• Tartalom

56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról

2022.01.01.

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30/A. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet rendelkezéseit a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) hatálya alá tartozó hitelszerződésre és pénzügyi lízingszerződésre (a továbbiakban együtt: hitelszerződés) kell alkalmazni.

(2) E rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni a hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelre.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. deviza alapú hitelszerződés: devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott, de forintban törlesztett hitel- vagy kölcsönszerződés;

2. fogyasztói hitelbiztosíték nyújtója: fogyasztói kezességi szerződés kezességvállalója és a fogyasztói zálogszerződés személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezettje;

3. tartós adathordozó: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben ilyenként meghatározott fogalom.

2. Hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatás

3. § (1) A hitelező és a hitelközvetítő az Fhtv. 5. § (1)–(3) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének az ezen alcímben foglaltak szerint tesz eleget.

(2)1 A fogyasztó – az elektronikus úton történő tájékoztatás kivételével – aláírásával igazolja, hogy megkapta a 4. és az 5. §-ban előírt tájékoztatást.

4. § (1)2 Ha a fogyasztó arról tájékoztatja a hitelezőt vagy a hitelközvetítőt, hogy hitelszerződés megkötése érdekében igénybe kívánja venni szolgáltatását, a fogyasztó által megadott tájékoztatás alapján – a fogyasztó igényeinek, lehetőségeinek és szükségleteinek felmérését követően – hitelező és a hitelközvetítő szóban vagy elektronikus úton tájékoztatást ad

a) az igényelhető hitel lehetséges összegéről,

b) a kamatozás módjáról (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött, vagy kamatperiódusokban rögzített) és a kamat módosításának lehetőségéről,

c) a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóról,

d) a törlesztőrészletek összegéről és a törlesztés gyakoriságáról, valamint

e) a hitel választható futamidejéről.

(2)3 A fogyasztó lehetőségeinek felmérése érdekében a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB rendelet) hatálya alatt álló hitelszerződés ajánlása esetén az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást megelőzően a hitelező vagy a hitelközvetítő szóban vagy elektronikus úton tájékoztatást ad az MNB rendelet vonatkozó főbb követelményeiről, így különösen a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóról, a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a havi adósságszolgálat számításának módjáról, ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett vagy gépjármű vásárlására nyújtandó hitelnél a kitettség értékére vonatkozó előírásról.

(3)4 Referencia-kamatlábhoz kötött hitelszerződés ajánlása esetén a szóbeli vagy elektronikus úton történő tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy

a) milyen gyakran változhat a referencia-kamatláb,

b) a kamat és ennek megfelelően a fizetendő törlesztőrészlet a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat, amely nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak,

c) a törlesztőrészlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében – így különösen az egyenlő összegű (annuitásos) törlesztőrészlet számítási módszere alkalmazása esetén – a kamat módosítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával.

(4)5 Kamatperiódusokban rögzített hitelszerződés ajánlása esetén a szóbeli vagy elektronikus úton történő tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a törlesztőrészlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében – így különösen az egyenlő összegű (annuitásos) törlesztőrészlet számítási módszere alkalmazása esetén – a kamat kamatperiódus lejártához kapcsolódó módosítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával.

(5)6 Deviza alapú hitelszerződés esetén a szóbeli vagy elektronikus úton történő tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az árfolyamkockázatot a fogyasztó viseli, így a kamat változatlansága esetén is a törlesztőrészlet annyi százalékkal változhat (növekedhet vagy csökkenhet), amennyivel az adott deviza Fhtv. 21/B. §-a szerint meghatározott árfolyama változik.

5. § (1)7 A hitelező és a hitelközvetítő szóbeli vagy elektronikus úton történő tájékoztatásnak arra is ki kell térnie, hogy a fogyasztónak a hitelszerződés megkötésekor felelősen kell eljárnia, felelős döntést kell hoznia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak érdekében a hitelezőnek és a hitelközvetítőnek fel kell hívnia a figyelmet arra, hogy

a) a fogyasztó kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett hitelszerződést írjon alá,

b) a fogyasztó pénzügyi teljesítőképességének romlása, így különösen a rendszeres jövedelmének csökkenése vagy más rendkívüli kiadás felmerülése nem mentesíti a hitelszerződésben foglaltak teljesítése alól,

c) fizetési nehézség esetén a fogyasztó mielőbb tájékoztassa hitelezőjét, annak érdekében, hogy a hitelszerződés felmondásának megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megoldás keresésére,

d) a lejárt tartozás esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra,

e) a nem szerződésszerű teljesítés esetén a hitelező a hitelszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amellyel a teljes tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé válik, valamint a hitelező a tartozás meg nem fizetése esetén a biztosítékok érvényesítésére jogosult,

f) a hitelező által felmondott hitelszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is a fogyasztót terhelik, valamint – ha a biztosíték nem elegendő a tartozás rendezésére – a fogyasztó jövedelmére, más vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható.

6. § (1) A hitelező és a hitelközvetítő az 5. § (1) bekezdésben meghatározottak érdekében írásban vagy más tartós adathordozón a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a fogyasztó által előnyben részesített hitelszerződés törlesztőrészlete változásának lehetséges hatásait bemutató 1. melléklet szerinti minta táblázatot.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott minta táblázatot a hitelező és a hitelközvetítő az alábbiak figyelembevételével tölti ki:

a)8 a lakás-takarékpénztár által nyújtott lakáskölcsönnél a hitel összege 2 millió forint, futamideje 60 hónap, a lakás-takarékpénztár által nyújtott áthidaló kölcsönnél a hitel összege 5 millió forint, futamideje a lakáskölcsönnel együtt 15 év,

b) más hitelező által nyújtott jelzáloghitelnél a hitel összege 5 millió forint, a futamideje 240 hónap,

c) 1 millió forintos összeghatárig nyújtott – az a) és b) pontba nem tartozó – hitelnél a hitel összege 500 ezer forint, futamideje 36 hónap,

d) 1 millió forint feletti – az a) és b) pontba nem tartozó – hitelnél a hitel összege 3 millió forint, futamideje 60 hónap,

e) a hitel kamataként az adott hitelszerződés hitelező által alkalmazott reprezentatívnak tekinthető kamatát tünteti fel,

f) az 1. táblázatban

fa) rendszeres jövedelemként a Központi Statisztikai Hivatal által nyilvánosságra hozott, az előző naptári évre, vagy ha az még nem ismert, az azt megelőző naptári évre vonatkozó átlagos havi nettó jövedelmet tünteti fel,

fb) a rendszeres jövedelem, valamint a kamat táblázatban meghatározott mértékéhez hozzárendeli a törlesztőrészlet rendszeres jövedelemhez viszonyított%-os arányát, valamint a törlesztőrészlet összegét,

g) a 2. táblázatban az adott deviza alapú hitelszerződés reprezentatívnak tekinthető kamatából és futamidejéből indul ki,

h) a teljes futamidő alatti fix kamatozással nyújtott hitel esetén a kamat emelkedésére vonatkozó sorok és oszlopok közül kizárólag a 0,0%-hoz rendelt sort és oszlopot tölti ki.

(3) Ha az adott hitelt a hitelező nem nyújtja a (2) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott feltételekkel és a hitelező által kínált feltételek érdemben attól eltérőek, abban az esetben a (2) bekezdés a)–d) pontjaiban említett feltételekhez legközelebbi – a hiteltípusra létező – összeget és futamidőt tünteti fel.

3. A fogyasztói kezességi szerződéshez és a fogyasztói zálogszerződéshez kapcsolódó tájékoztatás

7. § A hitelező és a hitelközvetítő az Fhtv. 1. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének az ezen alcímben foglaltak szerint tesz eleget.

8. § A hitelező és a hitelközvetítő a fogyasztói kezességi szerződés vagy a fogyasztói zálogszerződés esetén a fogyasztó hitelkérelméhez kapcsolódó hitelbiztosíték nyújtóját kellő időben, de még azt megelőzően, hogy azt bármilyen kötelezettség terhelné, írásban vagy más tartós adathordozón tájékoztatja a fogyasztó által igényelt hitelszerződéshez kapcsolódóan

a) a hitel típusáról,

b) a hitelező nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,

c) adott esetben a hitelközvetítő nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,

d) a hitel teljes összegéről és lehívásának feltételeiről,

e) a hitel futamidejéről,

f) a késedelmi kamatról vagy az egyéb olyan fizetési kötelezettségről, amely a hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik,

g) az előtörlesztéshez való jogról, és annak az Fhtv. 24. §-a szerinti esetleges költségeiről,

h) a fizetés elmulasztásának lehetséges következményeiről.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött hitelszerződésekre kell alkalmazni.

11. § Ez a rendelet az 1–6. §-ban és az 1. mellékletben a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet az 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

1. táblázat


A törlesztőrészletek rendszeres jövedelemhez viszonyított arányának várható változása a rendszeres jövedelem, valamint a kamat változásának függvényében

A hitel típusa……    A hitel összege…. (forint/deviza)    A hitel futamideje…… (hónap)
A hitel kamata….

 

Kamat emelkedése

Rendszeres jövedelem változása

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

–30% változás

… forint/deviza

…%.
... forint/deviza

 

 

 

–20% változás

… forint/deviza

…%
.... forint/deviza

 

 

 

–10% változás

 

 

 

 

 

0% változás

 

 

 

 

 

+10% változás

 

 

 

 

 

+20% változás

 

 

 

 

 

+30% változás

 

 

 

 

 

2. táblázat


Deviza alapú hitelszerződés árfolyamkockázata

A hitel kamata…. A hitel futamideje ….. (hónap)

A törlesztőrészlet várható változása

Kamat emelkedése

Forintgyengülés

0%

10%

20%

30%

0,0%

…% ....... forint

 

 

 

1,0%

…% ....... forint

 

 

 

2,0%

 

 

 

 

3,0%

 

 

 

 

1

A 3. § (2) bekezdése a 4/2016. (I. 7.) NGM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdése a 4/2016. (I. 7.) NGM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdése a 4/2016. (I. 7.) NGM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 4/2016. (I. 7.) NGM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (4) bekezdése a 4/2016. (I. 7.) NGM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (5) bekezdése a 4/2016. (I. 7.) NGM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (1) bekezdése a 4/2016. (I. 7.) NGM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (2) bekezdés a) pontja a 14/2021. (XII. 8.) PM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére