• Tartalom

47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet

47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről1

2016.08.02.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.

1. § (1) Az emberi erőforrások minisztere hatáskörében az egészségügyi ágazatba tartozó azon szakképesítések körét, amelyekre mestervizsgáztatás szervezhető, az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet szerinti szakképesítések körében szervezhető mestervizsgák követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A mestervizsgához kapcsolódóan a szakmai ismeretek típusaihoz és szakmai készségek szintjeihez tartozó meghatározásokat a 3. melléklet tartalmazza.

1/A. §2 (1) Az emberi erőforrások minisztere hatáskörében az oktatási és kulturális ágazatba tartozó azon szakképesítések körét, amelyekre mestervizsgáztatás szervezhető, a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A 4. melléklet szerinti szakképesítések körében szervezhető mestervizsgák követelményeit az 5. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §3

1. melléklet a 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelethez

Az egészségügyért felelős miniszter ágazatába tartozó azon szakképesítések felsorolása, amelyekre mestervizsgáztatás szervezhető

 

A

B

1.

Sorszám

Szakképesítés neve

2.

1.

Fogtechnikus

3.

2.

Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő

4.

3.

Ortopédiai műszerész

2. melléklet a 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelethez

1. A FOGTECHNIKUS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A Fogtechnikus mestervizsgára jelentkezés feltételei
1.    A fogtechnikus mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Fogtechnikus mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

 

A

B

1

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

2

megnevezése

azonosító száma

3

Fogtechnikus

54 724 01 1000 00 00

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2.    A Fogtechnikus mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

 

A

B

1

A szakmai gyakorlat

2

szakiránya

időtartama (év)

3

Fogtechnikus

5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
Adott szakirányú munkaterületen munkaviszonyban, egyéni vállalkozóként, társas vállalkozás közvetlen közreműködőjeként, vagy megbízási jogviszonyban eltöltött szakmai gyakorlat igazolása fogadható el.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. A fogtechnikus mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. A fogtechnikus mester munkaterületének leírása
A fogtechnikus mester önálló alkotó, gyártó, aki tevékenységét a fogorvos megrendelése alapján, fogtechnikai laboratóriumban a szakmaterületére vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai alapján végzi.
A fogorvos megrendelése és információi alapján fogpótlásokat készít.
A fogorvossal szakmai konzultációt folytat.
Rögzített, (korona, híd) és kombinált fogpótlásokat készít.
Kivehető, teljes és részleges, akrilát és fém alaplemezű fogpótlásokat készít.
Implantátumokra felépítményeket készít.
Fogszabályozó készülékeket készít.
Korszerű kézi és gépi eszközökkel, szerszámokkal, anyagokkal javításokat végez.
A fogtechnikai laboratórium működtetését és felszerelését biztosítja.
A jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartást vezet.
Kialakítja az árakat.
Kialakítja a minőségellenőrzés folyamatát.
Gondoskodik az anyagok biztonságos tárolásáról.
Részt vesz a tanulóképzésben.
Etikus magatartást tanúsít szakmai kérdésekben, tevékenységét a kompetenciahatárokat betartva végzi.
2.    A fogtechnikus mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

 

A

1

A Fogtechnikus mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

2

-

III.    Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

 

A

B

1

A Fogtechnikus megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

2

azonosítója

megnevezése

3

001-11

Pedagógiai ismeretek

4

002-11

Vállalkozási ismeretek

5

077-12

Kivehető részleges és teljes, műanyag és fém alaplemezű fogpótlások készítése és ezek javítása

6

078-12

Rögzített és kombinált fogpótlások készítése

7

079-12

Implantátum felépítmények készítése

8

080-12

Fogszabályozó készülékek készítése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D     A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
D     A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
D    A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
C    A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
D    A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
D    A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
D    A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
D    Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
E    A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
D    A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
E    A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
E    A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
E    A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
D    A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
D    A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
E    A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
E    A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
E    A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Mennyiségérzék
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Elemi számolási készség
3    Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
3    Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
3    Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
4    Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
3    Motivációs készség
3    A gyermek tanulásának segítése
3     A pedagógiai módszerek használata
3     Pedagógiai beszédkészség
3     A szakképzési eszközök használata
4     A gyakorlati képzés módszertana
4    Oktatási eszközök használata
3    A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
3    A munkáltató foglalkozások használatának készsége
4    A célorientált munkavégzés készsége
4    A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
4    Az önálló munkavégzés készsége
3    A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
3    A minőségi munkavégzés készsége
4    A szakmai probléma-megoldási készsége
4    Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
3    A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége
A hatékony és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
-    Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
-    Intézi a működési engedélyek beszerzését
-    Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
-    Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
-    Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
-    Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
-    Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
-    Üzleti tervet elkészít
-    Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
-    Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
-    PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
-    Kitölti az adónyomtatványokat
-    Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
-    Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
-    Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
-    Pénzügyi tervet készít
-    Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A    A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
B    Egyéni vállalkozás
B    Egyéni cég
C    Gazdasági társaságok csoportosítása
B    Gazdasági társaságok működésének szabályai
B    Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
A    Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
B    Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
B    A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
C    Piacgazdaság, piac
C    A vállalkozások erőforrásai
C    A vállalkozások reálszférája
C    A vállalkozás személyi feltételei
A    A vállalkozás beindításának alapfeltételei
C    Az elképzelés, az ötlet próbája
B    A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
B    A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
B    Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
B    A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
B    A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
B    Számviteli rendszer kialakítása
C    A vállalkozás felelősségi rendszere
B    Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
B    Az üzleti terv felépítése és részei
B    A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
B    A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma
B    A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
C    Hitelezés és támogatás
C    Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
B    Adózás és társadalombiztosítás
C    A munkaszervezés alapjai
B    Az ellenőrzés alapelvei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Kézírás
4     Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4     Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4     Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Telefonálási technikák
4    Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
    Határozottság
    Kommunikációs készség
    Konfliktusmegoldó képesség
    Irányítási készség
    Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
077-12 Kivehető részleges és teljes, műanyag és fém alaplemezű fogpótlások készítése és ezek javítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A megrendelt munkát befogadja, értékeli és adminisztrálja
Értelmezi a megrendelés információit
Értékeli a lenyomatokat, harapási regisztrátumokat
Felméri az elkészítendő munka anyag és időszükségletét, végrehajthatóságát
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről és gépekről
Ezek ismeretében árkalkulációt végez
A befogadást és az árat visszaigazolja a megrendelőnek
A próbák időpontját egyezteti a megrendelővel
Elkészíti a megrendelt kivehető fogpótlást
Az orvos által megrendelt javításokat elvégzi
Használja a munkavédelmi eszközöket
A biztonságos munkavégzés feltételeit fenntartja
Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi előírásokat
Gondoskodik a munkaasztal és környezete tisztaságáról
Biztosítja az anyagok, eszközök megfelelő tárolását
Betartja a részleges és teljes, műanyag és fém alaplemezű fogpótlások készítéséhez és ezek javításához kapcsolódó etikai normákat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Kivehető fogpótlás készítése
A Szakirányú funkcionális anatómia és anyagtan
A Technológiai folyamatok
A Gnatológia
A Statikus és dinamikus fog érintkezés
A Fogak morfológiája
A Fogtechnikai alap- és segédanyagok
A A szükséges eszközök használata
A Dokumentációk készítése
B Ergonómiai, munkaszervezési módszerek alkalmazása
B A szállítások megszervezése
B A védőfelszerelések és berendezések használata
C Tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok
C A részleges és teljes, műanyag és fém alaplemezű fogpótlások készítéséhez és ezek javításához kapcsolódó etikai normák
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű beszédkészség
5 A latin szakmai kifejezések használata
5 Szakmai jelképek értelmezése
5 Fogtechnikai eszközök, berendezések használata, alkalmazása
5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Tervezés
Áttekintő képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
078-12 Rögzített és kombinált fogpótlások készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A megrendelt munkát befogadja, értékeli és adminisztrálja
Értelmezi a megrendelés információit
Értékeli a lenyomatokat, harapási regisztrátumokat
Felméri az elkészítendő munka anyag és időszükségletét, végrehajthatóságát
Biztosítja a szükséges anyagokat
Ezek ismeretében árkalkulációt végez
A befogadást és az árat visszaigazolja a megrendelőnek
A megrendelt munka elkészítéséhez fogászati ötvözetet használ
Megfelelő leplező anyagokat használ
A próbák időpontját egyezteti a megrendelővel
Elkészíti a megrendelt fogpótlást, koronát, hidat és a kivehető részt
Használja a munkavédelmi eszközöket
A biztonságos munkavégzés feltételeit fenntartja
Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi előírásokat
Gondoskodik a munkaasztal és környezete tisztaságáról
Biztosítja az anyagok, eszközök megfelelő tárolását
Betartja a rögzített és kombinált fogpótlások készítéséhez fogtechnikai tevékenységekhez kapcsolódó etikai normákat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Kivehető fogpótlás készítése
A Fémlemez készítése
A Rögzített fogpótlás készítése
A Implantátum felépítmények készítése
A Fémmentes pótlások készítése
A Leplezés
A Fogászati ötvözetek
A Alap és segédanyagok
A Anatómia
A Ergonómiai, munkaszervezési módszerek
C Tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok
C Rögzített és kombinált fogpótlások készítéséhez Tevékenységhez kapcsolódó etikai normák
A Szakmai dokumentációk készítése
A Környezetvédelem és munkavédelem
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű beszédkészség
5 Szakmai jelképek értelmezése
5 A latin szakmai kifejezések használata
5 Fogtechnikai eszközök, berendezések használata, alkalmazása
5 Szakmai nyelvi íráskészség
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Tervezés
Áttekintő képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
079-12 Implantátum felépítmények készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A megrendelt munkát befogadja, értékeli és adminisztrálja
Értelmezi a megrendelés információit
Értékeli a lenyomatokat, harapási regisztrátumokat
Felméri az elkészítendő munka anyag és idő szükségletét, végrehajthatóságát
Biztosítja a szükséges anyagokat
Ezek ismeretében árkalkulációt végez
A befogadást és az árat visszaigazolja a megrendelőnek
Megtervezi a közös munkát a megrendelővel
Meghatározza a felhasználható anyagokat
A próbák időpontját egyezteti a megrendelővel
A megrendelt munkához fogászati ötvözeteket használ
Megfelelő leplező anyagokat használ
Ideiglenes pótlást készít, amely már a végleges munka formájára készül
A formai korrekciókat elvégzi és sablont készít az elfogadott formáról
Elkészíti a megrendelt fogpótlást
Használja a munkavédelmi eszközöket
A biztonságos munkavégzés feltételeit fenntartja
Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi előírásokat
Gondoskodik a munkaasztal és környezete tisztaságáról
Biztosítja az anyagok, eszközök megfelelő tárolását
Betartja az implantátum felépítmények készítéséhez kapcsolódó etikai normákat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Kombinált munka készítése
A Implantátum felépítmény elkészítése
A Fémtan
A Fémmentes alapanyagok
A Fémmentes pótlások készítése
A Alap és segédanyagok
A Anatómia
A Ergonómiai, munka- és tűzvédelmi, munkaszervezési módszerek alkalmazása
C Implantátum felépítmények készítéséhez kapcsolódó etikai normák
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű beszédkészség
5 Anatómiai latin kifejezések használata
5 Szakmai jelképek értelmezése
5 Fogtechnikai eszközök, berendezések használata, alkalmazása
5 Szakmai nyelvi íráskészség
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Tervezés
Áttekintő képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
080-12 Fogszabályozó készülékek készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A megrendelt munkát befogadja, értékeli és adminisztrálja
Értelmezi a megrendelés információit
Felméri az elkészítendő munka anyag és időszükségletét, végrehajthatóságát
Biztosítja a szükséges anyagokat
Ezek ismeretében árkalkulációt végez
A befogadást és az árat visszaigazolja a megrendelőnek
Megfelelő fogászati anyagokat használ
Elkészíti a megrendelt munkát
A biztonságos munkavégzés feltételeit fenntartja
Fokozottan figyel a technológiai előírások betartására
Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi előírásokat
Gondoskodik a munkaasztal és környezete tisztaságáról
Biztosítja az anyagok, eszközök megfelelő tárolását
Betartja a fogszabályozó készülékek készítéséhez kapcsolódó etikai normákat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Kivehető fogszabályozó készítése
A Rögzített fogszabályozó készítése
A Fémtan
A Alap és segédanyagok
A Anatómia
A Fokozott minőségtartás a prevenciós jelleg miatt
C Fogszabályozó készülékek készítéséhez kapcsolódó etikai normákat
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű beszédkészség
5 Szakmai jelképek értelmezése
5 Fogtechnikai eszközök, berendezések használata, alkalmazása
5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5 A rendellenességek mérésének értelmezése
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Segítőkészség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Tervezés
Áttekintő képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A vizsgamunka alapjául szolgáló mintákat a jelöltek előkészített, beartikulált állapotban kapják meg, a vizsga helyszínén a munka megkezdése előtt.
2. A mestervizsga részei
A gyakorlati vizsga időtartama nem tartalmazza a részmunkafolyamatok közötti kieső technológiai folyamatokból következő várakozási időket.
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11 Pedagógiai ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11 Vállalkozási ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Jogi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Marketing ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adó –TB – pénzügyi - számviteli ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
077-12 Kivehető részleges és teljes, műanyag és fém alaplemezű fogpótlások készítése és ezek javítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Teljes alsó és felső fogsor készítése középértékű artikulátorban, a funkcionális, fonetikai, statikai és az esztétikai követelmények figyelembevételével. Fogfelállítás, becsiszolás és mintázás.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A statikus és a dinamikus fogérintkezés értelmezése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartam:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A teljes alsó-felső fogsor anyagtani vonatkozásainak ismertetése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli.
Időtartam: 45 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat: 0-80 % nem felelt meg, 81-100 % megfelelt
2. feladat: 0-80 % nem felelt meg, 81-100 % megfelelt
3. feladat: 0-90 % nem felelt meg, 91-100 % megfelelt
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
078-12 Rögzített és kombinált fogpótlások készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Teljes felső száj-rehabilitáció fix és kivehető elemekkel, finommechanika rögzítő elemekkel.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység
gyakorlati
Időtartama: 1425 perc
A rögzített rész és a teleszkóp prímér részének készítése.
Időtartam: 520 perc
Fémlemez és a ráépített rögzítő elemek elkészítése.
Időtartam: 360 perc
A rögzített rész leplezése
Időtartama: 305 perc
A kivehető protézis fogfelállítása és készre vitele
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az elhorgonyzás elmélete
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartam:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A munka során alkalmazott anyagok ismertetése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartam: 45 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. vizsgafeladat: 0-80 % nem felelt meg, 81-100 % megfelelt
2. vizsgafeladat: 0-80 % nem felelt meg, 81-100 % megfelelt
3. vizsgafeladat: 0-90 % nem felelt meg, 91-100 % megfelelt
5. vizsgarész
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
079-12 Implantátum felépítmények készítése
A hozzárendelt 1 vizsgafeladat:
A fogtechnikusok szükséges ismeret anyaga, tapasztalata, ilyen felépítmények készítésénél. Az egy- és kétfázisú implantátumok (melyiket milyen esetekhez célszerű használni).
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartam: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az implantátumok felhasználhatósága kivehető fogpótlás rögzítésekor.
A hozzárendelt jellemző vizsgafeladat:
szóbeli
Időtartam:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. vizsgafeladat: 0-90 % nem felelt meg, 91-100 % megfelelt
2. vizsgafeladat: 0-80 % nem felelt meg, 81-100 % megfelelt
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
080-12 Fogszabályozó készülékek készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott lenyomaton a megrendelt, kivehető készülék elkészítéséhez szükséges lépések azonosítása, a tervezésből következő fogtechnikusi feladatok és azok indoklása.
A rögzített fogszabályozó készülékek alkotórészei és működési elve.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartam: 45 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1.    vizsgafeladat: 0-90 % nem felelt meg, 91 -100 % megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.     A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.
Felmentés adható azon vizsgarészek alól, amelyeket a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz rendeltek, annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
Szakmai vizsgarész alól nincs felmentési lehetőség.
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

 

A

B

1

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Fogtechnikus mester

2

Egyénileg használt eszközök

X

3

Munkaasztal elszívóval, megvilágítással és Bunsen égővel

X

4

Elektromos viaszkés

X

5

Középértékű artikulátor

X

6

Laboratóriumi szerszámok

X

7

Mikro motor

X

8

Személyes kézi szerszámok

X

9

Közösen használt eszközök

X

10

Gipsz csiszoló

X

11

Elszívós polír motor

X

12

Öntvénytisztító

X

13

Kerámia kályha

X

14

Kompresszor

X

15

Ultrahangos tisztító és gőzborotva

X

16

Fréz gép

X

17

Vibrátor

X

18

Öntőgép

X

19

Elektropolír

X

20

Mártó viasz melegítő

X

21

Számítógép

X

22

Polimerizáló berendezés

X

23

Forrázó

X

24

Előmelegítő és kitüzelő kemencék

X

2. ORTOPÉDIAI KÖTSZERÉSZ ÉS FŰZŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.    Az Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei
1.    Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

 

A

B

1

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

2

megnevezése

azonosító száma

3

Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő

32 726 01

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2.    Az Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

 

A

B

1

A szakmai gyakorlat

2

szakiránya

időtartama (év)

3

Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő

5 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi. Adott szakirányú munkaterületen munkaviszonyban, egyéni vállalkozóként, társas vállalkozás közvetlen közreműködőjeként, vagy megbízási jogviszonyban eltöltött szakmai gyakorlat igazolása fogadható el.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.     Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mester munkaterületének leírása
    Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mester tevékenységi körében önállóan és szakszerűen végzi az egyedi megrendelés alapján, valamint az adaptív és méretsorozat szerint készített ortopédiai eszközök gyártását, továbbá ezek javítását, ezen belül:
-    az alsó- és felső végtag ortetikai ellátást,
-    a gerinc ortetikai ellátást,
-     az ortopédiai fűzők, valamint haskötők elkészítését,
-    a kötszerészeti eszközök készítését,
-    az alsó- és felső végtag protetikai ellátáshoz kapcsolódó kötszerészeti tevékenységeket,
-    az adaptív és méretsorozatos gyógyászati segédeszközök gyártását.
Munkája során szakszerűen és a szakmai előírásoknak megfelelően végzi:
-    a méretvételi eljárásokat,
-    az eszközök mintakészítését,
-    az eszközök gyártását,
-     az eszközök próbáját,
-    az eszközök átadását,
-    szükség esetén a gyógyászati segédeszközök javítását,
-    az érintettek részére az eszközök használatára vonatkozó tanácsadást,
-    a hozzá beosztott dolgozók és tanulók tevékenységének szervezését és irányítását.
Munkája során alkalmazza:
-    a korszerű technikai eszközöket és eljárásokat,
-     a betegellátásra jellemző különböző kommunikációs technikákat,
-    a minőség-ellenőrzési és minőség szabályozási előírásokat,
-    a gyógyászati segédeszközökre vonatkozó értékesítési szabályokat.
2.    Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

 

A

1

Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

2

Ortopédiai műszerész mester

III.    Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

 

A

B

1

Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

2

azonosítója

megnevezése

3

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

4

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

5

138-12

Kötszerész ortetika-protetikai feladatok

6

139-12

Ortopédiai menedzsment feladatok

001-11 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség    
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A gyermek tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai probléma-megoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége
A hatékony és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
- Intézi a működési engedélyek beszerzését
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Üzleti tervet készít
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
- PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Kitölti az adónyomtatványokat
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
- Pénzügyi tervet készít
- Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
    Tisztesség, felelősségtudat
    Megbízhatóság
    Döntésképesség
    Fejlődőképesség, önfejlesztés
    Szervezőkészség
    Önállóság
    Kitartás
    Rugalmasság
    Elhivatottság, elkötelezettség
    Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
    Kapcsolatteremtő készség
    Határozottság
    Kommunikációs készség
    Konfliktusmegoldó képesség
    Irányítási készség
    Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
    Logikus gondolkodás
    Tervezés
    Áttekintő és rendszerező képesség
    Kreativitás, ötletgazdagság
    Új ötletek, megoldások kipróbálása
    Nyitott hozzáállás
    Eredményorientáltság
    Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
138-12 Kötszerész ortetikai -protetikai feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Értelmezi a vény tartalmát és az eszközre vonatkozó indikációt,
Megtervezi az ellátást a vény, vagy az egyedi megrendelés alapján,
Szakszerűen kommunikál az ellátásban közreműködőkkel,
Tájékoztatja a beteget az ellátás folyamatáról,
Méretet vesz a méretlap alapján a szakmai előírásoknak megfelelően,
Mintát készít a méretek alapján a műszaki ábrázolás módszereivel,
Modellezi és megtervezi az egyedi eszközt az érintett kívánsága és az indikáció alapján,
Elvégzi a tetraparesis ellátást a rehabilitációs teammel együttműködve,
Elkészíti a neurorehabilitációs eszközt a társszakmával együttműködve,
Elkészíti, próbálja, ellenőrzi és átadja az alsó végtag ortéziseket,
Felső végtag ortetikai ellátást végez,
Elkészíti, próbálja, ellenőrzi és átadja az ujj, csukló, könyök, váll és teljes felső végtag ortéziseket,
Méretsor alapján kiszabja, megvarrja az adaptív és méretsorozatos alsó és felső végtag ortéziseket,
Gerincortetikai ellátást végez, ortopédiai fűzőket készít textilipari alapanyagból,
Elkészíti, próbálja, ellenőrzi és átadja a keresztcsonti, ágyéki, háti, nyaki ortéziseket,
Elkészíti, próbálja, ellenőrzi és átadja a haskötőt, sérvkötőt textilből,
Közreműködik a traumás rögzítők készítésében,
Közreműködik az ültetőfűző és ültető modul készítésében,
Közreműködik az alsó végtag protetikai ellátásban (láb, lábszár, comb, csípő)
Közreműködik a felső végtag protetikai ellátásban (ujj, kéz, alkar, felkar, váll)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Általános anatómiai ismeretek
A mozgás szervrendszere, anatómiája, élet- és kórtana,
-    A törzs csontos váza
-    Az ízületek szerkezete és az ízületekben létrejövő mozgások
-    Medenceöv és az alsó végtag csont- és izomszerkezete
-    A vállöv és a felső végtag csont- és izomszerkezete
-    A lépés, járás létrejötte és biomechanikája
-    A tehermentesítés fogalma, végrehajtása
-    A bénulás fogalma, konzervatív kezelési módjai
-    Ízületi gyulladások
-    A csípőficam fogalma és annak konzervatív kezelési módozatai
-    Ortopédiai deformitások és kezelési módjai
-    Az amputáció és előidéző okai, megbetegedések
-    A csonk élet- és kórtana, csonkolási sémák
-    Alsó végtag amputációk
-    Felső végtag amputációk
-    Exartikulációs műtétek
-    Csonkellátás, prevenció, kontraktúra kezelés módjai
Bőripari anyag- és gyártásismeretek
Textilipari anyag- és gyártásismeretek
Ortopédiában használatos egyéb anyagok gyártásismerete
A vonatkozó műszaki szabványok
A műszaki ábrázolás módszereinek ismerete
Alsó és felső végtag ortézis ellátás
Gerincortézis ellátás
Protetikai eszközök ábrázolása
Alsó és felső végtag protézis ellátás
Tetraparesis ellátás
Neurorehabilitációs ellátás
szakmai készségek:
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű olvasott, vagy hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Önállóság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Udvariasság
Határozottság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Tervezés,
Kontroll (ellenőrző képesség)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
139-12 Ortopédiai menedzsment feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a szakmájára vonatkozó jogszabályokat,
Berendezi a szakmai követelményeknek és jogszabályoknak megfelelően az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő műhelyt,
Elvégzi a műszerek, eszközök kezelését, karbantartását, ellenőrzését a biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően,
Meghatározza a gyártási technológiákat, szükség esetén korrekciót végez,
Gondoskodik a minőségellenőrzés végrehajtásáról,
Meghatározza az eszköz elkészítéséhez szükséges anyag- és alkatrészmennyiséget az anyaggazdálkodás szempontjai és a szakmai protokoll alapján,
Nyilvántartja és raktározza az anyagokat, alkatrészeket és termékeket,
Elvégzi az anyag- és alkatrész vételezés dokumentálását,
Ellenőrzi, kezeli és feldolgozza a vényeket,
Elvégzi a szükséges adminisztrációt,
Részt vesz az egyedi engedélyezési eljárásokban,
Részt vesz a szakmai továbbképzéseken,
Alkalmazza az egészségügyi vállalkozásokra és a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,
Alkalmazza a munkajogi szabályokat az egészségügyben,
Alkalmazza a társadalombiztosítási szabályokat,
Használja az új anyagokat és technológiákat,
Részt vesz a tudományos rendezvényeken,
Részt vesz a tanulók és munkavállalók oktatásában,
Betanítja a beteget és hozzátartozóját az eszköz használatára.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Ortopédiai menedzsment ismeretek
Általános technológiai ismeretek
Ortopédiai gyártástechnológiai ismeretek
Minőségbiztosítási alapismeretek
Ortopédiai ellátás minőségbiztosítási ismeretei
Anyag és alkatrész ellátási alapismeretek (logisztika)
Dokumentációs ismeretek
Gazdálkodási alapismeretek az ortopédtechnikai ellátásban
Vállalkozási alapismeretek az ortopédtechnikai ellátásban
Munkajogi alapismeretek az ortopédtechnikai ellátásban
Társadalombiztosítás
A társadalombiztosítási alapismeretek (vonatkozó)
szakmai készségek:
Számítógépes programok használata
Olvasott szakmai szöveg megértése
Információforrások kezelése
Dokumentációs ismeretek szakszerű felhasználása
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.     A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátás feltétele: mesterdolgozat készítése.
A mesterdolgozat 1 db ortetikai, vagy protetikai ellátási folyamat leírása, amely anatómiai-élettani-kórtani, ortetikai, vagy protetikai, anyag- és gyártási, valamint műszaki ábrázolási ismereteket kell, hogy tartalmazzon. A vizsgázó szabadon választhat az a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiadott mesterdolgozat témaköreiből. A mesterdolgozat minimum 10, maximum 20 oldalból állhat. A mesterdolgozatot nyomtatott formában 2 példányban a vizsgák megkezdése előtt 15 nappal kell leadni a mestervizsgát szervező felé.
A mesterdolgozat értékelése: 0-60% Nem felelt meg , 61-100% Megfelelt
2.     A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Ortézis elkészítése, vagy protézis kötszerészeti műveleteinek elvégzése a szükséges munkalap és méretvételi lap elkészítését követően.
A vizsgafeladat ismertetése:
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által előzetesen jóváhagyott vizsgadarab lista alapján 1 db alsó végtag, felső végtag, vagy törzs ortézis szakszerű elkészítése a méretvételi eljárástól az átadásig, vagy 1 db protézis befejező kötszerészeti műveleteinek elkészítése.
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: orvosi vény alapján egy adott ortézis gyártási folyamatának szakszerű, pontos leírása, a szükséges szabásminta elkészítése, a felhasznált anyagmennyiségek számítása és dokumentálásának leírása. A kapcsolódó vény alapján a vénykezelés szabályainak ismertetése.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése:
a) ortetikai és protetikai ismeretek
b) ortopédiai menedzsment ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: központilag összeállított komplex vizsgakérdések. A központilag összeállított 25 komplex vizsgakérdés A/ és B/ kérdést tartalmaznak:
az 138-12 Kötszerész ortetika-protetikai feladatok, valamint
az 139-12 Ortopédiai menedzsment modulok témakörei alapján
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése:
Mesterdolgozat megvédése
A vizsgafeladat ismertetése: a mesterjelölt által beadott mesterdolgozat megvédése, a vizsgabizottság kérdései alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése:
Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt
D) A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.     A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű vizsgarész alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményeiben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

 

A

B

1

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő

2

Kézi szerszámok:
Textilipari
Bőripari
Fémipari
Faipari
Műanyagipari


X
X
X
X
X

3

Kisgépek: Textil-varrógépek
Bőr- varrógépek

X
X

4

Tanműhely
Fűzőkészítő-kötszerész műhely

X
X

5

Anyagok: textil, bőr, fém, fa, műanyag, egyéb

X

6

Alkatrészek: textilipari, bőripari, fémipari, műanyagipari alkatrészek

X

3. ORTOPÉDIAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. Az Ortopédiai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. Az ortopédiai műszerész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
Az ortopédiai műszerész mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

 

A

B

1

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

2

megnevezése

azonosító száma

3

Ortopédiai műszerész

54 726 02

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2.     Az Ortopédiai műszerész mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

 

A

B

1

A szakmai gyakorlat

2

szakiránya

Időtartama (év)

3

Ortopédiai műszerész

5 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet három évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi. Adott szakirányú munkaterületen munkaviszonyban, egyéni vállalkozóként, társas vállalkozás közvetlen közreműködőjeként, vagy megbízási jogviszonyban eltöltött szakmai gyakorlat igazolása fogadható el.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor-vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. Az Ortopédiai műszerész mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. Az Ortopédiai műszerész mester munkaterületének leírása
Az ortopédiai műszerész mester, szakmája hivatásszerű gyakorlása során, a tudományos ismereteken alapuló, legmagasabb szintű gyakorlati, elméleti és etikai követelményeknek megfelelően önállóan készít, illetve ellenőrzésével gyártatja megrendelésre a különféle ortéziseket, protéziseket, valamint egyéb gyógyászati segédeszközöket. Ezek a segédeszközök az emberi test mozgásszervrendszer betegségeinek kezelésére, vagy hiányzó testrészének, testrészeinek pótlására szolgálnak.
Munkája során a méretvételtől a késztermék elkészítéséig, a minőségellenőrzéséig és átadásáig részt vesz a munkafolyamat fázisaiban, valamint kezdeményezi és végzi a gyógyászati segédeszközök javítását.
Gondoskodik a biztonságos munkavégzésről.
Megszervezi, előkészíti a gyártási folyamatokat.
Méretvételi, műszaki adminisztrációt végez.
Számítástechnikai eszközöket, célprogramokat használ.
Biztosítja a mozgásukban korlátozott emberek részére az általuk használatos helyiségek akadálymentesítését és megközelíthetőségét.
2. Az ortopédiai műszerész mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

 

A

1

Az ortopédiai műszerész mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

2

Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mester

III.    Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

 

A

B

1

Ortopédiai műszerész megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

2

azonosítója

megnevezése

3

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

4

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

5

139-12

Ortopédiai menedzsment feladatok

6

140-12

Műszerész ortetikai- protetikai feladatok

7

141-12

Tervezés és biztonságtechnika

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A gyermek tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai probléma-megoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
    Kommunikációs nyitottság
    Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
    Történeti áttekintő képesség
    Módszertani strukturálás képessége
    A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
    Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
    A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
    A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
    A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
    A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
    A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
    A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
    A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
    A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
- Intézi a működési engedélyek beszerzését
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Üzleti tervet készít
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
- PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Kitölti az adónyomtatványokat
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
- Pénzügyi tervet készít
- Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
    Tisztesség, felelősségtudat
    Megbízhatóság
    Döntésképesség
    Fejlődőképesség, önfejlesztés
    Szervezőkészség
    Önállóság
    Kitartás
    Rugalmasság
    Elhivatottság, elkötelezettség
    Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
    Kapcsolatteremtő készség
    Határozottság
    Kommunikációs készség
    Konfliktusmegoldó képesség
    Irányítási készség
    Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
    Logikus gondolkodás
    Tervezés
    Áttekintő és rendszerező képesség
    Kreativitás, ötletgazdagság
    Új ötletek, megoldások kipróbálása
    Nyitott hozzáállás
    Eredményorientáltság
    Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
139-12 Ortopédiai menedzsment feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a szakmájára vonatkozó jogszabályokat,
Berendezi a szakmai követelményeknek és jogszabályoknak megfelelően az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő műhelyt,
Elvégzi a műszerek, eszközök kezelését, karbantartását, ellenőrzését a biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően,
Meghatározza a gyártási technológiákat, szükség esetén korrekciót végez,
Gondoskodik a minőség-ellenőrzés végrehajtásáról,
Meghatározza az eszköz elkészítéséhez szükséges anyag- és alkatrészmennyiséget az anyaggazdálkodás szempontjai és a szakmai protokoll alapján,
Nyilvántartja és raktározza az anyagokat, alkatrészeket és termékeket,
Elvégzi az anyag- és alkatrész vételezés dokumentálását,
Ellenőrzi, kezeli és feldolgozza a vényeket,
Elvégzi a szükséges adminisztrációt,
Részt vesz az egyedi engedélyezési eljárásokban,
Részt vesz a szakmai továbbképzéseken,
Alkalmazza az egészségügyi vállalkozásokra és a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,
Alkalmazza a munkajogi szabályokat az egészségügyben,
Alkalmazza a társadalombiztosítási szabályokat,
Használja az új anyagokat és technológiákat,
Részt vesz a tudományos rendezvényeken,
Részt vesz a tanulók és munkavállalók oktatásában,
Betanítja a beteget és hozzátartozóját az eszköz használatára.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Ortopédiai menedzsment ismeretek
Általános technológiai ismeretek
Ortopédiai gyártástechnológiai ismeretek
Minőségbiztosítási alapismeretek
Ortopédiai ellátás minőségbiztosítási ismeretei
Anyag és alkatrész ellátási alapismeretek (logisztika)
Dokumentációs ismeretek
Gazdálkodási alapismeretek az ortopédtechnikai ellátásban
Vállalkozási alapismeretek az ortopédtechnikai ellátásban
Munkajogi alapismeretek az ortopédtechnikai ellátásban
Társadalombiztosítás
A társadalombiztosítási alapismeretek (vonatkozó)
szakmai készségek:
Számítógépes programok használata
Olvasott szakmai szöveg megértése
Információforrások kezelése
Dokumentációs ismeretek szakszerű felhasználása
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
140-12 Műszerész ortetikai- protetikai feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza az ortopédiai műszerész szakma teljes körű gyakorlati és elméleti ismeretanyagát
Alkalmazza a segédeszköz tervezésénél, elkészítésénél, a műszaki ismereteit
Alkalmazza a vektor és mátrixalgebra ismereteit
Alkalmazza az erőrendszerek eredőjének, redukálásának, egyensúlyi feltételeinek ismereteit
Alkalmazza metrológiai ismereteit
Értelmezze és alkalmazza az ortopédtechnikában használatos mértékegységeket
Értelmezze és önállóan alkalmazza a tömegpont, tömegközéppont, merev test, alakváltozás, súlyvonal, súlypont, forgatónyomaték, erőpár fogalmakat
Vegye figyelembe a testek, benne az emberi test egyensúlyi helyzetét
Vegye figyelembe a testek, benne az emberi test állásszilárdságát
Alkalmazza az élő testek, testszegmensek súlypont-meghatározását
Alkalmazzon méretvételi eljárásokat, az anatómiai szempontok alapján
Végezzen állapotfelmérést
Vizsgálja, mérje a végtagok tengelyállását az ízületi mozgások terjedelmét
Vizsgálja az izomerőt, izomtónust
Vizsgálja a protézisek- ortézisek építésének biomechanikai aspektusait
Építse fel a protéziseket- ortéziseket, a statikai és dinamikai szempontok figyelembevételével
Elemezze az ügyfél járási, tartási hibáit oldja meg a problémákat
Kísérje figyelemmel a járásgyakorlás közbeni energia felhasználást
Alkalmazza fém – fa - bőr – műanyag és textilipari anyagismereteit
Alkalmazza fém – fa - bőr – műanyag és textilipari gyártásismereteit
Adjon tanácsot a testtávoli segédeszközök felhasználásához, az esélyegyenlőséget biztosító körülmények kialakításához
Egyenrangú partnerként vegyen részt, képzettsége révén a REHAB-team munkájában.
Alkalmazza a korszerű ortetikai és protetikai alkatrészekkel és alapanyagokkal kapcsolatos ismereteit
Folyamatosan nyomon követi az alkalmazott ortetikai és protetikai technológiák fejlesztéseit, a szerzett tudásanyagot az ellátások során alkalmazza
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Általános anatómiai ismeretek
A vérkeringés szervrendszere
A légzés szervrendszere
Az emésztés szervrendszere
A vizelet kiválasztás és elvezetés szervrendszere
Az érzékelés szervei
A hormonális szabályozás
Az idegrendszer
Medenceöv és az alsó végtag csontszerkezete
A vállöv és a felső végtag csontszerkezete
A törzs csontos váza
Az ízületek szerkezete és az ízületekben létrejövő mozgások
A medenceöv és az alsó végtag izomszerkezete
A vállöv és a felső végtag izomszerkezete
A lépés, járás létrejötte és biomechanikája.
A tehermentesítés fogalma, végrehajtása.
A bénulás fogalma és annak konzervatív kezelési módjai
Ízületi gyulladások
A csípőficam fogalma és annak konzervatív kezelési módjai
Ortopédiai deformitások és ezek kezelési módjai.
Az amputáció és előidéző okai, megbetegedések.
A csonk élet- és kórtana.
Alsó-felsővégtag amputációk.
Exartikulációs műtétek.
Csonkellátás, kontraktúra prevenció módjai
Alapanyagok anyag és gyártástechnológiája (bőr, fa, műanyag, fém)
Korszerű ortetikai és protetikai alkatrészek és alapanyagok
Függesztési, tehermentesítési,korrekciós pontok (törzs,alsó-felsővégtag)
Csonkágy formák (alsó-felsővégtag)
Speciális csonkharisnyák és kényelmi tokok.
Hagyományos és új technológiával készített protézisek (alsó-felsővégtag)
Hagyományos és új technológiával készített ortézisek (alsó-felsővégtag)
Törzsortézisek.
Szilikon ujj , kéz és lábfej pótlások.
Külső erővel vezérelt és működtetett protézisek (alsó-felsővégtag)
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvezetű íráskészség, beszédkészség.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Információforrások kezelése
Szakrajz olvasása, készítése, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Térlátás
Kézügyesség
Pontosság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Empatikus készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
141-12 Tervezés és biztonságtechnika
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A felhasznált alapanyagok biztonságtechnikai adatlapjainak ismerete és abban meghatározottak alkalmazása
Gyártóberendezések műszaki paramétereinek ismerete
Az egyedi gyártáshoz alkalmazott gépek, eszközök meghatározása
Gyártóeszközök, gépek ellenőrzése,tervezett és nem tervezett javíttatása
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztántartásáról
Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz és munkavédelmi oktatáson vesz részt
Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkavédelmi terület rendjét, balesetmentességét és mozgásukban korlátozott emberek számára az üzem megközelíthetőségét
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Baleset illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Részt vesz a gyártóüzem hatósági engedélyeztetési eljárásában
Kockázat elemzést végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Hatósági engedélyezési eljárás folyamatának ismerete
Felhasznált alapanyagok feldolgozásának, megmunkálásának ismerete
Hulladékkezelés
Munkabiztonsági és balesetmentességi előírások
Elsősegélynyújtás
Tűzvédelem
Tűzveszélyes anyagok szállítása, raktározása, kezelése
Hatósági előírások
Védőruhák, védőfelszerelések használata
Környezetvédelem
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Kiviteli tervrajz olvasása értelmezése
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök használata
Elsősegélynyújtás
Számítógépes programok használata
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Precizitás
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátás feltétele: mesterdolgozat készítése.
A mesterdolgozat 1 db ortetikai, vagy protetikai ellátási folyamat leírása, amely anatómiai-élettani-kórtani, ortetikai, vagy protetikai, anyag- és gyártási, valamint műszaki ábrázolási ismereteket kell, hogy tartalmazzon.
A vizsgázó szabadon választhat az MKIK által kiadott mesterdolgozat témaköreiből. A mesterdolgozat minimum 10, maximum 20 oldalból állhat. A mesterdolgozatot nyomtatott formában 2 példányban a vizsgák megkezdése előtt 15 nappal kell leadni a mestervizsgát szervezőnek.
A mesterdolgozat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2.     A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Egy fő páciens alsó-, vagy felsővégtag-, vagy törzs protetikai vagy ortetikai ellátása.
A vizsgafeladat ismertetése: Mintavétel, modellálás, gyártás, feladás, próba.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 -75% Nem felelt meg, 76 – 100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Műszerész ortetika- protetika, Ortopédiai menedzsment. Tervezés és biztonságtechnika szakmai követelménymodul alapján összeállított komplex feladat sorok:
A vizsgafeladat ismertetése: Egyedi gyártású eszközön keresztül –indikációtól az eszköz páciens részére történő átadásig – az elméleti-szakmai ismeretek teljes körű alkalmazása.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60 % Nem felelt meg,    61 – 100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: A szakmai követelménymodulok alapján komplex feladat sorok:
A vizsgafeladat ismertetése: Mozgásszervrendszer ortetikai- protetikai ellátása. Anyag-gyártásismeret, anatómia, biomechanika. Munka-, tűz-és balesetvédelem.
A vizsgafeladat időtartama: Felkészülés 15 perc. Maximum 45 perc egybefüggő
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése:
Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.     A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű vizsgarész alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményeiben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

 

A

B

1

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Ortopédiai műszerész mester

2

Kéziszerszámok

X

3

Kisgépek

X

4

Anyagmozgató eszközök

X

5

Gépműhely (telepített gépek)

X

6

Műanyag feldolgozó műhely, elszívó rendszerrel

X

7

Elektronikai eszközök

X

8

Bőripari feldolgozás eszközei

X

9

Hulladéktárolók

X

10

Számítógép

X

11

Szoftverek

X

12

Nyomtató

X

13

Műszaki dokumentáció

X

14

Faipari kéziszerszámok

X

15

Mérőeszközök

X

16

Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések

X

3. melléklet a 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelethez

1. Szakmai ismeretek
A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.
Típusai
A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.
„A” típus (legmagasabb)
Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.
Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.
B” típus
A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.
C” típus (középső)
A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.
Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.
„D” típus
Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás.
„E” típus (legalacsonyabb)
A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.
Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.
2. Szakmai készség
A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.
Szintjei
5. szint
A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére.
4. szint
A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.
3. szint
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.
2. szint
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására.
1. szint
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására.

4. melléklet a 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelethez4

Az oktatásért és a kultúráért felelős miniszter hatáskörébe tartozó azon szakképesítések felsorolása, amelyek tekintetében mestervizsga szervezhető

 

A

B

1

Sorszám

Szakképesítés neve

2

1.

Díszműkovács

3

2.

Kerámia- és porcelántárgykészítő

4

3.

Hangszerkészítő és –javító (fafúvós)

5

4.

Hangszerkészítő és –javító (orgonaépítő)

6

5.

Hangszerkészítő és –javító (rézfúvós)

7

6.

Hangszerkészítő és –javító (vonós, pengetős, vonókészítő)

8

7.

Hangszerkészítő és –javító (zongora)

9

8.

Ötvös, fémműves

5. melléklet a 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelethez5

1. A DÍSZMŰKOVÁCS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.    A díszműkovács mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A díszműkovács mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A díszműkovács mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

 

A

B

C

1

Sor- szám

Szakképesítés azonosító száma

A szakképesítés (szakma), szakképzettség megnevezése

2

1.

34

211

01

Díszműkovács

3

2.

34

582

03

Épület- és szerkezetlakatos

4

3.

54

211

06

Ötvös, fémműves

5

4.

 

 

 

Fémműves tervező

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2. A díszműkovács mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A

B

C

A szakmai gyakorlat

1

Sor- szám

szakiránya

időtartama (év)

2

1

Díszműkovács

3

3

2

Épület- és szerkezetlakatos

5

4

3

Ötvös, fémműves

5

5

4

Fémműves tervező

5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    A díszműkovács mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.    A díszműkovács mester munkaterületének leírása
A díszműkovács mester munkaterülete kiterjed a kisebb-nagyobb kovácsoltvas lakberendezési tárgyaktól az épületszerkezeti munkákon át, a kül- és beltéri biztonsági és térhatároló szerkezetek, világítótestek, dekoratív térelemek, kerti és utcabútorok, felszerelések készítésére. Műemléki és történelmi értékű kovácsoltvas munkák helyreállítását is végzi szakrestaurátor irányításával.
A jellemző anyag a vas, de kiegészítő és speciális alkalmazásként használja a színesfémeket és az ötvözött acélokat is.
Elsősorban meleg alakító műveleteket végez, de gyakran szerkezeti lakatos feladatokat is megold.
Megismeri, felméri az elkészítendő feladatot.
Megtervezett műszaki tervdokumentáció esetében előkészíti a feladatot:
– a feladat megvalósításának folyamatát megtervezi, előkészíti,
– a nem kidolgozott pontokra megoldási javaslatot dolgoz ki,
– anyagkiírást készít, az anyagbeszerzési lehetőségeket számba veszi,
– felméri a gépi lehetőségeit, a feladat megvalósítási feltételeit,
– felméri a személyi állományt a feladathoz,
– megszabja a határidőt,
– elkészíti a vállalkozási szerződést.
Megtervezendő feladat esetén elkészíti a szükséges méretarányú műszaki dokumentációt és a megrendelővel jóváhagyatja, ennek az elkészítése során a fenti feladatrészeket is figyelembe veszi.
A vállalkozási szerződés megkötése után a folyamatterv alapján
– előkészítő műveleteket végez,
– irányítja, szervezi és ellenőrzi a műhelyben és a helyszínen végzendő munkát,
– az elkészült munkát ellenőrzi, a nem megfelelőségeket javíttatja és korrigáltatja,
– az elkészült munkát jegyzőkönyvileg átadja,
– elszámolást készít a megrendelő felé,
– ellenőrzi az elkészült munkát,
– értékeli a beosztottakkal az elkészült munkát,
– a tanulók munkatevékenységére külön felügyel, feladatot meghatároz, megmutatja a munkafogásokat, ellenőriz, értékel a tanuló szakmai teljesítményének megfelelően,
– felméri a vizsgára készülők felkészültségét.
2.    A díszműkovács mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A

B

1

Sor- szám

A díszműkovács mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

2

1

Épület- és szerkezetlakatos

3

2

Ötvös

III.    Szakmai követelmények
1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A

B

C

A díszműkovács megnevezésű mesterképesítés
szakmai követelménymoduljainak

1

Sor- szám

azonosítója

megnevezése

2

1

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

3

2

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

4

3

003-09-1

Építőipari közös feladatok

5

4

161-13

Művészetelméleti alapok és ábrázolási ismeretek alkalmazása

6

5

162-13

Díszműkovács munkák szakmai tervezése

7

6

163-13

Fémipari alapműveletek végzése

8

7

164-13

Díszműkovács mester feladatai

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
2.1.1. Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréséhez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
2.1.2. Tulajdonságprofil:
2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
A tanuló fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
2.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A tanuló tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
Módszertani eszközök használata
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képesség kialakításának készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
2.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
3.1.1. Feladatprofil:
3.1.1.1. Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
– Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
– Intézi a működési engedélyek beszerzését
– Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
– Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
– Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
3.1.1.2. Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Üzleti tervet készít
– Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
– Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
– PR és kommunikációs tevékenységet végez
3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Kitölti az adónyomtatványokat
– Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
– Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
– Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
– Pénzügyi tervet készít
– Rezsióradíjat számol
3.1.2. Tulajdonságprofil:
3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
3.1.2.1 2. Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
3.1.2.1.3. Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő-szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
3.1.2.1.4. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
Az ellenőrzés alapelvei
3.1.2.1.5. Szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Szaknyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
3.1.2.1.6. Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
3.1.2.1.7. Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtőkészség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszumkészség
3.1.2.1.8. Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
003-09-1 Építőipari közös feladatok
4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
4.1.1. Feladatprofil:
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
Anyagszükségletet számol
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre
Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a megrendelővel
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Helyszíni méréseket végez
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket
A tervek alapján esetenként vázlatot készít
Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi
Eszközeivel levonul a munkaterületről
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról
Összegyűjti, és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Munkakörének megfelelő naplót vezet
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket
Használja, biztosítja az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki előírások rá vonatkozó rendelkezéseit
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Részt vesz a számlák összeállításában
4.1.2. Tulajdonságprofil:
4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Anyagmennyiség-meghatározás
Rendelési dokumentumok
Szállítás
Munka megkezdésének feltételei
Munkaterület átadás-átvételének szabályai
Az elvégzett munka dokumentálása
Hulladékkezelés
Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítás
Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)
Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
Elsősegélynyújtás
Tűzvédelem
Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése
Hatósági előírások
Védőruhák, védőfelszerelések használata
Környezetvédelem
Felmérés szabályai
Kiviteli tervek
4.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Elemi szintű számítógép-használat
Elemi számolási készség
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi beszédkészség
Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
Építészeti jelképek értelmezése
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
4.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség
4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
5. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
161-13 Művészetelméleti alapok és ábrázolási ismeretek alkalmazása
5.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
5.1.1. Feladatprofil:
Művészettörténeti fogalmakat ismeri
Iparművészeti és kézműipari fogalmakat megfelelően alkalmazza
Ókor, középkor, újkor, legújabbkor stíluselemeit ismeri
Népi iparművészet, népi kézművesség fogalmát ismeri
Népművészet földrajzi és történelmi fogalmait ismeri
Magyar népművészetet, népi kovácsművességet ismeri
5.1.2. Tulajdonságprofil:
5.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
5.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Művészeti technikák
Térábrázolás ismert geometria rendszerei
Egyszerű geometrikus formák és térelemeket ábrázolása
Forgástestek, összetett geometrikus formák képzése
Természeti formák, növények és állatok ábrázolása
Aranymetszés szabályai
Külső és belső terek axonometriája és perspektívája
Modell utáni mintadarabok rajzolása és mintázása
Stilizált, motívumok alkotása betűrajzok készítése
5.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Szabadkézzel végzett mintázás és rajzolás
Információforrások kezelése
Jelképek értelmezése
5.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Kreativitás
5.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Fogalmazó készség
5.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
6. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
162-13 Díszműkovács munkák szakmai tervezése
6.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
6.1.1. Feladatprofil:
Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
Információt és forrásanyagot gyűjt
Vázlatot, tervet, makettet készít
Munkafolyamatot és időbeli ütemezést készít
6.1.2. Tulajdonságprofil:
6.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
6.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Információgyűjtés
Tervdokumentáció vizsgálata vagy készítése
Látványmegfogalmazás iparos szemmel
Stílus meghatározás
6.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Információforrások kezelése
Szakrajz olvasása, készítése
Építészeti kiviteli tervek olvasása
Számítógépes tervező programok használata
Tanulmányrajzok és műhely rajzok készítése
6.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
6.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Kommunikációs rugalmasság
Konfliktusmegoldó készség
6.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
7. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
163-13 Fémipari alapműveletek végzése
7.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
7.1.1. Feladatprofil:
Fémeket vágással, nyírással, vágókoronggal darabol
Fémeket hidegen formál, kalapálással, sajtolással
Fémeket forgácsol, kézi és gépi eszközökkel
Csavarmeneteket vág és fúr
Fém munkadarabokat lágy és keményforrasztással, láng- és ívhegesztéssel egyesít
Lemezt, huzalokat, profilanyagokat hajlít
Lemezt domborít
Oldható, csavar és ékkötéseket, csapolásokat képez
Oldhatatlan, szegecs és bund kötéseket képez
7.1.2. Tulajdonságprofil:
7.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
7.1.2.1.1. Szakmai ismeretek
Alapanyagok
Technikai - technológiai alapfogalmak
A fém-megmunkálás műveletei
Elektromos berendezések
Fémek patinázási, színezési eljárásai
Fémtisztítás
Vegyi anyagok
7.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Információ források kezelése
Szakrajz olvasása, készítése
Tanulmányrajz és műhelyrajz készítése
Berendezések és szerszámok használata
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
7.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Erős fizikum
Szorgalom, igyekezet
7.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
7.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Új ötletek és megoldások kipróbálása
Értékelés
Intenzív munkavégzés
8. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
164-13 Díszműkovács mester feladatai
8.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
8.1.1. Feladatprofil:
Szaktörténeti ismereteit hasznosítja
A kovácsolható fémek tulajdonságait figyelembe veszi
A kovácsolás, sajtolás, ütve sajtolás, hengerlés műveleteit készíti
A tüzelő anyagokat, segédanyagokat használja
A munkaszervezési feladatokat ellátja
Művelettervet készít
A munkafolyamatokhoz szükséges szerszámokat elkészíti
A műveletterv szerinti kovácsolási műveleteket elkészíti
A kovácsolás alapműveleteit elvégzi
Szabadalakító és süllyesztékes kovácsolási műveleteket végez
Összetett műveleteket végez
Kötéseket képez
A hevítéseket végrehajtja
Kovácsolt szerkezeteket készít
A hőkezeléseket végrehajtja
A díszműlakatos műveleteket végzi
Felülettisztításokat, felületkezelést, korrózióvédelmet végez
Az üllőn végzett munkát vezetőkovácsként irányítja
A szükséges karbantartási műveleteket a meghibásodott szerszámokon elvégzi
Használja az egyéni védőfelszerelést
8.1.2.Tulajdonságprofil:
8.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
8.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Kovácsműhely berendezése
Berendezések és eszközök használatára vonatkozó előírások
Magatartások és közlekedési szabályok a kovácsműhelyben
Üllő körüli tevékenység, felállás az üllő mellett
A kovácsolás elméleti alapjai
A kovácsolás gyakorlati alapjai
A kovácstűz kezelése, égés és melegítési folyamatok
Tüzelőanyagok
Hőkezelések
Revesedés elleni védelem hevítéskor
Anyagismeret
Kovácsoló gépek működése és kezelése
Felülettisztítás, felületvédelem
8.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakrajz(terv) olvasása és értelmezése
Szabadkézi és szakrajz készítése
8.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Kitartás
Terhelhetőség
8.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Adekvát metakommunikáció
8.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
1.1. A díszműkovács mestervizsgára bocsátás feltétele a vizsgabizottsággal előzetesen egyeztetett mesterremek elkészítése, megadott eszközökkel és technológiával, a hozzá tartozó teljes tervdokumentációval együtt. A mesterremek elkészítésénél a vizsgázó a felsorolt technológiák közül legalább 4-et alkalmazzon:
Egy anyagból nyújtással, vállazással kialakított tagolások
–    Kovácshegesztés
–    Keményforrasztás
–    Kötegelés
–    Szegecselés
–    Lyukasztás-bújtatás-csapolás
–    Erezés
–    Domborítás
–    Csigakészítés
–    Hasítás
1.2. Tervdokumentáció értékelése: 0-70 % Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt.
1.3. Mesterremek értékelése: 0-70 % Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt.
2.    A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kovácsoltvas lakberendezési tárgy, épületszerkezeti elem
vagy kültéri műtárgy elkészítése.
A vizsgafeladat ismertetése: Kiadott tervdokumentáció alapján, hagyományos meleg és hideg alakító eljárásokkal az adott elemek kovácsolása, végső kialakítása, összeállítása, a komplett műtárgy elkészítése.
A vizsgafeladat időtartama:     480 perc
A vizsgafeladat értékelése:     0-70% Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt
2.2. Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Központilag meghatározott feladat tervrajzának elkészítése, a tervrajz alapján a szükséges alapanyagok minőségi és mennyiségi meghatározása.
Műveleti sorrendi vázlat leírása.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg; 61-100% Megfelelt
2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése: Kovácsoltvas alkotások tárgykörei, művészettörténeti
stíluskorszakai. A hagyományos kézműves kovácsolás
technológiái, technikái, eszközei, anyagai.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a
„Díszműkovács mester feladatai” megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből 30 perc felkészülés)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg; 61-100% Megfelelt
B)     A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0 – 60% Nem felelt meg, 61% – 100% Megfelelt
C)    A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:     Jogi ismeretek
Marketing ismeretek
Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.     A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei
Felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A

B

C

1

Sor- szám

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Díszműkovács mester

2

1

Hevítő berendezések, kovács tűzhely, illetve kemence

X

3

2

Üllők

X

4

3

Üllőbetétek

X

5

4

Satuk

X

6

5

Kalapácsok, nyeles szerszámok

X

7

6

Tüzifogók

X

8

7

Egyengető lapok

X

9

8

Süllyesztékek

X

10

9

Köszörűgép

X

11

10

Fúrógép

X

12

11

Hegesztő berendezés

X

13

12

Kéziszerszámok és segédeszközök

X

14

13

Mérőeszközök

X

15

14

Számítógép és szoftverek, nyomtatóval

X

16

15

Egyéni munkavédelmi eszközök

X

2. A KERÁMIA- ÉS PORCELÁNTÁRGYKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.    A kerámia- és porcelántárgykészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A kerámia- és porcelántárgykészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Kerámia- és porcelántárgykészítő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A

B

C

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

1

Sor- szám

megnevezése

azonosító száma

2

1

Kerámia, porcelánkészítő (Kerámia- és porcelántárgykészítő szakmairány)

34 211 02

3

2

Kerámiaműves

54 211 05

4

3

Kerámiatervező

 

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2. A kerámia- és porcelántárgykészítő mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A

B

C

A szakmai gyakorlat

1

Sor- szám

szakiránya

időtartama (év)

2

1

Kerámia, porcelánkészítő (Kerámia- és porcelántárgykészítő szakmairány)

5

3

2

Kerámiaműves

3

4

3

Kerámiatervezés

3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    A kerámia- és porcelántárgykészítő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.    A Kerámia- és porcelántárgykészítő mester munkaterületének leírása
A kerámia- és porcelántárgykészítő mester tervező, kivitelező, szakoktató, szakértő tevékenységet végez.
Kivitelező munkáját szakműhelyben végzi a vonatkozó szakmai szabályok betartásával.
A kerámia- és porcelántárgykészítő mester speciális képzettséggel, rajzi és plasztikai ismeretekkel, a szakmai kihívásoknak megfelelve, a porcelán- és kerámiakészítés különböző területein készíti termékeit.
Elmélyült szakmai tudása, művészeti és szakmatörténeti ismeretei alapján tervet készít, és a gyakorlatban megvalósítja, kivitelezi azokat, önálló vállalkozásában termékeit értékesíti, kereskedelmi tevékenységet végez.
Használja a kor követelményeinek megfelelő technológiákat és ezek szakmai, valamint szemléleti elvárásait úgy a kézműves, mint a manufakturális üzemi területen.
Színvonalas elméleti és gyakorlati tudása birtokában a tevékenységi körök mindegyikét magas fokon műveli.
Tevékenysége során megrendeléseket, egyedi igényeket vállal, megtervezi és kivitelezi azokat, munkáját költség- és marketingtervvel támogatja.
Alapanyag szükségletét minősített anyagokból fedezi, de ha kell egyénileg készíti el.
Tevékenységének fontos elemeként szakmája oktatásában gyakorlati oktatóként részt vállal, valamint szakterületén szaktanácsadást végez, szakvéleményezést nyújt.
2.    A kerámia- és porcelántárgykészítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A kerámia- és porcelántárgykészítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

III.    Szakmai követelmények
1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A

B

C

A kerámia- és porcelántárgykészítő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

1

Sor- szám

azonosítója

megnevezése

2

1

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

3

2

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

4

3

171-13

Kerámia- és porcelántárgykészítés anyag- és gyártástechnológiáinak alkalmazása

5

4

172-13

Művészetelmélet alkalmazása

6

5

173-13

Kerámia- és porcelántárgyak tervezése, készítése

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
2.1.1. Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
2.1.2. Tulajdonságprofil:
2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
A tanuló fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
2.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A tanulótanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
2.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
3.1.1. Feladatprofil:
3.1.1.1. Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
– Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
– Intézi a működési engedélyek beszerzését
– Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
– Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
– Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
3.1.1.2. Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Üzleti tervet készít
– Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
– Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
– PR és kommunikációs tevékenységet végez
3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Kitölti az adónyomtatványokat
– Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
– Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
– Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
– Pénzügyi tervet készít
– Rezsióradíjat számol
3.1.2. Tulajdonságprofil:
3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
3.1.2.1.1.1. Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
3.1.2.1.1.2. Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
3.1.2.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi és számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
3.1.2.1.1.4. Szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
3.1.2.1.1.5. Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
3.1.2.1.1.6. Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
3.1.2.1.1.7. Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
171-13 Kerámia- és porcelántárgykészítés anyag- és gyártástechnológiáinak alkalmazása
4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
4.1.1. Feladatprofil:
Tervező, kivitelező, szakoktató, szakértő tevékenységet végez
Rendszerezi a szakma speciális elméleti ismereteit, és alkalmazza a mester cím követelményeihez támasztott szakmai tudáselemeket, amelyek segítségével munkáját önállóan, magas színvonalon végzi
Alkalmazza a hagyományos és a kor követelményeinek megfelelő technológiákat és ezek szakmai, valamint szemléleti elvárásait úgy a kézműves, mint az üzemi területen
A gyártástechnológiát műszaki dokumentációval támogatja
Színvonalas elméleti és gyakorlati tudása és tapasztalata birtokában az egyes műveleti lépések mindegyikét magas fokon műveli
A gyártási hibákat felismeri, a jellemző hibák kiváltó okait megszünteti, a selejteződést elkerüli
Megrendeléseket teljesít és kivitelez, speciális díszítő folyamatokat alkalmaz, és újakat dolgoz ki
Alapanyag-mennyiséget számol és biztosítja a gyártáshoz szükséges mennyiséget és minőséget
Szakmájával kapcsolatos szaktanácsadást és szakvéleményezést nyújt
Alkalmazza a vállalkozás működtetéséhez szükséges szakmai és műhelyismereteket
A munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelmi előírásokat és változásokat folyamatosan nyomon követi és dokumentálja
A hulladék újrahasznosítás lehetőségeiről folyamatosan tájékozódik, és azokat alkalmazza
4.1.2. Tulajdonságprofil:
4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Kerámia- és porcelántárgy-készítés szak- és ipartörténetében jegyzett és alkalmazott gyártási technikák
Művészettörténeti stíluskorszakok, irányzatok jellemző forma és díszítőtechnikái
A porcelán- és kerámiatárgy-készítés alapanyagai az ásványtani sajátosságoktól a feldolgozáson át a felhasználásig
Egyszerűbb anyagvizsgálatok, minősítések
Segédanyagok alkalmazhatósága
Gipszforma- és modellkészítés eljárásai
Gyártástechnológiai követelményekhez igazodó masszakészítési technikák
Kézi és gépi megmunkálások, egyedi kivitelezések gyártási módjai és követelményei
Speciális alakítási és díszítési technikák
Szárítási és égetési technikák
Elkészítési folyamatok megtervezése, műszaki dokumentálása
A műveletek elvégzéséhez szükséges szerszámok, gépek beállítása, kezelése és karbantartása
Hibafeltárás, javítási folyamatok visszacsatolása
Kapcsolódó műveletek, díszítő eljárások
Műhelykialakítás és gyártástechnológiai folyamatok technikai-technológiai követelményei, egészség- és balesetvédelem követelményei
Munka-, tűz-, környezet-, egészség- és balesetvédelem általános és hatósági, törvényi előírásai, a változások nyomon követése és oktatása
4.1.2.1.2. Szakmai készségek:
A kerámia- és porcelángyártás nyersanyagainak, eszközeinek és berendezéseinek szakszerű, gyakorlott alkalmazása
Gipsz-, kerámia- és porcelán alapanyagok, segédanyagok szakszerű felhasználása
A kerámia- és porcelángyártás kapcsolódó műveleteiben felhasználásra kerülő egyéb anyagok, massza- és máztípusok, díszítő festékek szakszerű felhasználása
Érvényben lévő szabvány-követelmények alkalmazása
4.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Motiváló készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben, rendszerekben való gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
5. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
172-13 Művészetelmélet alkalmazása
5.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
5.1.1. Feladatprofil:
Alkalmazza és az aktuális szakmai kutatások eredményeinek figyelembevételével bővíti a művészettörténet, népművészet és szakmatörténet területeken megszerzett tudását
5.1.2. Tulajdonságprofil:
5.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
5.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
A művészettörténeti stíluskorszakok meghatározása, egymásra épülése, kapcsolódási pontjai és a folyamatosan bővülő, megjelenő stílusirányzatok
A hazai művészet néprajzi és népművészeti sajátosságai
A kerámia- és porcelán fejlődése és szakmatörténete a kezdetektől napjainkig
5.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Műalkotások elemzése, ismertetése, stílustörténeti korszakának bemutatása, jellemzése
5.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
5.1.2.1.4.Társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Prezentációs készség
5.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
6. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
173-13 Kerámia- és porcelántárgyak tervezése, készítése
6.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
6.1.1. Feladatprofil:
Az igényeknek megfelelően saját tervezésű vagy kész terv alapján műszaki tervdokumentációt, műhelyrajzot készít
Az alkalmazandó műveletek szerint megtervezi a munkafolyamatokat
Az elkészítendő termék alap- és segédanyag igényét megtervezi és kiszámítja
Áttekintően gondoskodik a szükséges kézi és gépi szerszámokról és berendezésekről, meggyőződik azok működőképességéről, biztosítja a szükséges munkavédelmi eszközöket
Üreges és zárt öntési technikákat alkalmaz, öntvény falvastagságot ellenőriz
Kézi és gépi formázási technikákat alkalmaz, a rá- és beformázást szakszerűen és hatékonyan használja
Plasztikus díszítő műveleteket, speciális elkészítéseket, áttöréseket, ragasztásokat alkalmaz
Sajtolási és préselési technikát alkalmaz
Tisztít, nyerstermék megfelelőséget ellenőriz és korrigál
A termék bonyolultságának megfelelően választ szárítást, előégetést (zsengélést)
Különböző mázakat, mázazási technikákat alkalmaz
A kerámia vagy porcelántárgynak megfelelően választ égetést
Utómunkálatokról és díszítő eljárásokról gondoskodik
Termék megfelelőség ellenőrzést végez
Teljes körű szakmai felelősséggel műhelymunkákat irányít
6.1.2. Tulajdonságprofil:
6.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
6.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Ornamentális, figurális ábrázolás
A térábrázolás geometriai rendszerei és azok megjelenítése
Technológia tervdokumentáció készítése
Alap- és segédanyag szükséglet meghatározása és számítása
Gyártási eszközigény meghatározása
Tűz- és balesetmentes, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei környezetkímélő lehetőségei
Mérő- és ellenőrző műszerek
Különleges gyártási technikák, magas szintű alakítási és elkészítési műveletek
Speciális díszítőeljárások
Szakmai újdonságok
A porcelántárgy- és kerámiakészítésre vonatkozó hatósági- és szabványelőírások
6.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Eszközök, berendezések, technikák szakszerű alkalmazása
Bonyolult tárgyalakítási műveletek alkalmazása
Speciális díszítési műveletek alkalmazása
Munkavédelmi eszközök, környezetkímélő berendezések használata
6.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
6.1.2.1.4.Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Motiváló készség
6.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Eredményorientáltság
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátás feltétele: a mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett vizsgaremek elkészítése a hozzá kapcsolódó teljes tervdokumentációval.
A vizsgaremeket a teljes tervdokumentációval együtt a mestervizsga megkezdése előtt kell leadni a mestervizsga bizottság által megadott határidőre.
A tervdokumentáció értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt.
A vizsgaremek értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt.
2.     A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Összetett kerámia- vagy porcelántárgy vagy tárgycsoport készítése
A vizsgafeladat ismertetése:
A mestervizsga bizottság által meghatározott vagy kiadott tervdokumentációk alapján kerámia- vagy porcelántárgy vagy tárgycsoport elkészítése kézi, illetve gépi technológiák szükség szerinti együttes alkalmazásával.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt
2.2. Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
Szakmai számítások. Kerámia- és porcelántárgy készítő mester szakmai ismereteinek alkalmazása.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A)     A vizsgafeladat megnevezése:
Kerámia- és porcelántárgyak, tárgycsoportok gyártása és díszítési eljárásai. A különböző korstílusok kerámia- és porcelán jellegzetességei, gyártási és díszítési eljárásai.
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a Kerámia- és porcelántárgy készítés anyag- és gyártástechnológiáinak alkalmazása és a Művészetelmélet alkalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
B)     A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
C)    A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek
Marketing ismeretek
Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0 – 60% Nem felelt meg, 61% – 100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.     A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.
V.    Eszköz- és felszerelés jegyzék

A

B

C

1

Sor- szám

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Kerámia- és porcelántárgykészítő mester

2

1

Rajzterem – természetes fénnyel és állítható mesterséges világítással

X

3

2

Számítógépek

X

4

3

Prezentációs eszközök

X

5

4

Kerámia –porcelán nyersgyártó műhely

X

6

5

Laborfelszerelések, egyszerű laboreszközök

X

7

6

Agyag-, masszagyúró és lapnyújtó gép

X

8

7

Munkaasztalok öntéshez, préseléshez

X

9

8

Kerámia - porcelán kézi szerszámok

X

10

9

Kézi korong

X

11

10

Elektromos, illetve lábhajtású korong

X

12

11

Mintázó állványok

X

13

12

Anyagtároló raktár

X

14

13

Tároló-szárító polcok

X

15

14

Mázazásra alkalmas helyiség vagy mázazó fülke elszívó- berendezéssel, kompresszorral és szórópisztollyal

X

16

15

Égetőkemence: próbaégető és kerámiaégető kemence min. 1200 oC égetési hőmérsékletre

X

17

16

Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések

X

18

17

Munkabiztonsági berendezések

X

19

18

Környezetvédelmi berendezések

X

3. A HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS -JAVÍTÓ (FAFÚVÓS) MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettséggel kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A

B

C

1

Sor- szám

Szakképesítés azonosító száma

A szakképesítés (szakma), szakképzettség megnevezése

2

1

55

215

01

Hangszerkészítő és -javító (fafúvós)

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentivel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
    2. A hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A

B

C

A szakmai gyakorlat

1

Sor- szám

szakiránya

időtartama (év)

2

1

Hangszerkészítő és -javító (fafúvós)

5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. A Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. A hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mester munkaterületének leírása
A hangszerkészítő és -javító fafúvós szakképesítéssel 5 év szakmai gyakorlatot szerzett mester a szakmájának gyakorlása során az alábbi jellemző munkatevékenységeket végzi:
Szakmáját önállóan, magas színvonalon gyakorolja a teljes fafúvós hangszercsalád bármely tagján:
Fuvola és fuvola család (piccoló, alt, basszus)
Klarinét és klarinét család (Asz, Esz, C, A, B, D klarinét, Basszetkürt, Basszusklarinét)
Oboa és oboa család (oboa d’amour, angolkürt)
Fagott és családja (fagottino, kontra fagott)
Szaxofon és szaxofon család (szopranínó, szoprán, alt, tenor, bariton, basszus szaxofon)
Tárogató
Különféle blockflöték és furulyák
Különféle népi furulyák és egyéb népi fafúvós hangszerek
Fafúvós hangszerek történelmi elődei
Megtervezi a fafúvós hangszercsalád tagjait, az akusztikai, esztétikai, szakmai előírások és hagyományok betartásával
Saját tervek, vagy késztervek alapján a szükséges technológiai folyamat megtervezése után egyedi vagy kisszériás termékeket előállít a szükséges kézi vagy gépi eszközök felhasználásával
A tevékenységi körébe tartozó hangszercsoport jellemző meghibásodásait (természetes elhasználódás, baleseti sérülések, valamint szakszerűtlen használatból, javításból és tárolásból eredő hibák) felméri a javítás, illetve a részleges pótlás munkafázisait megtervezi és a munkafolyamatot szakszerűen elvégzi
Megtervez bármely alkatrészt, fődarabot, egyedi rajzok, sablonok alapján történő elkészítésre a hangszer stílusának megfelelően
Elvégzi bármely új vagy javított fafúvós hangszer hangolását, intonálását
A hangszercsoportba tartozó hangszerek muzeális tagjait felismeri, majd a megfelelő szakemberek bevonásával (muzeológus, műemlékvédelem) a helyreállító műtárgyvédelmi tevékenységet elvégzi a speciális követelmények betartásával
Az előadóművész egyedi speciális igényeinek figyelembevételével az adott hangszeren egyedi megoldásokat megtervezi és kivitelezi
Szakmai gyakorlatot oktat
A hangszercsoporttal kapcsolatos szakvéleményt, szaktanácsot ad
2. A hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

-

III.    Szakmai követelmények
1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A

B

C

A Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

1

Sor- szám

azonosítója

megnevezése

2

1

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

3

2

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

4

3

185-14

Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mester feladatai

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
2.1.1. Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
2.1.2. Tulajdonságprofil:
2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
A tanuló fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
2.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
Az ismeretátadás készsége
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
2.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
3.1.1. Feladatprofil:
3.1.1.1. Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
– Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
– Intézi a működési engedélyek beszerzését
– Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
– Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
– Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
3.1.1.2. Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Üzleti tervet készít
– Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
– Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
– PR és kommunikációs tevékenységet végez
3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Kitölti az adónyomtatványokat
– Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
– Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
– Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
– Pénzügyi tervet készít
– Rezsióradíjat számol
3.1.2.Tulajdonságprofil:
3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
3.1.2.1.1.1. Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
3.1.2.1.1.2. Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
3.1.2.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
3.1.2.1.1.4. Szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
3.1.2.1.1.5. Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
3.1.2.1.1.6. Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
3.1.2.1.1.7. Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
185-14 Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mester feladatai
4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
4.1.1. Feladatprofil:
Önállóan megtervezi a javítási, illetve építési feladatokat, a szakmai számításokat és mérési feladatokat önállóan végzi
Azonosítja az átvett hangszert, felméri a hibákat, megállapítja a javíthatóság mértékét meghatározza az elvégzendő feladatokat, ütemezi a feladatokat, meghatározza a műveleti sorrendet
Tárgyal a zenészekkel, kollégákkal, megrendelőkkel, más szakmák szakembereivel
Szakvéleményt, szaktanácsokat ad, információkat cserél, szakértői munkát végez, segítséget nyújt hangszerválasztáshoz, selejtezéskor felelős szakmai tanácsot ad
Meghatározza az akusztikai, formai és stílusjellemzőket, figyelembe veszi a megrendelő igényeit az elágazások tartalma szerint
Kiválasztja, megrendeli, beszerzi, szakszerűen tárolja a szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket, gépeket
Karbantartja szerszámait, eszközeit, gépeit, célszerszámokat tervez és készít.
Teljes körű anyagmegmunkálást végez
Meghatározza a várható javítási, illetve gyártási darabszámot és hozzárendeli a szükséges technológiát
Ellenőrzi, kipróbálja, és korrigálja a megjavított, illetve elkészített hangszert, a megrendelő igényei szerint kézhez állítja
Önállóan fa és fém hangszertestet javít, illetve készít, szakszerűen pótolja a fa és fém test hiányzó elemeit
Szakszerűen lágy és keményforrasztást végez, forrasztási hibákat javít a szakma szabályainak figyelembevételével
Önállóan adott hangszerhez mechanikát, mechanikarészt készít, mechanikát hangszertestre szerel
Önállóan fafúvós hangszert javít, restaurál, a hangszert szétszereli, összeszereli a hangszert
Fát, fémet esztergál a balesetvédelmi szabályok ismeretében
Szakszerűen alkalmazza a szakma hagyományait
Részt vesz a tanulóképzésben és szakmai továbbképzéseken, figyelemmel kíséri a szakirodalmat, fejleszti szakmai tudását
Adásvételt közvetít, kereskedelmi tevékenységet folytat
Garanciát vállal a saját munkájáért
Szakmai tudása révén új anyagokkal, eljárásokkal kísérletezik, figyelemmel kíséri a szakma változásait
Szakszerűen elkészíti a szükséges dokumentációkat
4.1.2. Tulajdonságprofil:
4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Állapotfelmérés, költségek megállapítás, szakvéleményezés, szakértői munka
Fa és fémtestű fafúvós hangszerek meghibásodásainak ismerete
Anyagismeret: Megfelelő javítási anyagok, gyári és kézzel készült alkatrészek, mechanikák minőségi elkészítése
Fafúvós hangszer készítése és javítása, elméleti és gyakorlati ismeretek
A szakmában használt anyagok ismerete, (színes és nemesfémek, faanyagok) alkalmazási területek, szakszerű felhasználás
A hangszercsoporthoz tartozó akusztikai és esztétikai ismeretek, szakmai szabványok, hangolási lehetőségek
Forrasztási feladatok, lágy és keményforrasztási hibák ismerete
Faipari anyag- és gyártásismeret
Fémipari anyag- és gyártásismeret
Muzeális értékű hangszerek kezelése, javítása
Szakmai lehetőségek ismerete (a zenész igényéhez való alkalmazkodás) beállítási, hangolási folyamatok ismerete
Hagyományos anyagok, és a legmodernebb eljárások ismerete
Kapcsolat a partnerekkel, hangszerszállítás szervezése
Szakma elméleti és gyakorlati hagyományok ismerete
Megjavított vagy elkészített hangszer kipróbálásának, ellenőrzésének, korrigálásának összefüggései
Hangszercsoportok, felépítésük, hibalehetőségeik, fontosabb részeik, javítási módszereik
Hangszertörténet, stílus és esztétikai ismeretek
Geometria, műszaki rajz, szabadkézi rajz, vázlatrajz készítésének ismerete, tájékozódás a műszaki rajzokon
Adásvétel közvetítés, kereskedelmi tevékenység gyakorlata
Vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó adózási, piaci, pénzügyi és számviteli alapfogalmak
Javítási anyagok, eszközök, szerszámok, gépek balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályai
Munkavédelmi eszközök használata
Tanulók és alkalmazottak munkájának irányítása
A tanulóképzés szabályai
4.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Szakmai nyelvű beszédkészség, hallott és olvasott szakmai szöveg megértése
Idegen nyelvű szaknyelv alkalmazása, idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Műszaki rajzok és szabadkézi rajzok, tervek készítése, olvasása, értelmezése
Számítógép használat
Eszközök, gépek, berendezések munkavédelmi előírásainak értelmezése
4.1.2.1.3.Személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Önállóság
4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Irányítási készség
4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Figyelem összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
1.1.     „I. A Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mestervizsgára jelentkezés feltételei” című fejezetben leírtakon kívül támasztott egyéb feltételek:
– A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel.
– A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott, a vizsgaremekkel összefüggő mesterdolgozat írása. A mesterdolgozat minimum 55.000 karakter (kb. 30 írott oldal 12-es betűmérettel, sortáv 1,5-es betűtípus Arial vagy Times New Roman betűtípus), ezen felül csatolhatók fényképek, ábrák, egyéb mellékeltek. A mesterdolgozatot 2 példányban, számítógéppel megírva, összefűzve, CD-n mellékelve kell leadni. Leadási határidő: a mestervizsga megkezdése előtt legalább 15 nappal.
1.2. A vizsgaremek értékelése:        0-90% Nem felelt meg, 91-100% Megfelelt
1.3. A mesterdolgozat értékelése:        0-85% Nem felelt meg, 86-100% Megfelelt
2.    A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Fafúvós hangszer vagy hangszer alkatrész javítása, készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Fafúvós hangszer vagy hangszer alkatrész javítása, készítése a hagyományos technológiák figyelembevételével, a kiadott dokumentációk alapján.
A szakmában használt fa vagy fémtestű hangszerhez szükséges alkatrész, mechanika elkészítése, az előforduló intonációs problémák javítása, valamint a hangszertesten keletkezett sérülések problémáinak megoldása, mechanika javítások.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt
2.2. Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: A hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mester hangszertörténeti, szakmai, anyagismereti, szakrajz, esztétikai, akusztikai, ismereteinek alkalmazása.
Fából vagy fémből készült, ajak és nyelvsípos hangszereken előforduló meghibásodások, javításuk, anyagismereti, akusztikai, esztétikai kérdések vonatkozásában. Kézi műhelyrajz készítés.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt
2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése:
Fafúvós hangszerek átfogó ismertetése:
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a Hangszerkészítő és
-javító (fafúvós) mester feladatai megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák. A szóbeli vizsgatevékenység tételei: szakismereti, anyagismereti, hangszerakusztikai, hangszeresztétikai ismeretanyagból tevődik össze.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt
B)     A vizsgafeladat megnevezése:
Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg; 61% -100% Megfelelt
C)    A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek
Marketing ismeretek
Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.    A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A

B

C

1

Sor- szám

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mester

2

1

Munkaasztal, munkapad kellő megvilágítással

X

3

2

Kéziszerszámok, (csavarhúzók, fogók, reszelők, lemezollók, fém és fa fűrészek stb.)

X

4

3

Kisgépek (polírgép, állványos köszörű, állványos fúrógép)

X

5

4

Univerzális eszterga (fa és fém eszterga, késekkel, kiegészítő alkatrészeikkel)

X

6

5

Speciális szerszámok, eszközök, gépek (párna beállítók, csapfúrók, fúró –maró szerszámok, bőrlyukasztók)

X

7

6

Speciális, a hangszer anyagához és felépítéséhez megfelelő megmunkáló szerszámok

X

8

7

Lángforrasztó berendezés (lágy és keményforrasztáshoz)

X

9

8

Mérőeszközök, mérőműszerek (tolómérők, mérőórák, mérőszalag, vonalzó, élvonalzó)

X

10

9

A hangszercsoportok szerinti, szakmailag megfelelő és szükséges alapanyagok, nyersanyagok, segédanyagok, javítandó hangszerek, hangszerrészek

X

11

10

Kommunikációs eszközök, számítógép, internet, kivetítő a szükséges szoftverekkel

X

12

11

Egyéni védőfelszerelések, munkabiztonsági berendezések, környezetvédelmi berendezések

X

4.    A HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS –JAVÍTÓ (ORGONAÉPÍTŐ) MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mestervizsgára jelentkezés feltételei
1.    A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítéssel, szakképzettséggel kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A

B

C

1

Sor- szám

Szakképesítés azonosító száma

A szakképesítés (szakma), szakképzettség megnevezése

2

1

55

215

01

Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő)

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentivel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2. A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A

B

C

A szakmai gyakorlat

1

Sor- szám

szakiránya

időtartama (év)

2

1

Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő)

5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    A Hangszerkészítő és –javító (orgonaépítő) mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.     A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mester munkaterületének leírása
    A Hangszerkészítő és –javító (orgonaépítő) mester a szakmában aktívan eltöltött évek alatt megszerzett tudás és tapasztalatok alapján, egész szakmai szemléletét magasabb szintre emeli, ezáltal válik gyakorlati és elméleti tudása széleskörűvé, mester-szintűvé
Az orgonaépítő mester a tervezéstől az elkészült hangszer felhangolásáig az összes munkafolyamatot önállóan (egyes munkaterületeken segédek közreműködésével) végzi, egyedi készítésű mesterhangszert alkotva a szakma kézműves szabályai szerint
Orgonát tervez diszpozícióval
Orgonaházat tervez és készít
Meghatározza, megtervezi, alkalmazza az orgona akusztikai, formai és stílusjellemzőit
Különböző rendszerű szélládákat készít, tervez, javít, restaurál, helyreállít, minden tartozékával együtt
Különböző hangfekvésű, hangszínű, formájú, fa- és fémsípokat, sípsorokat készít, tervez, javít, restaurál, helyreállít
Fúvókat, fúvórendszereket készít, tervez, javít, restaurál, helyreállít minden tartozékával együtt
Különböző traktúra rendszereket készít, tervez, javít, restaurál, helyreállít minden tartozékával együtt
Játékasztalt készít, tervez, javít, restaurál, helyreállít minden tartozékával együtt
Ajak- és nyelvsípokat intonál, temperatúrát készít, hangol
Sípmenzúrát tervez
Orgonafém lemezeket készít
Redőnyszekrényt és különböző rendszerű redőnyszerkezeteket készít, tervez, javít, restaurál, helyreállít
Megvalósítja bármely rendszerű orgona generáljavításának felmérését, tervezését, kivitelezését
Elvégzi bármely rendszerű védett orgona felmérését, dokumentálását, restaurálási tervének elkészítését, szakszerű restaurálását, rekonstrukcióját
A szakma hagyományait, írott és íratlan szabályait célszerűen alkalmazza
Szaktanácsot, szakvéleményt ad, szakértői munkát végez
Az elkészült hangszert minősíti, az esetenként szükség korrekciót felismeri, végrehajtja
Célszerszámokat tervez, készít, alkalmaz
Munkafolyamatokat tervez műhelyben és a helyszíni munkák során
Szervezi és irányítja a munkafolyamatokat, a beosztott alkalmazottak, tanulók munkavégzését
Megteremti a környezetkímélő, balesetmentes munkavégzés feltételeit
Oktat, szakmai ismeretét, tudását átadja tanulóinak, együttműködik az elméleti képzést végző iskolával, gyakorlati oktatói feladatot vállal
2.    A hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

-

III.    Szakmai követelmények
1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A

B

C

A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

1

Sor- szám

azonosítója

megnevezése

2

1

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

3

2

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

4

3

186-14

Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mester feladatai

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
2.1.1. Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a gyakorlati oktatási tevékenységében
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
2.1.2. Tulajdonságprofil:
2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
A tanuló fejlődési fázisainak, ismeretbefogadási és kapcsolatépítési képességeinek tudatos kezelése a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréséhez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
2.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A tanuló tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A képzés módszertani eszközeinek használata
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
2.1.2.1.4.Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
3.1.1. Feladatprofil:
3.1.1.1. Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
– Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
– Intézi a működési engedélyek beszerzését
– Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
– Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
– Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
3.1.1.2. Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Üzleti tervet készít
– Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
– Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
– PR és kommunikációs tevékenységet végez
3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Kitölti az adónyomtatványokat
– Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
– Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
– Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
– Pénzügyi tervet készít
– Rezsióradíjat számol
3.1.2.Tulajdonságprofil:
3.1.2.1.Szakmai kompetenciák:
3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
3.1.2.1.1.1. Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
3.1.2.1.1.2. Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
3.1.2.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és eredmény-kimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
3.1.2.1.1.4. Szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
3.1.2.1.1.5. Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
3.1.2.1.1.6. Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
3.1.2.1.1.7. Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
186–14     Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mester feladatai
4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
4.1.1. Feladatprofil:
Felméri az orgonát, helyszíni bejárást, méréseket végez
Megtervezi és ütemezi a munkafolyamatokat, azok anyag és időszükségletét
Gondoskodik a felhasználandó anyagokról, a munkavégzéshez szükséges eszközökről
Egyeztet a megrendelővel (megbízott szakértővel), a kivitelezésben résztvevő más szakemberekkel
Az orgonaépítés minden részfeladatát elvégzi és elvégezteti
Új orgonát tervez és épít
Orgonaalkatrészeket tervez és gyárt
Orgona alkatrészeit szétszedi, kicseréli, felismeri, pótolja, összeállítja, beállítja,
szabályozza
Orgonát javít, restaurál, rekonstruál, felújít
Sípot, sípsort, sípművet, teljes orgonát intonál, temperál, hangol
Régi hangszerek gyártástechnológiáját felismeri, megállapítja, dokumentálja
Régi hangszerek restaurálásakor az eredeti gyártástechnológiát alkalmazza
Irányítja és ellenőrzi a folyamatban lévő munkát
Értelmezi a terveket, a tervek alapján, szükség esetén vázlatot készít
Betartja és betartatja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi szabályait
Baleset esetén elsősegélyt nyújt
Teljesíti a műemlékvédelmi jogszabályok szakmára vonatkozó rendelkezéseit
Elvégzi a szükséges műszaki dokumentációk összeállítását
A hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) szakmában használatos minden gépet és kéziszerszámot használ
Felméri a gépek, berendezések, eszközök állapotát, és gondoskodik a karbantartásukról
Szaktanácsot, szakvéleményt ad, szakértői munkát végez
4.1.2. Tulajdonságprofil:
4.1.2.1.Szakmai kompetenciák:
4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Művészettörténeti ismeretek
Hangszertörténeti ismeretek
Organológiai ismeretek
Zenei alapismeretek
Hangoláselméleti ismeretek
Felhangrendszerek, temperatúrák ismerete
Teremakusztikai ismeretek
Általános hangszerismeret
Stílus és esztétikai ismeretek
Akusztikai ismeretek
Aerodinamikai ismeretek
Statikai ismeretek
Fizikai és kémiai ismeretek
Szakmai nyelv és terminológia ismerete
Magyar és idegen nyelvű szakirodalom használata
Fa és –fémipari anyagismeret
Fa és –fémipari gyártásismeret
Bőripari alapismeretek
Szakmában használatos egyéb anyagok
Szakmában használatos egyéb technológiák
Szakrajzi ismeretek, ábrázolási módok, fogalmak, szabályok
Nemzetközi szabványok ismerete
Műanyag alapanyagok ismerete
Mérőeszközök és alkalmazásuk
Fakötések ismerete és alkalmazása
Forgácsoló, daraboló, felületmegmunkáló gépi technológiák ismerete
Kézi forgácsoló, daraboló, felületmegmunkáló technológiák és szerszámok ismerete
Munkabiztonság, érintésvédelem, balesetvédelem, tűzvédelem, környezetvédelem
4.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Számítógép használat
Műszaki tervek olvasása, értelmezése
Irányítási, szervezési készség
Gépek, kéziszerszámok, anyagok használata
4.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Térlátás
4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Motiváló készség
Irányítási készség
4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Figyelem megosztás
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
1.1. „I. A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mestervizsgára jelentkezés feltételei” című fejezetben leírtakon kívül támasztott egyéb feltételek:
– A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel.
– A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott, lehetőleg a vizsgaremekkel összefüggő mesterdolgozat írása. A mesterdolgozat minimum 55.000 karakter (kb. 30 írott oldal 12-es betűmérettel, sortáv 1,5, betűtípus Arial, vagy Times New Roman betűtípus), ezen felül csatolhatók fényképek, ábrák, egyéb mellékeltek. A mesterdolgozatot 2 példányban, számítógéppel megírva, összefűzve, CD-n mellékelve kell leadni. Leadási határidő: a mestervizsga megkezdése előtt legalább 15 nappal.
1.2. A vizsgaremek értékelése: 0-90% Nem felelt meg, 91-100% Megfelelt
1.3. A mesterdolgozat értékelése: 0-85% Nem felelt meg, 86-100% Megfelelt
2.    A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Orgona alkatrész, vagy részegység készítése, javítása, restaurálása, tervezése összeszerelése
A vizsgafeladat ismertetése: A kiadott feladat szerinti, alkatrész, vagy részegység tervezése, elkészítése, javítása, restaurálása kézi és gépi szerszámok használatával
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0 -75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt
2.2. Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Az orgona sípművének, szélrendszerének traktúrájának, szélládájának, tartószerkezeteinek, játékasztalának technológiai és akusztikai számításai. Szerkesztett alkatrészrajz készítése. Hangszerkészítő és
-javító (orgonaépítő) mester szakmai és anyagismereteinek alkalmazása. Hangszertörténeti, akusztikai, stílus és esztétikai ismeretek az orgona építészetben.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0 -75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt
2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése: Összetett szóbeli feladat az orgona története, építése, javítása, restaurálása, rekonstrukciója, karbantartása, hangolása, akusztikája és esztétikája, anyagai témakörökből
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mester feladatai megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák. A szóbeli vizsgatevékenység tételei: szakismereti, anyagismereti, hangszerakusztikai, hangszeresztétikai ismeretanyagból tevődik össze
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0 -75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt
B)    A vizsgafeladat megnevezése:
Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt
C)    A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek
Marketing ismeretek
Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.    A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A

B

C

1

Sor- szám

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mester

Faipari gépek, szerszámok

X

2

1

Egyengető gyalugép

X

3

2

Vastagsági gyalugép

X

4

3

Szalagfűrészgép

X

5

4

Kőrfűrészgép

X

6

5

Faesztergagép

X

7

6

Állványos fúrógép

X

8

7

Szalagcsiszoló gép

X

9

8

Asztali marógép

X

10

9

Faipari prés

X

11

10

Asztali lemezolló

X

12

11

Óneszterga

X

13

12

Orgonafém-lemez öntőasztal

X

14

13

Öntőüst, öntés egyéb eszközei

X

Egyéb eszközök

X

15

14

Gyalupad

X

16

15

Intonáló asztal

X

17

16

Gyors szorító (pillanatszorító)

X

18

17

Keretes fűrész

X

19

18

Gömbölyítő cső/henger készlet

X

20

19

Gömbölyítő kúp készlet

X

21

20

Acél körző

X

22

21

Fém talpú gyalu

X

23

22

Kézi felsőmaró

X

24

23

Dekopir fűrész

X

25

24

Kézi fúrógép

X

26

25

Satu

X

27

26

Kézi vasfűrész

X

28

27

Forstnerfúró készlet

X

29

28

Menetvágó, menetfúró készlet

X

Kézi szerszámok (a képzésben résztvevő mesterjelölt saját szerszámai)

X

30

29

Sima gyalu

X

31

30

Dupla gyalu

X

32

31

Párkány gyalu

X

33

32

Favésők

X

34

33

Illesztő fűrész

X

35

34

Furnérvágó fűrész

X

36

35

Ráspoly

X

37

36

Reszelők

X

38

37

Kalapács

X

39

38

Mérőeszközök

X

40

39

Csavarhúzók

X

41

40

Kúposfogó

X

42

41

Laposfogó

X

43

42

Oldal-csípőfogó

X

44

43

Homlok-csípőfogó

X

45

44

Rugófogó

X

46

45

Intonáló szerszámok

X

47

46

Hangoló szerszámok

X

48

47

Forrasztópáka, hőfok szabályzó, forrasztókő

X

49

48

Kézi lemezolló

X

50

49

Kratzer

X

51

50

Kések, snitzerek

X

52

51

Lavírozó vas

X

53

52

Citling

X

54

53

Egyéb egyszerű célszerszámok

X

55

54

Egyéni védőfelszerelések

X

56

55

Spirálfúró készlet

X

57

56

Jelölő és rajzeszközök

X

5. A HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS –JAVÍTÓ (RÉZFÚVÓS) MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.    A hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mestervizsgára jelentkezés feltételei
1.    A Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítéssel (szakmák), szakképzettséggel kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A

B

C

1

Sor- szám

Szakképesítés azonosító száma

A szakképesítés (szakma), szakképzettség megnevezése

2

1

55

215

01

Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós)

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentivel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2. A hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A

B

C

A szakmai gyakorlat

1

Sor- szám

szakiránya

időtartama (év)

2

1

Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós)

5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    A Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.    A Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mester munkaterületének leírása
A hangszerkészítő és –javító (rézfúvós) szakképesítéssel 5 év szakmai gyakorlatot szerzett mester a szakmájának gyakorlása során az alábbi jellemző munkatevékenységeket végzi:
Szakmáját önállóan, magas színvonalon gyakorolja a teljes rézfúvós hangszercsalád bármely tagján:
Teljes körű ismerettel rendelkezik a rézfúvós hangszercsalád összes hangszeréről
Önállóan megtervezi a javítási, illetve építési feladatokat, a szakmai számításokat és mérési feladatokat önállóan végzi
Azonosítja az átvett hangszert, felméri a hibákat, megállapítja a javíthatóság mértékét meghatározza az elvégzendő feladatokat, ütemezi a feladatokat, meghatározza a műveleti sorrendet a várható költségekről tájékoztatja a tulajdonost
Tárgyal a kollégákkal, megrendelőkkel, más szakmák szakembereivel
Kollégákkal kapcsolatot tart, szakmai konzultációkon vesz részt
Zenészekkel tárgyal, segítséget nyújt a hangszerválasztásnál
Szervezi és irányítja az alkalmazottak (tanulók) tevékenységét
Tanácsot ad a számára átadott hangszer hangzásának javításával kapcsolatban, figyelembe véve a hangszer állapotát és értékét a várható költségek szem előtt tartásával
Szakvéleményt, szaktanácsokat ad információkat cserél, szakértői munkát végez, segítséget nyújt hangszerválasztáshoz, selejtezést végez
Meghatározza az akusztikai, formai és stílusjellemzőket, figyelembe veszi a megrendelő igényeit az elágazások tartalma szerint
Kiválasztja, megrendeli, beszerzi, szakszerűen tárolja a szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket, gépeket
Karbantartja szerszámait, eszközeit, gépeit, célszerszámokat tervez és készít, alkatrészeket megtervez és elkészít
Bármely rézfúvós hangszert magas szinten javít, karbantart
Teljes körű anyagmegmunkálást végez
Meghatározza a várható javítási, illetve gyártási darabszámot és hozzárendeli a szükséges technológiát
A javítás végeztével ellenőrzi és kipróbálja a hangszert, korrigálja a zenész igényének megfelelően
Önállóan fém hangszertestet javít, illetve készít, szakszerűen pótolja a fém test hiányzó elemeit
Szakszerűen lágy és keményforrasztást végez, forrasztási hibákat javít a szakma szabályainak figyelembevételével
Önállóan hangszert restaurál, a hangszert szétszereli, összeszereli a hangszert
A fémipari gépi és kéziszerszámokról megfelelő ismeretekkel rendelkezik
Garanciális feladatokat végez
Betartja és betartatja a munkabiztonsági és balesetelhárítási szabályokat
2.    A hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

-

III.    Szakmai követelmények
1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A

B

C

A Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

1

Sor- szám

azonosítója

megnevezése

2

1

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

3

2

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

4

3

187 -14

Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mester feladatai

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
2.1.1. Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
2.1.2.Tulajdonságprofil:
2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
A tanuló fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
2.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A tanulótanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
2.1.2.1.4.Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
3.1.1. Feladatprofil:
3.1.1.1. Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
– Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
– Intézi a működési engedélyek beszerzését
– Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
– Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
– Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
3.1.1.2. Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Üzleti tervet készít
– Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
– Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
– PR és kommunikációs tevékenységet végez
3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Kitölti az adónyomtatványokat
– Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
– Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
– Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
– Pénzügyi tervet készít
– Rezsióradíjat számol
3.1.2. Tulajdonságprofil:
3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
3.1.2.1.1.1. Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
3.1.2.1.1.2. Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő
szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
3.1.2.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
3.1.2.1.1.4. Szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
3.1.2.1.1.5. Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
3.1.2.1.1.6. Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
3.1.2.1.1.7. Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
187-14 Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mester feladatai
4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
4.1.1. Feladatprofil:
Javítási, illetve építési tervet készít, méréseket, szakmai számításokat végez, ütemezi a munkafolyamatokat, szükség esetén szakrajzot olvas, illetve készít
Felméri, azonosítja az átvett hangszert és annak hibáit, átveszi és átadja a hangszert, bemutatja a referenciamunkáit
Meghatározza az akusztikai, mechanikai, formai és stílusjellemzőket az egyes elágazások tartalma szerint, figyelembe veszi a megrendelő igényeit
Anyagmegmunkálást végez az egyes elágazások tartalma szerint felületkezelést végez, esztergál
Anyagkezelést végez, beszerzi a szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket, gépeket elkészíti a felületkezelés eszközeit
Karbantartja szerszámait, eszközeit, gépeit, szakszerűen tárolja anyagait, célszerszámokat készít
Szakvéleményt és szaktanácsot ad, szakértői munkát végez, hangszert kiválaszt, selejtez
Megtervezi és ütemezi a munkafolyamatokat, figyelembe veszi a várható gyártási, javítási darabszámot, meghatározza a szükséges anyagokat
Kipróbálja, ellenőrzi, korrigálja a megjavított, illetve elkészített hangszert
Rézfúvós fúvókát készít
Rézfúvós hangszer alkatrészt készít (fúvócsövet, váltóházat és váltót, összekötő gyűrűket, támaszokat, csöveket, íveket, géprugót, géprendszert)
Tölcsérsablont készít, rézfúvós tölcsért készít
A hangszert összeállítja, középrészt összeállít, gépet felszerel, beforrasztja a támaszokat, a fúvócsövet beállítja és beforrasztja, a kész tölcsért beforrasztja.
A felületeket tisztítja és kezeli, a hangszeren finombeállítást végez, kipróbálja a hangszert
Rézfúvós hangszert javít, generáljavítást végez: a hangszer belsejét vegyileg tisztítja, alkatrészeket összejelöl, hangszert szétbont, fúvócsövet pótol, hajlított fúvócsövet pótol, gépjavítást végez, a váltócsapokat szűkíti, becsiszolja, rugót cserél, megszünteti a kopásokat. csöveket cserél, íveket vason simít, igazít, tölcsér- és tölcsérhajlás horpadást javít, támaszalátéteket pótol, új támaszt méretre készít, tölcsért koszorúlevétellel javít, tölcsérperem-repedést körömfolttal javít, repedéseket folttal javít, hangszert összeállít a jelölések alapján, a hangszer billentyűzetét beállítja
A hangszert minőségileg átvizsgálja
Ésszerűen alkalmazza a szakma hagyományait
Részt vesz a tanulóképzésben és szakmai továbbképzéseken, figyelemmel kíséri a szakirodalmat, fejleszti szakmai tudását
Kapcsolatot tart a partnerekkel, hangszerszállítást szervez
Adásvételt közvetít, kereskedelmi tevékenységet folytat
Elkészíti a szükséges dokumentációt
4.1.2. Tulajdonságprofil:
4.1.2.1.Szakmai kompetenciák:
4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
A sérülések és meghibásodások ismerete
Hangszerkészítés és -javítás -elmélet, -gyakorlat, hangszer tervezés
Használatos szerszámok, szerszám -kezelés, -karbantartás
Állapotfelmérés, költség megállapítás, és ármeghatározás
Anyag és gyártásismeretet
Használatos anyagok, anyagválasztás szabályai, az anyagkezelés és szakszerű tárolás
Hangszerakusztika, hangoláselmélet
Alkalmazható fizikai és kémiai ismeret
Részletes rézfúvós hangszer, és hangszercsalád ismeret
Részletes ismeret az aerofonokról
Ismeret a chordofon, az idiofon és a membranofon hangszerekről, akusztikájuk alapjai
Hangszertörténet, stílus és esztétikai ismeretek gyakorlati alkalmazása
Geometria, műszaki rajz, szabadkézi rajz, vázlatrajz készítésének ismerete, tájékozódás a műszaki rajzokon
Zenetörténeti és művészeti stíluskorszakok ismerete
Zeneelmélet alapjai
Alapfokú idegen nyelvű szakmai levelezőképesség, az idegen nyelvű szakirodalomban való jártasság, idegen nyelvű szakirodalom tartalmi szintű fordításának képessége
4.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Szakmai nyelvű beszédkészség, hallott és olvasott szakmai szöveg megértése
Információforrások kezelése
Számítógép-használat (alapfokú szövegszerkesztés és táblázatkezelés)
Idegen nyelvű szaknyelv alkalmazása, idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Fémipari rajz készítése, olvasása, értelmezése, szabadkézi rajzolás
4.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Önállóság
4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Irányítási készség
4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Logikus gondolkodás
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
1.1. „I. A Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mestervizsgára jelentkezés feltételei” című fejezetben leírtakon kívül támasztott egyéb feltételek:
– A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel.
– A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott, lehetőleg a vizsgaremekkel összefüggő mesterdolgozat írása. A mesterdolgozat minimum 55.000 karakter (kb. 30 írott oldal 12-es betűmérettel, sortáv 1,5, betűtípus Arial, vagy Times New Roman betűtípus), ezen felül csatolhatók fényképek, ábrák, egyéb mellékeltek. A mesterdolgozatot 2 példányban, számítógéppel megírva, összefűzve, CD-n mellékelve kell leadni. Leadási határidő: a mestervizsga megkezdése előtt legalább 15 nappal.
1.2. A vizsgaremek értékelése: 0-90% Nem felelt meg; 91-100% Megfelelt
1.3. A mesterdolgozat értékelése: 0-85% Nem felelt meg; 86-100% Megfelelt
2.    A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Rézfúvós hangszer vagy hangszer alkatrész javítása, készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Rézfúvós hangszer vagy hangszer alkatrész javítása, készítése a hagyományos technológiák figyelembevételével, a kiadott dokumentációk alapján
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg; 76-100% Megfelelt
2.2. Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: A hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mester hangszertörténeti, szakmai, anyagismereti, szakrajz, esztétikai, akusztikai, ismereteinek alkalmazása
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg; 76-100% Megfelelt
2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése: A rézfúvós hangszerek átfogó ismertetése
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a Hangszerkészítő és
-javító (rézfúvós) mester feladatai megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák. A szóbeli vizsgatevékenység tételei: szakismereti, anyagismereti, hangszerakusztikai, hangszeresztétikai ismeretanyagból tevődik össze.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg; 76-100% Megfelelt
B)    A vizsgafeladat megnevezése:
Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0- 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt
C)    A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek
Marketing ismeretek
Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.    A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A

B

C

1

Sor- szám

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mester

2

1

Munkaasztal, munkapad kellő megvilágítással,

X

3

2

Kéziszerszámok, (csavarhúzók, fogók, reszelők, lemezolló, fémfűrészek, stb.)

X

4

3

Egyengető szerszámok (dornik, egyengető vasak, golyósorok, kalapácsok)

X

5

4

Csősatu, befogó szerszámok

X

6

5

Kisgépek (polírozógép, csiszológép, köszörű, állványos fúrógép)

X

7

6

Univerzális eszterga (fém eszterga, késekkel, alkatrészekkel)

X

8

7

Speciális szerszámok, eszközök, gépek

X

9

8

Speciális, a hangszer anyagához és felépítéséhez megfelelő megmunkáló- szerszámok

X

10

9

Lángforrasztó berendezés

X

11

10

Mérőeszközök, mérőműszerek, jelölőeszközök

X

12

11

A hangszercsoportok szerinti, szakmailag megfelelő és szükséges alapanyagok, nyersanyagok, segédanyagok, javítandó hangszerek, hangszerrészek

X

13

12

Kommunikációs eszközök, számítógép, internet, kivetítő a szükséges szoftverekkel

X

14

13

Egyéni védőfelszerelések, munkabiztonsági berendezések, környezetvédelmi berendezések

X

15

14

Szakmailag megfelelő és szükséges alapanyagok, nyersanyagok, segédanyagok, javítandó hangszerek, hangszerrészek

X

6. A HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS –JAVÍTÓ (VONÓS/PENGETŐS/VONÓKÉSZÍTŐ) MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítéssel (szakmák), szakképzettséggel kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A

B

C

1

Sor- szám

Szakképesítés azonosító száma

A szakképesítés (szakma), szakképzettség megnevezése

2

1

55

215

01

Hangszerkészítő és -javító hangszercsoport megjelölésével (vonós/pengetős/vonókészítő)

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentivel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2. A hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A

B

C

A szakmai gyakorlat

1

Sor- szám

szakiránya

időtartama (év)

2

1

Hangszerkészítő és –javító vonós

5

3

2

Hangszerkészítő és –javító pengetős

5

4

3

Hangszerkészítő és –javító vonókészítő

5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. A Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. A Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős) mester munkaterületének leírása
    A Hangszerkészítő és –javító (vonós/pengetős) mester a szakmában aktívan eltöltött évek alatt megszerzett tudás és tapasztalatok alapján, egész szakmai szemléletét magasabb szintre emeli, ezáltal válik gyakorlati és elméleti tudása széleskörűvé, mester-szintűvé.
Önállóan megtervezi és elkészíti az akusztikai erősítő rendszert, ismerve annak működési törvényszerűségeit. A tervezéstől az elkészült hangszer felhangolásáig az összes munkafolyamatot önállóan végzi, egyedi készítésű mesterhangszert alkotva a szakma kézműves szabályai szerint.
Követi a szakma írott és íratlan szabályait, tradícióit és munkája során mindvégig ezek szerint jár el.
Ugyanakkor leleményesen ismer fel és alkalmaz új összefüggéseket és eljárásokat.
Megkülönbözteti, felismeri a fafajtákat, az azokon belüli tulajdonságokat, a megmunkálás során ezekhez alkalmazkodik. Képzett szakemberként viszonyul a hangszerkészítés során hagyományosan használt faanyagokhoz.
Szakszerűen és önállóan bánik a hangszerhez hagyományosan használt segédanyagokkal (pl. ragasztók), ismerve azok tulajdonságait, használatuk hosszú távú hatását, következményeit, ennek megfelelően alkalmazza azokat, nem zárkózva el új anyagok és technikák megismerésétől és azok alkalmazásától.
Szakszerűen és önállóan bánik a faanyag megmunkálásához használatos kéziszerszámokkal, gépekkel, jól ismerve azok működését és kezelését, karban tartja ezeket, esetenként készít is szerszámokat, eszközöket. Képzett szakemberként kezeli a kéziszerszámokkal és gépekkel történő munkavégzés baleseti veszélyeit, tesz ezek elkerüléséért.
Szakszerűen használja a hangszerek felületkezeléséhez hagyományosan alkalmazott anyagokat (pácok, lakkok), ezek ismerete alapján szükség szerint kombinálja az eljárási technikákat, régi és új anyagokat.
Együttműködik a muzsikussal a hangszer optimális állapotának kialakításában, ismerve azokat a követelményeket, amelyeket a hangszert használó művészek támasztanak hangszerükkel szemben hangzás, illetve játszhatóság szempontjából.
Karbantartja, javítja, illetve restaurálja a vonós/pengetős hangszereket, esetenként tartozékaikat. A Hangszerkészítő és -javító (vonós) mester a vonót, amely nem csupán része, tartozéka a hangszernek, a hangszerrel egyenértékű alkotásként kezeli, ennek megfelelő alapossággal és körültekintéssel javítja. Felismeri a javítandó hangszer/vonó korát, minőségét, ennek figyelembevételével határozza meg a követendő javítási módot.
Felismeri a hangszerek különböző meghibásodásainak okait: természetes elhasználódásból, nem rendeltetésszerű használatból, baleseti sérülésekből, szakszerűtlen javításból és tárolásból, illetve klimatikus problémákból eredő hibák. A szükséges javítást, illetve a részleges pótlást szakszerűen elvégzi.
Lerajzolja, megszerkeszti, illetve szakrajz, sablon vagy minta alapján elkészíti a hangszercsoport tagjainak részegységeit, alkatrészeit, ismerve egymáshoz való viszonyukat, a szakmai, akusztikai és esztétikai szempontokat.
Tájékozódik a hangszer-, zene- és művészettörténetben: megkülönbözteti a vonós/pengetős hangszercsaládok tagjait, áttekinti ezen hangszerek és a vonó történetét, fejlődésük-alakulásuk állomásait, a hangszer és a vonó működésének és egymásra gyakorolt kölcsönhatásainak akusztikai és statikai-dinamikai összefüggéseit, használhatóságának anatómiai, antropometriai és egyéb feltételeit, készítésének-javításának hagyományait, szakmai szabályait, ergonómiáját. A mester képzett szakemberként tanulmányozza és értékeli a zeneirodalmat, annak történeti fordulópontjait, stíluskorszakait, előadóművészeit, a koronként változó és megújuló előadói hagyományokat, játéktechnikai lehetőségeket és változásokat, és mindezen témakörökben kellő műveltséggel rendelkezik. Ilyen módon az aktívan dolgozó mester a hangszerkultúra őrzésének, továbbélésének és a szakmai tudás továbbörökítésének szereplője, együtt az intézményesített szakmai oktatással.
Az oktatási intézménnyel együttműködve részt vesz a tanulóképzésben. Ennek során átadja a mesterség hagyományait, hangsúlyozza a tradíció ápolásának fontosságát, a hagyományok ésszerű alkalmazását. Ugyanakkor példát mutatva ösztönzi tanítványát a korszerű gondolkodásra, a kísérletezésre – akusztikai mérések, új eszközök/eljárások használata/alkalmazása, stb. –, az újszerűségek széleskörű befogadására, idegen nyelvek megismerésére, a nemzetközi szakirodalomban való tájékozottságra.
Ismereteket terjeszt a vonós/pengetős hangszerek működésével, működtetésével kapcsolatosan. Közreműködik a hangszerek származásának, korának, értékének meghatározásában.
A mester, az évek tapasztalatai alapján szervezi és igazgatja vállalkozását, észreveszi a kínálkozó lehetőségeket, bővíti-frissíti faanyagkészletét, szerszámkészletét és gépállományát. Széles látókörben gondolkodva-mérlegelve teremti meg és ápolja hazai és külföldi üzleti kapcsolatait, választja ki munkatársait, alkalmazottait. Tanítványainak létszámát az üzleti lehetőségek, a felmérhető munkamennyiség szerint határozza meg.
2.    A Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

-

III.    Szakmai követelmények
1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A

B

C

A hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

1

Sor- szám

azonosítója

megnevezése

2

1

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

3

2

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

4

3

188 -14

Hangszerkészítő és –javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mester feladatai

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
2.1.1. Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
2.1.2. Tulajdonságprofil:
2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
A tanuló fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
2.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A tanulótanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
2.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
3.1.1. Feladatprofil:
3.1.1.1. Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
– Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
– Intézi a működési engedélyek beszerzését
– Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
– Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
– Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
3.1.1.2. Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Üzleti tervet készít
– Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
– Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
– PR és kommunikációs tevékenységet végez
3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Kitölti az adónyomtatványokat
– Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
– Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
– Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
– Pénzügyi tervet készít
– Rezsióradíjat számol
3.1.2.Tulajdonságprofil:
3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
3.1.2.1.1.1. Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
3.1.2.1.1.2. Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
3.1.2.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
3.1.2.1.1.4. Szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
3.1.2.1.1.5. Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
3.1.2.1.1.6. Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
3.1.2.1.1.7. Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
188-14 Hangszerkészítő és –javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mester feladatai
4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
4.1.1. Feladatprofil:
Önállóan dolgozik a szakmai munka minden részterületén, az egyedi hangszer/vonó készítés kézműves szabályai szerint
Tervet készít új hangszer építéséhez, javításhoz
Kiválasztja az anyagokat a készítéshez és a javításhoz
Önállóan elvégzi az összes munkafolyamatot a tervek szerint a kezdetektől a hangszer felhangolásáig, a vonó felhúzásáig
Önállóan elvégzi a javítás összes munkafolyamatát
Az elágazások tartalma szerint méréseket, számításokat végez
Akusztikai jellemzőket határoz meg az egyes elágazások tartalma szerint
Formai és stílusjellemzőket határoz meg az egyes elágazások tartalma szerint
Teljes körű anyagmegmunkálást végez az egyes elágazások tartalma szerint
Beállítja, ellenőrzi a megjavított hangszert
Beállítja, ellenőrzi az elkészített hangszert
Elkészíti a felületkezelés (pácok, alapozók, lakkok, fényezők) és a ragasztás (enyvek) anyagait
Elkészíti a munkavégzéshez szükséges célszerszámokat, cél- és segédeszközöket
Gépeit, kéziszerszámait szakszerűen kezeli, karbantartja, tárolja
Faanyagait a szakmai követelményeknek megfelelően tárolja, kezeli
A lakkokat és azok alkotóanyagait a szakmai követelményeknek megfelelően és tűzrendészetileg korrekt módon tárolja és kezeli
A fa- és egyéb anyagok, szerszámok, eszközök, gépek beszerzése során körültekintően jár el
Ésszerűen alkalmazza a szakma írott és íratlan szabályait, hagyományait
Kapcsolatot tart hangszerész kollégákkal
Kapcsolatot tart muzsikusokkal, ismereteket ad át a hangszer működésével, kezelésével kapcsolatosan
Meghatározza a hangszer korát, eredetét, értékét
Részt vesz a szakképzésben
Vállalkozást tart fent, munkatársakat választ ki és alkalmaz
Megtervezi és ütemezi a munkafolyamatokat
4.1.2. Tulajdonságprofil:
4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Az egyedi mesterhangszer/vonó készítésének kézműves szabályai
Hangszertervezés, hangszerkészítés, hangszerjavítás
Gépek és kéziszerszámok kezelése, karbantartása
Akusztikai, statikai, mechanikai, vegytani ismeretek gyakorlati alkalmazása a szakmában
Hangszeresztétikai és stílusismeretek
Hangszertörténeti ismeretek
Hangszerakusztikai, számítási ismeretek
Geometriai ismeretek
Tájékozódás műszaki rajzon
A húros hangszerek részletes szakismerete és akusztikája
Faipari anyag- és gyártásismeret
Fémipari anyag- és gyártásismeret
Egyéb anyagok anyag és gyártásismerete
Művészet- és zenetörténeti stíluskorszakok
Idegen szaknyelv
Tájékozódás a nemzetközi szakirodalomban
4.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Gépek, kéziszerszámok, használata
Számítógép használat
Műszaki rajzok és szabadkézi rajzok, tervek készítése, olvasása, értelmezése
Információforrások kezelése
Magyar és idegen szaknyelv használata
4.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Elhivatottság-elkötelezettség
Felelősségtudat
Precizitás
4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Körültekintés és elővigyázatosság
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
1.1. „I. A Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mestervizsgára jelentkezés feltételei” című fejezetben leírtakon kívül támasztott egyéb feltételek:
– A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel.
– A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott, lehetőleg a vizsgaremekkel összefüggő mesterdolgozat írása.
A mesterdolgozat minimum 55.000 karakter (kb. 30 írott oldal 12-es betűmérettel, sortáv 1,5, betűtípus Arial, vagy Times New Roman betűtípus), ezen felül csatolhatók fényképek, ábrák, egyéb mellékeltek. A mesterdolgozatot 2 példányban, számítógéppel megírva, összefűzve, CD-n mellékelve kell leadni. Leadási határidő: a mestervizsga megkezdése előtt legalább 15 nappal.
1.2. A vizsgaremek értékelése: 0-90% Nem felelt meg, 91-100% Megfelelt
1.3. A mesterdolgozat értékelése: 0-85% Nem felelt meg, 86-100% Megfelelt
2.     A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: az adott hangszercsoportnak megfelelő egyszerűbb és összetettebb (többrétű) javítási feladat elvégzése, vagy új hangszerrész tervezése, elkészítése, beépítése.
A vizsgafeladat ismertetése: a kiadott feladat szerint alkatrész vagy részegység tervezése, elkészítése, javítása kézi és gépi szerszámok használatával.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt
2.2. Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: szakismereti, anyagismereti, hangszerakusztikai, hangszeresztétikai és szakrajz tárgyú írásos feladatok kifejtése, számítások elvégzése, műszaki, illetve szabadkézi rajzok elkészítése
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt
2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A)     A vizsgafeladat megnevezése: összetett szóbeli feladat a vonós/pengetős hangszerek és vonók története, építése, javítása, restaurálása, rekonstrukciója, karbantartása, hangolása, akusztikája és esztétikája, anyagai témakörökből.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a Hangszerkészítő és
-javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mester feladatai megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A szóbeli vizsgatevékenység tételei: szakismereti, anyagismereti, hangszerakusztikai, hangszeresztétikai ismeretanyagból tevődik össze.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0 -75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt
B)     A vizsgafeladat megnevezése:
Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0-60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt
C)     A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 174. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

2

Az 1/A. §-t a 16/2016. (VII. 18.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. mellékletet a 16/2016. (VII. 18.) EMMI rendelet 2. § a) pontja iktatta be.

5

Az 5. mellékletet a 16/2016. (VII. 18.) EMMI rendelet 2. § b) pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére