• Tartalom

44/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás

44/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya egyéni védőeszközzel való ellátásának biztosításáról

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 56. §-ában foglaltak egységes végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

1. Általános rendelkezések

1.1 Az utasítás hatálya
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d)2
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
f) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
g) a Nemzetközi Oktatási Központra;
h)3 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
(a továbbiakban együtt: rendőri szerv)
terjed ki.

2. Az utasítás alkalmazásában:
a) egyéni védőeszköz: a rendvédelmi és a nem rendvédelmi célú egyéni védőeszközök;
b) EK-megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a védőeszköz a mintának és az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály előírásainak megfelel;
c) EK típustanúsítvány: a tanúsítást végző bejelentett (notifikált) szerv által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a védőeszköz a mintán elvégzett EK típusvizsgálat alapján megfelel az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály előírásainak;
d) nem rendvédelmi célú egyéni védőeszköz: a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: BM r.) 2. § m) pontjában meghatározott eszköz;
e) rendvédelmi célú egyéni védőeszköz: a BM r. 2. § l) pontjában meghatározott eszköz.

2. Részletes rendelkezések

3. A személyi állomány részére az utasítás melléklete alapján – az adott munkaköri vagy a tényleges feladatellátással összefüggő kockázat kivédésére alkalmas – kiválasztott és meghatározott egyéni védőeszközök kiadására az állományparancsban vagy a kinevezési okmányban feltüntetett tényleges munkakör alapján a feladatellátáshoz szükséges mennyiségben kerül sor.

4. A rendőri szerv személyi állományának egyéni védőeszközeire vonatkozó ellátási normákat írásban, munkakörre vagy szükség esetén személyre vonatkozóan, a jogszabályok és az utasítás mellékletének figyelembevételével a rendőri szerv munkaegészségügyi szaktevékenységgel foglalkozó szakemberei és munkavédelmi szakemberei határozzák meg.
5.4 A rendőri szerv a következő tárgyévre a nem rendvédelmi célú egyéni védőeszköz-ellátásra vonatkozó beszerzési igényeit – tételes kimutatásban – minden év október 15-ig terjeszti fel a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettesnek.

6. Az egyéni védőeszközöknek meg kell felelniük a jogszabályokban, a honosított nemzetközi szabványokban rögzített általános és speciális követelményeknek és minősítéseknek, így különösen maradéktalanul meg kell felelniük az alapvető biztonsági követelményeknek, valamint rendelkezniük kell
a) a gyártó műszaki dokumentációjával és magyar nyelvű tájékoztatójával;
b) EK-megfelelőség nyilatkozattal;
c) EK típustanúsítvánnyal;
d) EK és/vagy CE jelöléssel vagy ennek hiányában gyártói megfelelőségi nyilatkozattal;
e) biztonsági vizsgálati jellel;
f) a védelmi képességre utaló szabvány szerinti jelképpel (piktogrammal).

7. Az egyéni védőeszköz személyes használatra szolgál. Amennyiben a munkavégzés körülményei megkívánják, hogy valamely egyéni védőeszközt (pl. lövedékálló mellény, ütésálló védősisak) ne csak egy személy, hanem többen is használjanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az ilyen használat ne jelentsen egészségügyi vagy higiénés kockázatot a használók számára.

8. Tilos felhasználni azt az egyéni védőeszközt, amely
a) lejárt szavatosságú;
b) sérült, rongálódott, törött vagy hiányos;
c) szavatossági idő azonosítására alkalmas jelöléssel nem rendelkező;
d) azonosításra alkalmatlanul jelölt;
e) védelmi képességét vesztett egyéni védőeszköz, valamint
f) olyan mértékben elhasználódott, hogy védelmi funkcióját nem képes ellátni.

9. A 8. pontra figyelemmel fel nem használható egyéni védőeszköz esetében a rendőri szerv gazdasági feladatainak ellátásáért felelős szervezeti egysége, eleme gondoskodik annak rendszerből történő kivonásáról és selejtezéséről.

10. Az egyéni védőeszközöket selejtezésük után az elszállításig a rendőri szerv gazdasági igazgatóságának, a rendőri szervek gazdasági feladatainak ellátásáért felelős szervezeti egységnek, szervezeti elemnek a használható, szavatos eszközöktől elkülönítetten, zárt gyűjtőedényekben kell tárolni. Elszállításukat és megsemmisítésüket csak megfelelő engedéllyel rendelkező szervezet vagy intézmény végezheti.

11. A 8. pontra figyelemmel fel nem használható egyéni védőeszköz pótlásáról annak leadását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója haladéktalanul köteles gondoskodni.

12. Az egyéni védőeszközök esetében a napi használatba vétel előtt az eszköz használójának szemrevételezéssel meg kell győződni azok kifogástalan állapotáról, sértetlenségéről, valamint szavatossági vagy felhasználhatósági idejéről.

13. Az egyéni védőeszközök használója azokat használatukat követően a használati útmutatóban feltüntetett módszerrel tisztítja és fertőtleníti, az egyéni védőeszközt a használati útmutatóban rögzítettek szerint tárolja. Az egyéni védőeszközök tisztításának, fertőtlenítésének és tárolásának feltételeiről a munkáltató gondoskodik.

14. Az egyes munkakörökben a fellépő veszélyek és egészségkárosító tényezők ellen hatásos védelmet jelentő és alkalmazandó egyéni védőeszközöket, valamint azok mennyiségét, típusát és védelmi fokozatát az adott munkakör – a tényleges feladatellátásból eredő ártalmak és veszélyek figyelembevételével történt – kockázati besorolása alapján munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében kell meghatározni.

15.5 A személyi állomány tagja köteles a számára előírt és biztosított egyéni védőeszközt rendeltetésszerűen használni, melyet a közvetlen szolgálati elöljáró vagy vezető rendszeresen ellenőriz. Az ellenőrzés végrehajtását a közvetlen szolgálati elöljáró vagy vezető köteles havonta legalább egy alkalommal dokumentálni. Hiányosság észlelése esetén – a szükséges intézkedések végrehajtása mellett – a dokumentálást az ellenőrzési szabályzatról szóló ORFK utasítás előírásai szerint kell elvégezni.

3. Záró rendelkezések

16. A rendőri szerv általánostól eltérő, speciális egyéni védőeszközigényét, valamint az egyéni védőeszközök tisztításának és fertőtlenítésének rendjét, továbbá az egyes munkakörökben foglalkoztatottak megfelelő egyéni védőeszközzel történő ellátását, az adott feladatellátáshoz szükséges egyéni védőeszközök meghatározását a rendőri szervek munkaegészségügyi szaktevékenységgel foglalkozó szakemberei és munkavédelmi szakemberei együttes javaslata alapján, az érintett szakterületek véleményének figyelembevételével – ezen utasítás rendelkezéseit figyelembe véve – a rendőri szerv munkavédelmi szabályzatában kell szabályozni.

17. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél rendszeresített és jelenleg is használatban lévő egyéni védőeszközöket – amennyiben megfelelnek az egyéni védőeszközökre vonatkozó egyéb biztonsági követelményeknek – a gyártó által megjelölt időtartamig fel lehet használni.

18. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

19. A 3. pontban szereplő feladat végrehajtásáról első alkalommal 2015. június 30-ig, ezt követően folyamatosan kell gondoskodni.

20–21.6

Melléklet a 44/2014. (XII. 23.) ORFK utasításhoz

Egyéni védőeszközök kiválasztásának szempontjai

1. Fejvédelem (fizikai, mechanikai kockázatok ellen, ütés, leeső tárgyak elleni védelemre):
a) ütésálló védősisak (csapatszolgálati és MEKTA egységek részére);
b) biztonsági sisakok;
c) védőkobak (lovas egységek részére);
d) lövedékálló védősisak;
e) bukósisak;
f) jégkorongozó sisak (sport/hoki védősisak);
g) vízimentő sisak;
h) tűzoltó sisak;
i) helikoptervezető sisak (kommunikációs eszközökkel, fényszűrőkkel és éjjellátó készüléket tartó konzollal);
j) kerékpáros sisak;
k) páncélos fejvédő;
l) kevlár sisak szemüveggel.

2. Hallásvédelem (zajterhelés, dörejártalom elleni védelemre):
a) füldugók (zsinóros, pántos, detektoros);
b) hallásvédő fültokok (SNR, védelmi szintek);
c) hallásvédő fültokok (helikopterzaj specifikus csillapítással);
d) helikopter zajvédő/fejhallgató (kommunikációs eszközökkel).

3. Szem- és arcvédelem (fizikai, mechanikai védelem porok, repülő törmelékek, folyadékok fröccsenése, hő-, infravörös sugárzás elleni védelemre):
a) arcvédő pajzs;
b) védőszemüveg (tokkal);
c) biztonsági szemüveg;
d) látásjavító védőszemüveg;
e) hegesztőpajzs;
f) lövészszemüveg;
g) panoráma álarc.

4. Légzésvédelem [szilárd, légnemű és folyékony ártalmak elleni védelem (porok, ködök, gázok, gőzök, aeroszolok)]:
a) részecskeszűrő félálarc vagy porálarc (szelepes), szűrőbetétes álarc;
b) gőz-, gázszűrő kombinált félálarc;
c) cserélhető betétes félálarc (93M típusú panoráma gázálarc, MSA típusú gázálarc);
d) függetlenített légzésvédő készülék;
e) szűrtlevegős légbefúvós légzőkészülék;
f) orvosi orr-, szájmaszk.

5. Kar-, kéz-, láb- és testvédelem:
1. kar- és kézvédelem
a) védőkesztyű mechanikai kockázatok ellen;
b) védőkesztyű mikroorganizmusok ellen;
c) védőkesztyű általános vagy speciális vegyi védelemre;
d) védőkesztyű hideg ellen;
e) védőkesztyű termikus veszélyek ellen;
f) védőkesztyű, robbantókesztyű;
g) egyszer használatos kesztyűk (gumi, cérna, latex);
h) vízirendészeti kötélkezelő kesztyű;
i) neoprén kesztyű;
j) szúrás- és vágásálló kesztyű;
k) tűzszerész láng- és repeszvédő védőkesztyű;
l) tűzoltó kesztyű;
2. lábvédelem
a) félcipő;
b) biztonsági félcipő;
c) bakancs;
d) biztonsági bakancs;
e) munkavédelmi lábbeli;
f) csizmák;
g) klumpák és papucsok;
h) cipővédő (lábtyű vagy kalucsni);
i) antisztatikus védőcipő/bakancs;
3. testvédelem
a) egyszer használatos védőöltözet, overáll (hő hatása elleni védelemre, folyékony vegyszerek elleni védelemre, szemcsés anyagok elleni védelemre, fröccsenő folyadékok, permet, váladékok elleni védelemre);
b) ütésálló védőpajzs;
c) lövedékálló védőpajzs;
d) lövedékálló mellény;
e) repeszálló mellény;
f) szúrásálló mellény;
g) mentőmellény (vízirendészeti);
h) protektorok, csapatszolgálati testvédő felszerelés;
i) antisztatikus védőruha;
j) biztonsági melltartó;
k) antisztatikus jól-láthatósági mellény;
l) saválló kötény;
m) PVC-kötény;
n) esővédő öltözet (2 részes);
o) tűzoltó bevetési kabát és nadrág;
p) gáztömör védőruha;
q) szűrő típusú védőruha (Saratoga);
r) könyökvédő, térdvédő, alkarvédő, lágyékvédő, védőnadrág, védőmellény (kutyakiképzéshez), csibészkar, csibészbunda, karvédő, alkarvédő, torokvédő.

6. Bőrvédelem (védőkrémek, védőolajok):
a) szennyeződés (kontamináció) elleni védelem;
b) vízben nem oldódó anyagok elleni védelem;
c) vizes anyagok elleni védelem;
d) speciális bőrártalmak elleni védelem;
e) UV-sugárzás elleni védelem;
f) bőrtisztítók;
g) bőrápolók;
h) bőrvédő olajok;
i) rovarriasztó szerek.

7. Biztonsági eszközök:
a) biztonsági szőnyeg;
b) felületi csúszásgátlók;
c) szorbensek;
d) PE védőfólia;
e) veszélyeshulladék-gyűjtő zsák (Septox-doboz);
f) elakadásjelző háromszög;
g) elsősegélynyújtó egységdoboz;
h) kézi tűzoltókészülék;
i) zuhanásgátló eszközök (kötelek, karabinerek, mászóeszközök, hevederek, önmentő berendezések);
j) radioaktív sugárzásmérő berendezés és egyéni dózismérő (doziméter);
k) tűzelfojtó takaró;
l) vízirendészeti szúró-, vágó tőr.
1

Az 1. pont a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 80. pontjával megállapított szöveg.

2

Az 1. pont d) alpontját a 38/2016. (XII. 29.) ORFK utasítás 42. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. pont h) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 107. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 107. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 15. pont a 9/2021. (IV. 16.) ORFK utasítás 28. pontjával megállapított szöveg.

6

A 20–21. pont a 21. pont alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére