• Tartalom

55/2014. (XII. 5.) BM rendelet

55/2014. (XII. 5.) BM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól1

2016.01.02.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,

a 14–17. § tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. és 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az előzetesen letartóztatottak elhelyezése

1. § (1) Ha az előzetes letartóztatás a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 388. § (1) bekezdése szerinti büntetés-végrehajtási intézetben – a megyei büntetés-végrehajtási intézet hiányára tekintettel – nem hajtható végre, az előzetes letartóztatást az 1. melléklet szerinti büntetés-végrehatási intézetben kell végrehajtani.

(2) Az előzetesen letartóztatott katonát a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének (Tököl) erre elkülönített részlegében kell elhelyezni, ha a bíróság az előzetes letartóztatást katonai fogdában rendeli végrehajtani.

(3) A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka (a továbbiakban: országos parancsnok) a Bv. tv. 388. § (1) bekezdése szerinti jogkörét a rendelkezési jogkör gyakorlójának előzetes hozzájárulásával gyakorolhatja.

2. § Az előzetesen letartóztatottakat a nem jogerős ítélet meghozatala után, a bíróság előzetes hozzájárulásával, az ítéletben megállapított végrehajtási fokozatnak megfelelő büntetés-végrehajtási intézetben lehet elhelyezni.

3. § Az előzetesen letartóztatott fiatalkorúakat a nem jogerős ítélet meghozatala után, a bíróság előzetes hozzájárulásával a 2. melléklet szerinti büntetés-végrehajtási intézetek valamelyikében kell elhelyezni.

2. A szabadságvesztésre ítéltek elhelyezése

4. §2 A szabadságvesztésre ítéltet a Bv. tv.-ben és az e rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével kell elhelyezni, lehetőség szerint abban a büntetés-végrehajtási intézetben, amelyben biztosítható a Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet által megadott szempontok szerint összeállított kockázatértékelési összefoglaló jelentésben meghatározott reintegrációs program végrehajtása.

5. § (1) A felnőtt korú szabadságvesztésre ítéltek elhelyezésére szolgáló büntetés-végrehajtási intézeteket a 3. melléklet határozza meg.

(2) A 3. melléklet 3., 7., 9. pontjában szereplő büntetés-végrehajtási intézetben – az országos parancsnok engedélyével – olyan enyhébb rezsimkategóriába sorolt fegyház fokozatú szabadságvesztésre ítélt is elhelyezhető, akinek engedélyezett a büntetés-végrehajtási intézeten kívüli munkavégzés.

6. § A katonai fogdában végrehajtandó szabadságvesztést a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének (Tököl) erre elkülönített részlegén kell végrehajtani.

7. § A szabadságvesztés az intézet-fenntartási munkák elvégzése érdekében, a büntetés hátralévő tartamára és az elhelyezési lehetőségekre tekintettel, foglalkoztatási, illetve reintegrációs célból, valamint biztonsági és egyéb fontos okból megyei (fővárosi) büntetés-végrehajtási intézetben is végrehajtható.

8. § A fiatalkorú szabadságvesztésre ítéltek elhelyezésére szolgáló büntetés-végrehajtási intézeteket a 2. melléklet határozza meg.

9. § Az országos parancsnok a szabadságvesztés végrehajtására – indokolt esetben és kivételesen – más büntetés-végrehajtási intézetet is kijelölhet.

3. Az elzárásra ítélt személyek elhelyezése

10. § (1) A felnőtt korúak elzárását az elzárásra ítélt személy lakóhelye szerint illetékes, a 4. mellékletben meghatározott büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

(2) Ha

a) az előzetes fogvatartás és a házi őrizet beszámítását követően az elzárásból több, mint tizenöt nap van hátra, vagy

b) a felnőtt korú elzárásra ítélt személy lakóhelye szerint illetékes, a 4. mellékletben meghatározott büntetés-végrehajtási intézetben férőhely hiányában nincs lehetőség az elzárás végrehajtására,

a felnőtt korú elzárásra ítélt személy elzárását az 5. melléklet 5. pontjában meghatározott büntetés-végrehajtási intézet valamelyikében is végre lehet hajtani.

11. § (1) A fiatalkorúak elzárását a fiatalkorú elzárásra ítélt lakóhelyéhez legközelebbi, az 5. melléklet 3. pontjában meghatározott büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

(2) Ha az előzetes fogvatartás és a házi őrizet beszámítását követően az elzárásból kevesebb, mint tizenöt nap van hátra, a fiatalkorú elzárásra ítélt elzárását a 4. mellékletben meghatározott, a fiatalkorú lakóhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási intézetben is végre lehet hajtani.

12. § A katonák elzárását a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének (Tököl) erre elkülönített részlegén kell végrehajtani.

13. § (1) A nem magyar állampolgárságú, Magyarországon állandó lakóhellyel nem rendelkezők elzárását a 4. mellékletben meghatározott, az elzárást kiszabó bíróság székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

(2) Ha

a) az előzetes fogvatartás és a házi őrizet beszámítását követően az elzárásból több, mint tizenöt nap van hátra, vagy

b) az elzárást kiszabó bíróság székhelye szerint illetékes, a 4. mellékletben meghatározott büntetés-végrehajtási intézetben férőhely hiányában nincs lehetőség az elzárás végrehajtására,

az (1) bekezdés szerinti személy elzárását az 5. melléklet 5. pontjában meghatározott büntetés-végrehajtási intézet valamelyikében is végre lehet hajtani.

4. A szabálysértési elzárást töltő személyek elhelyezése

14. § (1) A felnőtt korúak szabálysértési elzárását, ha azt büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani, a szabálysértési elzárást töltő személy lakóhelye szerint illetékes, a 4. mellékletben meghatározott büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

(2) Ha

a) a szabálysértési elzárást megelőző szabálysértési őrizet beszámítását követően a szabálysértési elzárásból több, mint tizenöt nap van hátra, vagy

b) a szabálysértési elzárást töltő felnőtt korú személy lakóhelye szerint illetékes, a 4. mellékletben meghatározott büntetés-végrehajtási intézetben férőhely hiányában nincs lehetőség a szabálysértési elzárás végrehajtására,

a szabálysértési elzárást töltő felnőtt korú személy szabálysértési elzárását az 5. melléklet 5. pontjában meghatározott büntetés-végrehajtási intézet valamelyikében is végre lehet hajtani.

15. § (1) A fiatalkorúak szabálysértési elzárását, ha azt büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani, a fiatalkorú lakóhelyéhez legközelebbi, az 5. melléklet 3. pontjában meghatározott büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

(2) Ha a szabálysértési elzárást megelőző szabálysértési őrizet beszámítását követően a szabálysértési elzárásból kevesebb, mint tizenöt nap van hátra, a fiatalkorú szabálysértési elzárását a 4. mellékletben meghatározott, a fiatalkorú lakóhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási intézetben is végre lehet hajtani.

16. § A katonák szabálysértési elzárását, ha azt büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének (Tököl) erre elkülönített részlegén kell végrehajtani.

17. § (1) A nem magyar állampolgárságú, Magyarországon állandó lakóhellyel nem rendelkezők szabálysértési elzárását, ha azt büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani, a 4. mellékletben meghatározott, a szabálysértési elzárást kiszabó bíróság székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

(2) Ha

a) a szabálysértési elzárást megelőző szabálysértési őrizet beszámítását követően a szabálysértési elzárásból több, mint tizenöt nap van hátra, vagy

b) a szabálysértési elzárást kiszabó bíróság székhelye szerint illetékes, a 4. mellékletben meghatározott büntetés-végrehajtási intézetben férőhely hiányában nincs lehetőség a szabálysértési elzárás végrehajtására,

az (1) bekezdés szerinti személy szabálysértési elzárását az 5. melléklet 5. pontjában meghatározott büntetés-végrehajtási intézet valamelyikében is végre lehet hajtani.

5. A rendbírság helyébe lépő elzárást töltők elhelyezése

18. § A rendbírság helyébe lépő elzárást töltők elhelyezésére a szabálysértési elzárást töltő személyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

6. Az anya és a gyermek együttes elhelyezésére vonatkozó szabályok

19. § Az anya és a gyermek együttes elhelyezését a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet erre kijelölt részlegén (a továbbiakban: anya-gyermek részleg) kell biztosítani. Az anya-gyermek részlegen az anyákon kívül más, szabadságvesztésre ítélt, elzárásra ítélt, előzetesen letartóztatott, szabálysértési elzárást töltő vagy a rendbírság helyébe lépő elzárást töltő személy nem helyezhető el.

7. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 21. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

21. §3

22. §4

1. melléklet az 55/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

Előzetesen letartóztatottak részére kijelölt büntetés-végrehajtási intézetek megyei
büntetés-végrehajtási intézettel nem rendelkező megyék esetében

 

A

B

1.

Megye

Büntetés-végrehajtási Intézet

2.

Csongrád megye illetékességi területén belül eljáró bíróság vagy ügyészség esetén

Szegedi Fegyház és Börtön

3.

Komárom-Esztergom megye illetékességi területén belül eljáró bíróság vagy ügyészség esetén ügyészi szakban

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

4.

Komárom-Esztergom megye illetékességi területén belül eljáró bíróság vagy ügyészség esetén bírói szakban

Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

5.

Nógrád megye illetékességi területén belül eljáró bíróság vagy ügyészség esetén

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

6.

Pest megye illetékességi területén belül eljáró bíróság vagy ügyészség esetén

Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet

7.

Vas megye illetékességi területén belül eljáró bíróság vagy ügyészség esetén

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

2. melléklet az 55/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

A fiatalkorú szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

 

A

B

1.

Büntetés-végrehajtási Intézet

Végrehajtási fokozat

2.

A fiatalkorú férfi szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

3.

Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet telephelyeként működő Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete – Pécs

börtön, fogház

4.

Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet telephelyeként működő Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete – Kecskemét

börtön, fogház

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet telephelyeként működő Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete – Szirmabesenyő

börtön, fogház

6.

Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl)

börtön, fogház

7.

A fiatalkorú női szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

8.

Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet telephelyeként működő Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete – Kecskemét

börtön, fogház

3. melléklet az 55/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

A felnőtt korú szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

 

A

B

1.

Büntetés-végrehajtási Intézet

Végrehajtási fokozat

2.

A felnőtt korú férfi szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

3.

Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

4.

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

5.

Budapesti Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

6.

Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl)

börtön, fogház

7.

Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

8.

Márianosztrai Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

9.

Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

10.

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

11.

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

12.

Szegedi Fegyház és Börtön

fegyház, börtön, fogház

13.

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

14.

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

15.

Váci Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

16.

A felnőtt korú női szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

17.

Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

börtön

18.

Kalocsai Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

19.

Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

börtön, fogház

20.

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

21.

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

4. melléklet az 55/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

Az elzárásra ítélt, illetve a szabálysértési elzárást töltő személy lakóhelye szerint kijelölhető
büntetés-végrehajtási intézetek

 

A

B

1.

Lakóhely

Büntetés-végrehajtási intézet

2.

Budapest főváros és Pest megye Komárom-Esztergom megye

Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet – Baracska (férfiak)
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (nők)

3.

Baranya megye

Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

4.

Bács-Kiskun megye

Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

5.

Békés megye

Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

6.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

7.

Csongrád megye

Szegedi Fegyház és Börtön

8.

Fejér megye

Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

9.

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

10.

Hajdú-Bihar megye

Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

11.

Heves megye

Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

12.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

13.

Nógrád megye

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

14.

Somogy megye

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

15.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

16.

Tolna megye

Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

17.

Vas megye

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

18.

Veszprém megye

Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

19.

Zala megye

Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

5. melléklet az 55/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

Az elzárásra ítélt, illetve a szabálysértési elzárást töltő fiatalkorúak elhelyezésére szolgáló
büntetés-végrehajtási intézetek, valamint az e rendeletben meghatározott esetben kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

 

A

B

1.

Lakóhely

Büntetés-végrehajtási Intézet

2.

Az elzárásra ítélt, illetve a szabálysértési elzárást töltő fiatalkorúak elhelyezésére szolgáló büntetés-végrehajtási intézetek

3.

Budapest főváros és az ország bármelyik megyéje

Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) (fiatalkorú férfiak)
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet telephelyeként működő Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete – Kecskemét (fiatalkorú férfiak és fiatalkorú nők)
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (fiatalkorú nők)

4.

Az e rendeletben meghatározott esetben a 4. mellékletben foglaltaktól eltérően kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

5.

Budapest főváros és az ország bármelyik megyéje

Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak és nők)
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak)
Budapesti Fegyház és Börtön (férfiak)
Szegedi Fegyház és Börtön (férfiak)
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak)
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (nők)

1

A rendeletet a 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet 22. §-a hatályon kívül helyezte 2018. július 1. napjával.

2

A 4. § a 21. §-sal megállapított szöveg.

3

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére