• Tartalom

5/2014. (I. 27.) VM rendelet

5/2014. (I. 27.) VM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról1

2014.01.30.

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 34. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A szerződés alapján vagy zárt körzet létrehozásával érvényesített védőtávolság esetén a meghirdetett vetésterv – a szakmailag indokolt vetésváltási igény figyelembe vételével – akkor okoz jelentős eredményveszteséget a védőtávolságba eső földhasználónak (a továbbiakban: földhasználó), ha
a) a védőtávolságba eső területen nagy értékű kultúrának az előállítása hiúsul meg (például öntözhető csemegekukorica, hibridkukorica előállítás vagy napraforgó vetőmag előállítás),
b) a teljes gazdaságra vetített hozamérték csökkenés várhatóan meghaladja a 30%-ot, vagy
c) a védőtávolságban más növényi kultúra termesztése a támogatási jogosultság elvesztésével jár.
(3) A vetőmag-előállítónak a 7. számú melléklet szerint kell nyilatkozattételre felhívnia azt az egyeztetési igényét bejelentő földhasználót, akivel nem sikerült megegyeznie.”

2. § Az R. 59. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

n) a Bizottság 2012/37/EU végrehajtási irányelve (2012. november 22.) a 66/401/EGK és a 66/402/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a Galega orientalis Lam. vetőmagjára vonatkozó feltételek, egyes takarmánynövény-vetőmagok tételeinek maximális tömege és a Sorghum spp. mintamérete tekintetében történő módosításáról.”

3. § Az R. a következő 61. §-sal egészül ki:

61. § E rendelet 34. §-ának a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról szóló 5/2014. (I. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Módr. 2.) 1. §-ával megállapított (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a Módr. 2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

4. § (1) Az R. 27. § (4) bekezdésében a „szigetelési” szövegrész helyébe az „izolációs” szöveg lép.

(2) Az R. 1–5. számú mellékletei az 1. melléklet szerint módosulnak.

(4) Hatályát veszti az R.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a 66/401/EGK és a 66/402/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a Galega orientalis Lam. vetőmagjára vonatkozó feltételek, egyes takarmánynövény-vetőmagok tételeinek maximális tömege és a Sorghum spp. mintamérete tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. november 22-i 2012/37/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet az 5/2014. (I. 27.) VM rendelethez

1.    Az R. 1. számú melléklet C. rész I. fejezetének táblázatában a Cirok (Sorghum bicolor), Szudánifű (Sorghum sudanense) és a Hibrid szudánifű (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense) sorok helyébe a következő sorok lépnek:

 

[Faj

Egy tétel legnagyobb tömege
(t)

Kiszerelt csomagolási egységek tömege legfeljebb
(kg)

Alapminta legalább
(kg)

Laboratóriumi minta legalább (g)

Tisztaság vizsgálati minta legalább
(g)

Idegenmag vizsgálati minta (g)

 

1

2

3

4

5

6

7]

 

„Cirok (Sorghum bicolor)

30

5

5

900

90

900

 

Szudánifű (Sorghum sudanense)

10

5

5

250

25

250

 

Hibrid szudánifű (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense)

30

5

5

300

90

300”

2.    Az R. 3. számú melléklet C. rész I. fejezetének táblázata végén lévő „Megjegyzés”-ben „A maximális tételsúly 5%-nál nagyobb mértékben nem léphető túl. Nem takarmánynövények termesztésére szánt vetőmagkeverék esetén a kiszerelt egységek nettó tömege nem haladhatja meg a 2 kg-ot.” szövegrész helyébe „A tétel maximális tömege 25 tonnára növelhető, amennyiben a szállító erre vonatkozó engedélyt kapott az illetékes hatóságtól.” szöveg lép.
a)    „Szuperelit és elit vetőmag”, valamint
b)    „I. fok, II. fok, kereskedelmi vetőmag”
táblázatát követő „Megjegyzés” a következő bekezdéssel egészül ki:
„A Keleti kecskeruta (Galega orientalis) tekintetében valamennyi olyan friss és egészséges vetőmagot, amely az előkezelést követően nem csírázik ki, kicsírázott magnak kell tekinteni. A feltüntetett maximális mennyiségig a kemény magokat csírázásra képes magoknak kell tekinteni.”
4.    Az R.
a)    1. számú melléklet B. rész
aa)    1.2. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában,
ab)    4. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában,
ac)    5. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,
ad)    6. 1., 6.2. és 6.3. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,
ae)    6.3. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó második bekezdésében,
b)    1. számú melléklet D. rész II. fejezet 2. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,
c)    2. számú melléklet B. részében a táblázat 1. oszlop második sorában,
d)    3. számú melléklet B. rész
da)    1. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,
db)    2. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában,
dc)    5. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában,
dd)    6., 7., 8. és 9. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,
e)    3. számú melléklet D. rész II. fejezet
ea)    1. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,
eb)    2. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában,
ec)    6. és 7. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,
ed)    8. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában,
f)    4. számú melléklet B. rész
fa)    1. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,
fb)    2. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában,
fc)    3. és 7. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,
fd)    9. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,
g)    4. számú melléklet D. rész II. fejezet
ga)    1. pontjában a „Szigetelési távolság” alcímben és a táblázat 1. oszlop első sorában,
gb)    2. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában, valamint
h)    5. számú melléklet B. részében a táblázat 1. oszlop második sorában
a „Szigetelési” szövegrész helyébe az „Izolációs” szöveg lép.
5.    Az R.
a)    3. számú melléklet B. rész
aa)    2. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó negyedik bekezdésében,
ab)    7. és 9. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó második mondatában,
b)    3. számú melléklet D. rész II. fejezet 6. és 7. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó második mondatában,
c)    4. számú melléklet B. rész 7. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó második bekezdésében
„A szigetelési” szövegrész helyébe „Az izolációs” szöveg lép.
6.    Az R.
a)    1. számú melléklet B. rész 2. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó első bekezdés 1. franciabekezdésében,
b)    1. számú melléklet B. rész 5. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó
ba)    második bekezdés 5. és 6. franciabekezdésében,
bb)    harmadik bekezdés 4. és 5. franciabekezdésében,
bc)    negyedik bekezdésében,
c)    4. számú melléklet B. rész 3. pontjában a „Mintavételi kötelezettség gélelektroforézises vizsgálat céljára” címszó első bekezdésében
a „szigetelési” szövegrész helyébe az „izolációs” szöveg lép.
7.    Az R.
a)    1. számú melléklet B. rész
aa)    2. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó második bekezdés 4., 5. és 6. franciabekezdésében,
ab)    3. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó második mondatában,
ac)    5. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó második bekezdés 2. és 7. franciabekezdésében, valamint harmadik bekezdés 6. franciabekezdésében,
ad)    6.3. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó harmadik bekezdésében,
b)    4. számú melléklet B. rész 3. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó második bekezdésében
„a szigetelési” szövegrész helyébe „az izolációs” szöveg lép.
8.    Az R. 3. számú melléklet B. rész 4. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában a „Szigetetési” szövegrész helyébe az „Izolációs” szöveg lép.
9.    Az R. 4. számú melléklet B. rész 8. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában a „Szigetelő” szövegrész helyébe az „Izolációs” szöveg lép.

2. melléklet az 5/2014. (I. 27.) VM rendelethez

Nyilatkozat-tételi felhívás vetőmag-termesztéshez való hozzájárulásra
................................. vetőmag-előállító ............................................................................................... önkormányzat hirdető tábláján, a ........................................................ kormányhivatal, illetve ............................................. járási hivatalban ............................ számon ................................ napon közzétett vetéstervvel kapcsolatban a védőtávolságba eső ......................................... földhasználó bejelentette egyeztetési igényét.
A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: 2003. évi LII. törvény) 18. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a vetőmag-szaporító tábla ......................... m terjedelmű védőtávolságában tilos a vetőmag előállítással termesztett növényfajjal, növényfajtával azonos vagy ivarilag kompatibilis növényfajt termeszteni, beleértve a gyomként megjelenő árvakeléseket is.
A földhasználónak a védőtávolság területére eső és általa használt földterületen – beleértve a tanyát és az egyéb földterületeket is – folyamatosan gondoskodnia kell a korlátozott növényfaj, annak árvakelése vagy gyomként megjelenő egyedeinek eltávolításáról.
A 2003. évi LII. törvény 18. § (2) bekezdése és 18/A. § (3) bekezdése alapján a vetőmagtermesztés elsődlegességének biztosítása és a jogszabályban előírt védőtávolságok érvényesítése érdekében a vetőmag előállítója és a földhasználó szerződésben állapodhat meg a vetés megkezdése előtt arról, hogy a földhasználó milyen feltételekkel kötelezi magát arra, hogy a vetőmag szaporító táblát veszélyeztető növényfajokat és -fajtákat nem termeszt.
A ........................ napon folytatott, szerződéskötésre irányuló egyeztetés eredménytelensége miatt kérjük szíveskedjék nyilatkozni, hogy
a)    hozzájárul-e a közzétett vetéstervben meghatározott vetőmag-előállításhoz és a szerződéskötéshez,
b)    nem járul hozzá a közzétett vetéstervben meghatározott vetőmag-előállításhoz.
A 2003. évi LII. törvény 18/A. § (2) bekezdése szerint a nyilatkozat a felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül igazolható módon, postai úton vagy tanúk igazolása mellett személyesen tehető meg a ................................... vetőmag-előllító (.............................................. cím, kapcsolattartó személy neve, elérhetősége ....................................) részére.
A nyilatkozattételi határidő lejárta után – nyilatkozat hiányában – a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.
        ....................................................................
        aláírás
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére