• Tartalom
Oldalmenü

55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról1

2018.11.11.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Nyelvstratégiai Intézet jogállása

1. §2 A Magyar Nyelvstratégiai Intézet (a továbbiakban: Intézet) a kultúráért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

2. §3

3. § (1) Az Intézetet igazgató vezeti.

(2)4

2. Az Intézet feladatai

4. § (1)5 Az Intézet a magyar nyelvi örökség feltárása, a nyelv és azzal összefüggésben a kultúra mélyebb megismerése, ápolása, gondozása, fejlesztése céljából a következő feladatokat látja el:

1. középtávú magyar nyelvstratégia kidolgozásának irányítása és szakmai felügyelete,
2. a magyar nyelv belső szerkezetének, sajátosságainak, működésének, kultúránk egészével való összefüggésének kutatása és annak eredményének alkalmazása a közoktatásban, illetve nyelvi adattárak fejlesztésének ösztönzése,
3. a nyelvszerkezeti és a nyelvhasználati kutatások terén a különböző szaknyelvek (terminológiák) tudatos fejlesztésének koordinálása, a határon túli és az anyaországi magyar nyelvű terminológia összehasonlító kutatása, összehasonlító terminológiai szótárak összeállítása,
4. az infotechnológia területén a magyar nyelvű adatbázisok támogatási elveinek kidolgozásában és koordinálásában való részvétel,
5. szakértői állásfoglalások készítése nyelvpolitikai kérdésekben a közigazgatás és a közmédia részére,
6. az új tudományos közelítések vizsgálata, nyelvészdoktoranduszok foglalkoztatása ösztöndíjas pályázati és megbízási rendszerben,
7. új magyar nyelvi tankönyvprogram nyelvészeti szakmai alapjainak kidolgozása, különösen gyermekbarát, az otthonról hozott anyanyelvi készségeket fejlesztő általános iskolai nyelvtankönyvek szakmai alapvetése, kidolgozásának összehangolása kultúránk egységes szövetével,
8. a nyelvi gazdagság megőrzése, különös tekintettel a magyar nyelvjárásokra és a rétegnyelvekre,
9. nyelvi kisebbségvédelem, kiemelten a magyar szórványok, határon túli nyelvváltozatok helyzetének vizsgálata,
10. nyelvstratégiai külkapcsolatok ápolása, különösen a kisebbségben élő nyelvrokon népekkel,
11. a magyar nyelvi értékvesztéssel szemben irányelvek kidolgozása a Kormány számára, felhasználva a sikeres, modern európai nyelvpolitikai – észt, lengyel, finn és izlandi – modellek tapasztalatait,
12. az 1–11. pontokban foglalt feladatok ellátásával összefüggő, valamint egyes kiemelt feladatokhoz kapcsolódó konferenciák szervezése,
13. szakmai és nemzetközi kerekasztal megbeszélések, nyári kurzusok és – kiemelten határon túli magyaroknak, finnugor kisebbségnek – nyári egyetemek szervezése, nyelvi kulturális napok társszervezése az adott feladathoz szükséges körben együttműködve az illetékes hazai és Kárpát-medencei szervekkel, szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel,
14. egyéb, a magyar nyelvi értékvesztés ellen ható feladatok megvalósítása.
(2) Az Intézet tevékenységét nemzeti és nemzetközi működési körben látja el.
(3) Az Intézet igazgatója feladatkörében meghatározott célból, feladatkörében eljárva az állami szervektől, szervezetektől adatokat, információkat, elemzéseket kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – betekinthet, azokról másolatot kérhet.
3. Záró rendelkezés

5. § Ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.

1

A rendeletet a 206/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2019. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 810. §-ával megállapított, a 206/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 812. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (2) bekezdését a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 812. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 811. §-a szerint módosított szöveg.