• Tartalom

56/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

56/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével és egyéb törvényi változásokkal összefüggésben szükséges módosításáról1

2014.03.15.

A Kormány

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában és (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 1. alcím tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az Ápt. 4. § (1), (2) és (4) bekezdésére alapozott honosítási kérelemhez mellékelni kell az alkotmányos alapismeretekből tett sikeres vizsgáról szóló igazolást, vagy az Ápt. 4/A. § (2) bekezdésében meghatározott ok fennállásának igazolására
a) a cselekvőképtelen kiskorú születési anyakönyvi kivonatát;
b) a cselekvőképtelen nagykorú személy gondnokság alá helyezését elrendelő határozatot;
c) az Ápt. 4/A. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott korlátozottan cselekvőképes személy (a továbbiakban: korlátozottan cselekvőképes) esetében,
ca) ha kiskorú, a születési anyakönyvi kivonatát,
cb) ha olyan személy, akinek a cselekvőképességét a bíróság az állampolgársági eljárással kapcsolatos ügyek tekintetében korlátozta, a gondnokság alá helyezést elrendelő határozatot;
d) a nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben szerzett végzettséget tanúsító bizonyítványt, oklevelet vagy az intézmény által kiadott igazolást;
e) a betegség jellege szerint illetékes egészségügyi szolgáltató igazolását az egészségi állapotról.”

(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. § (11) bekezdés b) pontjában a „hozzátartozója” szövegrész helyébe a „szülője, nagyszülője, gyermeke, unokája, testvére, testvére gyermeke, testvére unokája (a továbbiakban együtt: hozzátartozó)” szöveg lép.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az „elektronikus úton” szövegrész helyébe az „elektronikus úton, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 89. § (2) bekezdése alapján írásban vagy elektronikus úton a helyi választási irodaként eljáró jegyzőnél” szöveg,

b) 2. §-ában a „visszavonta,” szövegrész helyébe a „visszavonta, illetve – ha a polgár a nyilatkozatot írásban vagy elektronikus úton a helyi választási irodaként eljáró jegyzőnél tette meg vagy vonta vissza – a központi szerv” szöveg,

d) 15/D. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „Csjt. 25. § (1) bekezdés b) pont második fordulatában és a Csjt. 25. § (1) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:27. § (1) bekezdés b) pontjának a feleség nevének a férj nevéhez való hozzákapcsolására vonatkozó rendelkezésében és a Ptk. 4:27. § (1) bekezdés c) pontjában” szöveg,

g) 30. § (1) bekezdésében a „szülő (törvényes képviselő)” szövegrész helyébe a „szülő, ennek hiányában a törvényes képviselő” szöveg,

h) 30. § (4) bekezdésében a „szülőjének (törvényes képviselőjének)” szövegrész helyébe a „szülőjének, ennek hiányában törvényes képviselőjének” szöveg,

i) 31. § (3) bekezdésében a „cselekvőképességet kizáró” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet teljesen korlátozó” szöveg,

j) 31. § (3) bekezdésében a „szülője, illetve gondnoka (törvényes képviselője)” szövegrész helyébe a „törvényes képviselője” szöveg,

k) 41/A. § (2) bekezdésében a „Csjt.” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:175. § (3) bekezdése” szöveg, a „jóváhagyás” szövegrész helyébe a „döntés” szöveg, a „jóváhagyását” szövegrész helyébe a „döntését” szöveg

lép.

3. A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló
168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

3. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet

a) 5. §-ában az „az igazságügyi és rendészeti” szövegrész helyébe az „a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős” szöveg,

b) 17. § (4) bekezdésében a „szülőnek (törvényes képviselőnek)” szövegrész helyébe a „törvényes képviselőnek” szöveg,

c) 19. §-ában a „cselekvőképességet kizáró” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet teljesen korlátozó” szöveg,

d) 20. §-ában a „hátoldalára közreműködő” szövegrész helyébe a „hátoldalán a közreműködő” szöveg,

e) 22. § (5) bekezdésében a „cselekvőképességét kizáró” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet teljesen korlátozó” szöveg,

f) 25. § (2) bekezdésében a „postai úton” szövegrész helyébe a „postai úton, könyvelt küldeményként” szöveg, a „kérelmező részére” szövegrész helyébe a „kérelmező, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja részére” szöveg,

g) 25. § (3) bekezdésében a „kérelmező személyesen” szövegrész helyébe a „kérelmező, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja” szöveg,

h) 25. § (4) bekezdésében az „A személyesen” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,

i) 26. § (2) bekezdés b) pontjában az „elvételre” szövegrész helyébe az „elvételére” szöveg,

j) 31. § (3) bekezdésében a „cselekvőképességet kizáró” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet teljesen korlátozó” szöveg,

k) 33. § (3) bekezdésében a „postai úton küldi meg” szövegrész helyébe a „postai úton, könyvelt küldeményként küldi meg” szöveg, a „személyesen” szövegrész helyébe a „személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján” szöveg,

l) 40. § (1) bekezdésében a „cselekvőképtelenség miatt” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet teljesen korlátozó” szöveg

lép.

4. A minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal által kötött, a nettó ötmillió forintot el nem érő értékű szerződésekre vonatkozó adatok közzétételéről szóló 85/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

4. § A minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal által kötött, a nettó ötmillió forintot el nem érő értékű szerződésekre vonatkozó adatok közzétételéről szóló 85/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg, az „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15/B. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 1. melléklet III. rész 4. pontja” szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében az „az Áht. 15/B. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Infotv. 1. melléklet III. rész 4. pontja” szöveg, a „Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg

lép.

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések

5. § (1) Hatályát veszti a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

b) 12/B. §-a és az azt megelőző alcím.

(2) Hatályát veszti az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet.

(3) Hatályát veszti az anyakönyvi eljárásokra, az állampolgársági eljárásokra és a személyiadat- és lakcímnyilvántartással összefüggő eljárásokra vonatkozó egyes kormányrendeleteknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére