• Tartalom

5/2014. (I. 31.) BM rendelet

a települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó támogatásról1

2015.01.02.

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. felmentési illetmény: a foglalkoztatott jogviszonyát szabályozó törvényben megállapított felmentési időre járó távolléti díj, illetmény összege,

2. intézményi szintű létszám: a települési önkormányzatok és társulások esetében a létszámcsökkentéssel, esetleges növekedéssel érintett intézményeinek engedélyezett álláshelye,

3. összesített létszám: a települési önkormányzat hivatalának és valamennyi intézményének álláshelye, társulás esetében a társulásban közös fenntartású intézmények engedélyezett álláshelye.

2. A támogatásra való jogosultság feltételei

2. § (1) A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 6. pontja szerinti támogatásra a települési önkormányzat, illetve a társulás akkor jogosult, ha

a) az általa alapított költségvetési szervnél főfoglalkozásban, határozatlan idejű közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban állók (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott) – kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végzők – jogviszonyának megszüntetéséről döntött,

b) a létszámcsökkentési döntéséből – költségvetési szervenként – egyértelműen beazonosíthatóak a megszüntetett álláshelyek,

c) 2013. szeptember 30. napját követően – a 3. §-ban foglaltakra figyelemmel – fizetési kötelezettsége keletkezik,

d) az a) pont szerinti foglalkoztatott után a települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2013. (III. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján támogatásban nem részesült,

e) a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban vagy munkaviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli – foglalkoztatására a települési önkormányzat alapított más költségvetési szervnél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében a kérelem benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség, valamint

f) az általa alapított költségvetési szervek közötti létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében dönt a felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről.

(2) Ha a létszámcsökkentés mellett létszámbővítés is történik, a támogatás csak akkor igényelhető, ha a létszámbővítés nem önkormányzati rendeletből következő jogszabályváltozásból adódik, és azt a kérelmező számára kötelezően ellátandó többletfeladatok szükségessé teszik.

3. § A támogatás a tényleges létszámcsökkentést megvalósító jogviszony megszüntetése miatt fizetendő, munkavégzés alóli felmentés idejére járó felmentési illetményre, de legfeljebb hat havi felmentési illetményre és annak szociális hozzájárulási adójára, továbbá a jogszabály szerinti végkielégítés és szociális hozzájárulási adó teljes összegének 75%-ára, de legfeljebb 4 millió forintra igényelhető.

4. § (1) Az öregségi nyugdíjra jogosult, az öregségi nyugdíjban részesülő, a legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkező, az öregségi nyugdíjban részesülő és a korhatár előtti ellátásban részesülő foglalkoztatott esetében kizárólag egy havi felmentési illetmény és annak szociális hozzájárulási adója támogatható. A legfeljebb öt évvel az öregségi nyugdíjkorhatár előtt álló foglalkoztatott esetében a végkielégítés összegébe az emelt összegű végkielégítés is beleértendő.

(2) A támogatásnál nem vehető figyelembe az a foglalkoztatott,

a) akinek a jogviszonya felmondási védelem miatt a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem szűnt meg,

b) aki a jogviszony megszűnése vagy az azzal kapcsolatos járandósága tekintetében közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordult jogorvoslatért és a bíróság a munkáltatói döntés jogszerűségét a támogatási kérelem benyújtásáig nem állapította meg, és

c) aki a 2. § (2) bekezdése szerinti létszámbővítéssel létrehozott új álláshelyen foglalkoztatható.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti foglalkoztatottra a támogatás kizárására vonatkozó ok megszűnését követően benyújtott támogatási kérelem alapján támogatás nyújtható.

(4) A támogatás ugyanazon foglalkoztatott és a létszámcsökkentéssel együtt járó álláshely megszüntetése vonatkozásában csak egy alkalommal állapítható meg.

3. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) A támogatási kérelmet a Kvtv. 3. melléklet 6. pontjában meghatározott határidőig kell rögzíteni és lezárni az ebr42 önkormányzati információs rendszerbe (elérhetősége: http://ebr42.otm.gov.hu/palyazat/), és egy eredeti és egy hiteles másolati példányban papír alapon a kincstár települési önkormányzat, illetve a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) benyújtani. A kizárólag postai úton benyújtott támogatási kérelem érvénytelen. A papír alapú támogatási kérelem postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. E határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell az 1. melléklet és a 2. melléklet szerinti, kitöltött táblázatot.

(3) A támogatási kérelemhez eredetben vagy hiteles másolatban csatolni kell

a) az 1. mellékletben meghatározott döntéseket,

b) a települési önkormányzat költségvetési rendeletének, illetve a társulás költségvetési határozatának kivonatát, amelyben – a költségvetési szervenként beazonosítható és összesített – létszámkeret (engedélyezett álláshelyek száma) a létszámcsökkentéssel érintett évre meghatározásra került,

c) ha a b) pontban meghatározott dokumentumok nem tartalmazzák, a települési önkormányzat, illetve a társulás olyan döntését, amely a létszámcsökkentés előtti és az azt követően kialakult tényleges és költségvetési szervenként beazonosítható álláshely-megszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentés tételes kivonatát tartalmazza és amelyben a racionalizálási döntést követő intézményi szintű létszám és összesített létszám is szerepel,

d) a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos, a foglalkoztatott által is aláírt, munkáltatói intézkedéseket igazoló dokumentumok másolati példányát (amely köztisztviselők esetén tartalmazza a tartalékállománnyal kapcsolatos rendelkezést is),

e) emelt összegű végkielégítés esetén – a foglalkoztatott jogviszonyát szabályozó törvény alapján – a foglalkoztatott nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy korábban részesült-e emelt összegű végkielégítésben,

f) a települési önkormányzat, illetve a társulás arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a foglalkoztatott 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség,

g) költségvetési szerv jogutód nélküli megszűnése esetén a megszüntető okiratot,

h) feladat átadás-átvétel esetében

ha) az átvevő írásos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem tudja vagy nem kívánja a létszámcsökkentési döntéssel érintett foglalkoztatottat továbbfoglalkoztatni, vagy

hb) az átvevő felajánlását másik munkakörről, és a foglalkoztatott írásos nyilatkozatát a felajánlott munkakör elutasításáról,

i) – a 4. § (3) bekezdése szerinti esetben – a támogatás kizárására vonatkozó ok megszűnését igazoló dokumentumokat.

(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti döntést is magában foglaló kérelemnek tartalmaznia kell a 2. § (1) bekezdés f) pontja szerinti felülvizsgálat megállapításait és a foglalkoztatott jogviszonyát megszüntető okirat kiállításának dátumát, amelynek meg kell előznie a foglalkoztatottak felmentési vagy rendes felmondási idejének kezdő időpontját. Ha a jogviszonyt megszüntető okirat keltezése későbbi, mint a felmentés vagy rendes felmondás kezdő időpontja, a foglalkoztatott által is aláírt olyan munkáltatói intézkedésről készített dokumentumot kell a támogatási kérelemhez csatolni, amely a foglalkoztatott előzetes értesítését szolgálja a jogviszonyának várható megszüntetéséről.

(5) Ha a létszámcsökkentés a társulásnál, közösen fenntartott költségvetési szervnél vagy közös hivatalnál történik, az (1) bekezdés f) pontja szerinti nyilatkozatot a társulásban vagy a közös hivatalban részt vevő valamennyi települési önkormányzatra vonatkozóan kell megtenni.

(6) A 2015. évre áthúzódó fizetési kötelezettség esetén a 4. melléklet szerinti adatlapot és a kifizetés igazolásául szolgáló számviteli bizonylatot az (1) bekezdésben meghatározott módon kell megküldeni a foglalkoztatottnak történő tényleges kifizetést követő 15 napon belül.

4. A támogatási kérelem elbírálása

6. § Az Igazgatóság a támogatási kérelmeket papír alapon, egy eredeti példányban, részletes véleményének és a támogatási igénylőjének neve, az ebr42 önkormányzati információs rendszer szerinti azonosítója, az igényelt támogatás összege és kérelemmel érintett foglalkoztatott száma szerinti összesítésének egyidejű csatolásával – az I. ütemben 2014. május 12-éig, a II. ütemben 2014. augusztus 11-éig, a III. ütemben 2014. október 22-éig – megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

7. § (1) A miniszter a kérelmek elbírálására bíráló bizottságot hoz létre, amelybe

a) a miniszter két főt,

b) az államháztartásért felelős miniszter, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, az oktatásért felelős miniszter, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, valamint az egészségügyért felelős miniszter egy-egy főt,

c) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottként egy főt

delegál.

(2) A kérelmekről a bíráló bizottság javaslata alapján a miniszter a támogatási kérelem Kvtv.-ben meghatározott benyújtási határnapjához igazítottan dönt.

5. A támogatás folyósítása és felhasználása

8. § (1) A támogatás folyósítására

a) az I. ütemben a 2014. július, a II. ütemben a 2014. október, a III. ütemben a 2014. december havi nettó finanszírozás keretében,

b) a 2015. évre áthúzódó fizetési kötelezettség esetén az 5. § (6) bekezdése szerint benyújtott 4. melléklet adatai alapul vételével, a benyújtást követő havi nettó finanszírozás keretében

kerül sor.

(2) Ha a foglalkoztatott tartalékállományba kerül, a rá tekintettel megállapított támogatás folyósítása csak a tartalékállományba tartozás megszűnésének igazolását követően történhet. Az igazolást a kedvezményezett a 3. melléklet szerinti adatlap kitöltésével, a foglalkoztatottnak történő tényleges kifizetés igazolásául szolgáló számviteli bizonylatok egyidejű csatolásával, egy eredeti és egy hiteles másolati példányban az Igazgatóság útján küldi meg a miniszter részére. Ha a 3. mellékletben szereplő kiadási összeg – a jogszabályi változásokból adódóan – magasabb, mint a korábban jóváhagyott támogatási összeg, a finanszírozás során ezt kell figyelembe venni. A miniszter az (1) bekezdésben foglaltak szerint intézkedik a támogatás folyósításáról.

9. § (1) Ha a kedvezményezett a támogatásról szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy az nem önkormányzati rendeletből következő jogszabályváltozásból adódik, és azt a kedvezményezett számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé, ezen álláshely megszüntetésére jóváhagyott

a) támogatásról a 2014. évben köteles haladéktalanul lemondani, és erről az Igazgatóságon keresztül a minisztert tájékoztatni,

b) támogatásból a 2014. évet követően a már folyósított támogatást köteles visszafizetni.

(2) Ha a foglalkoztatott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt új jogviszonyt létesít, a kedvezményezett az ilyen foglalkoztatottra tekintettel megállapított támogatás azon részéről köteles haladéktalanul lemondani, amellyel összefüggésben 2014. évben nem keletkezik tényleges kifizetési kötelezettsége. Ebben az esetben a 2014. november 30-át megelőző lemondásból adódó visszafizetési kötelezettség nem minősül a támogatás jogosulatlan igénybevételének. A 2014. november 30-át követően keletkezett visszafizetési kötelezettségét a kérelmező a 2014. évi zárszámadás keretében köteles rendezni, és erről az Igazgatóságon keresztül a minisztert tájékoztatni.

6. A támogatás elszámolása

10. § (1) A kedvezményezett a támogatás 2014. évben esedékes, a foglalkoztatottnak történő tényleges kifizetésről

a) 2014. december 31-ei fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában és

b) a foglalkoztatottnak történő tényleges kifizetést követő 15 napon belül a 3. melléklet ebr42 önkormányzati információs rendszerben történő kitöltésével és annak az Igazgatóság részére papír alapon történő megküldésével

számol el.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámoláshoz csatolni kell a foglalkoztatottnak történő tényleges kifizetés igazolásául szolgáló számviteli bizonylatokat.

(3) Az elszámolás foglalkoztatottanként történik akként, hogy a foglalkoztatottanként felmerülő eltérések nem vonhatók össze és ha a kifizetett támogatási összege

a) kisebb, mint a foglalkoztatottnak történő tényleges kifizetés, a különbözet nem igényelhető meg,

b) nagyobb, mint a foglalkoztatottnak történő tényleges kifizetés, a különbözetet a központi költségvetés részére vissza kell fizetni.

(4) A kedvezményezett összesített létszámának alakulásáról a támogatási döntés meghozatala évét követő ötödik év utolsó napjáig – az éves költségvetési beszámoló időpontjához igazítottan az 5. melléklet ebr42 önkormányzati információs rendszerben történő kiöltésével és annak az Igazgatóság részére papír alapon történő megküldésével évente beszámol az Igazgatóságnak.

7. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 12. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

12. §2

1. melléklet az 5/2014. (I. 31.) BM rendelethez

A kérelemmel érintett önkormányzati/ társulási létszámok kimutatása

 

Igénylő neve:

 

 

Ügyintéző:

 

 

Telefon:

 

 

Fax:

 

 

Email:

 

 

 

 

2013. év

2014. év

Sorszám

Intézmény*

Köznevelési intézmény esetén OM azonosító

Ágazat megnevezése

Létszámcsökkentést érintő év nyitó adata

Létszámcsökkentési döntés

Az esetleges létszámnövekedést eredményező döntés

Létszámcsökkentést/növekedést követően kialakult létszámadatok

(fő)

Létszámcsökkenés/növekedés összesen

(fő)

Jelen igénylésben szereplő, létszámcsökkentéssel érintettek száma

(fő)

Létszámcsökkentést érintő év nyitó adata

Létszámcsökkentési döntés

Az esetleges létszámnövekedést eredményező döntés

Létszámcsökkentést/növekedést követően kialakult létszámadatok

(fő)

Létszámcsökkenés/növekedés összesen

(fő)

Jelen igénylésben szereplő, létszámcsökkentéssel érintettek száma

(fő)

döntés száma**

száma**

csökkentéssel érintett fő

száma**

növekedéssel érintett fő

döntés száma**

száma**

csökkentéssel érintett fő

száma**

növekedéssel érintett fő

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igénylő intézményi szintű összesített létszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az igénylő összesített létszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az esetleges létszámnövekedés indokolása***:

 

 

 

Dátum:

 

P. H.

 

 

 

jegyző

 

polgármester

 

 

 

* Azon intézményeket szükséges feltüntetni ahol év közben létszámváltozás volt, a megfelelő évek adatainak feltüntetése mellett

** A létszámcsökkentést meghatározó KT (FKGY), (Költségvetési rendelet, határozat) társulási tanácsi döntés: száma, dátuma, megnevezése. Az igényléshez kötelező becsatolni ezen hivatkozott döntések eredeti vagy hiteles másolati példányait.

*** Az indokolás rövid leírása e táblázatban a létszámnövekedés okaként megjelölt pontos jogszabályi hivatkozással.

2. melléklet az 5/2014. (I. 31.) BM rendelethez

A kérelemmel érintett intézmények foglalkoztatottankénti adatai

 

Igénylő neve:

 

 

 

Ügyintéző:

 

 

 

Telefon:

 

 

 

Fax:

 

 

 

Email:

 

 

 

 

 

Sorszám

Intézmény neve

Intézmény székhelyének címe

Köznevelési intézmény esetén OM azonosító

Ágazat megne-vezése

Foglalkoz-tatott neve

Munkakör

Jogállás

Születési
idő

Jogviszony utolsó napja

Nyugdíjazásra vonatkozó adatok

Felmentés vagy rendes felmondás alapjául szolgáló évek száma

Végkielégítés alapjául szolgáló évek száma

Felmentéssel, illetve rendes felmondással megvalósuló

2014. évi adatok

2015. évi adatok

Igényelt támogatás összesen (18.+23.)

A felmentési időre járó, de legfeljebb hat havi illetmény és szociális hozzájárulási adójának összege, illetve a

4.§ (1) esetében felmentési időre járó egyhavi illetmény és szociális hozzájárulási adójának összege

A végkielégítés és szociális hozzájárulási adója összegének 75%-a, de legfeljebb 4 millió forint

Tárgyévi igény összesen (16.+17.)

A végkielégítés kifizetése megtörtént-e (igen/nem)

Felmentéssel, illetve rendes felmondással megvalósuló 2015. évre áthúzódó felmentési illetmény hónap száma (14. oszlop adatából)

A felmentési időre járó, de legfeljebb hat havi illetmény és szociális hozzájárulási adójának összege, illetve a

4.§ (1) esetében felmentési időre járó egyhavi illetmény és szociális hozzájárulási adójának összege

A végkielégítés és szociális hozzájárulási adója összegének 75%-a, de legfeljebb 4 millió forint

2015. évre áthúzódó összesen (21.+22.)

felmentési illetmény hónap száma

végkielégítés hónap száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jegyző

polgármester

 

3. melléklet az 5/2014. (I. 31.) BM rendelethez

2014. évi tényleges kifizetési kötelezettséget igazoló adatközlő tábla személyenkénti elszámoláshoz, illetve a tartalékállomány megszünését követő kifizetésekhez*

 

Igénylő neve:

 

 

Ügyintéző:

 

 

Telefon:

 

 

Fax:

 

 

Email:

 

 

 

 

 

forintban

Sorszám

Intézmény neve

Intézmény címe

Köznevelési intézmény esetén OM azonosító

Ágazat megnevezése

Létszámcsökkentési igénylés üteme

Foglalkoztatott neve

Születési ideje

Jogviszony utolsó napja

Felmentés vagy rendes felmondás

Végkielégítés

2014. évben keletkezett tényleges kifizetés

2014. évben ténylegesen kifizetett támogatás

Eltérés (+/-)

(17-16. oszlop)**

Felmentéssel, illetve rendes felmondással megvalósuló megszűnés esetén

A felmentési időre járó, de legfeljebb hat havi illetmény és szociális hozzájárulási adójának összege, illetve a

4.§ (1) esetében felmentési időre járó egyhavi illetmény és szociális hozzájárulási adójának összege

A végkielégítés és szociális hozzájárulási adója összegének 75%-a, de legfeljebb 4 millió forint

Összesen

(14.+15.)

alapjául szolgáló évek száma

Felmentési időre járó illetmény

Végkielégítés

hónap száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

P. H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jegyző

polgármester

 

 

 

* Ezt a táblát az igénylő az év végi elszámolás keretében köteles a 2014. évben esedékes, a foglalkoztatott részére történő tényleges kifizetéséről az Igazgatóság felé megküldeni a kifizetést igazoló dokumentumok egyidejű csatolásával, továbbá ezen adatlap szolgál a köztisztviselő tartalék állományának lejártát követő tényleges kifizetés igazolására is.

** Ha a folyósított támogatási összeg kisebb a ténylegesen kifizetett összegnél, úgy a különbözet nem igényelhető meg. Ha a folyósított támogatási összeg nagyobb a ténylegesen kifizetett összegnél, úgy a különbözetet vissza kell fizetni a központi költségvetés részére.

4. melléklet az 5/2014. (I. 31.) BM rendelethez

2015. évi kifizetési kötelezettséget igazoló adatközlő tábla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igénylő neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyintéző:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Sorszám

Intézmény neve

Intézmény székhelyének címe

Köznevelési intézmény esetén OM azonosító

Ágazat megnevezése

Foglalkoztatott neve

Születési ideje

Jogviszony utolsó napja

Felmentés vagy rendes felmondás

Végkielégítés

2015. évben keletkezett tényleges kifizetési kötelezettség

2015. évre megítélt támogatás összege

Utalandó támogatási összeg

Felmentéssel, illetve rendes felmondással megvalósuló megszűnés esetén

A felmentési időre járó, de legfeljebb hat havi illetmény és szociális hozzájárulási adójának összege, illetve a

4.§ (1) esetében felmentési időre járó egyhavi illetmény és szociális hozzájárulási adójának összege

A végkielégítés és szociális hozzájárulási adója összegének 75%-a, de legfeljebb 4 millió forint

Összesen

(13.+14.)

alapjául szolgáló évek száma

Felmentési időre járó áthúzódó illetmény

Végkielégítés

hónap száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jegyző

 

 

 

 

 

polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

5. melléklet az 5/2014. (I. 31.) BM rendelethez

Kérelmező összesített létszámának alakulását bemutató adatlap

 

 

 

 

 

 

 

Igénylő neve:

 

 

 

 

 

 

Ügyintéző:

 

 

 

 

 

 

Telefon:

 

 

 

 

 

 

Fax:

 

 

 

 

 

 

Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évek

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Igénylő összesített létszáma

 

 

 

 

 

 

Az év végi adatközlések során az adott év december 31-ei állapotnak megfelelő adat töltendő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jegyző

 

 

 

 

polgármester

 

1

A rendeletet az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 42. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére