• Tartalom

44/2014. (X. 27.) EMMI rendelet

44/2014. (X. 27.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2014.11.11.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

1. § (1) Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A szakmai kollégium, a tagozatok és a tanácsok üléseiről – az ülést követő 30 napon belül – jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül, amelyet a szakmai kollégium honlapján a szakmai kollégium, a tagozatok és a tanácsok tagjai, valamint a miniszter és a GYEMSZI részére hozzáférhetővé kell tenni.
(3a) A (3) bekezdés szerinti ülések személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is megtarthatók, ha az ülésen részt vevők azonosítása és közöttük a kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítható. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott döntéseket úgy kell rögzíteni, hogy azok a keletkezésüktől számított legalább 4 évig ellenőrizhetőek legyenek.”

(2) Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A tagozatok és a tanácsok évente, minden év február 1-jéig szakmai beszámolót készítenek, amelyet a szakmai kollégium honlapján a szakmai kollégium, a tagozatok és a tanácsok tagjai, valamint a miniszter, a GYEMSZI és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére hozzáférhetővé tesznek. A szakmai kollégium évente, minden év március 1-jéig összesített szakmai beszámolót készít a miniszter részére.”

2. § (1) Az R. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti ügyrend – e rendelet keretei között – legalább a következőkről rendelkezik:
a) a tisztségviselők és a tagok feladat- és hatáskörének,
b) a helyettesítés rendjének,
c) az ülések és egyéb értekezletek megtartása rendjének,
d) a jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése és jóváhagyása módjának,
e) a kollégium, a tagozatok és a tanácsok közötti, illetve a tisztségviselők és a tagok egymás közötti kapcsolattartása, valamint ezeken túlmenően a külső kapcsolattartás módjának, szabályainak
meghatározása.”

(2) Az R. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az e § szerinti ügyrendeket és munkaterveket a szakmai kollégium honlapján a szakmai kollégium, a tagozatok és a tanácsok tagjai, valamint a miniszter és a GYEMSZI részére hozzáférhetővé kell tenni.”

3. § Az R. 1. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § A GYEMSZI az e rendelet szerinti jegyzőkönyv, emlékeztető, ügyrend és munkaterv kötelező formai elemeit a szakmai kollégium honlapján közzéteszi.”

4. § Az R. 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakmai kollégium tisztségviselői)

b) ellátják a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti feladatokat,”

5. § (1) Az R. 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tagozatokba)

b) orvostudományi szakma, valamint a klinikai szakpszichológiai tagozat esetében a Magyar Orvosi Kamara,”

[öt-öt főt ajánl, azzal, hogy az ajánlás az a)–e) pont szerinti szervezeteket külön-külön illeti meg.]

(2) Az R. 5. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tagozatokba)

e) az egészségügyi informatikai, valamint a menedzsment és egészséggazdaságtan tagozatok esetében a miniszter által kijelölt szervezet”

[öt-öt főt ajánl, azzal, hogy az ajánlás az a)–e) pont szerinti szervezeteket külön-külön illeti meg.]

6. § Az R. 7. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A klinikai szakpszichológia és pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus tanácsra vonatkozó (2) bekezdés szerinti javaslatot a Magyar Orvosi Kamara Klinikai Szakpszichológiai Csoportja adja meg.”

7. § Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2014. (X. 27.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. § (1a) bekezdése szerinti ügyrendet a Módr.-rel megállapított 3. § (1a) bekezdése hatálybalépését követő hatvan napon belül kell elkészíteni és jóváhagyásra felterjeszteni, és a jóváhagyásra történő felterjesztést követő 30 napon belül jóvá kell hagyni.”

8. § Az R.

a) 5. § (5) bekezdésében a „hat” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

b) 7. § (4) bekezdésében az „Az egészségügyi informatikai, a menedzsment és egészséggazdaságtan, valamint a klinikai szakpszichológiai tagozatok” szövegrész helyébe az „Az egészségügyi informatikai, valamint a menedzsment és egészséggazdaságtan tagozatok” szöveg,

c) 7. § (6) bekezdésében a „munkarendjének” szövegrész helyébe a „munkatervének” szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az R.

a) 6. § (1) bekezdés c) pontjában az „és módszertani levelek” szövegrész,

b) 6. § (4) bekezdésében az „és módszertani levél” szövegrész,

c) 7. § (7) bekezdés a) pontjában a „ , módszertani levelek” szövegrész.

2. A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet módosítása

10–11. §2

3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet módosítása

12. §3

4. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) Az 1–9. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. november 12. napjával.

2

A 10–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére