• Tartalom

58/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

58/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.03.12.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § (1) Az esélyteremtő ösztöndíjak esetében
a) a tanuló ösztöndíjban és – nem pénzügyi – mentori támogatásban;
b) a mentor ösztöndíjban
részesül [a továbbiakban a) és b) pontok együtt: ösztöndíjasok].
(2) A mentor ösztöndíjának a pályázati kiírásban meghatározott részére – a (3) bekezdésben foglaltakat kivéve – akkor válik jogosulttá, ha az általa mentorált tanuló előző év végi tanulmányi átlagát a pályázati kiírásban meghatározott mértéket meghaladóan nem rontotta és
a) az Út a középiskolába ösztöndíj esetében az általa mentorált
aa) 7. évfolyamos tanuló felsőbb évfolyamba lép, vagy
ab) 8. évfolyamos tanuló középiskolába vagy szakiskolába felvételt nyert,
b) az Út az érettségihez ösztöndíj esetében a mentorált tanuló
ba) felsőbb évfolyamba lép, vagy
bb) amennyiben az utolsó évfolyamos tanuló sikeres érettségi vizsgát tett,
c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében a mentorált tanuló
ca) felsőbb évfolyamba lép, vagy
cb) sikeres szakmai vizsgát tett.
(3) A mentor az ösztöndíjának a (2) bekezdésben meghatározott részére nem válik jogosulttá, ha az általa mentorált tanuló javítóvizsgát vagy sikertelen osztályozó vizsgát tesz.
(4) Intézményváltás esetén a tanuló ösztöndíjas jogviszonya akkor marad fenn, ha az intézményváltástól számított harminc napon belül megnevezi a lebonyolító szervnek azt a köznevelési intézményt, amellyel tanulói jogviszonyt létesített, és az új köznevelési intézmény, állami fenntartású intézmény esetében az állami intézményfenntartó központ nyilatkozik arról, hogy vállalja az e rendeletben meghatározott feladatok ellátását. Annak a köznevelési intézménynek, amellyel a tanuló korábban tanulói jogviszonyban állt, írásban tájékoztatnia kell a tanulót az ösztöndíjas jogviszony fennmaradásának feltételeiről. A figyelmeztetés megtörténtét nyilatkozatban kell rögzíteni.
(5) Ha a korábban esélyteremtő ösztöndíjban részesült tanuló és mentora a soron következő tanévben együtt és ugyanabban az alprogramban folytatni kívánja az ösztöndíjas jogviszonyt, új pályázatot nem kell benyújtaniuk. A tanuló és a mentor az ösztöndíjas jogviszony fenntartására vonatkozó szándékukat írásban jelzik a köznevelési intézmény felé, és egyidejűleg nyilatkoznak arról is, hogy a korábbi pályázatban hivatkozott – az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló – feltételek a jogviszony létrejöttekor hatályos vagy a nyilatkozat megtételekor hatályos szabályozás alapján továbbra is fennállnak. Ha a korábban esélyteremtő ösztöndíjban részesült tanuló és mentora más alprogramban kíván részt venni, új pályázatot kell benyújtaniuk.
(6) Amennyiben a tanuló vagy a mentor tekintetében az ösztöndíjra való jogosultság valamely feltétele – a 3. § (1) bekezdésben meghatározott, a szociális rászorultságot alátámasztó feltételek kivételével – megszűnik, a köznevelési intézmény, állami fenntartású intézmény esetében az állami intézményfenntartó központ a tanulóval, valamint annak mentorával megkötött ösztöndíjszerződést – több tanulót mentoráló mentor esetén az érintett tanulóra vonatkozó részben – egyoldalúan megszünteti, és erről a lebonyolító szervet 8 munkanapon belül értesíti. A köznevelési intézmény, állami fenntartású intézmény esetében az állami intézményfenntartó központ az ösztöndíjszerződést azon hónap utolsó napjával szünteti meg, amely hónapban az ösztöndíjra való jogosultság feltétele megszűnik.
(7) Amennyiben a 3. § (1) bekezdésben meghatározott, a szociális rászorultságot alátámasztó valamely feltétel megszűnik az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt, az az ösztöndíjas jogviszony fennállását nem érinti.
(8) Amennyiben a tanuló vagy a mentor tekintetében az ösztöndíjra való jogosultság valamely feltétele az ösztöndíjas jogviszony létrejöttét megelőzően szűnik meg – ideértve a 9. § (5) bekezdésében meghatározott, az ösztöndíjas jogviszony folytatására vonatkozó rendelkezéseket is –, a köznevelési intézmény, állami fenntartású intézmény esetében az állami intézményfenntartó központ a tanulóval, valamint annak mentorával az ösztöndíjszerződést nem köti meg, és erről a lebonyolító szervet 8 munkanapon belül értesíti.
(9) A tanuló az ösztöndíjszerződés megkötését megelőzően és az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt az adott tanévben indokolt esetben két alkalommal mentorváltást kezdeményezhet a lebonyolító szervnél, ebben az esetben a tanuló és törvényes képviselője írásbeli indokolt kérelméhez csatolni kell az átvevő személy mentori pályázatát. Amennyiben a lebonyolító szerv engedélyezi, erről értesíti a köznevelési intézményt vagy állami fenntartású intézmény esetében az állami intézményfenntartó központot és kezdeményezi az ösztöndíj szerződések módosítását, illetve megkötését. Mentorváltás esetén az 5. § (1) bekezdésében meghatározott tanulói létszám nem léphető túl.”

2. § (1) A Rendelet 11/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ösztöndíj-támogatási komponens keretében pályázatot nyújthat be az a magyar állampolgár, aki nappali, esti vagy levelező munkarendű magyar állami ösztöndíjas, magyar állami részösztöndíjas vagy önköltséges vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 21/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti képzésen Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben alap-, mester vagy osztatlan képzésben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy a pályázat kiírásának évében jelentkezését ilyen képzésre beadta amennyiben az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik, vagy azonos szintű más képzésben nem vesz részt és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, vagy utógondozásban, utógondozói ellátásban részesül.”

(2) A Rendelet 11/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Önköltség-támogatási komponens keretében pályázatot nyújthat be az a magyar állampolgár, aki nappali, esti vagy levelező munkarendű magyar állami részösztöndíjas, önköltséges, Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben alap-, mester vagy osztatlan képzésen hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy a pályázat kiírásának évében jelentkezését ilyen képzésre beadta amennyiben az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik, vagy azonos szintű más képzésben nem vesz részt és az Nftv. szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül vagy utógondozásban, utógondozói ellátásban részesül.”

3. § A Rendelet

a) 1. § (2) bekezdés d) pontjában, (4) bekezdésében, és 11/A. § (1) bekezdésében az „Út a felsőoktatásba” szövegrész helyébe az „Út a diplomához”,

b) 7. § (1) bekezdés b) pontjában a „3” szövegrész helyébe a „2”

szöveg lép.

4. § (1) Hatályát veszti a Rendelet 12. § 1. és 2. pontja.

(2) Hatályát veszti a Rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a „vagy átmeneti nevelésbe vett” és a „vagy utógondozói ellátásban”,

b) 6. § (1) bekezdés a) pontjában az „átmeneti nevelésbe vett” és a „vagy utógondozói ellátásban”

szövegrész.

5. § Hatályát veszti az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 143/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére