• Tartalom

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról1

2022.12.18.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdése szerinti jelzés alapján az 1. melléklet tartalmazza az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokat vagy vegyületcsoportokat.

2. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

3. §2 A rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet az 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelethez3

ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE
A következő szerkezeti leírásoknak megfelelő vegyületek, ha azok a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet A) és B) jegyzékén nem szerepelnek:

1. Azok

1.1. az indolil-naftil-keton (1H-indol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indol-3-il(naftalin-2-il)metanon), vagy

1.2. a fenil-indolil-keton (fenil(1H-indol-3-il)metanon) vagy

1.3. a benzil-indolil-keton (2-fenil-1-(1H-indol-3-il)etanon) vagy

1.4. az indazolil-naftil-keton (1H-indazol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indazol-3-il(naftalin-2-il)metanon) vagy

1.5. a fenil-indazolil-keton (fenil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy

1.6. a benzil-indazolil-keton (2-fenil-1-(1H-indazol-3-il)etanon) vagy

1.7. a naftil-pirrolil-keton (naftalin-1-il(1H-pirrol-3-il)metanon, naftalin-2-il(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy

1.8. a (ciklusos alkil)-indolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indol-3-il)metanon) vagy

1.9. a (ciklusos alkil)-indazolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy

1.10. a (ciklusos alkil)-pirrolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy

1.11. az indol-3-karboxilát (1H-indol-3-karbonsav észterszármazék) vagy

1.12. az indol-3-karboxamid (1H-indol-3-karboxamid) vagy

1.13. az indazol-3-karboxilát (1H-indazol-3-karbonsav észterszármazék) vagy

1.14. az indazol-3-karboxamid (1H-indazol-3-karboxamid)

szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

1.15. az indol-, indazol-, illetve pirrolváz 1-es helyzetű nitrogénatomjához

1.15.1. legfeljebb 7 szénatomos alkil-, alkenil- vagy alkinilcsoport, illetve

1.15.2. az 1.15.1 szerinti csoport ciano-, hidroxi-, alkoxi-, alkilszulfanil-, cikloalkil-, halogénezett cikloalkil-, cikloalkenil-, fenil-, (halogénfenil)-, tetrahidrofuranil-, tetrahidropiranil-, morfolinil-, N-metilpirrolidinil- vagy N-metilpiperidinilcsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazó származéka kapcsolódik.

1.16. az indolváz

1.16.1. 2-es helyzetben lévő szénatomja metil- vagy etilcsoportot tartalmazhat, illetve

1.16.2. 4-es, 5-ös, 6-os, illetve 7-es helyzetben lévő szénatomjai – tetszőleges kombinációban – halogénatomot, metil-, metoxi- vagy nitrocsoportot tartalmazhatnak.

1.17. a pirrolváz a 2-es, 4-es, illetve 5-ös helyzetű szénatomjához kapcsolódóan, tetszőleges kombinációban egy vagy több

1.17.1. halogénatomot vagy

1.17.2. fenil-, (halogénfenil)-, naftil- vagy 1-2 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat.

1.18. az 1.11. és az 1.13. szerinti vegyületek karboxilát részének oxigénatomjához,

1.18.1. (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoport kapcsolódik.

1.19. az 1.1–1.7. szerinti fenil-, benzil- és naftilcsoport, illetve az 1.18.1. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport

1.19.1. egy vagy több 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy

1.19.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy

1.19.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazhat.

1.20. az 1.12. és 1.14. szerinti vegyületek karboxamid részének nitrogénatomja

1.20.1. olyan piperazingyűrű tagja, amely egy vagy több metil-, illetve etilcsoportot tartalmaz, vagy

1.20.2. olyan részlegesen vagy teljesen telített biciklusos gyűrűrendszer tagja, amely 7–10 szénatomból és egy vagy két nitrogénatomból áll, vagy

1.20.3. valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-metilészter vagy valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-etilészter szerkezeti rész alfa nitrogénatomja, vagy

1.20.4. valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-amid szerkezeti rész alfa-nitrogénatomja, vagy

1.20.5. (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoportot tartalmaz

1.21. az 1.8., 1.9., 1.10. és 1.18.1. és 1.20.5. szerinti (ciklusos alkil)-csoport egy vagy több 3–10 szénatomos gyűrűből áll és egy vagy több 1–3 szénatomos alkilcsoportot vagy halogénatomot tartalmazhat.

1.22. az 1.20.5. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport

1.22.1. egy vagy több 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy

1.22.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy

1.22.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazhat.

2. Azok a katinon (2-amino-1-fenilpropán-1-on) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, a bupropion, kivételével, amelyekben

2.1. a propán-1-on szerkezeti egység 3-as helyzetű szénatomja

2.1.1. legfeljebb 6 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat

2.2. a fenilcsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több

2.2.1. halogénatomot, metil, etil, metoxi, metiléndioxi (metilénbiszoxi-), trimetilén (propán-1,3-diil), etilénoxi-csoportot tartalmazhat

2.3. a nitrogénatom

2.3.1. 1–4 szénatomos alkilcsoportot vagy alkilcsoportokat tartalmazhat vagy

2.3.2. benzilcsoportot tartalmazhat vagy

2.3.3. pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja.

3. Azok a triptamin (2-(1H-indol-3-il)etánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

3.1. az aminocsoport nitrogénje

3.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, vagy alkenilcsoportot, illetve csoportokat tartalmaz,

3.2. az indolil csoport 4-es vagy 5-ös helyzetben

3.2.1. hidroxi-, metoxi- vagy acetoxicsoportot tartalmazhat.

4. Azok a fenetilamin (2-feniletánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek – ideértve a 2-feniletánamint is –, amelyekben

4.1. az aminocsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több

4.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, alkenil-, cikloalkil-, halogénalkil-, hidroxialkil-, cianoalkil- vagy metoxialkil-csoportot,

4.1.2. acetil-, hidroxi-, metoxi-, ciklopropilmetil-, benzil-, metoxibenzil-, dimetoxibenzil-, trimetoxibenzil-, vagy furilmetil-csoportot tartalmazhat.

4.2. az aminocsoport azetidin, pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja lehet;

4.3. az etánamin szerkezeti rész 1-es helyzetű szénatomja

4.3.1. legfeljebb 4 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat;

4.4. a fenilcsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több

4.4.1. legfeljebb 5 szénatomos alkil-, (cikloalkil)alkil-, alkoxi-, (cikloalkil)alkoxi-, (alkoxi)alkil-, alkilszulfanil-, alkilamino-, halogénalkil-csoportot, illetve

4.4.2. halogénatomot, benzil-, benziloxi-, amino-, ciano-, nitro-, trimetilén- (propán-1,3 diil), metiléndioxi- (metilénbiszoxi-), etiléndioxi- (etilénbiszoxi-), etilénoxi-, etendiiloxi-, etilénimino- (etilénazandiil-), etendiilimino- (eten-1,2-diilazandiil-) csoportot tartalmazhat.

tartalmazhat.

4a. Azok az N-fenil-1-(2-feniletil)-4-piperidinamin szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

4a. 1. a piperidinamin rész nitrogénatomjához 1–4 szénatomszámú alkil- vagy alkenil- vagy metoxialkil- vagy 3–6 szénatomos cikloalkilcsoportot, illetve furanil- vagy tetrahidrofuranil-csoportot tartalmazó karbonil-rész szénatomja kapcsolódik,

4a. 2. az N-fenil rész fenilgyűrűjéhez halogén- vagy metoxi-csoport kapcsolódhat,

4a. 3. a piperidin részhez egy vagy – tetszőleges kombinációban – több metil-, illetve karbometoxi-csoport kapcsolódhat,

4a. 4. a feniletil rész alifás szénatomjaihoz metil- vagy hidroxi-csoport kapcsolódhat.

5. Az 1–4. pontban foglaltakon túlmenően továbbá

5.1. a következő vegyületek:

A

B

1.

Hivatalos elnevezés (illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód)

Kémiai név

2.

2C-B-BZP

1-(4-bromo-2,5-dimethoxybenzyl)-4-methylpiperazine

3.

CPCPP, Gelbes

1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine

4.

Dichlorophenyl-piperazine (diklórfenil-
piperazin)

1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine

5.

Harmin

7-methoxy-1-methyl-9H-β-carboline

6.

5-MeO-triptamin

2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine

7.

N-benzyl-1-PEA (N-benzil-1-PEA)

N-benzyl-1-phenylethanamine

8.

pCPP

1-(4-chlorophenyl)piperazine

9.

1-phenyl-propyl-amine (fenilpropilamin)

1-phenylpropan-1-amine

10.

pMeOPP

1-(4-methoxyphenyl)piperazine

11.

URB-754

6-methyl-2-[(4-methylphenyl)amino]-1-benzoxazin-4-one

12.

RH-34

3-[2-(2-methoxybenzylamino) ethyl]-1H-quinazoline-2,4-dione

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

MEOP; Methoxypiperamide; metoxipiperamid; MEXP; 1(4methoxybenzoyl)-4-
methylpiperazine

(4-Methoxyphenyl)(4-methylpiperazin-1-yl)methanone

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

bk-2-C-B

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanone

47.

25I-NBF

2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)–
N-[(2-fluorophenyl)methyl]ethanamine

48.

Mexedrone, 4-MMC-oMe, ’MEX’

3-methoxy-2-(methylamino)-1-(4-
methylphenyl)propan-1-one

49.

TH-PVP

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-
tetrahydronaphthalen-2-yl)pentan-1-one

50.

izopropilfenidát (isopropylphenidate)

propan-2-yl phenyl(piperidin-2-yl)acetate

51.

metamnetamin (methylnaphetamine,
N-methyl-PAL-287, MNT, MNA)

N-methyl-1-(naphthalen-2-yl)propan-2-amine

52.

dezklórketamin, (deschloroketamine,
2-(phenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone)

2-(methylamino)-2-phenylcyclohexanone

53.

1P-LSD; (1-propionyl-d-lysergic acid diethylamide)

N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,
9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

54.

Ethylnaphthidate, HDEP-28

ethyl 2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate

55.

4-methylmethylphenidate, 4Me-TMP

methyl 2-(piperidin-2-yl)-2-(p-tolyl)acetate

56.

4-fluoromethylphenidate, 4F-TMP, 4F-MPH,
4-FMPH

methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate

57.

58.

CUMYL-5F-P7AICA; CUMYL-5F-
PAICA; SGT-263

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo
[2,3-b]pyridine-3-carboxamide

59.

(Iso)butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogue

2-Methyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-
(4-fluorophenyl)propanamide

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Despropionyl-2-fluoro fentanyl, despropionyl-o-fluoro fentanyl

N-(2-Fluorophenyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine

69.

70.

71.

72.

Flubromazepam

7-bromo-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one

73.

U47700, U-47,700

3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-
methylbenzamide

74.

75.

5-fluoropentyl-3-pyridinoylindole

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyridin-3-yl)methanone

76.

Phenibut

4-amino-3-phenylbutanoic acid

77.

78.

2-fluorodeschloroketamine,
2-Fl-2’-Oxo-PCM, fluoroketamine, 2-FDCK, 2F-DK, 2-FDK, 2-FK

2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone

79.

Dichloropane, RTI-111; RTI-4229-111; O-401

methyl 3-(3,4-dichlorophenyl)-8-methyl-8-
azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate

80.

AMAPN

2-(methylamino)-1-(naphthalen-1-yl)propan-1-one

81.

5Cl-bk-MPA, 5Cl-bk-methylthienylpropamine; 5Cl-bk-methiopropamine

1-(5-chlorothiophen-2-yl)-2-(methylamino)propan-1-one

82.

5F-Cumyl-PeGaClone,
5F-SGT-151

5-(5-fluoropentyl)-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-
1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one
2-cumyl-5-(5-fluoropentyl)-gamma-carbolin-1-one

83.

ALD-52, 1-acetyl-LSD

(6aR,9R)-4-acetyl-N,N-diethyl-7-methyl-6,6a,8,9-
tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

84.

ETH-LAD, 6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide

(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo-
[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

85.

diphenyl-PBP

1-(1,3-diphenylpropan-2-yl)pyrrolidine

86.

benzoil-fentanil

1.N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)–N-phenylbenzamide; N-phenyl-
N-[1-(2-phenylethyl)–4-piperidyl]benzamide; N-phenyl-N-
[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]benzamide

87.

Cumyl-CH-MegaClone

5-cyclohexylmethyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)–2,5-dihydro-
1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one

88.

1-Aminoindan

2,3-dihydro-1H-inden-1-amine

89.

N-methyl-2AI

N-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine

90.

M-ALPHA

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-methylpropan-1-amine

91.

Thiopropamine

1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine

92.

2-APB

1-(1-benzofuran-2-yl)propan-2-amine

93.

2-MAPB

1-(1-benzofuran-2-yl)-N-methylpropan-2-amine

94.

2-EAPB

1-(1-benzofuran-2-yl)-N-ethylpropan-2-amine

95.

5-MeO-DIBF

N-[2-(5-methoxy-1-benzofuran-3-yl)ethyl]-N-(propan-2-yl)
propan-2-amine

96.

2-MABB

1-(1-benzofuran-2-yl)-N-methylbutan-2-amine

97.

1-(4-Bromo-2,5-
dimethoxyphenyl)ethanamine

1-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine

98.

BOH-PHP

1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-ol

99.

2-MeO-Ketamine

2-(2-methoxyphenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone

100.

Methoxetamine brominated derivative

2-(2-bromo-5-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone

101.

3MeO-PCMo

4-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]morpholine

102.

Benocyclidine

1-[1-(benzothiophen-2-yl)cyclohexyl]piperidine

103.

Tiletamine

2-(ethylamino)-2-(2-thienyl)cyclohexanone

104.

deschloro-N-ethyl-ketamine (O-PCE)

2-(ethylamino)-2-phenyl-cyclohexanone

105.

3-MeO-PCMMo

4-[[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]methyl]morpholine

106.

3-HO-PCE

3-[1-(ethylamino)cyclohexyl]phenol

107.

3-HO-PCP

3-(1-piperidin-1-ylcyclohexyl)phenol

108.

Methoxpropamine

2-(3-methoxyphenyl)-2-(propylamino)cyclohexan-1-one

109.

110.

Pyrazolam

8-bromo-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazepine

111.

Alprazolam triazolobenzophenone derivative

[2-[3-(aminomethyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-
5-chlorophenyl]phenyl-methanone

112.

Meclonazepam

5-(2-chlorophenyl)-3-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-
1,4-benzodiazepin-2-one

113.

Deschloroetizolam

2-ethyl-9-methyl-4-phenyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo
[4,3-a][1,4]diazepine

114.

Nifoxipam

5-(2-fluorophenyl)-3-hydroxy-7-nitro-1,3-dihydro-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one

115.

116.

Adinazolam

1-(8-chloro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]
[1,4]benzodiazepin-1-yl)-N,N-dimethylmethanamine

117.

Metizolam

4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f]
[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

118.

Nitrazolam

1-methyl-8-nitro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo
[4,3-a][1,4]benzodiazepine

119.

Cloniprazepam

5-(2-chlorophenyl)-1-(cyclopropylmethyl)-7-nitro-1,3-dihydro-
2H-1,4-benzodiazepin-2-one

120.

Cinazepam

4-[[7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,3-dihydro-
1,4-benzodiazepin-3-yl]oxy]-4-oxo-butanoic acid

121.

3-hydroxyphenazepam

7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydro-
1,4-benzodiazepin-2-one

122.

Fonazepam

5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

123.

4-chlorodiazepam

7-chloro-5-(4-chlorophenyl)-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-one

124.

Flunitrazolam

6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazepine

125.

Bromazolam

8-bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo
[4,3-a][1,4]benzodiazepine

126.

Norfludiazepam

7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one

127.

Ro 07-4065

7-chloro-5-(2,6-difluorophenyl)-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-one

128.

Thionordazepam

7-chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepine-2-thione

129.

Methyl clonazepam

5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2-one

130.

Fluclotizolam

2-chloro-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]
triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

131.

132.

Clobromazolam

8-bromo-6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo
[4,3-a][1,4]benzodiazepine

133.

Bentazepam

5-phenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-[1]benzothieno
[2,3-e][1,4]diazepin-2-one

134.

CP 47,497

5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-phenol

135.

AM-1220 Azepane Isomer

[1-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-3-yl)-1H-indol-3-yl]-1-
naphthalenyl-methanone

136.

Org 27569

5-chloro-3-ethyl-N-[2-[4-(1-piperidinyl)phenyl]ethyl]-1H-Indole-2-
carboxamide

137.

Org 27759

N-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethyl]-3-ethyl-5-fluoro-1H-Indole-
2-carboxamide

138.

Org 29647

N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)-5-chloro-3-ethyl-1H-indole-2-
carboxamide

139.

HU-331

3-hydroxy-2-(6-isopropenyl-3-methyl-cyclohex-2-en-1-yl)-5-pentyl-
1,4-benzoquinone

140.

WIN 55212-2

[(3R)-2,3-dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)pyrrolo
[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl]-1-naphthalenyl-methanone

141.

AB-005 azepane isomer

[1-(1-methylazepan-2-yl)indol-3-yl]-(2,2,3,3-
tetramethylcyclopropyl)methanone

142.

4-HTMPIPO

4-hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-one

143.

URB-597

3’-carbamoylbiphenyl-3-yl cyclohexylcarbamate

144.

JTE-907

N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-2-hydroxy-7-methoxy-8-pentoxy-
quinoline-3-carboxamide

145.

LY2183240

5-([1,1’-biphenyl]-4-ylmethyl)-N,N-dimethyl-1H-tetrazole-1-
carboxamide

146.

1-(Cyclohexylmethyl)-2-
[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-
1H-benzimidazol-5-carboxamide

1-(cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-
benzimidazole-5-carboxamide

147.

AM-2201 benzimidazole analogue (FUBIMINA)

[1-(5-fluoropentyl)-1H-benzimidazol-2-yl](naphthalen-1-
yl)methanone

148.

5F-AB-FUPPYCA
(5F-5,3-AB-PFUPPYCA)

2-[[1-(5-fluoropentyl)-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-3-
yl]formamido]-3-methylbutanamide

149.

5F-PY-PICA

[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](pyrrolidin-1-yl)methanone

150.

5F-PY-PINACA

[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](pyrrolidin-1-yl)methanone

151.

AB-CHMFUPPYCA
(3,5-AB-CHMFUPPYCA)

N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-3-
(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide

152.

MDMB-CHMCZCA

9-(cyclohexylmethyl)-N-(1-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-propyl)
carbazole-3-carboximidic acid

153.

5F-PCN

1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-
carboxamide

154.

EG-2201

(9-(5-fluoropentyl)-9H-carbazol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone

155.

MDA 19

N-[(Z)–(1-hexyl-2-oxo-indolin-3-ylidene)amino]benzamide

156.

MO-CHMINACA

1-methoxy-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-
indazole-3-carboxylate

157.

MDMB-PCZCA

methyl 3,3-dimethyl-2-[(9-pentylcarbazole-3-
carbonyl)amino]butanoate

158.

5F-3,5-AB-PFUPPYCA

N-(1-carbamoyl-2-methyl-propyl)-2-(5-fluoropentyl)-5-
(4-fluorophenyl)pyrazole-3-carboxamide

159.

CUMYL-4CN-B7AICA

1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)pyrrolo
[2,3-b]pyridine-3-carboxamide

160.

5F-MDMB-P4AICA

methyl 2-[[1-(5-fluoropentyl)pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-
carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-butanoate

161.

5F-MDMB-P7AICA

methyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-
yl]formamido}-3,3-dimethylbutanoate

162.

5F-AB-P7AICA

N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-
pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide

163.

2F-QMPSB

quinolin-8-yl 3-[(4,4-difluoropiperidin-1-yl)sulfonyl]-4-
methylbenzoate

164.

5F-A-P7AICA

N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-
carboxamide

165.

3’,4’- Methylenedioxy-alpha-methylPPP (MDMPP)

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one

166.

1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-
phenyl-2-(pyrrolidinyl-1-yl)ethan-1-one

1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethanone

167.

alpha-PPP-MeO

3-methoxy-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one

168.

3,4-Dichloro-N,N-
cyclohexylmethylmethcathinone

2-[cyclohexyl(methyl)amino]-1-(3,4-dichlorophenyl)propan-1-one

169.

TH-PBP

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)butan-1-one

170.

alpha-pyrrolidinocyclohexylphenone (alpha-PCYP)

2-cyclohexyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one

171.

2-Me-DMT

N,N-dimethyl-2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethanamine

172.

AL-LAD

(8β)-9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-(2-propenyl)-ergoline-8-
carboxamide

173.

McPT

N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylcyclopropanamine

174.

alpha-TMT

1-(1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylpropan-2-amine

175.

1P-ETH-LAD

N,N,7-triethyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo
[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

176.

5-MeO-pyr-T

5-methoxy-3-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-3H-indole

177.

Lysergic acid methyl ester

methyl 7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-
carboxylate

178.

4-HO-McPT

3-[2-[cyclopropyl(methyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol

179.

4-PrO-DMT

3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl propanoate

180.

Butorphanol

17-(Cyclobutylmethyl)morphinan-3,14-diol

181.

U-49900

3,4-dichloro-N-[2-(diethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide

182.

U-51754

2-(3,4-dichlorophenyl)-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-
acetamide

183.

Benzodioxole-fentanyl

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]-1,3-benzodioxole-5-
carboxamide

184.

3-phenylpropanoylfentanyl

N,3-diphenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]propanamide

185.

Tetramethylcyclopropanefentanyl

2,2,3,3-tetramethyl-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-
piperidyl]cyclopropanecarboxamide

186.

U-48800

2-(2,4-dichlorophenyl)-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-
acetamide

187.

Thiophenefentanyl

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]thiophene-2-
carboxamide

188.

Benzylfentanyl

N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-propanamide

189.

Bromadoline

4-bromo-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]benzamide

190.

Acetylbenzylfentanyl

N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-acetamide

191.

Benzoylbenzylfentanyl

N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-benzamide

192.

4-hydroxybutyrfentanyl / 4-HO-BF

N-(4-Hydroxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]butanamide

193.

isopropyl-U-47700

3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-
(propan-2-yl)benzamide

194.

U-50488

2-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-N-
(2-pyrrolidin-1-ylcyclohexyl)acetamide

195.

3,4-methylenedioxy-U-47700

N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-1,3-benzodioxole-5-
carboxamide

196.

4-fluoro-cyclopropylbenzylfentanyl

N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-(4-fluorophenyl)cyclopropanecarboxamide

197.

Furanylbenzylfentanyl

N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-furan-2-carboxamide

198.

2-methylacetylfentanyl

N-(2-methylphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-acetamide

199.

N-methyl U-47931E

4-bromo-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylbenzamide

200.

Piperidylthiambutene

1-(4,4-di(thiophen-2-yl)but-3-en-2-yl)piperidine

201.

2-methyl-AP-237

1-[2-methyl-4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one

202.

AP-237

1-[4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one

203.

Furanyl UF-17

N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-phenyl-furan-2-carboxamide

204.

2F-viminol

2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrrol-2-yl]
ethan-1-ol

205.

206.

Iso-ethcathinone

1-(ethylamino)-1-phenylpropan-2-one

207.

5-HTP

2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid

208.

Ostarine

3-(4-cyanophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-
hydroxy-2-methylpropanamide

209.

4-Fluoroephedrine

4-fluoro-α-[1-(methylamino)ethyl]-benzenemethanol

210.

4-methylphendimetrazine

3,4-dimethyl-2-(4-methylphenyl)morpholine

211.

Mebroqualone

3-(2-bromophenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one

212.

W-15

4-chloro-N-[(2E)-1-(2-phenylethyl)piperidin-2-
ylidene]benzenesulfonamide

213.

sibutramine

1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethyl-butan-1-amine

214.

Embutramide

N-[2-ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamide

215.

Lysergic acid 2,4-dimethylazetidide (LSZ)

[(6aS,9S)-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-
9-yl]-[(2S,4S)-2,4-dimethylazetidin-1-yl]methanone

216.

Noopept

ethyl ({[(2S)-1-(phenylacetyl)pyrrolidin-2-yl]carbonyl}amino)acetate

217.

Mesembrine

3a-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-methyl-2,3,4,5,7,7a-hexahydroindol-6-
one

218.

Orphenadrine

N,N-dimethyl-2-[(2-methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethanamine

219.

Ephenidine (NEDPA)

N-ethyl-1,2-diphenylethanamine

220.

NPDPA

N-(1,2-diphenylethyl)propan-2-amine

221.

W-18

4-chloro-N-{(2E)-1-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]piperidin-2-
ylidene}benzenesulfonamide

222.

Adrafinil

2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]-N-hydroxy-acetamide

223.

Afloqualone

6-amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)quinazolin-4(3H)-one

224.

Modafiendz

2-{[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl}-N-methylacetamide

225.

Methylmethaqualone

3-(2,4-dimethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one

226.

Flibanserin

1,3-dihydro-1-[2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-
piperazinyl]ethyl]-2H-Benzimidazol-2-one

227.

4-methylpentan-2-amine (DMBA)

4-methylpentan-2-amine

228.

Modafinil sulphone

2-[(diphenylmethyl)sulfonyl]acetamide

229.

N-methyl aminorex derivative

3-methyl-5-phenyl-oxazolidin-2-imine

230.

3,4-DMAR

3,4-dimethyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-imine

231.

4-MPH

3-methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine

232.

Phenetrazine

3-ethyl-2-phenylmorpholine

233.

Epirocaine

2-methyl-2-(propylamino)propyl benzoate

234.

Modafinil

2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide

235.

Iso-phenmetrazine

5-methyl-2-phenylmorpholine

236.

Phenmetetrazine

4-ethyl-3-methyl-2-phenylmorpholine

237.

3F-Phenetrazine

3-ethyl-2-(3-fluorophenyl)morpholine

238.

Bromantane

N-(4-bromophenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-amine

239.

Viloxazine

2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]morpholine

240.

Fladrafinil

2-{[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl}-N-hydroxyacetamide

241.

PDM-35

3,5-dimethyl-2-phenylmorpholine

242.

3,6-DMPM

3,6-dimethyl-2-phenylmorpholine

243.

3-methylphenmetrazine

3-methyl-2-(3-methylphenyl)morpholine

244.

G-130

5,5-dimethyl-2-phenyl-morpholine

245.

Methylmorphenate

methyl 2-(morpholin-3-yl)-2-phenylacetate

246.

PRE-084

2-(morpholin-4-yl)ethyl 1-phenylcyclohexane-1-carboxylate

247.

NDTDI

N,N-diethyl-3-[methyl-[(4R)-1,3,4,5-tetrahydrobenzo[cd]indol-4-
yl]amino]propanamide

248.

Ru-28306

N,N-dimethyl-1,3,4,5-tetrahydrobenzo[cd]indol-4-amine

249.

Octodrine

6-methylheptan-2-amine

250.

1,4-DMAA

5-methylhexan-2-amine

251.

2F-Phenmetrazine

2-(2-fluorophenyl)-3-methylmorpholine

252.

Troparil

methyl 8-methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate

253.

N-methyl-cyclazodone

2-[cyclopropyl(methyl)amino]-5-phenyl-4(5H)-oxazolon

254.

para-fluoro-4-methylaminorex / 4-FPO

5-(4-fluorophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine

255.

Bisfluoromodafinil

2-[(bis(4-fluorophenyl)methyl)sulfinyl]acetamide

256.

WIN 35428

methyl 3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-
carboxylate

257.

alpha-methylephedrine

3-(methylamino)-2-phenylbutan-2-ol

258.

N-methylephedrine

2-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-ol

259.

1B-LSD

4-butyryl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo
[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

260.

2C-B aminorex

5-(4-bromo-2,5-dimethoxy-phenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine

261.

Pagoclone

2-(7-chloro-1,8-naphthyridin-2-yl)-2,3-dihydro-3-
(5-methyl-2-oxohexyl)-1H-isoindol-1-one

262.

4-fluorophenibut

4-amino-3-(4-fluorophenyl)butanoic acid

263.

Pregabalin methyl ester

methyl 3-(aminomethyl)-5-methylhexanoate

264.

Xylazine

N-(2,6-Dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine

265.

SL-164

5-chloro-3-(4-chloro-2-methylphenyl)-2-methyl-4(3H)-
quinazolinone

266.

1cP-LSD

4-(cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-
hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

267.

Nitromethaqualone

3-(2-Methoxy-4-nitrophenyl)-2-methylquinazolin-4-one

268.

Nefiracetam

N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide

269.

4-Hydroxyamphetamine

4-(2-aminopropyl)phenol

270.

25I-NBMD

N-(1,3-benzodioxol-4-ylmethyl)-2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)
ethanamine

271.

25I-NB34MD

N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)
ethanamine

272.

25C-NBF

2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-fluorobenzyl)ethanamine

273.

25C-NBOH

2-({[2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]amino}methyl)phenol

274.

25I-NBOH

2-[[2-(4-iodo-2,5-dimethoxy-phenyl)ethylamino]methyl]phenol

275.

25B-NBF

2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-fluorophenyl)methyl]
ethanamine

276.

25B-NBOH

2-[[2-(4-bromo-2,5-dimethoxy-phenyl)ethylamino]methyl]phenol

277.

1-phenethyl-4-hydroxypiperidine

1-(2-phenylethyl)piperidin-4-ol

278.

7-CDMeOPPAE

7-[2-[[2-(4-chloro-2,5-dimethoxy-phenyl)-1-methyl-
ethyl]amino]ethyl]-1,3-dimethyl-purine-2,6-dione

279.

25E-NBOH

2-({[2-(4-Ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]amino}methyl)phenol

280.

BOD

2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)-2-methoxyethan-1-amine

281.

Vanoxerine

1-[2-[bis(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)
piperazine

282.

1-(3-Methylbenzyl)piperazine

1-(3-methylbenzyl)piperazine

283.

NSI-189

(4-benzylpiperazin-1-yl)-[2-(isopentylamino)-3-pyridyl]methanone

284.

DB-MDBP

1-[(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]piperazine

285.

3,4-CFP

1-(3-chloro-4-fluorophenyl)piperazine

286.

pBPP

1-(4-bromophenyl)piperazine

287.

288.

HDMP-28 (methylnaphthidate)

methyl naphthalen-2-yl(piperidin-2-yl)acetate

289.

Propylphenidate

propyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate

290.

4-fluoroethylphenidate

ethyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(2-piperidyl)acetate

291.

methyl 2-phenyl-2-
(pyrrolidin-1-yl)acetate

methyl 2-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)acetate

292.

Glaucine

1,2,9,10-tetramethoxy-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-
dibenzo[de,g]quinoline

293.

LSA

(6aS,9S)-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-
9-carboxamide

294.

Arecoline

methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate

295.

5-Br-DMT

[2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine

296.

5-Cl-DMT

[2-(5-chloro-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine

297.

Mephedrene

N-methyl-1-(5-methyl-2-thiophenyl)propan-2-amine

298.

PTI-3

N-({2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-1,3-thiazol-4-yl}methyl)-
2-methoxy-N-methylethan-1-amine

299.

Cumyl-Cb-MeGaClone

5-(cyclobutylmethyl)-2-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)pyrido[4,3-b]
indol-1-one

300.

BOH-2C-B

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanol

301.

N-methylbenzedrone

2-[benzyl(methyl)amino]-1-(4-methylphenyl)propan-1-one

302.

3F-PCP

1-[1-(3-fluorophenyl)cyclohexyl]piperidine

303.

3-Cl-PCP

1-[1-(3-chlorophenyl)cyclohexyl]piperidine

304.

A-D2PV

1,2-diphenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one

305.

3-Me-PCP

1-[1-(3-methylphenyl)cyclohexyl]piperidine

306.

MXiPR

2-(isopropylamino)-2-(3-methoxyphenyl)-cyclohexanone

307.

Metonitazene

N,N-diethyl-2-[2-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-nitro-benzimidazol-
1-yl]ethanamine

308.

Cumyl-BC-HpMeGaClone-221

5-(Bicyclo[2.2.1]hept-2-ylmethyl)-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-
dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one

309.

3-Methoxyphenmetrazine

2-(3-methoxyphenyl)-3-methylmorpholine

310.

311.

butonitazene

2-(2-(4-butoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzimidazol-1-yl)-N,N-diethylethan-1-amine

312.

etonitazepyne

2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-benzimidazole

313.

BDMT

2,2’-(1H,1’H-[2,2’-biindole]-3,3’-diyl)bis(N,N-dimethylethan-1-amine)

314.

ABO-4en-PINACA

N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

315.

4F-deprenyl

N-[1-(4-fluorophenyl)propan-2-yl]-N-methylprop-2-yn-1-amine

316.

fluonitazene

N,N-diethyl-2-(2-(4-fluorobenzyl)-5-nitro-1H-benzimidazol-1-yl)ethan-1-amine

317.

M-alpha-HCMA

3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-hydroxy-N,2-dimethyl-3-(methylamino)propanamide

318.

AP-238

1-[2,6-dimethyl-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazin-1-yl]propan-1-one

319.

carbonyl-bromadol

(4-bromophenyl)-(1-(dimethylamino)-4-hydroxy-4-phenethylcyclohexyl)methanone

320.

O-AMKD

3-(4-acetyl-1-methylpiperidin-4-yl)phenyl acetate

321.

nortilidine

ethyl 2-methylamino-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate

322.

4,4-dimethyl-1-phenyl-1-pyrrolidin-1-yl-pentan-3-one

4,4-dimethyl-1-phenyl-1-pyrrolidin-1-yl-pentan-3-one

323.

phenylpiracetam

2-(2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetamide

324.

deoxymethoxetamine

2-(ethylamino)-2-(3-methylphenyl)-cyclohexanone

325.

CHM-MDMB-CHMINACA

cyclohexylmethyl 2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

326.

protonitazene

N,N-diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-
1H-benzimidazole-1-ethanamine

327.

4Br-MAR

5-(4-bromophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine

328.

4Cl-MAR

5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine

329.

2C-T-21

2-[4-(2-fluoroethylsulfanyl)–2,5-dimethoxy-phenyl]ethanamine

330.

5-chloro-alpha MT

1-(5-chloro-1H-indol-3-yl)propan-2-amine

331.

3-chlorophenmetrazine, 3-CPM

2-(3-chlorophenyl)-3-methylmorpholine

332.

hydroxetamine, HXE

2-(ethylamino)-2-(3-hydroxyphenyl)-cyclohexanone

333.

dipyanone

4,4-diphenyl-6-(pyrrolidin-1-yl)heptan-3-one

334.

bretazenil

1,1-dimethylethyl 8-bromo-11,12,13,13a-tetrahydro-9-oxo-9H-imidazo[1,5-a]pyrrolo
[2,1-c][1,4]benzodiazepine-1-carboxylate

335.

deschloroclotizolam

2-chloro-9-methyl-4-phenyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a]
[1,4]diazepine

336.

BZO-POXIZID

N-[(Z)–(2-oxo-1-pentyl-indolin-3-ylidene)amino]benzamide

337.

iso-3-CMC

1-(3-chlorophenyl)-1-(methylamino)propan-2-one

338.

BZO-4en-POXIZID

N-[(Z)–(2-oxo-1-pent-4-enyl-indolin-3-ylidene)amino]benzamide

339.

ADB-5Br-INACA

5-bromo-N-(1-carbamoyl-2,2-dimethyl-propyl)-1H-indazole-3-
carboxamide

340.

BZO-ChMOXIZID

N-[(Z)-[1-(cyclohexylmethyl)-2-oxo-indolin-3-ylidene]amino]
benzamide

341.

3,5-ADB-4en-PFUPPYCA

N-(1-carbamoyl-2,2-dimethyl-propyl)-5-(4-fluorophenyl)-2-pent-4-enyl-pyrazole-3-carboxamide

342.

desmethylmoramide

4-(4-morpholinyl)-2,2-diphenyl-1-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone

343.

ADB-FUBIATA

2-[[2-[1-[(4-fluorophenyl)methyl]indol-3-yl]acetyl]amino]-
3,3-dimethyl-butanamide

344.

5F-BZO-POXIZID; 5F-MDA-19;
MDA-19 5-fluoropentyl analogue

N-[(Z)-[1-(5-fluoropentyl)-2-oxo-indolin-3-ylidene]amino]
benzamide

345.

3-Me-PCPy

1-[1-(3-methylphenyl)cyclohexyl]pyrrolidine

346.

flubrotizolam

2-bromo-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]
triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

347.

5,3-ADB-4en-PFUPPYCA

N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-(4-fluorophenyl)-1-pent-4-enyl-pyrazole-3-carboxamide

348.

5,3-AB-CHMFUPPYCA

N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-5-
(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide

349.

fenozolone

2-(ethylamino)-5-phenyl-4(5H)-oxazolone

350.

CUMYL-TsINACA

N-(2-phenylpropan-2-yl)-1-tosyl-1H-indazole-3-carboxamide

351.

1V-LSD

N,N-diethyl-7-methyl-4-pentanoyl-4,6,6a,7,8,9-
hexahydroindolo[4,3-fg]
quinoline-9-carboxamide

352.

etonitazepipne

2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(piperidin-1-yl)ethyl)-
1H-benzo[d]imidazole

353.

iso-(meta-methyl-propcathinone)

1-(3-methylphenyl)-1-(propylamino)propan-2-one

354.

N-benzyl-isopropylamine

N-benzylpropan-2-amine

355.

ADB-IACA (ADB-IATA)

2-[2-(1H-indol-3-yl)acetamido]-3,3-dimethylbutanamide

356.

Cumyl-INACA

N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)-1H-indazole-3-carboxamide

357.

Cumyl-CHSINACA

1-(cyclohexylsulfonyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

358.

Cumyl-CLCHSINACA

1-(1-chlorocyclohexyl)sulfonyl-N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)indazole-
3-carboxamide

359.

CH-FUBIACA

N-cyclohexyl-2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl)acetamide

360.

CH-PIACA

N-cyclohexyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)acetamide

361.

MDMB-5Br-INACA

methyl 2-(5-bromo-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

362.

ADB-D-5Br-INACA

N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-bromo-1-decyl-1H-indazole-3-carboxamide

363.

A-PONASA

N-(adamantan-1-yl)-4-(pentyloxy)naphthalene-1-sulfonamide

364.

fluetizolam

2-ethyl-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

365.

ADB-4en-P-5Br-INACA

N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-bromo-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

366.

desalkylgidazepam

7-bromo-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

367.

N-cyclohexyl methylone

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(cyclohexylamino)propan-1-one

368.

N-ethyl zolpidem

N-ethyl-2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide

369.

2-fluoro-deschloro-
N-ethylketamine

2-(ethylamino)-2-(2-fluorophenyl)cyclohexanone

370.

A-FUBIACA

N-(1-adamantyl)-2-[1-[(4-fluorophenyl)methyl]indol-3-yl]acetamide

5.2. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, ha kémiai szerkezetük alapján azok léteznek;

5.3. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve az 5.2. alpontban említett sztereoizomerek sóit, ha ilyen sók léteznek.

1

A rendeletet a 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 1. napjával.

2

A 3. § a 6/2017. (V. 2.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére