• Tartalom

59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet

59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az általános és mezőgazdasági csekély összegű támogatás európai uniós feltételeinek változásával összefüggő módosításáról1

2015.01.02.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló
15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet módosítása

1. § A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet [a továbbiakban: 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet] 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az előirányzat terhére a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: Támogató) forrást biztosít]

b) az előirányzat működtetésével, kezelésével összefüggő egyes fizetési kötelezettségek teljesítésére a Támogató által vezetett minisztérium igazgatási költségvetése részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján, és az előirányzat, valamint az eredeti törvényi előirányzattal nem rendelkező, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetéhez tartozó
ba) Kis- és középvállalkozói célelőirányzat (a továbbiakban: KKC),
bb) Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat (a továbbiakban: NBC)
fejezeti kezelésű előirányzatok működtetésével, kezelésével összefüggő fizetési kötelezettségek teljesítésére.”

2. § A 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet 3. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„4. vállalkozások: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 19. § 5. pontjában meghatározott azon vállalkozások, valamint egyéni cégek, amelyek megfelelnek a Törvény 3–5. §-ában megfogalmazott feltételeknek.”

3. § (1) A 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet) 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.”
„(3) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.”

4. § A 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Konstrukciók keretében a vállalkozásoknak nyújtott kamattámogatás és kezességi díjtámogatás, valamint a kezességvállaló intézmény kezességvállalásával nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, és a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben és az e §-ban meghatározott feltételek szerint nyújtható.
(2) A csekély összegű támogatás nyújtásának feltétele, hogy a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet szerinti, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások számára tagállamonként odaítélt – a kedvezményezettnek a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozata szerinti, és az e rendelet alapján igénybevett – támogatás támogatástartalma nem lépheti túl a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.”

5. § A 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A KAVOSZ Zrt. és a Támogató az odaítélt kamattámogatással és kezességi díjtámogatással kapcsolatos adatokat az adott támogatás odaítélésének időpontjától számított 10. naptári év utolsó napjáig megőrzi.”

6. § (1) A 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendeletnek az egyes miniszteri rendeleteknek az általános és mezőgazdasági csekély összegű támogatás európai uniós feltételeinek változásával összefüggő módosításáról szóló 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelettel [a továbbiakban: 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet] megállapított rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2014. július 1-jétől létrejött hitelszerződések kapcsán a 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
„(3) E rendeletnek az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdés b) pontját a 2014. április 15-ét követően teljesítendő fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni.”

7. § A 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

8. § Hatályát veszti a 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet 15. § a) pont ac) alpontjában a „(de minimis)” szövegrész.

2. Az intézményi kezességi díjtámogatások felhasználásáról és kezeléséről szóló
79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet módosítása

9. § Az intézményi kezességi díjtámogatások felhasználásáról és kezeléséről szóló 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet [a továbbiakban: 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet] 5. § (1) bekezdés f) pontjának nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kezességi díjtámogatás az alábbi feltételek együttes fennállása esetén vehető igénybe:)

f) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet) szerinti támogatás (a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű támogatás) és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet) szerinti csekély összegű támogatás (a továbbiakban: általános csekély összegű támogatás; az általános csekély összegű támogatás és a mezőgazdasági csekély összegű támogatás a továbbiakban együtt: csekély összegű támogatás) igénylője hozzájárul ahhoz, hogy”

10. § A 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtott kezességi díjtámogatásra vonatkozó jogosultság (1) bekezdésben meghatározottakon túli további feltétele, hogy]

d) az e rendelet alapján igénybe vett mezőgazdasági csekély összegű támogatás támogatástartalma nem lépi túl a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet szerinti felső határt, és – általános csekély összegű támogatással való halmozódás esetén – az általános csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti felső határt.”

11. § A 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e rendelet alapján nyújtott kezességi díjtámogatás mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak vagy általános csekély összegű támogatásnak minősül. Az általános csekély összegű támogatások nyújtása esetén a támogató a kezességi díjtámogatást csak az általános csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyújthatja.”

12. § A 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 7. § (4)–(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A Garantiqa Zrt. tájékoztatja a kedvezményezettet arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell az általános csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletre, illetve a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletre, hivatkozva azok pontos címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia a csekély összegű támogatás összegét az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt támogatástartalomban kifejezve.
(5) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást vagy összeget.
(6) A csekély összegű támogatástartalom euróra történő átszámításakor a kezesség elbírálásának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.”

13. § A 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Garantiqa Zrt. és a támogató az odaítélt kezességi díjtámogatásokkal kapcsolatos adatokat az adott támogatás odaítélésének időpontjától számított 10. naptári év utolsó napjáig megőrzi.”

14. § A 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § E rendeletnek az egyes miniszteri rendeleteknek az általános és mezőgazdasági csekély összegű támogatás európai uniós feltételeinek változásával összefüggő módosításáról szóló 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelettel [a továbbiakban: 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet] megállapított rendelkezéseit a 2014. július 1-jétől létrejött hitelszerződések kapcsán a 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, kivéve e rendeletnek a 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelettel megállapított 5. § (1) bekezdés f) pontját.”

15. § A 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1. o.) és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24. 9. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

16. § (1) A 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője” szövegrész helyébe a „központi költségvetés XVII. fejezeténél a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. §-a szerinti tagja” szöveg lép.

(2) A 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdés f) pont fa) és fb) alpontjában, az 5. § (2) bekezdés b) pontjában a „szabad mezőgazdasági csekély összegű” szövegrész helyébe a „szabad csekély összegű” szöveg lép.

(3) A 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 7. § (2) bekezdésében a „de minimis” szövegrész helyébe a „csekély összegű” szöveg lép.

17. § (1) Hatályát veszti a 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdés f) pont fa) és fb) alpontjában, 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 7. § (7) bekezdésében, 12. § a) pont ac) alpontjában a „(de minimis)” szövegrész.

3. Záró rendelkezés

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére