• Tartalom

48/2014. (XII. 30.) NGM rendelet

48/2014. (XII. 30.) NGM rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet és az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet módosításáról1

2014.12.31.

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VII. 1.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VII. 1.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló
16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosítása

1. § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A Növekedési Hitelprogramhoz nyújtott garancia esetén az Eximbank a (3) bekezdésben előírt táblázatokhoz csatolja a nyilatkozatát arról, hogy a garanciát a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 13/A. § b) vagy c) pontja közül melyik szerint nyújtotta.”

(2) Az R1. 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A Növekedési Hitelprogramhoz nyújtott garancia esetén az Eximbank a (4) bekezdésben előírt táblázatokhoz mellékeli nyilatkozatát arról, hogy a garanciát a KR. 13/A. § b) vagy c) pontja közül melyik szerint nyújtotta.”

2. § Az R1. 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendeletnek a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet és az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet módosításáról szóló 48/2014. (XII. 30.) NGM rendelettel (a továbbiakban: MódR2.) megállapított rendelkezéseit az Eximbank és a Mehib Zrt. a MódR2. hatálybalépését követően esedékes elszámolásokra, a teljes elszámolási időszakra alkalmazza.”

3. § Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Az R1. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § Az R1. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. § Az R1. 10. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

7. § Hatályát veszti az R1. 3. § (4) bekezdésében a „kamat és késedelmi kamat nélkül számított” szövegrész.

2. Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet módosítása

8. § Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A magánszemély a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban]

c) a saját, a hitel törlesztésére használt folyószámláját”

[jelölheti meg.]

9. § Az R2. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A méltányolható lakásigény feltételének való megfelelés e rendelet hatálybalépésének napjától az 1. § (2) vagy (3) bekezdésében meghatározott időpontig terjedő időszak bármely napjára vonatkozóan vizsgálható.”

10. § Az R2. 6. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában lakáscélú felhasználásra felvett hitelről szóló szerződésnek minősül]

c) az a kölcsön- vagy hitelszerződés, amelyet a hitelszerződésből megállapítható módon az a) és b) pontban meghatározott kölcsön- vagy hitelszerződés visszafizetése céljából kötöttek, ideértve az ilyen kölcsön- vagy hitelszerződés visszafizetése céljából kötött újabb szerződést, szerződéseket, továbbá a gyűjtőszámlahitel-szerződést is.”

11. § Az R2. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

9/A. § E rendeletnek a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság es a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet és az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet módosításáról szóló 48/2014. (XII. 30.) NGM rendelettel megállapított 2. § (3) bekezdés c) pontja, 3. § (4) bekezdése és 6. § (2) bekezdés c) pontja 2014. április 4-étől alkalmazható.”

12. § Az R2. 3. § (5) bekezdésében a „megfelelést a hitelintézet” szövegrész helyébe a „megfelelést bármely hitelintézet” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 48/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez

Az R1. 1. számú melléklet 2. számú táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Eximbank Zrt. …. év ……. negyedévi adósságszolgálati kötelezettsége

A

B

C

D

E

F

G

1

Hitelnyújtó, betétes, partner szerinti részletezésben

Devizanem

Tőketörlesztés összege

Fizetendő kamat és egyéb

Adósságszolgálat

D+E

millió Ft

ezer deviza

2

I. Esedékes hiteltörlesztési kötelezettség, következő n.évi

 

 

 

 

 

3

II. Esedékes kötvénykötelezettség, következő n.évi

 

 

 

 

 

4

III. Betétállomány után esedékes kötelezettség következő n.évi

 

 

 

 

 

5

IV. Devizaswap és kamatcsere ügyletek pótlási kötelezettségéből származó kötelezettség

 

 

 

 

 

6

Összesen:

 

 

 

 

 

Dátum: …………………………………………………
Készítette: …………………………………………………
…………………………
…………………………
Cégszerű aláírás

2. melléklet a 48/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet 3. számú táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:
Jelentés az Eximbank Zrt. által a központi költségvetés javára behajtott tőke-, kamat- és késedelmi kamat követelésekről

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

….. év, ……………hónapban befolyt követelések

2.

Sorszám

Ország

Bank

Ügyfél

Devizanem

Tőkeösszeg, devizában

Kamat devizában

Késedelmi kamat devizában

Teljes összeg, forintban
(jutalék alapja)

Jutalék, forintban

3.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Összesen:

 

 

 

 

 

Dátum: …………………………………………………
Készítette: …………………………………………………
…………………………
…………………………
Cégszerű aláírás
2. Az R1. 2. számú melléklet 4. számú táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:
Negyedéves jelentés az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítési igényéről és befizetési kötelezettségéről
…..év…. negyedév

 

A

B

C

D

1

Sorszám

Szerződés száma

Kiegyenlítési igény összege (Ft)

Befizetési kötelezettség összege (Ft)

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

Összesen:

 

 

 


8

Összesen sorból:
– 2 éves, és 2 éven túli futamidejű ügyletek

 

 

9

– 2 éven belüli futamidejű ügyletek

 

 


10

Összesen sorból:
– exporthitelek

 

 

11

– refinanszírozási exporthitelek

 

 

12

– követelésvásárlás

 

 

13

– exportkövetelések megvásárlásához nyújtott refinanszírozási hitelek

 

 

14

– egyéb export célú hitelek

 

 

15

– egyéb export célú refinanszírozási hitelek

 

 

16

– egyéb versenyképességet javító hitelek
ebből:

 

 

17

=befektetési célú hitelek

 

 

18

=beruházási célú hitelek

 

 

19

=forgóeszközhitelek

 

 

20

– egyéb versenyképességet javító refinanszírozási hitelek
– ebből:

 

 

21

=befektetési célú refinanszírozási hitelek

 

 

22

=beruházási célú refinanszírozási hitelek

 

 

23

=refinanszírozott forgóeszközhitelek

 

 

Dátum: …………………………………………………
Készítette: …………………………………………………
…………………………
…………………………
Cégszerű aláírás

3. melléklet a 48/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez

Az R1. 3. számú melléklet 2.1–2.3. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1. A globállimit nyilvántartása és kihasználásának mérése forintban történik.
2.2. Az éves költségvetésről szóló törvényben forintban meghatározott globállimitnek megfelelő devizaösszeget a Mehib évente két alkalommal, a Magyar Nemzeti Bank által az adott évben először és az adott évben utoljára közzétett hivatalos USD árfolyamon is megállapítja.
2.3. A tárgyév első és utolsó munkanapján devizában fennálló kötelezettségek forintértékének megállapítása a 2.2. pont szerinti árfolyamokon történik.”

4. melléklet a 48/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez

1.    Az R1. 10. melléklet 1. táblázat címében a „hitelfedezeti garanciák” szövegrész helyébe az „exporthitel garanciák” szöveg lép.
2.    Az R1. 10. melléklet 1. táblázat A:11 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C)

(11)

„KR 3. § (1)–(3)”

 
3.    Az R1. 10. melléklet 2. táblázat A:7 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C)

(7)

„KR 3. § (1)–(3)”

 
    4.    Az R1. 10. melléklet 3. táblázat címében a „hitelfedezeti” szövegrész helyébe az „exporthitel” szöveg lép.
    5.    Az R1. 10. melléklet 3. táblázat A:12 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C)

(12)

„KR 3. § (1)–(3)”

 
    6.    Az R1. 10. melléklet 4. táblázat A:7 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C)

(7)

„KR 3. § (1)–(3)”

 
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére