak idején

X

9.

Az intézményben keletkezett károk, illetve a működést akadályozó körülmények között az ellátás fenntartásának terve

X

10.

Egészségügyi és egyéb anyagbiztosítási terv

X

X

X

11.

Szállítási terv

X

X

X

12.

Élelmezési terv

X

X

13.

Kommunikációs terv

X

X

X

14.

Veszélyelhárítási tervhez kapcsolódó feladatellátás terve

X

X

15.

A Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok végrehajtása kapcsán felmerülő feladatellátás terve

X

X

2. melléklet a 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelethez30

A résztervekre vonatkozó részletes előírások

1. Riasztási, berendelési terv

1.1. A Riasztási, berendelési terv célja váratlan feladat esetére az annak végrehajtásához szükséges személyi állomány berendelésére való felkészülés.

1.2. A Riasztási, berendelési terv két változatban készül:

1.2.1. a nappali fő működési időre a szolgálatban nem lévő állomány berendelésére,

1.2.2. az azon túli időszakra (beleértve az ünnep- és munkaszüneti napokat) a dolgozói állomány részleges vagy teljes berendelésére.

1.3. Mindkét változat tartalmazza:

1.3.1. a szűkebb körű személyi állomány – vezetői állomány vagy speciális szakterületeket képviselők – riasztásához szükséges címadatokat,

1.3.2. a teljes dolgozói állomány név- és címlistáját szervezeti egységenkénti és szakmánkénti csoportosításban (nagy létszámú vagy több telephelyű egészségügyi szolgáltatónál a szervezeti egységenkénti, illetve telephelyenként külön, egy időben történő riasztást célszerű tervezni),

1.3.3. a riasztás módját többféle alternatíva kidolgozásával, számolva az egyes kommunikációs rendszerek katasztrófa esetén bekövetkező működésképtelenségével,

1.3.4. az alternatív kiértesítési lehetőségeket (telefon mellett mobiltelefon, gépkocsival történő kiértesítés, helyi elektronikus média),

1.3.5. a riasztást, berendelést (kiértesítést) végrehajtó személyek kijelölését, feladatainak meghatározását,

1.3.6. a kiértesítés rendjét, beleértve a riasztási lánc megszakadása vagy megszakadása veszélye esetén szükséges teendőket is,

1.3.7. az értesítendő vezetői állomány – elérhetőségük hiányában az őket helyettesítő személyek – név- és címlistáját,

1.3.8.31 kijelölt egészségügyi szolgáltató által a telepített gyógyintézménybe, az orvosi segélyhelyekbe (a továbbiakban: OSH), illetve egyéb feladat ellátására kijelölt dolgozók név- és címjegyzékét,

1.3.9. a riasztás végrehajtásának, illetve a berendeltek beérkezésének normaidejét, valamint

1.3.10. a beérkezők fogadását és feladataik kiadásának felelősét.

1.4. Kapcsolódó tervek: gépkocsival történő kiértesítéskor az Elzárkóztatási terv, beszállításkor a Szállítási terv.

2. Kitelepítési terv

2.1. A Kitelepítési terv célja az intézmény veszélyeztetettsége esetén – megfelelő időtartamú felkészülést követően – a biztonságos helyre való áttelepítés a személyzet, az ellátottak és a felszerelések, készletek megóvása érdekében.

2.2. A kitelepítési tervet telephelyenként kell elkészíteni.

2.3.32 A kitelepülő intézményt befogadó, a területi védelmi bizottság által kijelölt ingatlanok földrajzi elhelyezkedésének, valamint az intézményt potenciálisan veszélyeztethető természeti tényezők, havária veszélyes ingatlanok és az uralkodó meteorológiai viszonyok figyelembevételével a résztervet több változatban kell elkészíteni.

2.4.33 A Kitelepítési tervet előzetesen egyeztetni kell a helyi és a területi védelmi bizottsággal. A jóváhagyott tervet a betegszállítási feladatok tervezhetősége érdekében meg kell küldeni az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) vármegyei szervezete részére.

2.5. A Kitelepítési terv tartalmazza:

2.5.1. az elrendeléstől számítva az áttelepülés megkezdésének határidejét, a teljes áttelepülés, illetve az új működési helyen a működő képesség elérésének időnormáját,

2.5.2.34 a befogadó ingatlanok pontos címét, megnevezését, elérési útvonalát, lehetőség szerint alternatív útvonalakkal (számolva az utak zsúfoltságával vagy rombolódásával),

2.5.3. a befogadó hely egészségügyi intézményeivel való együttműködést,

2.5.4. a nem feltétlenül kórházi kezelésre és átszállításra szoruló azon betegek elbocsátására vonatkozó rendet, akiknek a hazatérése lehetséges,

2.5.5.35 az életveszélyes esetek kivételével a betegfelvételi zárlat elrendelését, annak rendszerét, és erről a mentőszolgálat és a népegészségügyi feladatkörében eljáró vármegyei kormányhivatal értesítésének rendszerét,

2.5.6. a betegek és a személyzet átszállításának sorrendjét és eszközeit,

2.5.7. a járóképtelen betegek – az OMSZ-szal együttműködésben történő – elszállításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításának módját, az átszállításra szoruló betegek számának elméleti maximumát,

2.5.8. a nem mobilizálható orvostechnikai eszközhöz kötött betegekkel kapcsolatos feladatokat,

2.5.9. a betegek azonosíthatóságát, valamint a folyamatos kezeléshez szükséges dokumentáció rendelkezésre állását biztosító intézkedéseket,

2.5.10. a betegek további ellátásához szükséges gyógyszer- és egészségügyi anyagkészletek elszállításának módját,

2.5.11. a visszamaradó értékek védelme és őrzése módjának meghatározását,

2.5.12. a működéshez és az ápoltak ellátásához szükséges ivóvíz-biztosítási tervet,

2.5.13. az elzárkózás időtartama alatti működtetés feltételeinek biztosítását meghatározó tervet, a felszerelések, berendezések rakodásának, átszállításának sorrendjét, valamint

2.5.14.36 a felszerelések, berendezések telepítésének sorrendjét, a befogadó ingatlanok helységenkénti berendezési tervét.

2.6. Kapcsolódó tervek: Riasztási berendelési terv, Szállítási terv, Élelmezési terv.

3. Kimenekítési terv

3.1. A Kimenekítési terv célja elsősorban az intézményben tartózkodó személyek és a legveszélyeztetettebb felszerelések, készletek haladéktalan kivonása a váratlanul fellépő, veszélyeztető esemény hatása alól.

3.2. A Kimenekítési terv két változatban készül: főmunkaidőre és azon túli időszakra, beleértve az ünnep- és munkaszüneti napokat is.

3.3.37 A Kimenekítési tervet előzetesen egyeztetni kell a helyi és a területi védelmi bizottsággal. A jóváhagyott tervet a betegszállítási feladatok tervezhetősége érdekében meg kell küldeni az OMSZ vármegyei szervezete részére.

3.4. A Kimenekítési terv mindkét változata tartalmazza:

3.4.1.38 az ideiglenes befogadásra alkalmas, a területi védelmi bizottság által kijelölt ingatlanok címét, megnevezését, felelős vezetőinek, tulajdonosainak, tulajdonosi joggyakorlójának elérhetőségét,

3.4.2. az OMSZ vezetésével való azonnali kapcsolatfelvételt és a szállítási kapacitások igénylésének rendjét, módját,

3.4.3.39 az életveszélyes esetek kivételével a betegfelvételi zárlat elrendelésének és erről a vármegyei kormányhivatal értesítésének rendjét, módját,

3.4.4. a betegek és a személyzet kimenekítésének sorrendjét,

3.4.5. a járóképtelen betegek – az OMSZ-szal együttműködésben történő – elszállításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításának módját, az átszállításra szoruló betegek számának elméleti maximumát,

3.4.6. a nem mobilizálható orvostechnikai eszközhöz kötött betegekkel kapcsolatos feladatokat,

3.4.7. a betegek azonosíthatóságát, valamint a folyamatos kezeléshez szükséges dokumentáció rendelkezésre állását biztosító intézkedéseket,

3.4.8. a betegek további ellátásához szükséges gyógyszer és egészségügyi anyagkészletek elszállításának módját,

3.4.9. a visszamaradó értékek védelme és őrzése módjának meghatározását,

3.4.10. a működéshez és az ápoltak ellátásához szükséges ivóvíz-biztosítási tervet,

3.4.11. az elzárkózás időtartama alatti működtetés feltételeinek biztosítását meghatározó tervet, valamint

3.4.12. több különböző helyre történő kimenekítés esetére a kapcsolattartás rendjét.

3.5. Kapcsolódó tervek: Riasztási berendelési terv, Szállítási terv, Élelmezési terv.

4. Elzárkózási terv

4.1. Az Elzárkózási terv célja az intézményben tartózkodó személyek védelme a váratlanul fellépő, veszélyeztető esemény (veszélyes anyagok kibocsátásával járó esemény vagy ipari baleset, nukleáris baleset) hatása alól.

4.2. Az Elzárkózási terv két változatban készül: „A” főmunkaidőre és „B” azon túli időszakra (beleértve az ünnep- és munkaszüneti napokat).

4.3. Az Elzárkózási terv mindkét változata tartalmazza:

4.3.1. a technikai kivitelezésre kijelölt, továbbá az abba bevonható személyeket,

4.3.2. az elzárkózás technikai megoldásához szükséges anyagok biztosítását, tárolási helyét,

4.3.3. az elzárkózás technikai kivitelezési utasítását (a végrehajtásban résztvevők számának megfelelően több példányban),

4.3.4. az elzárkózás fenntartása érdekében fokozott figyelmet igénylő betegek (gyermek- és elmeosztályok) szorosabb felügyeletét,

4.3.5. a betegfelvétel szüneteltetését, illetve az érintett lakosság és a társszervek erről történő értesítését,

4.3.6. a személyzet értesítésének rendjét.

4.4. Az „A” változat tartalmazza:

4.4.1. a végrehajtásra kijelölt személyeket,

4.4.2. az elrendelés módját, a műszaki végrehajtás normaidejét,

4.4.3. az épületben rekedt személyek (ambuláns betegek, látogatók) elhelyezését, ellátását,

4.4.4. több épületből álló intézménynél (pavilonos rendszer) az egyes osztályok más szakterületek képviselőivel való megerősítését.

4.5. A „B” változat tartalmazza:

4.5.1. a terv példányainak elhelyezését épületenként,

4.5.2. a teljes elzárkózás kivitelezhetetlensége esetére, a részleges elzárkózásra alkalmas épületrészek kijelölését és a betegek oda történő átcsoportosítását,

4.5.3. a műszaki végrehajtás normaidejét,

4.5.4. a szakszemélyzet részleges berendelését.

4.6. Kapcsolódó tervek: Riasztási berendelési terv, Élelmezési terv.

5. Orvosi segélyhely (OSH) telepítési terv

5.1. Az OSH-telepítési terv tartalmazza:

5.1.1. a telepítendő OSH-k számát,

5.1.2. segélyhelyenkénti bontásban az induló személyi állomány beosztását és kijelölt feladatkörét,

5.1.3. a személyi állomány váltásának beosztását,

5.1.4. az OSH-telepítéshez szükséges felszerelések, anyagok jegyzékét, azok tárolásának helyét,

5.1.5.40 a telepítésre alkalmas ingatlanok megnevezését, címét, az elérési útvonalakat (alternatívákkal),

5.1.6. az OSH-k telepítési berendezési vázlatát,

5.1.7. a betegazonosításra, az állapot és az elvégzett beavatkozások dokumentálására szolgáló kísérő kartonok mintapéldányát,

5.1.8. a mentésirányítás értesítési rendjét az OSH-telepítésről,

5.1.9. a veszélyes hulladék tárolására vonatkozó tervet és belső szabályzatot,

5.1.10. a telepítés megkezdésének, valamint a teljes működési képesség elérésének normaidejét,

5.1.11. a telepítés műszaki felelősét, a kórházi egység üzembe helyezéséhez szükséges technikai állomány kijelölését, valamint

5.1.12. az OMSZ szolgálatvezető főorvosának értesítési rendjét az OSH-telepítéséről.

5.2. Kapcsolódó tervek: Riasztási berendelési terv, Szállítási terv, Élelmezési terv, Egészségügyi anyagbiztosítási terv.

6. Szükségkórház telepítési terv

6.1. A Szükségkórház telepítési terv tartalmazza:

6.1.1. a telepítendő szükségkórház típusát,

6.1.2.41 a telepítés helyét, a területi védelmi bizottság által kijelölt ingatlan megnevezését, címét, tulajdonosa, üzemeltetője megnevezését, címadatait,

6.1.3.42 az ingatlant kiutaló határozatot,

6.1.4. a kórházként való működéshez szükséges legfontosabb műszaki feladatok meghatározását, a munkálatokat végző (intézményi vagy külső) szervezet megnevezését,

6.1.5. a részletes berendezési tervet (beleértve a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló terület kijelölését),

6.1.6. a telepítendő szükségkórház felszerelésének, berendezéseinek tárolási helyét,

6.1.7. a felszerelések, anyagok helyszínre szállításának és telepítésének sorrendjét,

6.1.8. a telepítés megkezdésének, valamint a teljes működési képesség elérésének normaidejét,

6.1.9. a telepítés műszaki felelősét, a kórházi egység üzembe helyezéséhez szükséges technikai állomány kijelölését,

6.1.10. a kijelölt személyi állomány név-, szakképzettségi és címadatait, szükségkórházi feladatait és beosztását,

6.1.11. a kijelölt vezetői állomány megbízási dokumentumait, feladatainak, hatáskörének leírását,

6.1.12. a személyzet pihenőidőben való elhelyezését,

6.1.13. a veszélyes hulladék tárolását.

6.2. Kapcsolódó terv: Riasztási berendelési terv, Szállítási terv, Egészségügyi anyagbiztosítási terv, Élelmezési terv, Többletfeladatok ellátásának terve.

7. Többletfeladatok ellátásának terve béke és különleges jogrendi időszak idején

7.1. A Többletfeladatok ellátásának tervét 1–3 napra és 4–14 napra kell elkészíteni.

7.2.43 A rendkívüli esemény, egészségügyi válsághelyzet, katasztrófa következtében tömegesen jelentkező sérültek ellátását minden, akut ellátást végző egészségügyi szolgáltatónak terveznie kell. A vármegyei kormányhivatal általi a szakmai átprofilírozásra való felkészülés során figyelembe kell venni a régióban lévő ismert jelentősebb veszélyforrásokat is.

7.3. A Többletfeladatok ellátásának terve tartalmazza:

7.3.1. a többletfeladatok elláthatósága érdekében szükségessé váló intézkedések elrendelésére jogosult személy megjelölését fő munkaidőben és az azon túli időszakban;

7.3.2. a feltétlen kórházi ellátást nem igénylő állapotú betegek soron kívüli hazabocsátását vagy hazaszállíttatásának rendjét;

7.3.3. pótágyak beállításának rendjét;

7.3.4. a katasztrófa típusának megfelelő szakmai osztályok kapacitásának kibővítése céljából az átprofilírozás rendjét

7.3.4.1. sebészeti-traumatológiai ellátásra, égési sérült ellátásra,

7.3.4.2. belgyógyászati-toxikológiai ellátásra,

7.3.4.3. az arra kijelölt intézeteknél hematológiai-sugársérült ellátásra,

7.3.4.4. belgyógyászati-fertőzőbeteg ellátásra,

7.3.4.5. átvevő osztályozó létrehozására;

7.3.5. a diagnosztikai egységek folyamatos működésének biztosítási rendjét;

7.3.6. a személyi állomány átcsoportosításának rendjét, figyelemmel a máshová beosztásra kerülőkre;

7.3.7. az arra kijelölt intézménynél a sugársérültek ellátására, illetve dekontaminálására vonatkozó rendszert;

7.3.8. a vegyi sérültek mentesítési rendjét;

7.3.9. a lehetőleg azonos szakmai színvonalú váltócsoportok összeállítását;

7.3.10.44 a betegfelvétel korlátozására vonatkozó rendet (a vármegyei kormányhivatal rendelkezése esetén);

7.3.11. a betegfelvétel rendjének módosítására, a belső betegáramlás szabályozására vonatkozó szabályokat;

7.3.12. az egyszerűsített ellátási dokumentációra vonatkozó szabályozást, iratmintákat;

7.3.13. a katasztrófamedicina szűkített ellátási irányelveinek bevezetését, az erre vonatkozó ismeretek megismerésére, begyakorlására vonatkozó tervet;

7.3.14. az óvóhely használatára, kialakítására vonatkozó szabályokat.

7.4. A honvédelmi intézkedési terv részeként ki kell térni a következőkre:

7.4.1. a szakszemélyzet elosztása során a hadkötelesek közül csak a meghagyási jegyzékben szereplő és a hadkiegészítő parancsnokság által visszaigazolt személyekkel lehet számolni,

7.4.2.45 a honvédelmi és rendvédelmi szervek sérültjei ellátását és a hadkiegészítő parancsnoksággal és rendőrkapitánysággal való kapcsolattartást is tervezni kell.

7.5. Kapcsolódó tervek: Egészségügyi anyagbiztosítási terv, Élelmezési terv, Szállítási terv.

8. Az intézményben keletkezett károk, illetve a működést akadályozó körülmények között az ellátás fenntartásának terve

8.1. A fenntartási tervet telephelyenkénti bontásban kell elkészíteni,

8.2. A terv tartalmazza:

8.2.1. tűz, rombolódás esetére a betegek és a személyzet mentésének módját és felelőseit,

8.2.2. a használható állapotban maradt felszerelések és orvostechnikai eszközök elosztásának rendszerét

– és annak felelősét – a legszükségesebb ellátások biztosítása érdekében,

8.2.3. a rendelkezésre álló, munkavégzésre alkalmas dolgozók átcsoportosítását,

8.2.4.46 egyes, az adott helyzetben nélkülözhető szakmai profilok szüneteltetését és erről a vármegyei kormányhivatal tájékoztatását,

8.2.5. áramkimaradás esetére tartalék áramforrás biztosítását, karbantartását, a hozzá való hajtóanyag készletben tartását, az azonnali működtetés személyi feltételeit,

8.2.6. a felvonók meghibásodása esetére a kézi betegmozgatás megszervezését.

8.3. Kapcsolódó tervek: Egészségügyi anyagbiztosítási terv, Élelmezési terv, Kommunikációs terv.

9. Egészségügyi és egyéb anyagbiztosítási terv

9.1. Az Egészségügyi anyagbiztosítási tervet 1–3 napra és 4–14 napra telephelyenkénti bontásban kell elkészíteni.

9.2. A terv tartalmazza:

9.2.1. vér és vérpótló szerek biztosítását, infúziós oldatok előállítását, az intézeti gyógyszertár feladatait,

9.2.2.47 szűkített választékú gyógyszerkészlet használatának bevezetését az Állami Egészségügyi Tartaléknak (a továbbiakban: ÁEüT) a vármegyei kormányhivatalnál és az ÁEüT kezelőjénél rendelkezésre álló gyógyszernormájának figyelembevételével, amelyet a fekvőbeteg-ellátó szolgáltató köteles az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló EMMI rendeletben előírt minőségmegóvó csere igénybevételével kialakítani.

9.2.3. gyógyszerek, kötszerek és a folyamatos működéshez szükséges egyéb anyagok beszerzését,

9.2.4. elzárkózás esetére a pavilonos rendszerű intézeteknél az egy-két napra szükséges gyógyszer, kötszer és textília biztosítását (szétosztását),

9.2.5. a textíliák mosatásának megszervezését a szokásos lehetőség megszűnése vagy kapacitását meghaladó többletfeladat esetére,

9.2.6. a több telephellyel rendelkező egészségügyi szolgáltató esetében a telephelyek önálló működését biztosító előírások, rendelkezések.

10. Szállítási terv

10.1. A Szállítási terv tartalmazza:

10.1.1. a szállítási feladatokért felelős személyeket és címadataikat,

10.1.2. a kitelepítésre, kimenekítésre, valamint az intézmény működését biztosító szállításokhoz igénybe vehető járművek jegyzékét, a gépkocsivezetők és a helyettesítő személyek címadatait,

10.1.3. a riasztással kapcsolatosan a kiértesítést végrehajtó járművek és gépkocsivezetők jegyzékét, illetve a felkeresendő címeket,

10.1.4.48 a kórház telepítésére kijelölt fekvőbeteg-ellátó intézmény telepített gyógyintézetenkénti járműszükségletét,

10.1.5. OSH-telepítésére kijelölt kórháznál az OSH felszerelésének kiszállításához szükséges járműigényt,

10.1.6.49 kitelepítéshez, illetve a kórházi egységeknek a telepítésre kijelölt ingatlanba való szállításához a helyi védelmi bizottság által kirendelésre kerülő lebiztosított járművek listáját és a lebiztosítással kapcsolatos dokumentumokat,

10.1.7. kimenekítéshez az intézmény területén található összes jármű (beleértve a dolgozók és a betegek járműveit is) igénybevételi rendjét,

10.1.8. az üzemanyag-biztosítási eljárásrendet,

10.1.9. a javító kapacitás elérhetőségét,

10.1.10. a rakodást irányító és végző, illetve a feladatra átmenetileg beosztható személyeket.

11. Élelmezési terv

11.1. Az Élelmezési tervet 1–3 napra és 4–14 napra telephelyenkénti bontásban kell elkészíteni.

11.2. Az Élelmezési terv tartalmazza:

11.2.1. az étkeztetésért, az élelmiszerek, nyersanyagok beszerzéséért felelős személyeket és címadataikat,

11.2.2. tábori konyha jellegű étkeztetést,

11.2.3. az előre kidolgozott egytálétel, hideg étel, illetve „katasztrófa” menüket,

11.2.4. melegvízhiány esetére az alternatív kémiai tisztító eljárásokat,

11.2.5. elzárkózás esetére pavilonos intézeteknél az egy-két napra elegendő élelmiszer szétosztását,

11.2.6. kimenekítés esetére az élelmezés biztosításának módját,

11.2.7. kitelepítés esetére az élelmezési felszerelések és készletek áttelepítését,

11.2.8. a megnövekedett beteglétszám és a hazatávozni nem tudó (ideiglenesen bentlakó) saját és vezényelt személyzet, valamint az önkéntes segítők élelmezésének biztosítását,

11.2.9. az OSH-re kivezényelt állomány ellátását,

11.2.10. a saját konyha működésképtelenné válása esetére az élelmezés más forrásból való megoldását,

11.2.11. a saját ivóvízbázissal való rendelkezés esetén annak használatba vételét, a vízminőség előzetes bevizsgáltatását, valamint

11.2.12. ivóvíz beszállíttatásáról való gondoskodást a felelős megjelölésével.

12. Kommunikációs terv

12.1. A Kommunikációs terv tartalmazza:

12.1.1. a betegek tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat kitelepítés, kimenekítés, elzárkózás és az intézményt ért károsodás során,

12.1.2. a betegek tájékoztatását a betegjogok átmeneti korlátozásáról,

12.1.3. a dolgozók, odavezényeltek és önkéntes segítők folyamatos tájékoztatásának módját a kialakult helyzetről és a várható feladatokról,

12.1.4.50 a vármegyei kormányhivatallal, a mentőszolgálattal, a katasztrófavédelem területi és helyi szerveivel, a terület, régió társintézeteivel és a médiával való kapcsolattartás felelősét,

12.1.5. egyszerűsített dokumentáció és betegnyilvántartás kidolgozását, valamint

12.1.6. a hozzátartozók tájékoztatásának módját és felelősét a betegek felvételéről, áthelyezéséről, elhalálozásáról.

13. Veszélyelhárítási tervhez kapcsolódó feladatellátás terve

13.1.51 A Veszélyelhárítási tervhez kapcsolódó feladatellátási terv célja, hogy biztosítsa a vármegyei, illetve Országos Veszélyelhárítási Tervekben meghatározott egészségügyi feladatok végrehajtását.

13.2. A Veszélyelhárítási tervhez kapcsolódó feladatellátási terv tartalmazza:

13.2.1. a Veszélyelhárítási terv alapján az orvosi ellátásra, valamint a járványmegelőzési feladatokra vonatkozó előírásokat,

13.2.2. az alkalmazási területről visszatérő védekező állomány egészségügyi biztosításához szükséges biztosítási feladatokat, járványmegelőzés érdekében kialakítandó oltópontok berendezési és működtetési tervét,

13.2.3. kijelölt személyi állomány név-, szakképzettségi és címadatait, feladatait és beosztását,

13.2.4. a kijelölt vezetői állomány megbízási dokumentumait, feladatainak, hatáskörének leírását,

13.2.5. a személyzet pihenőidőben való elhelyezését, valamint

13.2.6. a veszélyes hulladék tárolását.

14. A Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok végrehajtása kapcsán felmerülő feladatellátás terve

14.1. A Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok végrehajtása kapcsán felmerülő feladatellátási terv célja, hogy biztosítsa a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok végrehajtása érdekében szükséges egészségügyi feladatok végrehajthatóságát.

14.2. A Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok végrehajtása kapcsán felmerülő feladatellátási terv tartalmazza:

14.2.1. az egészségügyi ellenőrző-áteresztő pontok és egészségügyi zárlatok (karantén) működtetésére kijelölt személyi állomány név- szakképzettségi és címadatait, feladatait és beosztását,

14.2.2. a kijelölt vezetői állomány megbízási dokumentumait, feladatainak, hatáskörének leírását,

14.2.3. a személyzet pihenőidőben való elhelyezését,

14.2.4. a veszélyes hulladék tárolását,

14.2.5.52 a telepítés helyét, a területi védelmi bizottság által kijelölt befogadó ingatlan megnevezését, címét, tulajdonosát, üzemeltetőjének megnevezését, címadatait,

14.2.6.53 az ingatlant kiutaló határozatot, valamint

14.2.7. az egészségügyi zárlat működtetésére vonatkozó terveket.

14.3. Kapcsolódó tervek: Riasztási, berendelési Terv, Szállítási terv, Többletfeladatok ellátásának terve.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 166. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 79. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdés c) pontja a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 79. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (3a) bekezdését a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 18. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 2. § (5) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 166. § f) pontja, a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 21. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § (10) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 166. § d) pontja, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 79. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (11) bekezdését a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 165. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 43/2020. (XI. 26.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 79. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (12) bekezdését a 49/2021. (XI. 15.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

12

A 3. § (3) bekezdés i) pontját a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 19. §-a iktatta be.

13

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 7. §-t a 14. § hatályon kívül helyezte.

15

A 8–9. §-t az 54/2014. (XII. 29.) EMMI rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

16

A 8–9. §-t az 54/2014. (XII. 29.) EMMI rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

17

A 10. § a) pontját a 14. § hatályon kívül helyezte.

18

A 10. § b) pontját az 54/2014. (XII. 29.) EMMI rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

19

A 10. § c) pontját a 14. § hatályon kívül helyezte.

20

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 18. § a 15. § alapján hatályát vesztette.

27

A 19. § a 16. § alapján hatályát vesztette.

28

A 20. § a 17. § alapján hatályát vesztette.

29

Az 1. melléklet a 38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

31

A 2. melléklet 1.3.8. pontja a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 21. § c) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 2. melléklet 2.3. pontja a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 21. § d)-e) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 2. melléklet 2.4. pontja a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 21. § f) pontja, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 79. § b) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 2. melléklet 2.5.2. pontja a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 21. § g) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 2. melléklet 2.5.5. pontja a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 21. § h) pontja, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 79. § b) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 2. melléklet 2.5.14. pontja a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 21. § g) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 2. melléklet 3.3. pontja a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 21. § f) pontja, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 79. § b) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 2. melléklet 3.4. pont 3.4.1. alpontja a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

39

A 2. melléklet 3.4.3. pontja a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 21. § i) pontja, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 79. § b) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 2. melléklet 5.1.5. pontja a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 21. § g) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 2. melléklet 6.1.2. pontja a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 21. § d) és j) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 2. melléklet 6.1.3. pontja a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 21. § k) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 2. melléklet 7.2. pontja a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 79. § b) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 2. melléklet 7.3.10. pontja a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 79. § b) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 2. melléklet 7.4.2. pontja a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 22. §-a szerint módosított szöveg.

46

A 2. melléklet 8.2.4. pontja a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 79. § b) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 2. melléklet 9.2.2. pontja a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 79. § b) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 2. melléklet 10.1. pont 10.1.4. alpontja a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

49

A 2. melléklet 10.1.6. pontja a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 21. § l) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 2. melléklet 12.1.4. pontja a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 79. § b) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 2. melléklet 13.1. pontja a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 79. § b) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 2. melléklet 14.2.5. pontja a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 21. § m) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 2. melléklet 14.2.6. pontja a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 21. § k) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére