• Tartalom

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról1

2014.09.26.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2014. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési önkormányzata szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. § (1) A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik

a) a szociális rászorultság és a 2014. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatálybalépő – rendeletben szabályozza akként, hogy

aa) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult előnyt élvezzen,

ab) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és

ac) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

b) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti rendeletre az elszámolásban hivatkozni kell.

3. § (1) A támogatás mértéke

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet Melléklete alapján az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 8500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3500 Ft/q+áfa,

b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 14 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3000 Ft/q+áfa.

(2) A (1) bekezdés b) pontjába tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

(3) Lágy lombos tűzifa igénylésére kizárólag Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő települési önkormányzat jogosult. Ha az önkormányzat lágy lombos tűzifa támogatásra nyújt be igényt, akkor kemény lombos tűzifa igénylésére nincsen lehetősége.

(4) A 2014. január–március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet az önkormányzat. A (3) bekezdés hatálya alá tartozó önkormányzat – lágy lombos tűzifa igénylése esetén – a 2014. január–március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 3 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet.

(5) A 2014. január–március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet az önkormányzat.

4. § (1) A támogatást a települési önkormányzat —5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

(2) Szén vásárlása esetén a támogatást a települési önkormányzat 20–40 mm átmérőjű barnakőszén vásárlásra fordíthatja.

(3) A települési önkormányzat tűzifa esetében a támogatott mennyiségnél többet is vásárolhat az erdőgazdálkodótól, ha az (1) bekezdésben meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tűzifát a 3. § (1) bekezdésében meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

(4) A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a települési önkormányzatot terhelik.

5. § (1) A pályázatot legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő 10. napon, ha ez munkaszüneti nap, akkor legkésőbb az azt követő napon lehet postai úton benyújtani – az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitöltött és kinyomtatott, 1. melléklet szerinti adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati példányának – a Magyar Államkincstár települési önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) történő megküldésével. E határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell

a) az 1. melléklet szerinti pályázati adatlapot,

b) a pályázónak – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (3a) bekezdés a) pontja szerinti – a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolását.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. § (1) bekezdése alapján felülvizsgált pályázatok eredeti példányát az Igazgatóság a benyújtást követő 10 napon belül postai úton továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

(4) A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 10 napon belül dönt.

(5) A tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 m3 alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében, csökkentett, a lakásfenntartási támogatásban részesülők összlakosságszámhoz viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani. A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult.

6. § A támogatást a miniszter utalványozása alapján a kincstár soron kívül egy összegben folyósítja.

7. § (1) A települési önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2015. február 15-éig a 2. § (1) bekezdése szerinti rendeletében foglaltaknak megfelelően osztja ki a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2015. március 31-éig történhet meg.

(2) A települési önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2015. április 15-éig az Igazgatóság felé a 2. melléklet szerinti adatlapon számol el a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren, illetve papír alapon. A kincstár a támogatás elszámolásáról 2015. május 22-ig elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.

(3) A települési önkormányzat által benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve visszafizetési kötelezettség megállapítása esetén a miniszter a kincstár útján, írásban 2015. június 30-áig tájékoztatja az érintett települési önkormányzatot.

(4) A települési önkormányzat a tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 46/2014. (IX. 25.) BM rendelethez

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásának pályázati adatlapja

Települési önkormányzat neve:

 

 

 

 

 

Települési önkormányzat
KSH kódja:

 

 

 

 

 

Választott támogatás fajtája:

– kemény lombos
– lágy lombos
– szén

 

 

 

 

Maximálisan igényelhető
mennyiség (m3/q):

 

 

 

 

 

Igényelt mennyiség (m3/q):

 

 

 

 

 

Vállalt önerő összege (Ft):

 

 

 

 

 

Önerő biztosításáról szóló önkormányzati határozat
száma:

 

 

Dátum:

........................................

 

........................................

Polgármester

P. H.

Jegyző

2. melléklet a 46/2014. (IX. 25.) BM rendelethez

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának elszámoló adatlapja

Támogatott neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatott KSH kódja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Választott támogatás fajtája:

– kemény lombos
– lágy lombos
– szén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyott mennyiség (m3/q):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatás összege (Ft):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A támogatásból megvásárolt tüzelőanyag mennyisége és támogatási összeg részletezése

 

 

No.

Támogatott települési önkormányzat neve

A támogatásból megvásárolt tűzifa/szén mennyisége (m3/q)

Számla sorszáma

Számla kibocsátója

A számla pénzügyi teljesítésének dátuma (éééé.hh.nn.)

Számla szerinti tétel bruttó értéke (Ft)

Számla kiegyenlítéséhez igénybe vett támogatás (Ft)

Önkormányzati önerő (Ft)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

Visszafizetendő támogatás (ha nem teljes körűen használták fel a kapott támogatást, vagy nem biztosították a megfelelő mértékű önerőt):

 

A 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelet száma:

 

Kedvezményes tűzifában/szénben részesített háztartások száma:

 

Dátum:

 

...................................................

 

...................................................

 

 

Polgármester

P. H.

Jegyző

 

1

A rendeletet az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 45. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére