• Tartalom

59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

a gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja gödöllői uszoda beruházási program keretében a Gödöllő közigazgatási területén fekvő, 5880 helyrajzi számú ingatlan területén megvalósuló beruházással összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

2. §2 (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti építésügyi hatósági eljárásokban a beruházással érintett, Gödöllő belterület 5880 helyrajzi számú telket – a (2) bekezdés figyelembevételével – rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telket érintő telekhatár-rendezés még nem történt meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához kapcsolódó használatbavételi engedély kiadásának feltétele az (1) bekezdés szerinti ingatlan tekintetében a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

3. § Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházással összefüggésben

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § (1)3 Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházáslebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal az Építési és Közlekedési Minisztérium

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházáslebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f), j) és k) pontjában foglalt feladatokon túlmenően – az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §4 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)6 Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését7 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. §8 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)10 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését11 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

8. §12 A gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 33/2018. (III. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 2. §-t a Módr3. hatálybalépésekor13 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet az 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelethez14

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

Gödöllői uszoda beruházás

Gödöllő
5880 helyrajzi számú ingatlan

általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal15

3.

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal 16

4.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal 17

5.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

vízjogi hatósági eljárások

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság18

7.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

8.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal19

9.

talajvédelmi hatósági eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal 20

10.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

11.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

12.

jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

13.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet az 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelethez21

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 132. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 132. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 33/2018. (III. 5.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 4. § (1) bekezdése az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

5

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

6

A 6. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 50. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

9

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

10

A 7. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 50. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

13

A hatálybalépés időpontja 2018. március 6.

14

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

15

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 50. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:3 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 50. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:4 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 50. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:6 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 50. § a) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:8 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 50. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:9 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 50. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 132. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére