• Tartalom

48/2014. (IV. 25.) VM rendelet

48/2014. (IV. 25.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott támogatás részletes feltételeiről1

2015.11.03.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) A Gazdálkodói Információs Szolgálat (a továbbiakban: GISZ) az a mezőgazdasági termelők részére térítésmentesen nyújtott, országos hatáskörrel, egységesen működő, tájékoztatásra irányuló rendszer, amelynek a szolgáltatása kiterjed

a) az általános agrárpolitikai, agrárszabályozási témakörökről, az agrártámogatási lehetőségekről és az azokhoz kapcsolódó kötelezettségekről történő tájékoztatásra, valamint

b) a mezőgazdasági termelők részére az agrártámogatások igénybevételével kapcsolatos elektronikus ügyintézésben és az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettségeik teljesítésében történő segítségnyújtásra.

(2) A GISZ szolgáltatása nem terjed ki a gazdaság-specifikus szaktanácsadásra az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott témakörökben.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. adminisztratív és szakmai koordináció: a GISZ-t működtető szervezeten belül a GISZ tanácsadók tevékenységének szervezése, nyilvántartása, irányítása és az ahhoz kapcsolódó adminisztrációs és továbbképzési feladatok elvégzése;

2.2 csoportos tájékoztatás: települési vagy járási szinten megtartott rendezvények, konzultációk keretében nyújtott tájékoztatás;

3.3 egyedi ügyfélszolgálati tájékoztatás: ügyfélszolgálati irodákban vagy kihelyezett ügyfélfogadás keretében nyújtott tájékoztatás;

4. GISZ tanácsadó: a GISZ keretében tájékoztatási és az elektronikus ügyintézésben segítségnyújtási tevékenységet folytató személy;

5. mezőgazdasági termelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerinti – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba tartozó tevékenységet folytat, vagy őstermelői igazolvánnyal rendelkezik;

6. széleskörű tájékoztatás: nyomtatott vagy elektronikus médián keresztül, tematikus weblap üzemeltetésével és frissítésével, hírleveleken keresztül, valamint országos, regionális vagy megyei szintű rendezvények keretében nyújtott tájékoztatás;

7.4 kihelyezett ügyfélfogadás: tájékoztatási irodán kívül végzett ügyfélszolgálati tevékenység a támogatás igénybevételére jogosult ügyfél saját tulajdonú vagy bérelt irodájában, vagy a támogatás igénybevételére jogosult ügyfél által térítésmentesen használt irodában.

(2) E rendelet kapcsán az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) rendelkezései közül kizárólag az 1–3. §-ban, az 5–7. §-ban, a 8. § (1) bekezdésében, a 9. §-ban, a 11. és 12. §-ban, a 15–16/A. §-ban, a 19. §-ban, a 20. § (2), (5) és (6) bekezdésében, a 25. § (3) és (4) bekezdésében, a 28. § (2) és (6) bekezdésében, a 28/B. §-ban, a 32. és 33. §-ban foglaltak alkalmazandóak.

2. A támogatás jellege

3. §5 E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a GISZ 2014., valamint 2015. évi működtetéséhez.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Támogatás igénybevételére az ügyfél akkor jogosult, ha

a)6 a GISZ működtetéséhez országosan legalább 170 saját tulajdonú, bérelt vagy térítésmentesen használatba vett tájékoztatási irodával rendelkezik;

b) az a) pontban meghatározott irodákban rendszeres tájékoztatási tevékenységet végző, legalább 400 fő, az 1. mellékletben felsorolt szakterületek valamelyikén felsőfokú végzettséggel rendelkező GISZ tanácsadót foglalkoztat kizárólag munkaszerződés alapján keletkezett munkaviszony keretében;

c) a GISZ tanácsadók 2014. december 31-ig összesen legalább 280 000 óra munkavégzést teljesítenek a GISZ keretében;

d)7 mindegyik tájékoztatási irodában éves szinten hetente átlagosan legalább 16 óra időtartamban legalább egy GISZ tanácsadó a tájékoztatás céljából rendelkezésre áll, amely időtartamba beleértendő a kihelyezett ügyfélfogadásra fordított időtartam is;

e) a GISZ tanácsadók évente összesen legalább 1800 alkalommal végeznek csoportos tájékoztatást, alkalmanként legalább 2 óra időtartamban;

f) a tájékoztatási tevékenységéről mindegyik GISZ tanácsadó egységes minta szerint, összesítésre alkalmas elektronikus formában tevékenységi naplót vezet, amely tartalmazza:

fa) a GISZ tanácsadó azonosítására alkalmas adatokat,

fb) a tevékenység beazonosítására szolgáló sorszámot,

fc) a szolgáltatás helyét,

fd) a tevékenység 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti besorolását, és

fe) egyedi ügyfélszolgálati tájékoztatás esetén az igénybevevő nevét és ügyfélazonosító-számát;

g) csoportos tájékoztatás esetén a résztvevők által aláírt jelenléti ívet készít a résztvevők ügyfélazonosító-számának feltüntetésével;

h) tematikus honlapot üzemeltet, amelyen legalább hetente frissített tartalommal tájékoztatást nyújt az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott témakörökben;

i) havonta legalább 5 alkalommal széleskörű tájékoztatást nyújt az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott témakörökben;

j) a GISZ tanácsadók részére évente legalább 4 alkalommal kötelező továbbképzést szervez az 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt tevékenységeikhez kapcsolódóan;

k) félévenként tájékoztatási tervet készít, amely tartalmazza a tájékoztatásra tervezett témaköröket az 5. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti tájékoztatási tevékenység típusonkénti bontásban és a ráfordítandó munkaórákat;

l) a k) pont szerinti tájékoztatási tervet a félévet megelőző hónap 15-éig megküldi az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) részére a félév első napjáig történő jóváhagyásra, és

m)8 a csoportos tájékoztatási tevékenységek időpontjáról és helyszínéről legkésőbb a megvalósítás napját megelőző ötödik napig – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által közleményben megadott címen – elektronikus levélben tájékoztatja az MVH-t.

(2) A GISZ tanácsadók a GISZ keretében végzett tájékoztatási tevékenységüket a napi munkaidő egy részében vagy teljes egészében is végezhetik, azonban a bérelszámolási bizonylaton ezt a tevékenységet elkülönítetten kell megjeleníteni.

(3) A GISZ tájékoztatási tevékenységét és az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott képzéseket az MVH jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzést végzők számára az ügyfélnek biztosítania kell a betekintést az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó valamennyi dokumentumba, különösen a tevékenységi naplókba, a GISZ tanácsadók bérelszámolási dokumentumaiba, valamint a csoportos tájékoztatás jelenléti íveibe.

4/A. §9 A 4. §-ban foglaltakat a 2015. évi támogatási időszakra vonatkozóan a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a 4. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően a GISZ tanácsadók összesen legalább 260 000 óra munkavégzést teljesítenek a GISZ keretében a támogatási időszak végéig;

b) a 4. § (1) bekezdés d) pontjától eltérően a GISZ tanácsadók összesen a tájékoztatási irodákban a támogatási időszak végéig legalább 220 000 óra időtartamban tájékoztatás céljából rendelkezésre állnak, amely időtartamba beleértendő a kihelyezett ügyfélfogadásra fordított időtartam is;

c) a 4. § (1) bekezdés j) pontjától eltérően a GISZ tanácsadók részére a támogatási időszak végéig legalább 3 alkalommal kötelező továbbképzést szervez az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt tevékenységeikhez kapcsolódóan;

d) a 4. § (1) bekezdés k) pontjától eltérően a 2015. évi támogatási időszakra egy tájékoztatási tervet kell készíteni,

e) a 4. § (1) bekezdés l) pontjától eltérően a tájékoztatási tervet 2015. február 16-ig kell benyújtani az IH részére,

f) az ügyfél a széleskörű tájékoztatási tevékenység keretében megvalósult rendezvényen a résztvevők által aláírt jelenléti ívet készít a résztvevők ügyfélazonosító-számának feltüntetésével.

4. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások

5. § (1)10 A támogatás forrása a 2014. évi támogatási időszakban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló Gazdálkodói Információs Szolgálat jogcímhez rendelt keretösszeg, amely 6,100 millió euró, de legfeljebb 1,812 milliárd forint.

(1a)11 A támogatás forrása a 2015. évi támogatási időszakban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló Gazdálkodói Információs Szolgálat jogcímhez rendelt keretösszeg, amely 6,100 millió euró, de legfeljebb 1,812 milliárd forint.

(2)12 A támogatás felső határa a 2014. évi támogatási időszakban

a) egyedi ügyfélszolgálati tájékoztatásra: 1 289 220 000 Ft,

b) csoportos tájékoztatásra: 158 900 000 Ft,

c) széleskörű tájékoztatásra: 36 600 000 Ft,

d) adminisztratív és szakmai koordinációra: 327 070 000 Ft.

(3) Az ügyfél kérelmére, az IH előzetes írásbeli jóváhagyása esetén a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott támogatási felső határértékek legfeljebb 10-10%-kal növelhetők a d) pontban meghatározott támogatási felső határérték terhére. Az átcsoportosítás iránti kérelmet – amely tartalmazza az átcsoportosítás indokolását is – az ügyfélnek az IH-hoz kell benyújtania legkésőbb az átcsoportosítással érintett időszakot követő kifizetési kérelem benyújtási időszakának első napját megelőző tizenötödik napig.

(3a)13 Az ügyfél kérelmére, az IH előzetes írásbeli jóváhagyása esetén a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatási felső határérték növelhető a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatási felső határérték terhére, azzal a feltétellel, hogy a csoportos tájékoztatás támogatási kérelemben szereplő száma nem csökkenthető. Az átcsoportosítás iránti kérelmet – amely tartalmazza az átcsoportosítás indokolását is – az ügyfélnek az IH-hoz kell benyújtania legkésőbb az átcsoportosítással érintett időszakot követő kifizetési kérelem benyújtási időszakának első napját megelőző tizenötödik napig.

(4) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 100%-a.

(5) A GISZ tanácsadók munkabérére, béren kívüli juttatásaira és annak járulékaira elszámolt kiadás nem lehet kevesebb, mint az összes elszámolt kiadás 40%-a.

(6) E rendelet alapján beruházás nem támogatható.

(7) Elszámolható kiadásnak minősül:

a)14 a 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti tevékenységek esetében:

aa) munkabér, béren kívüli juttatás és azok járulékai,

ab)15 gépjármű egyedi ügyfélszolgálati tájékoztatás elvégzéséhez szükséges használatának költségtérítése,

ac) a helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, a mobiltelefon-szolgáltatás, valamint az Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel szolgáltatás költsége,

ad) GISZ tevékenységgel kapcsolatban felmerült helyiségbérleti, villamosenergia-, földgáz-, távhő-, víziközmű-szolgáltatást és hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő díjak költségeinek, valamint a közös költségnek a GISZ tevékenység céljára történő használat időtartamával arányos része,

ae) a GISZ tevékenységgel kapcsolatban felmerült nyomtatvány, irodaszer, nyomtatási kellékanyag és postaköltség, valamint

af) a GISZ tevékenység keretében tájékoztatási célt szolgáló kiadványok sokszorosítási és szállítási költségei;

b)16 a 2. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti tevékenységek esetében:

ba) munkabér, béren kívüli juttatás és azok járulékai,

bb)17 gépjármű csoportos tájékoztatás elvégzéséhez szükséges használatának költségtérítése,

bc) a GISZ tevékenység keretében tájékoztatási célt szolgáló információs kiadványokhoz kapcsolódó költségek sokszorosítási és szállítási költségei,

bd) a csoportos tájékoztatáshoz kapcsolódó költségek, így különösen a terembérlet díja, az előadói díj, a szervezési és lebonyolítási költségek és a média megjelenéssel összefüggő költségek;

c)18 a 2. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti tevékenységek esetében:

ca) információs kiadványokhoz kapcsolódó költségek,

cb)19 a széles körű tájékoztatáshoz kapcsolódó költség, így különösen a terembérlet díja, az előadói díj, a rendezvény-szervezési és lebonyolítási költség, beleértve a résztvevők ellátását is, és a média megjelenéssel összefüggő költség;

d)20 a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti tevékenységek esetében:

da) munkabér, béren kívüli juttatás, és azok járulékai,

db)21 gépjármű adminisztratív és szakmai koordináció elvégzéséhez szükséges használatának költségtérítése,

dc) a helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, a mobiltelefon-szolgáltatás, valamint az Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel szolgáltatás költsége,

dd) a GISZ tevékenységgel kapcsolatban felmerült helyiségbérleti, villamosenergia-, földgáz-, távhő-, víziközmű-szolgáltatást és hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő díjak költségeinek, valamint a közös költségnek a GISZ célra való használat időtartamával arányos része,

de) a GISZ tevékenységgel kapcsolatban felmerült nyomtatvány, irodaszer, nyomtatási kellékanyag és postaköltség,

df) a GISZ tevékenység keretében tájékoztatási célt szolgáló kiadványokhoz kapcsolódó sokszorosítási és szállítási költségek,

dg) az oktatások, képzések költségei.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott kiadások közül kizárólag a más forrásból meg nem térült kiadások számolhatók el.

(9)22 A GISZ tanácsadóknak a GISZ tájékoztatási tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó elszámolt béren kívüli juttatásai nem haladhatják meg tanácsadónként a havi (nettó) 10 000 Ft-ot.

5. A támogatási kérelem benyújtása

6. § (1)23 A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton a 2014. évi támogatási időszakra vonatkozóan 2014. április 28. és május 9. között lehet benyújtani az MVH központi szervéhez.

(1a)24 A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton a 2015. évi támogatási időszakra vonatkozóan 2015. január 20. és február 2. között lehet benyújtani az MVH központi szervéhez.

(2) A formanyomtatványt legalább a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresítenie:

a) az ügyfél neve, címe, ügyfél-azonosítója,

b) a teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott GISZ tanácsadók száma,

c) a tájékoztató irodák címe,

d) a GISZ működtetésének költségterve, amely tartalmazza

da) az egyedi ügyfélszolgálati tájékoztatás összes munkaórájának a számát, és az 5. § (7) bekezdés a) pontja szerinti kiadásait,

db) a csoportos tájékoztatás alkalmainak a számát, és az 5. § (7) bekezdés b) pontja szerinti kiadásait,

dc) a széleskörű tájékoztatás 5. § (7) bekezdés c) pontja szerinti kiadásait,

dd) az adminisztratív és szakmai koordináció 5. § (7) bekezdés d) pontja szerinti kiadásait.

(3) A támogatási kérelemhez az ügyfélnek csatolni kell:

a) a GISZ tanácsadói feladattal megbízni tervezett alkalmazottainak névsorát,

b) a GISZ tanácsadói feladattal megbízni tervezett alkalmazottainak 1. melléklet szerinti végzettségét igazoló okiratainak másolatát,

c) az ügyfél által 2014. évet megelőzően folytatott agrártájékoztatási tevékenységéről szóló tájékoztatást, amelyben meg kell adni legalább az agrártájékoztatási tevékenység időtartamát, földrajzi kiterjedtségét, formáit (személyes, online, nyomtatott, elektronikus média útján) és témaköreit, valamint az ezek igazolására szolgáló dokumentumokat, és

d) az ügyfél jelenlegi tájékoztatási tevékenységéhez kapcsolódó minőségbiztosítási rendszer tanúsítványát.

6. A támogatási kérelem elbírálása

7. § (1) Az MVH a támogatási kérelmeket – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja alapján – rangsor állítás alapján bírálja el.

(2) Annak az ügyfélnek a támogatási kérelme támogatható, aki a 2. mellékletben meghatározott szempontok alapján a legmagasabb pontszámot éri el.

7. Kifizetési kérelem

8. § (1)25 Kifizetési kérelmet a 2014. évi támogatási időszakra vonatkozó támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó, jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfél – az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton – nyújthat be 2014. május 10–31., 2014. július 5–31., 2014. október 5–31., és 2015. január 5–31. között a GISZ működtetésének a benyújtási időszakot közvetlenül megelőző három hónap során – a 2014. május 10–31. benyújtási időszak esetében a 2014 január 1 – 2014. március 31. időszak során – felmerült költségeire vonatkozóan.

(1a)26 Kifizetési kérelmet a 2015. évi támogatási időszakra vonatkozó támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó, jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfél – az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton – nyújthat be 2015. május 5–31., 2015. július 5–31., és 2015. szeptember 5–15. között a GISZ működtetésének a benyújtási időszakot közvetlenül megelőző két hónap során – a 2015. május 5–31. benyújtási időszak esetében a 2015. január 1 – 2015. április 30. időszak során – felmerült költségeire vonatkozóan, azzal hogy az ügyfél a 2. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti tevékenységek esetében nem számolhat el a 2015. január–február hónap során felmerült költséget.

(2)27 A 2014. évi támogatási időszakra vonatkozóan az első kifizetési kérelemben elszámolhatóak a támogatási határozat jogerőre emelkedését megelőzően, de legkorábban 2014. január 1-jét követően, a GISZ e rendeletben meghatározott feltételek szerinti működtetésének költségei is.

(2a)28 A 2015. évi támogatási időszakra vonatkozóan az első kifizetési kérelemben elszámolhatóak a támogatási határozat jogerőre emelkedését megelőzően, de legkorábban 2015. január 1-jét követően, a GISZ e rendeletben meghatározott feltételek szerinti működtetésének költségei is.

(3) A kifizetési kérelem elektronikus formanyomtatványát legalább a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresítenie:

a) az ügyfél neve, címe, ügyfél-azonosítója,

b) a támogatási határozat azonosító száma,

c) az elszámolási időszak kezdete és vége,

d) az 5. § (7) bekezdésében felsorolt elszámolható kiadások tételei.

(4) A kifizetési kérelemhez az ügyfélnek csatolnia kell:

a) az útiköltség, valamint a személyi és dologi költségek igazolására szolgáló, pénzügyileg rendezett számviteli bizonylatokat,

b) a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokat,

c) a tevékenységi naplókat,

d) a megvalósult csoportos tájékoztatási tevékenység jelenléti íveit,

e) a 4. § (1) bekezdés j) pontja szerinti továbbképzések jelenléti íveit, amelyek tartalmazzák a résztvevő GISZ tanácsadók nevét, lakcímét, aláírását, valamint a továbbképzés helyét, kezdésének és befejezésének időpontját, témaköreit, az előadók nevét, aláírását és lakcímét, és

f) az 5. § (7) bekezdés a) pont ae)–af) alpontjában, az 5. § (7) bekezdés b) pont bc)–bd) alpontjában, az 5. § (7) bekezdés c) pont ca)–cb) alpontjában, valamint az 5. § (7) bekezdés d) pont de)–dg) alpontjában meghatározott elszámolható kiadások esetében legalább két, hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlatot, ha a referenciaár a Vhr.-ben foglaltak alapján nem állapítható meg, valamint annak indoklását, hogy az árajánlatok közül melyiket kívánja elfogadni,

g)29 a 2015. évi támogatási időszakra vonatkozóan továbbá a széleskörű tájékoztatási tevékenység keretében megvalósult rendezvény jelenléti íveit.

(5)30 A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően az egyes támogatási időszakok kezdete és a támogatási határozat kézhezvétele közötti időszakra vonatkozóan a GISZ működtetésére vonatkozó kifizetési kérelem alapja a pénzügyileg rendezett, kiadást igazoló számviteli bizonylat, a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat, valamint a vezetett nyilvántartások, tevékenységi naplók.

(6)31 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az ügyfél az 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek esetében 2015. március 5–31. között is nyújthat be kifizetési kérelmet, az ezen benyújtási időszakot közvetlenül megelőző két hónap során felmerült költségeire vonatkozóan.

8. Jogkövetkezmények

9. § (1) Ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételt nem vagy csak részben teljesíti, akkor a feltételtől való elmaradás százalékának megfelelő támogatási összeg igénybevételére nem jogosult.

(2)32 Ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételt nem teljesíti, az érintett irodára vonatkozóan a benyújtott kifizetési kérelmében elszámolni kívánt összeget a feltételtől való elmaradás százalékával egyenlő összeggel csökkenteni kell és a csökkentés összegének megfelelő támogatási összeg igénybevételére nem jogosult.

(3) Ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti feltételt nem teljesíti, akkor a feltételtől való elmaradás százalékának megfelelő támogatási összeg igénybevételére nem jogosult.

(4)33 Ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés f)–i) és k) pontja szerinti feltételeket nem vagy csak részben teljesíti, akkor a benyújtott kifizetési kérelmében elszámolt összeget az egyes megszegett feltételenként 2-2%-kal csökkenteni kell.

(5)34 Ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés j) pontja szerinti feltételt nem vagy csak részben teljesíti, akkor az utolsó kifizetési kérelmében elszámolt képzési költségek összegét a nem teljesített továbbképzésekre vonatkozóan alkalmanként 2-2%-kal csökkenteni kell.

(6) Ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés l) pontja szerinti feltételt nem teljesíti, a teljesítésre meghatározott időpontot követően először benyújtott kifizetési kérelmében elszámolt összeget 5%-kal csökkenteni kell.

(7) Ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés m) pontja szerinti feltételt nem teljesíti, az adott csoportos tájékoztatási tevékenységre elszámolt támogatási összeget 20%-kal csökkenteni kell.

(8)35 Az (1)–(7) bekezdések szerinti jogkövetkezményeket csak az érintett támogatási időszakban lehet alkalmazni.

9. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 20. cikk a) pont i) alpontjának, valamint 21. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

12. §36 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] megállapított 2. § (1) bekezdés 3. és 7. pontot, 4. § (1) bekezdés a), d) és m) pontot, 5. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontot, b) pont bb) alpontot és d) pont db) alpontot, 5. § (9) bekezdést, valamint 8. § (1) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor37 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13. §38 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 5. § (3a) bekezdést és 5. § (7) bekezdés c) pont cb) alpontot a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor39 folyamatban levő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

14. §40 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] megállapított 9. § (5) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor41 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 48/2014. (IV. 25.) VM rendelethez

Az elfogadható felsőfokú végzettségek szakterületei
1. agrár (beleértve: kertész, erdész, vadgazdálkodás, gépész)
2. mérnök, mérnöktanár
3. közgazdász
4. közigazgatási
5. jogász
6. bölcsész (tanár)

2. melléklet a 48/2014. (IV. 25.) VM rendelethez

A GISZ működtetésére benyújtott támogatási kérelmek értékelése

 

A

B

C

D

1.

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/Ellenőrzés módja

Pontszám

2.

Az ügyfél GISZ tanácsadói feladatra kijelölt alkalmazottainak a létszáma

> 600

A GISZ tanácsadói feladattal megbízni tervezett személyek névsora

15

501–600

10

400–500

 7

3.

Az ügyfél agrártájékoztatási tevékenységének időtartama

> 5 év

Az ügyfél tevékenységét igazoló dokumentumok alapján.

15

3–5 év

 7

< 3 év

 1

4.

Az ügyfél agrártájékoztatási tevékenységének átlagos földrajzi kiterjedtsége

10–19 megye

Az ügyfél tevékenységét igazoló dokumentumok alapján.

15

2–9 megye

 7

> 2 megye

 1

5.

Az ügyfél a tájékoztatási tevékenysége működtetéséhez kapcsolódóan minőségbiztosítási rendszert tart fenn.

 

Az ügyfél által benyújtott tanúsítvány alapján

15

6.

Összesen:

max: 60

1

A rendeletet a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 10. § (1) bekezdés 24. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Lásd a hatályon kívül helyező rendelet 12. §-át.

2

A 2. § (1) bekezdés 2. pontja a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés 3. pontja az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 44. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés 7. pontját az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 44. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 4. § (1) bekezdés a) pontja az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 44. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdés d) pontja az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 44. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdés m) pontja az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 45. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (1) bekezdése a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 20. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § (1a) bekezdését a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 20. § (4) bekezdése iktatta be.

12

Az 5. § (2) bekezdése a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 20. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § (3a) bekezdését a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 27. § (1) bekezdése iktatta be.

14

Az 5. § (7) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 45. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 5. § (7) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 21. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 5. § (7) bekezdés b) pont bb) alpontja az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 45. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 5. § (7) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 21. § c) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 5. § (7) bekezdés c) pont cb) alpontja a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 27. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

Az 5. § (7) bekezdés d) pont nyitó szövegrésze a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 21. § d) pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 5. § (7) bekezdés d) pont db) alpontja az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 45. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 5. § (9) bekezdése az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 44. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 6. § (1) bekezdése a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 20. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 6. § (1a) bekezdését a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 20. § (6) bekezdése iktatta be.

25

A 8. § (1) bekezdése a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 20. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 8. § (1a) bekezdését a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 20. § (7) bekezdése iktatta be.

27

A 8. § (2) bekezdése a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 20. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 8. § (2a) bekezdését a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 20. § (8) bekezdése iktatta be.

29

A 8. § (4) bekezdés g) pontját a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 20. § (9) bekezdése iktatta be.

30

A 8. § (5) bekezdése a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 20. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 8. § (6) bekezdését a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 27. § (3) bekezdése iktatta be.

32

A 9. § (2) bekezdése a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 21. § e) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 9. § (4) bekezdése a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 21. § e) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 9. § (5) bekezdése a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 28. §-a szerint módosított szöveg.

35

A 9. § (8) bekezdését a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 20. § (11) bekezdése iktatta be.

37

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 16.

39

A hatálybalépés időpontja 2014. november 20.

40

A 14. §-t a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 27. §-a iktatta be.

41

A hatálybalépés időpontja 2015. november 3.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére