• Tartalom

45/2014. (XII. 30.) NGM rendelet

45/2014. (XII. 30.) NGM rendelet

egyes közvetett adózási tárgyú PM és NGM rendeletek módosításáról1

2015.03.01.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés b)–d), h)–i) és u) pontjában,

a 2. alcím vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (25) bekezdésében,

a 3. alcím vonatkozásában a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 4. alcím vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet módosítása

1–15. §2

2. A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet módosítása

16–18. §3

3. A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló
43/2009. (XII. 29.) PM rendelet módosítása

19–22. §4

4. A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosítása

23. §5

24. § Az NGM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A sorszámtartományt az adóhatóság a nyomtatvány előállítójának az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton benyújtott kérelmére jelöli ki.”

25–28. §6

5. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 24. § 2015. március 1-jén lép hatályba.

1–5. melléklet a 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez7

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. március 2. napjával.

2

Az 1–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 16–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 19–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 25–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére