• Tartalom

44/2014. (IX. 5.) BM rendelet

44/2014. (IX. 5.) BM rendelet

az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól1

2014.09.06.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a települési önkormányzatoknak – ideértve a fővárosi önkormányzatot is – a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 26. „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat cím előirányzatának terhére a 2014. szeptember 27-én megrendezésre kerülő „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozatban való részvételhez.

(2) Támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely vállalja, hogy

a) csatlakozik a 2014. szeptember 27-én megrendezésre kerülő „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozathoz, amelynek keretében a településen napközbeni programokkal rendezvényt szervez, és csatlakozik az országosan összehangolt tűzgyújtáshoz,

b) a programsorozat arculati elemeit tartalmazó plakátot a rendezvények időtartama alatt közzéteszi.

(3) Támogatás igényelhető a 2014. szeptember 27-én kezdődő, de 2014. szeptember 28-ra áthúzódó programokra is.

2. § (1) A települési önkormányzat az 1. § (2) bekezdése szerinti rendezvények megszervezéséhez és az országosan összehangolt tűzgyújtáshoz történő csatlakozáshoz

a) 1001 fő alatti lakosságszámú település esetén legfeljebb 195 000 forint,

b) 1001–5000 fő közötti lakosságszámú település esetén legfeljebb 325 000 forint,

c) 5001–10 000 fő közötti lakosságszámú település esetén legfeljebb 520 000 forint,

d) 10 001–20 000 fő közötti lakosságszámú település esetén legfeljebb 845 000 forint,

e) 20 001–50 000 fő közötti lakosságszámú település esetén legfeljebb 975 000 forint,

f) 50 000 fő feletti lakosságszámú település esetén legfeljebb 1 950 000 forint

összegű támogatást igényelhet.

(2) A fővárosi önkormányzat az 1. § (2) bekezdése szerinti rendezvények megszervezéséhez és az országosan összehangolt tűzgyújtáshoz történő csatlakozáshoz legfeljebb 2 000 000 forint összegű támogatást igényelhet.

(3) A települési önkormányzatok lakosságszámát a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatai alapján kell figyelembe venni.

2. A támogatás igénylése, döntési rendszere, folyósítása

3. § (1) A települési önkormányzat az 1. melléklet szerinti adatlapon jelzett támogatási kérelmét 2014. szeptember 15. napján 16 óráig rögzíti és zárja le az ebr42 információs rendszerben, továbbá a lezárt és kinyomtatott adatlapot két eredeti példányban a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) területileg illetékes igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be. A kizárólag papír alapon benyújtott adatlap érvénytelen. A papír alapú dokumentáció Igazgatósághoz való beérkezésének a határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 110. §-a szerint felülvizsgált adatlap egy eredeti példányát az Igazgatóság 2014. szeptember 19-ig továbbítja a miniszter részére.

(3) Ha a miniszter a támogatási igények vizsgálata során további tájékoztatást vagy dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, ezeket a támogatás igénylője – külön felhívásra – köteles teljesíteni.

4. § (1) A támogatásról a benyújtott igények alapján a miniszter 2014. szeptember 23-ig dönt.

(2) A támogatást elnyert települési önkormányzatok (a továbbiakban: kedvezményezett) a miniszter döntéséről támogatói okiratban soron kívül értesülnek.

(3) A miniszter az igényelt támogatáson túl – a kiemelkedő színvonalú, változatos programelemet tartalmazó programtervekre tekintettel – kiegészítő támogatásról (a továbbiakban: kiegészítő támogatás) dönthet a rendelkezésre álló előirányzat-maradvány terhére. A kiegészítő támogatásra vonatkozó döntésről való értesítésre, valamint a kiegészítő támogatás felhasználására és elszámolására a támogatás szabályait kell alkalmazni.

5. § A támogatást – a miniszter utalványozása alapján – a kincstár soron kívül folyósítja.

3. A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai

6. § (1) A támogatás felett a kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

(2) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, melyet 2016. december 31-ig köteles teljes körűen megőrizni.

(3) A kedvezményezett a támogatást kizárólag az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat keretében megvalósított rendezvénnyel összefüggő, e rendelet kihirdetését követően keletkezett kiadásokra használhatja fel. A támogatás nem fordítható befektetett eszköz vásárlására.

(4) Ha a kedvezményezett által tervezett rendezvény rendkívüli, a résztvevők életét, egészségét veszélyeztető esemény (vis maior) miatt meghiúsult, azonban a kedvezményezett az elmaradt programokat legkésőbb az 1. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt időponttól számított 30 napon belül megtartja, a támogatás felhasználása szabályszerűnek minősül.

7. § (1) A kedvezményezett a támogatást 2014. november 28-ig használhatja fel, az e határidőig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

(2) A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett 2014. december 4-ig a 2. melléklet szerinti számlaösszesítő adatlapon számol el a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben, továbbá a kinyomtatott adatlapot két eredeti példányban 2014. december 8-ig megküldi az Igazgatóság felé, amihez csatolja a támogatás felhasználásáról kiállított számlák, továbbá a fel nem használt támogatásrész központi költségvetésbe történő visszafizetése teljesítéséről szóló pénzügyi szolgáltatói igazolás hitelesített másolatát két példányban.

(3) Az Igazgatóság 2014. december 15-ig felülvizsgálja az elszámolásokat és a felülvizsgálat eredményét, valamint az elszámolási dokumentáció egy példányát 2014. december 31-ig továbbítja a miniszter részére.

(4) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal az éves beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

4. Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 44/2014. (IX. 5.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

 

 

 

 

 

 

Igénylő adatlap

az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek“ Programsorozat

 

 

 

 

Önkormányzat neve:

 

 

KSH azonosító:

 

 

Önkormányzat lakosságszáma:

 

 

Kapcsolattartó neve:

 

 

Kapcsolattartó telefonszáma:

 

 

Kapcsolattartó e-mail címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. A program megvalósításának forrásigénye

 

 

 

 

 

 

No.

Megnevezés

Összeg

 

1.

A település lakosságszáma alapján maximálisan igényelhető támogatás:

 

 

2.

Önkormányzat által igényelt támogatás:

 

 

3.

Az igényelhető támogatáson túl kiegészítő támogatást igényel az önkormányzat:

Igen/Nem

 

4.

Igényelt kiegészítő támogatás:

 

 

 

 

 

II. Tervezett programok bemutatása (röviden, max. 600 karakter):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

 

…………………………………

 

…………………………………

 

jegyző

 

polgármester

 

 

 

 

2. melléklet a 44/2014. (IX. 5.) BM rendelethez

az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat elszámoló adatlapja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatott neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatott KSH kódja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatás összege (Ft):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A támogatásból megvalósított rendezvény költségeinek részletezése

No.

A támogatásból megvalósított program megnevezése

Számla sorszáma

Számla kibocsátója

Kiállítás dátuma (éééé.hh.nn.)

Pénzügyi teljesítés időpontja (éééé.hh.nn.)

Számla szerinti tétel bruttó értéke (Ft)

Számla kiegyenlítéséhez igénybe vett támogatás (Ft)

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

Visszafizetendő támogatás (amennyiben nem teljes körűen vagy nem a jogszabályban meghatározott célnak megfelelően használták fel a kapott támogatást)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

___________________

P. H.

___________________

 

 

 

 

 

Polgármester

 

Jegyző

 

 

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 101. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére