• Tartalom

6/2014. (IV. 14.) HM rendelet

6/2014. (IV. 14.) HM rendelet

a szolgálati viszonnyal, a kártérítési felelősséggel, az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokkal, a regeneráló pihenéssel és a rekreáció rendjével, az elismerésekkel és az étkezési utalvánnyal való ellátással kapcsolatos egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról1

2014.04.15.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 1–3., 5., 8., 9., 11., 14., 24. és 31. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 34. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában,

a 4. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 27. pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 28. pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában,

a 28. § a) és b) pontja tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 27. pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában, c) pontja tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés o) pontjában és a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (3) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

1. § A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az illetmény-megállapításnak nem minősülő illetményváltozásról szóló értesítést a honvédelmi szervezet személyügyi szervének vezetője adja ki.”

2. § Az R1. 26. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Nem feltétele a jogi vagy a közigazgatási szakvizsga letétele a jogi és igazgatási munkakörnek minősülő, százados rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztás betöltésének akkor, ha az állomány tagja hadnagy rendfokozatot visel.”

3. § Az R1. 70. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Egészségkárosító veszélynek kitett beosztásnak az a szolgálati beosztás minősül, amelynek ellátásával kapcsolatos szolgálati tevékenység a napi szolgálatteljesítési idő több, mint felében, ionizáló sugárzásnak kitett beosztásban legalább három órában egészségkárosító kockázatok között kerül végrehajtásra, vagy a védelem csak egyéni védőeszköz olyan állandó vagy tartós használatával valósul meg, amely a viselője számára fokozott megterhelést jelent.”

4. § Az R1. 120. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha készenléti jellegű beosztásokban a szolgálatteljesítés váltásos szolgálati rendben történik, akkor a szolgálatteljesítés
a) egymást követő 12/24–12/48–24/48, vagy
b) 24/72 órás
váltásban határozható meg.”

5. § Az R1. 145. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fegyelmi jogkört gyakorló az összefoglaló jelentést, továbbá az ügyben készült iratokat megvizsgálja, és az iratok kézhezvételétől számított 5 napon belül személyes meghallgatást tűz ki, ha megítélése szerint a fegyelmi vizsgálat anyaga a fegyelmi felelősség elbírálására alkalmas. A vizsgáló az állomány eljárás alá vont tagját a személyes meghallgatásról értesíti, a képviselőt pedig felhívja a személyes meghallgatáson való részvételre.”

6. § Az R1. 152. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A részletfizetési engedélynek tartalmaznia kell a részletfizetés elmulasztásának (6) bekezdés szerinti következményeire történő figyelmeztetést.”

7. § Az R1. 244. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az önkéntes tartalékos katona tényleges szolgálatból történő elbocsátásakor az állományilletékes honvédségi szervezet átadja részére a tényleges katonai szolgálat lefolyásáról szóló igazolást.”

8. § (1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R1. 13. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

9. § Az R1.

a) 5. § (2) bekezdés a) pontjában az „az ezredes rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztással történő megbízást” szövegrész helyébe az „az ezredes, tábornok rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztással történő megbízást”,

b) 5. § (3) bekezdésében az „az ezredes rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztással történő megbízáshoz” szövegrész helyébe az „az ezredes, tábornok rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztással történő megbízáshoz”,

c) 47. § (2) bekezdésében az „és f) pontja” szövegrész helyébe az „ ,f) és g) pontja”,

d) 47. § (2) bekezdésében a „vezénylések” szövegrész helyébe a „vezénylések, illetve tanulmányi szerződések”,

e) 83. § (1) bekezdésében a „8. melléklet” szövegrész helyébe a „formai és tartalmi elemeket a 8. melléklet”,

f) 88. § (1) bekezdésében a „végrehajtotta” szövegrész helyébe az „eredményesen teljesítette”,

g) 88. § (1) bekezdésében az „és az éves” szövegrész helyébe az „és végrehajtotta az éves”,

h) 91. § (3) bekezdésében az „a vizsgát követő 15 napon belül” szövegrész helyébe az „a tárgyévben legkésőbb december 15-ig”,

i) 143. § (1) bekezdésében a „fegyelmi vizsgálat” szövegrész helyébe a „fegyelmi eljárás”,

j) 143. § (2) bekezdésében a „Ha az értesítés, vagy a felhívás nem postai úton kerül kézbesítésre” szövegrész helyébe a „Ha az értesítésre, vagy a felhívásra személyes megjelenés alkalmával szóbeli közléssel, távbeszélőn vagy elektronikus úton kerül sor”,

k) 187. § (1) bekezdésében a „kijelölhető” szövegrész helyébe az „az egyéni, tartós külszolgálat ellátása esetén a HVKF, a művelet irányításáért felelős katonai – mint a vezénylés helye szerinti állományilletékes – szervezethez tartozó külszolgálati tevékenység esetén a művelet irányításáért felelős katonai vezetője által kijelölhető”,

l) 245. § (3) bekezdésében a „bevonja” szövegrész helyébe a „hatálytalanítja”,

m) 247. § (2) bekezdésében a „120” szövegrész helyébe a „90”,

n) 255. § (1) bekezdés b) pontjában a „halasztó hatályú” szövegrész helyébe az „a 252. § (2) bekezdése és a 253. § (3) bekezdése alapján benyújtott kérelem kivételével halasztó hatályú”,

o) 6. melléklet címében az „a fokozottan veszélyes szolgálati” szövegrész helyébe az „az egészségkárosító veszélynek kitett”

szöveg lép.

2. A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

10. § A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Egyszerűsített eljárás esetén a katonának a kár okozását, a kártérítés jogalapját és mértékét elismerő nyilatkozatát és a katona megtérítési kötelezettségét az 1. melléklet szerinti kötelezvényben kell rögzíteni.”

11. § Az R2. 34. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A kereset benyújtásával perré alakult eljárásban alperesként a HM-et kell megjelölni.”

12. § Az R2. 42. § (1) bekezdés c) pontjában a „parancsnoka” szövegrész helyébe az „és a más magasabb szintű parancsnokság parancsnoka” szöveg lép.

13. § Hatályát veszti az R2. 2. § (3) bekezdésében az „ , aki a káreljárás megindításkor haladéktalanul intézkedik a kár összegének és a károkozó személyének megállapítására” szövegrész.

3. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet módosítása

14. § Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1)–(3) bekezdésen túl az MH a honvédek érdekében más módon is támogathatja a fizikai alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint az egészséges életmód és a szabadidősportok feltételeinek megteremtését.”

15. § Az R3. 25. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatásként nyújtott szolgáltatások)

a) a szervezeti élettel összefüggő rendezvények elhelyezési és irodatechnikai eszköz feltételeinek biztosítására,”

(terjedhetnek ki.)

16. § Az R3.

a) 10. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „töltötte be” szövegrész helyébe a „töltötte be, a családok támogatásáról szóló törvény szerinti”,

b) 11. § (1) bekezdésében a „kell benyújtani” szövegrész helyébe a „kell benyújtani, mely alapján a pénzügyi és számviteli szerv előkészíti a pénzügyi záradékkal ellátott tanévindítási hozzájárulásra és a nevelési támogatásra vonatkozó parancsnoki döntést”,

c) 11. § (2) bekezdésében a „legkorábban augusztus 1-jén, legkésőbb október 31-ig” szövegrész helyébe a „de legkorábban augusztus 1-jén”,

d) 16. § (1) bekezdés a)–c) pontjában az „érdekében állami foglalkoztatási szerv által elfogadott, illetve támogatott, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő” szövegrész helyébe az „érdekében az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott vagy elfogadott, vagy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, vagy hatósági – egy évet meg nem haladó – iskolarendszeren kívüli tanfolyami”,

e) 10. alcím címében a „szolgáltatások” szövegrész helyébe az „és egyéb szolgáltatások”

szöveg lép.

17. § Hatályát veszti az R3.

a) 11. § (1) bekezdésében a „ , melyet követően a támogatást a benyújtástól számított 30 napig kell folyósítani” szövegrész,

4. A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosítása

18. § A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ahol e rendelet családtagot említ, azon érteni kell az igényjogosult élettársát is, ha élettársi viszonyát a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 18/A. §-a szerint igazolja.”

19. § Az R4. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 8. § (1) bekezdése szerinti regeneráló pihenést az igényjogosult évente egy alkalommal veheti igénybe.”

20. § Az R4. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az igényjogosultak hétközi vagy hétvégi pihenés igénybevétele iránti kérelmüket a miniszteri utasítás szerinti nyomtatványon
a) az (1) bekezdés a) pontja esetén az igénybevétel napját megelőző 15. napig az MH szolgáltatásokat koordináló szervezetének, az igénybevétel napját megelőző 15 napon belül az MH középszintű vezető szerve által üzemeltetett MH regenerálódást és kiképzést segítő szervezetek szolgáltatásainak igénybevétele esetén az MH középszintű vezető szervének, az MH szolgáltatásokat koordináló szervezete által üzemeltetett MH regenerálódást és kiképzést segítő szervezetek szolgáltatásainak igénybevétele esetén az MH regenerálódást és kiképzést segítő szervezetnek,
b) az (1) bekezdés b) pontja esetén az MH rekreációt végző szervezetének
küldik meg.”

21. § Az R4. 16. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az igényjogosultak, valamint az igényjogosulti körbe nem tartozó személyek a 20. § (1) bekezdése szerinti időtartamot meghaladó hétközi vagy hétvégi pihenés igénybe vétele iránti kérelmüket az (1) bekezdés a) pontja esetén az MH középszintű vezető szervének, illetve az MH szolgáltatásokat koordináló szervezetnek küldik meg.”

22. § Az R4. 20. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Mátraházán és a Bujákon működő MH regenerálódást és kiképzést segítő szervezetek szolgáltatásait az (1) bekezdés szerinti időtartamot meghaladó mértéken túl igénybe vevő igényjogosult, valamint az igényjogosulti körbe nem tartozó személy az 1. melléklet 2. pontja szerinti térítési díj 150%-a ellenében veheti igénybe. A Badacsonylábdi-hegyen, a Csopakon és a Mályiban működő MH regenerálódást és kiképzést segítő szervezetek szolgáltatásait az (1) bekezdés szerinti időtartamot meghaladó mértéken túl igénybe vevő igényjogosult, valamint az igényjogosulti körbe nem tartozó személy az 1. melléklet 3. pontja szerinti térítési díj 140%-a ellenében veheti igénybe.
(6) A 12 év feletti igényjogosult pótágyas elhelyezést az 1. melléklet 1–3. pontja szerinti térítési díj 80%-a ellenében vehet igénybe.”

23. § Az R4.

a) 5. § (1) bekezdésében a „szeptember 30-ig” szövegrész helyébe a „szeptember 5-ig”,

b) 16. § (1) bekezdésében az „Az 1. melléklet 1–3. pontja szerinti térítési díj ellenében, kérelemre,” szövegrész helyébe a „Kérelemre,”,

c) 16. § (1) bekezdés a) pontjában a „családtagjai” szövegrész helyébe a „családtagjai, valamint unokája a 16. életévének betöltéséig”,

d) 16. § (1) bekezdés a) pontjában a „férőhely terhére” szövegrész helyébe a „férőhely terhére, az 1. melléklet 2. és 3. pontja szerinti térítési díj ellenében”,

e) 16. § (1) bekezdés b) pontjában a „férőhely terhére” szövegrész helyébe a „férőhely terhére, az 1. melléklet 1. és 4. pontja szerinti térítési díj ellenében”,

f) 16. § (5) bekezdésében a „(4) bekezdés” szövegrész helyébe a „(4) és a (4a) bekezdés”,

g) 17. § (1) bekezdésében a „családtagjai” szövegrész helyébe a „családtagjai, valamint unokája a 16. életévének betöltéséig”,

h) 20. § (3) bekezdésében az „a 3–12 éves gyermekek esetén” szövegrész helyébe az „a gyermek 3 éves korától a 12. életévének betöltéséig”

szöveg lép.

5. A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosítása

24. § A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R5.) VI. fejezete a következő 24/a. alcímmel egészül ki:

„24/a. Hazai Samu-életműdíj
25/A. § (1) Példaértékű katonai életpálya és ennek során a Honvédség feladatainak megvalósítása érdekében kifejtett kiemelkedően jelentős elméleti és gyakorlati tevékenység, és kimagasló parancsnoki teljesítmény elismerésére Hazai Samu-életműdíj (a továbbiakban: Életműdíj) adományozható annak a személyi állományba nem tartozó személynek, aki a 60. életévét betöltötte és legalább 30 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik.
(2) Az Életműdíjas okiratot kap, valamint jogosult a Hazai Samu-életműdíjas cím használatára.
(3) A (2) bekezdésen túl az Életműdíjas az adományozást követő hónap első napjától havonta pénzbeli juttatásban részesül. A pénzbeli juttatás összege havonta 100 000 Ft. A havi pénzbeli juttatás – a 37. § (1) bekezdése kivételével – az Életműdíjas haláláig szól.
(4) Az Életműdíjra, és az ezzel járó havi juttatásra egyidejűleg legfeljebb hárman jogosultak.
(5) Az Életműdíj első alkalommal 2014-ben adományozható.”

25. § Az R5. 26. alcíme a következő 31/A. §-sal egészül ki:

31/A. § (1) Az Életműdíj adományozására vonatkozó személyi javaslatot a Honvédelmi Minisztérium állami vezetői vagy a Honvéd Vezérkar főnöke tehet. A személyi javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt szakmai életútját, teljesítményének ismertetését, valamint azokat az indokokat, amelyek az Életműdíj adományozását megalapozhatják.
(2) Az Életműdíj adományozásáról a miniszter dönt.
(3) Az Életműdíjra a 31. § (1), (3) és (4) bekezdése és a 32. § nem alkalmazható.”

6. Az étkezési utalvánnyal való ellátásról szóló 17/2013. (IX. 3.) HM rendelet módosítása

26. § Az étkezési utalvánnyal való ellátásról szóló 17/2013. (IX. 3.) HM rendelet

a) 2. §-ában a „foglalkoztatott kormánytisztviselő” szövegrész helyébe a „foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy”,

b) 4. § (2) bekezdésében az „Az étkezési” szövegrész helyébe az „A jogszerűen átadott, átutalt étkezési”

szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. Hatályon kívül helyező rendelkezések

28. § Hatályát veszti

a) a kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról szóló 17/2003. (V. 6.) HM rendelet,

b) a kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról szóló 10/2004. (IV. 22.) HM rendelet,

c) a Magyar Honvédség jelképeiről és jelzéseiről szóló 3/1996. (IV. 12.) HM rendelet módosításáról szóló 14/2004. (VI. 14.) HM rendelet.

1. melléklet a 6/2014. (IV. 14.) HM rendelethez

1. Az R1. 1. melléklet táblázata a következő 56a. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

A hatáskör
területe

A munkáltatói jogkör megnevezése

Honvéd Vezérkar főnöke

Katonai Nemzet-
biztonsági Szolgálat főigazgató

Központi személy-
ügyi
szerv vezető

Magyar Honvédség Összhad-
erőnemi Parancs-
nokság parancsnok

Állomány-
illetékes parancsnok)

„56a.

 

- ezredes, tábornok rendfokozattal rendszeresített beosztás ellátásával

X

X

 

 

2. Az R1. 1. melléklet táblázata a következő 103b. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

A hatáskör
területe

A munkál-
tatói jogkör megnevezése

Honvéd Vezérkar főnöke

Katonai Nemzet-
biztonsági Szolgálat főigazgató

Központi személy-
ügyi
szerv vezető

Magyar Honvédség Összhad-
erőnemi Parancs-
nokság parancsnok

Állomány-
illetékes parancsnok)

„103b.

 

4.14. Eltérő munkarend engedélyezése

 

 

 

- tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes; közkatona

 

 

 

 

X


3. Az R1. 1. melléklet táblázata a következő 141a. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

A hatáskör
területe

A munkáltatói jogkör megnevezése

Honvéd Vezérkar főnöke

Katonai Nemzet-
biztonsági Szolgálat főigazgató

Központi személy-
ügyi
szerv vezető

Magyar Honvédség Összhad-
erőnemi Parancs-
nokság parancsnok

Állomány-illetékes parancsnok)

„141a.

 

9.2. Kártérítési igény előterjesztésére történő felhívás

 

 

- tábornok; főtiszt; tiszt; altiszt; zászlós; tisztes; közkatona

 

 

 

 

X4. Az R1. 1. melléklet táblázata a következő 154a. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

A hatáskör
terü lete

A munkáltatói jogkör megnevezése

Honvéd Vezérkar főnöke

Katonai Nemzet-biztonsági Szolgálat főigazgató

Központi személy-
ügyi
szerv vezető

Magyar Honvédség Összhad-
erőnemi Parancs-
nokság parancsnok

Állomány-
illetékes parancsnok)

„154a.

 

10.6.a. A tartós külföldi szolgálatot teljesítők vezénylése egy évet meg nem haladó időtartamra béketámogató műveletben való részvételre történő szolgálattelje-sítésre

 

 

 

 

 

 

 

- főtiszt; tiszt;, zászlós; altiszt; tisztes

X

 

 

 

2. melléklet a 6/2014. (IV. 14.) HM rendelethez

A tiszti és az altiszti állomány teljesítményértékelésének tartalmi elemei
A tiszti és az altiszti állomány teljesítményértékelésének különösen az alábbiakat kell tartalmaznia:
– Személyi adatok:
Név, rendfokozat
Személyi törzsszám
Beosztás megnevezése/előmeneteli rend
Rendfokozatba lépés időpontja
Beosztás jellege (vezetői/nem vezetői)
– I. Munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények értékelése (maximum 3 követelmény értékelése)
– II. Kompetencia alapú munkamagatartás-értékelés
1. Figyelem a feladatok végrehajtására
2. Határidő betartása
3. Szakszerűség, jogszerűség betartása, az írásbeli feladatok ellátásának színvonala
4. A fejlődés igénye és üteme
5. Az elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elkövetett hibákért
6. A közszolgálatból és a szervezeti kultúrából fakadó magatartási, viselkedési, öltözködési szabályok és/vagy alakiság betartása, a munkakörnyezet rendezettsége
7. Munkatempó és feladatvállalás
8. Aktivitás, reagálás
9. Stressztűrés és pszichés terhelhetőség
10. A munkaidő kihasználása
11. Eredmény-orientáció, motiváltság
12. Kommunikáció
13. Csapatmunka, együttműködés
14. Problémamegoldás
15. Az erőforrásokkal való gazdálkodás (csak vezető beosztásúak esetén!)
– III. Egyéb kompetenciák értékelése
1. Szervezet iránti lojalitás
2. Határozottság, magabiztosság
3. Változásokra való nyitottság, kezdeményezőkészség
4. Teljesítményértékelés készsége (csak vezető beosztásúak esetén!)
5. Csoportok irányítása (csak vezető beosztásúak esetén!)
– IV. Fizikai állapotfelmérés eredménye
1. Előírt szint
2. Elért pontszám
– V. Éves kiképzési feladatok eredménye
1. Lőkiképzés (gépkarabély)
2. Lőkiképzés (pisztoly)
3. Menetgyakorlat
– VI. A tárgyévre vonatkozó munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása (maximum 3 követelmény szöveges meghatározása)
– Az értékelő vezetőre vonatkozóan:
Az értékelő vezető szöveges kiegészítése
Az értékelő vezető beosztása
Az értékelő vezető aláírása
Az ismertetés dátuma
– Az értékelt személyre vonatkozóan:
Az értékelt személy észrevétele
Az értékelt személy által megjelölt helyőrségek, ahol előmenetele esetén beosztást vállal
Az értékelt személy aláírása
Az aláírás dátuma

3. melléklet a 6/2014. (IV. 14.) HM rendelethez

1. Az R1. 13. melléklet táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

1.

Honvéd tisztjelöltre, altiszt-jelöltre vonatkozó döntések

Honvéd
Vezérkar
főnöke

Központi
személyügyi
szerv

Állomány-
illetékes
parancsnok)

„10.

Szak/szakirányváltás, párhuzamos képzés engedélyezése

 

X

2. Az R1. 13. melléklet táblázata a következő 10a. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

1.

Honvéd tisztjelöltre, altiszt-jelöltre vonatkozó döntések

Honvéd
Vezérkar
főnöke

Központi
személyügyi
szerv

Állomány-
illetékes
parancsnok)

„10a.

Év/félév halasztás engedélyezése

X

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. április 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére