• Tartalom

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

2024.01.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1)1 Ezt a rendeletet kell alkalmazni az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a www.palyazat.gov.hu oldalon közlemény formájában közzétett költségvetési előirányzatokból származó forrásokból projektek megvalósításához nyújtott támogatásokkal és az azokból finanszírozott fejlesztésekkel kapcsolatos adatok nyilvántartására, a nyilvántartások összekapcsolására, a nyilvántartáshoz történő csatlakozásra, valamint a nyilvántartások használatára.

(2)2 Ezt a rendeletet kell alkalmazni a 11. § szerinti szerződés révén a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (a továbbiakban: FAIR) útján kezelt adatokkal kapcsolatos (1) bekezdés szerinti tevékenységekre is.

(3)3 E rendeletet nem kell alkalmazni arra a költségvetési támogatásra, amely részben vagy egészben a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak forrásából származik.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1.4 adatkezelő: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) szerinti adatkezelő feladatát ellátó szervezet,

2. alkalmazásgazda: e rendelet hatálya alá tartozó alkalmazások felhasználási és fejlesztési jogaival rendelkező, az alkalmazások üzemeltetéséért, illesztéséért, paraméterezéséért és szükség szerinti fejlesztéséért, valamint az alkalmazáshoz szükséges hozzáférési jogok biztosításáért felelős személy,

3. egyéb nyilvántartási rendszer: fejlesztési források kezelését támogató pályázatkezelő információtechnológiai rendszer, amely részben vagy egészben biztosítja az abban kezelt források közvetítői tevékenységének támogatását,

4. Egységes Monitoring és Információs Rendszer: az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapról, a Kohéziós Alapból, a PHARE-ból, az Átmeneti Támogatásból, a Schengen Alapból, az Európai Gazdasági Térség és Norvég Finanszírozási Mechanizmusból, valamint az ezekhez társuló hazai forrásokból megvalósuló programokkal és projektekkel kapcsolatos végrehajtási és kifizetési menedzsment, monitoring, valamint ellenőrzési, szabálytalanságkezelési és számviteli feladatokat támogató információtechnológiai rendszer,

5. fejlesztés: minden olyan építési, szolgáltatási vagy árubeszerzési tevékenység, amelyet egy vagy több támogatási forrásból valósítanak meg,

6. fejlesztési program: meghatározott célrendszer érdekében végrehajtandó feladatok és azok végrehajtására kidolgozott keretfeltételek egysége,

7. Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer: a fejlesztési források felhasználására vonatkozó eljárások során keletkező adatok egységes nyilvántartási rendszere,

8. Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Európai Uniós Programok Rendszere: a FAIR 2014–2020 közötti és azt követő európai uniós programozási időszakokban az európai strukturális és beruházási alapokból finanszírozott programok és projektek adatainak gyűjtését, rendszerezését és szolgáltatását biztosító pályázatkezelő alrendszere,

9. Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Központi Rendszere: a FAIR fejlesztési források egységes tervezését, felhasználásuk nyomon követését, eredményességét és a fejlesztési programok hatásainak mérését támogató monitoring és kontrolling célú nyilvántartási alrendszere,

10. Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Nemzeti Pályázatkezelő Rendszere: a FAIR a hazai fejlesztési források kezelését támogató pályázatkezelő alrendszere,

10a.5

11. monitoring: a források pénzügyi felhasználásának, valamint a beavatkozások eredményeinek és a kitűzött célokhoz viszonyított teljesítményének átfogó, különösen hatékonysági, eredményességi és célszerűségi szempontokra kiterjedő vizsgálata rendszeres jelleggel projekt, illetve program szinten,

11a.6

12. projekt: olyan gazdaságilag oszthatatlan munkafázisok sora, amely pontos technikai funkciót lát el, és világosan meghatározott célokkal rendelkezik.

II. Fejezet

ELJÁRÓ SZERVEK

3. A Kormány feladatai

3. §7 (1) A Kormány

a) meghatározza a fejlesztési forrásokkal összefüggő monitoring tevékenység átfogó szabályait,

b) meghatározza a fejlesztési forrásokkal összefüggő monitoring tevékenység célrendszerét,

c) évente beszámoltatja a monitoring intézményrendszert a fejlesztési forrásokkal összefüggő monitoring tevékenységéről,

d) véleményezi az Európai Bizottság számára benyújtandó nemzeti stratégiai és előrehaladási jelentést.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenység során a Kormány figyelemmel kíséri a Partnerségi Megállapodás keretében elérhető fejlesztési források felhasználásával végrehajtott programok előrehaladását, vizsgálja célkitűzéseik megvalósítását a teljesítmény-keretrendszer indikátorai és az abszorpciós célok teljesülése szempontjából. A megfelelő előrehaladás és a célkitűzések teljesítése érdekében általános és egyedi intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez.

4.8

4. §

5. 9 A miniszter feladatai

5. § (1)10 A miniszter

a) összehangolja az uniós és a hazai támogatásokkal kapcsolatos monitoring tevékenységet,

b) az uniós támogatások felhasználásának gyakorlata alapján javaslatot dolgoz ki a hazai támogatások működésének hatékonyabbá tételére,

c)11 ellátja a fejlesztési források felhasználásának jogszerűségi és eredményességi szempontú nyomon követését, és nem megfelelő teljesítés esetén szankciók alkalmazását kezdeményezheti,

d)12 meghatározza a monitoring szervezetrendszer működésének módszertanát, kidolgozza a monitoring szervezetrendszer működésének szabályait és célrendszerét,

e) folyamatosan figyelemmel kíséri a Partnerségi Megállapodás keretében biztosított fejlesztési forrásokból végrehajtott programok előrehaladását, vizsgálja célkitűzéseik megvalósítását, különös tekintettel a teljesítmény-keretrendszer indikátoraira és az abszorpciós célok teljesülésére, továbbá szükség esetén korrekciós intézkedéseket kezdeményez,

f)13 szakmai szempontból előkészíti a Kormány üléseit.

(2)14 A miniszter – az (1) bekezdés szerinti feladatok során kezelt adatok, így különösen a FAIR-ban nyilvántartott adatok adatkezelőjeként – az általa vezetett minisztériumban a monitoring tevékenységek ellátásáért felelős állami vezetőt (a továbbiakban: monitoring felelős) jelöl ki. A monitoring felelős gondoskodik az adatkezelői feladatok ellátásáról, gyakorolja az adatkezelő jogait és teljesíti kötelezettségeit.

(3)15 A monitoring felelős gondoskodik az alkalmazásgazda feladatainak ellátásáról.

6. 16 A monitoring felelős feladatai

6. § (1)17 A monitoring felelős gondoskodik e rendelet hatálya alá tartozó támogatások monitoring tevékenységének ellátásáról. Ennek keretében

a) tájékoztatja az arra jogosult szervezeteket és a fejlesztési program végrehajtásában érintett minisztereket a projektek vagy fejlesztési programok végrehajtásának helyzetéről,

b)18 irányítja a nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatokat, ennek keretében gondoskodik a jogosultságkezelésről, jelentéskészítésről, az információbiztonsági és adatbiztonsági feladatok ellátásáról,

c) figyelemmel kíséri a fejlesztési források felhasználásával bonyolított eljárásokat,

d) pénzügyi monitoring tevékenységének keretében vizsgálja a rendelkezésre álló források felhasználását,

e) szakmai monitoring tevékenységének keretében nyomon követi a támogatások felhasználásával megvalósuló projektek vagy programok – az azok célkitűzéseinek megfelelő – eredményes végrehajtását, különös tekintettel a terveknek való megfelelés követelményeire,

f)19 tájékoztatja a minisztert a tervektől való eltérésről, a projektek vagy fejlesztési programok végrehajtása tekintetében korrekciós javaslatokat kezdeményez.

(2)20 A monitoring felelős irányítja az uniós támogatások vonatkozásában a Partnerségi Megállapodás szintű monitoring tevékenységet.

7. § (1)21 A monitoring felelős alkalmazásgazdaként gondoskodik a FAIR és az Egységes Monitoring és Információs Rendszer (a továbbiakban: EMIR) szakmai felügyeletéről, folyamatos és biztonságos üzemeltetéséről, valamint továbbfejlesztéséről.

(2)22 A monitoring felelős biztosítja a FAIR és az EMIR alkalmazás-üzemeltetéshez szükséges beállítások elvégzését és a kapcsolódó feladatok ellátását.

III. Fejezet

A MONITORING NYILVÁNTARTÁSOK

7. A monitoring nyilvántartások közös szabályai

7/A. §23 A miniszter a www.palyazat.gov.hu oldalon közleményt jelentet meg a fejlesztési célú költségvetési előirányzatokról. A fejezetet irányító szerv, a támogató és a megbízásukból eljáró szervek (a továbbiakban együtt: fejlesztési források felhasználásáért felelős szervezet) a közzétett előirányzatok felhasználása során kötelesek az e rendeletben foglaltak szerint a FAIR KR-t, a FAIR NPR-t, illetve a FAIR EUPR-t alkalmazni.

8. § (1) A FAIR alrendszerei szolgálnak a fejlesztési forrásokkal összefüggő adatok gyűjtésére, rendszerezésére, központi nyilvántartására és e rendeletszerinti szolgáltatására.

(2) A FAIR alrendszereibe az adatot úgy kell rögzíteni és azt nyilvántartani, hogy az alapját képezhesse a fejlesztési forrásokkal összefüggő döntések meghozatalának.

(3) A fejlesztési forrásokkal összefüggő döntések alapját elsődlegesen a FAIR-ban rögzített adatok képezik. A FAIR-ban rögzített adatok helyességét és teljességét vélelmezni kell.

(4) A FAIR-ban rögzített adatokkal szemben helye van ellenbizonyításnak. Az ellenbizonyítás eredményessége esetén a FAIR-ban rögzített adatot ki kell javítani és – ha azt jogszabály nem zárja ki – a hibás adat alapján elvégzett intézkedéseket is helyesbíteni kell.

9. §24 Az adatszolgáltató felelős a FAIR számára történő adatszolgáltatása jogszerű voltáért és helyességéért.

9/A. §25 (1) Az egyes támogatási jogviszonyok tekintetében a támogató az adatkezelő.

(2)26 Az adatkezelő

a) a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 6. alcíme szerinti feladatok tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti, valamint

b) a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet] 5. alcíme szerinti feladatok tekintetében a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti

koordináló szervezet.

(3)27 Az (1) bekezdéstől eltérően a monitoring felelős feladatkörébe tartoznak a FAIR-ral összefüggő, Ibtv. szerinti feladatok.

10. § (1) A fejlesztési források felhasználásáért felelős szervezetek eljárásaik során a FAIR alrendszereibe rögzítendő, vagy abba továbbítandó adatokat a keletkezést, illetve beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül rögzítik, vagy továbbítják. Ha az adatrögzítést, vagy adattovábbítást akadályozó tényező merül fel, az érintett szervezet az ok megjelölésével az akadályozó tényező felmerülését követő két munkanapon belül köteles az alkalmazásgazdát értesíteni.

(2) Az adatrögzítésben, adattovábbításban résztvevő szervezetek felelősek a FAIR alrendszereibe történő hibátlan adatrögzítés, vagy adattovábbítás feltételeinek megteremtéséért, és ezen szervezetek tevékenysége során keletkezett, illetve rögzített, vagy továbbított adatok helyességéért és valódiságáért.

(3)28 Ha az adatrögzítésért felelős személy az adatrögzítési kötelezettségének nem, vagy nem teljes körűen tesz eleget, – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a miniszter az érintett személy, illetve projekt valamennyi támogatásának kifizetését felfüggesztheti vagy felfüggesztését kezdeményezheti, amíg a felelős e rendelet szerinti kötelezettségének eleget nem tesz.

11. § (1)29 A nem az 1. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó pénzeszközt kezelő szervezet kérelmezheti a monitoring felelőstől, hogy a FAIR, illetve annak alrendszere útján végezhessék a forráskihelyezést.

(2)30 Ha az (1) bekezdés szerinti kérelmező és a kérelmében megjelölt felhasználási cél és mód megfelel a FAIR rendeltetésének és a FAIR alkalmas vagy alkalmassá tehető a cél kiszolgálására, a miniszter által vezetett minisztérium szerződést köthet a kérelmezővel az általa megjelölt cél kiszolgálása és a FAIR használata tárgyában. A szerződésben rendezni kell a kérelmező FAIR-hoz való kapcsolódásának módját és feltételeit.

(3) Ha a kérelemben megjelölt felhasználási célnak, illetve módnak a FAIR vagy annak alrendszere csak fejlesztés eredményeként feleltethető meg, a (2) bekezdésben meghatározott szerződésben rendelkezni kell a fejlesztés finanszírozásáról is.

12. § (1)31

(2)32 A 11. § (2) bekezdése szerinti szerződésben ki kell kötni, hogy a harmadik személy köteles

a) biztosítani a belépéshez szükséges azonosító titkosságát, így különösen azt, hogy arra jogosulatlan azt ne ismerhesse meg,

b) gondoskodni arról, hogy a FAIR-ban csak helyes és megbízható adat kerülhessen rögzítésre,

c) tartózkodni a FAIR működését, annak és az abban nyilvántartott adatok megbízhatóságát sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsításától.

8. A Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Központi Rendszere

13. § (1) A Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Központi Rendszere (a továbbiakban: FAIR KR) szolgál a fejlesztési források rendelkezésre álló kerete, az indikátorok és azok teljesülésének nyilvántartására.

(2)33 A FAIR KR útján a monitoring felelős

a) támogatja a fejlesztési forrásokból finanszírozott programok és támogatási konstrukciók egységes tervezési és engedélyezési eljárásait,

b)34 biztosítja a támogató és az igénylők, illetve kedvezményezettek közötti elektronikus kapcsolattartást,

c)35 gondoskodik a támogatáskezeléshez szükséges adatoknak az ingatlan-nyilvántartási informatikai rendszerből, a cégnyilvántartási és céginformációs rendszerből, valamint a civil szervezetek nyilvántartására szolgáló informatikai rendszerből való átvételéről és biztosításáról az érintett szervezetek számára,

d) a támogatásokkal kapcsolatos nyilvános adatokat szolgáltat,

e) adatot szolgáltat a támogatástervezéshez.

(3)36 A monitoring felelős a FAIR KR útján gyűjti a fejlesztési forrásokból megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos valamennyi adatot, így különösen a támogatás odaítélése, a támogatásból megvalósuló fejlesztés végrehajtása, a támogatás kifizetése, felhasználásának ellenőrzése és monitoringja során keletkező összes olyan adatot, amely a támogatások naprakész nyilvántartásához szükséges.

(4)37 A fejlesztési források felhasználásáért felelős szervezet gondoskodik a FAIR KR-ben történő rögzítés és feldolgozás céljából naprakész adatok szolgáltatásáról a monitoring felelős részére az általa meghatározott adattartalommal, gyakorisággal és formátumban.

9. 38 A Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Nemzeti Pályázatkezelő Rendszere

14. §39 A monitoring felelős biztosítja, hogy a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Nemzeti Pályázatkezelő Rendszere (a továbbiakban: FAIR NPR) a FAIR KR felé teljesítendő adatszolgáltatást automatikusan teljesítse.

15. § A FAIR NPR-ben kezelt támogatás kifizetése kizárólag a FAIR NPR-ben rögzített adatok alapján teljesíthető.

16. §40 A FAIR NPR alkalmazása esetén a jelen rendelet hatálya alá tartozó támogatásokért felelős szervezetek saját szervezetükön belül szakmai referenseket jelölnek ki a FAIR NPR működtetésével, továbbfejlesztésével, oktatásával kapcsolatos tevékenységek – a monitoring felelős által meghatározott körének – ellátására és koordinálására.

10. 41 A Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Európai Uniós Programok Rendszere

17. §42 A monitoring felelős biztosítja, hogy a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Európai Uniós Programok Rendszere (a továbbiakban: FAIR EUPR) a FAIR KR felé teljesítendő adatszolgáltatást automatikusan teljesítse.

18. §43

19. § (1)44 A jelen rendelet hatálya alá tartozó forrásból finanszírozott programokért, illetve azok végrehajtásáért felelős szervezetek saját szervezetükön belül szakmai referenseket jelölnek ki a FAIR EUPR működtetésével, továbbfejlesztésével, oktatásával kapcsolatos tevékenységek – monitoring felelős által meghatározott körének – ellátására, illetve koordinálására.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezetek a kijelölt személy és elérhetősége megjelölésével tájékoztatják az alkalmazásgazdát a kijelölésről, illetve az abban bekövetkező változásokról.

11. Az EMIR

20. § Az EMIR-re megfelelően alkalmazni kell a FAIR alrendszereire irányadó szabályokat.

21. § (1)45

(2) A kifizetés 10. § (3) bekezdés szerinti felfüggesztésről

a) a PHARE és az Átmeneti Támogatás esetében a Nemzeti Programengedélyező és a Nemzeti Segélykoordinátor,

b) a Schengen Alap esetén a Felelős Hatóság,

c) az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus esetén a Nemzeti Kapcsolattartó a Kifizető Hatóság vezetőjének egyetértésével

dönt a kifizetések felfüggesztéséről, az előirányzat felett rendelkezőkkel történt egyeztetést követően.

11/A.46

21/A. §

12. Az egyéb nyilvántartási rendszer

22. § (1) A fejlesztési források felhasználásáért felelős szervezet a FAIR NPR vagy FAIR EUPR helyett egyéb nyilvántartási rendszert használhat, ha

a)47 az egyéb nyilvántartási rendszer a FAIR KR-hez a monitoring felelős által meghatározott biztonsági szintű elektronikus úton (adatkapcsolattal) csatlakozik,

b)48 az egyéb nyilvántartási rendszer jogosultságkezelési rendszere biztosítja, hogy a saját felhasználóinak jogai a FAIR KR felhasználói jogosultságok figyelembevételével kerülnek kialakításra, így különösen azt, hogy a FAIR KR jogosultsággal nem rendelkező felhasználóknak nincs joga a FAIR KR adatok hozzáféréséhez, vagy azt, hogy a monitoring felelős számára jóváhagyási jogot biztosít olyan új jogok kiosztásánál, amelyekkel a saját felhasználók az egyéb nyilvántartási rendszer használata során a FAIR KR-ben nyilvántartott adatokhoz engednek hozzáférést,

c) az egyéb nyilvántartási rendszer funkcionalitását tekintve nem áll átfedésben a FAIR KR rendszerrel, és

d)49 a 2. melléklet, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete (a továbbiakban: 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk 11. pontja szerinti pénzügyi eszközök (a továbbiakban: pénzügyi eszközök) esetén a 3. melléklet szerinti adattartalom elérhető az egyéb nyilvántartási rendszerben.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítéséhez az egyéb nyilvántartási rendszer fejlesztése szükséges, arról annak alkalmazásgazdája köteles gondoskodni.

IV. Fejezet

A MONITORING TEVÉKENYSÉG

13. A monitoring tevékenység alapvető szabályai

23. § A monitoring tevékenység eszközei elsősorban a strukturált adatgyűjtés, folyamatos adatelemzés és a rendszeres visszacsatolás.

14. Az uniós fejlesztési források speciális monitoring tevékenységei

24. §50 Az operatív programok megvalósításáért felelős irányító hatóságok kijelölik az operatív program szintű monitoring tevékenységért felelős szervezeti egységeket vagy személyeket, amelyek, illetve akik kötelesek együttműködni a monitoring felelőssel.

25. § (1)51 A monitoring felelős összehangolja az egyes operatív programok éves végrehajtási jelentéseinek elkészítését, amelynek keretében módszertani és adatszolgáltatási támogatást nyújt az irányító hatóságok operatív program szintű monitoring tevékenységet ellátó egységei számára, kiemelten

a) az adatbeszerzés,

b) az indikátorszámítási módszerek kialakítása,

c) a beavatkozási kategóriák operatív programokon átívelő egységes alkalmazása, és

d) a módszertani minőségbiztosítás

területén.

(2)52 A monitoring felelős

a) módszertani és adatszolgáltatási támogatást nyújt az éves áttekintő értekezletekhez, összehangolja az operatív program szintű értekezletek tartalmát és biztosítja a Partnerségi Megállapodás szintű értekezlet szakmai lebonyolítását,

b) elkészíti és határidőre benyújtja az Európai Bizottság számára a nemzeti előrehaladási és stratégiai jelentéseket,

c) a Partnerségi Megállapodás valamennyi operatív programjára kiterjedően nyomon követi az egyes prioritási tengelyek pénzügyi előrehaladását,

d) nyomon követi a teljesítménykeret-rendszer pénzügyi és fizikai indikátorainak előrehaladását, valamint figyelemmel kíséri a közös indikátorok alkalmazását,

e) nyomon követi a tematikus koncentrációval kapcsolatos elvárások teljesülését és a források beavatkozási kategóriák szerinti allokációját,

f) koordinálja és módszertanilag irányítja az indikátorrendszer tervezésével és működtetésével kapcsolatos tevékenységeket,

g) véglegesíti a Partnerségi Megállapodás szinten készülő munkaterveket, valamint nyomon követi a közreműködő szervezetek munkatervének előrehaladását és az abszorpciós célok teljesülését, ennek keretében:

1. figyelemmel kíséri a támogatási konstrukciók meghirdetésének ütemét,

2.53 a prioritásszintű kifizetési tervektől és indikátor célértékektől történő esetleges elmaradások esetén tájékoztatja az érintett irányító hatóságok vezetését és a Kormányt,

3. operatív program és fejlesztési alap szintjén nyomon követi az éves kötelezettségvállalások telesülését,

4. kifizetési előrejelzéseket készít,

5. adatot szolgáltat a nemzeti költségvetés tervezéséhez,

6. biztosítja a pénzügyi adatszolgáltatás feltételeit az Európai Bizottság számára,

7. nemzetközi összehasonlító abszorpciós elemzéseket készít,

h) részt vesz az Európai Bizottság által elkészített kohéziós jelentés véleményezésében,

i)54 közreműködik a monitoring és információs rendszer fejlesztési igényeinek specifikálásában, érvényesíti a monitoring rendszer működtetésével kapcsolatos szempontokat,

j) nyomon követi és elemzi a programok végrehajtásának területi kereteit, valamint a területi kohézió elvének érvényesülését,

k) kedvezményezetti célcsoportos elemzéseket készít, különös tekintettel az államháztartási alrendszerek intézményei és a vállalkozások fejlesztési igényeinek és pályázói magatartásának felmérésére,

l) módszertani támogatást nyújt az értékelési tevékenységhez, közreműködik az értékelésekhez szükséges adatszolgáltatásban a kedvezményezettek adminisztratív terheinek növelése nélkül,

m) nyomon követi és előrejelzi a fejlesztési programok makrogazdasági hatásait,

n) módszertani kérdésekben képviseli az irányító hatóságok és a nemzeti hatóságok álláspontját az Európai Bizottság szakértői egyeztetésein,

o) együttműködik a hazai, külföldi és nemzetközi, monitoringgal foglalkozó intézményekkel és szervezetekkel.

14/A. 55 Kijelölő és egyéb rendelkezések

25/A. § (1)56 A miniszter által vezetett minisztérium a miniszternek az európai uniós források felhasználásával összefüggő, valamint az e rendelet szerinti feladatait – ide nem értve az 5. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 53. § (2) bekezdés a), c)–f) és i) pontjában meghatározott feladatokat –, így különösen az informatikai rendszerek szoftverfejlesztésével és alkalmazásüzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozattal összhangban láthatja el.

(1a)57

(1b)58 A FAIR tekintetében a miniszter felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – egyebekben a miniszter által vezetett minisztérium feladatkörébe tartozó tárgyban – az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szerződést köthet.

(2)59 A FAIR-ral és az EMIR-rel kapcsolatos informatikai biztonsági feladatokat az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság látja el. Az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az e rendszerekkel kapcsolatos informatikai biztonsági feladatok körébe tartozó eseménymonitoringgal, biztonsági audittal és minőségbiztosítással összefüggő feladatai ellátásába kizárólag a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot vonhatja be.

(2a)60

(3)61 A monitoring felelős elkészíti és a www.palyazat.gov.hu oldalon közzéteszi az EMIR-hez és a FAIR–hoz kapcsolódó informatikai szabályzatokat, amelyek betartása az EMIR-t, illetve a FAIR-t használó szervezetek számára kötelező.

25/B. §62

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. Hatálybalépés

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 28. § 2014. július 1-jén lép hatályba.

16. Átmeneti rendelkezések

27. § (1) E rendelet a rendelkezéseit a 2014. és az azt követő költségvetési évek költségvetési forrásaiból finanszírozott támogatásokra kell alkalmazni.

(2)63 Ha az e rendelet hatálya alá tartozó valamely támogatás tekintetében e rendelet hatálybalépésekor a FAIR KR, a FAIR NPR, a FAIR EUPR, illetve az EMIR céljaival részben vagy egészben egyező, bevezetett információtechnológiai rendszer működik, a támogatás felhasználásáért felelős szervezet a rendszert a továbbiakban is használhatja, de köteles az e rendeletben foglalt módon a FAIR KR-hez csatlakozni és a 2. mellékletben – az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti pénzügyi eszközök esetén a 3. mellékletben – meghatározott releváns adattartalmat szolgáltatni.

(3)64 Ha az e rendelet hatálya alá tartozó valamely támogatás tekintetében e rendelet hatályba lépésekor információtechnológiai rendszert még nem vezettek be, a támogatás felhasználásáért felelős szervezet köteles a FAIR KR-t, a FAIR NPR-t vagy a FAIR EUPR-t alkalmazni. A csatlakozást az adatkezelő térítésmentesen biztosítja.

(4) Államigazgatási szerv a FAIR KR, a FAIR NPR, a FAIR EUPR és az EMIR céljaival részben vagy egészben egyező célú új nyilvántartási rendszert nem fejleszthet, erre irányuló szerződést nem köthet, és ilyen rendszert nem vezethet be.

17. 65 Az Európai Unió jogának való megfelelés

28. §66 A 25/A. § az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozatnak (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) való megfelelést szolgálja.

29. §67

18. Hatályon kívül helyező rendelkezés

30. §68

1. melléklet a 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez69

2. melléklet a 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez70

A

B

1.

Eljárásrendi szakasz

Adat megnevezése

2.

Alapadatok

Pályázat száma

3.

Szerződés száma

4.

Pályázó neve

5.

Adószám

6.

Adóazonosító jel (magánszemély esetén)

7.

Gazdálkodási forma

8.

Minősítési kód

9.

A főtevékenység a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, 2008 (a továbbiakban: TEÁOR ’08) szerinti kódja

10.

Projektcíme

11.

Projekt megvalósítási helye (a helység megnevezése)

12.

Projekt megvalósítási helye irányítószáma

13.

Projektkiválasztás

Támogatói döntés dátuma

14.

Igényelt támogatás

15.

Projekt elfogadott saját forrása

16.

Projekt egyéb forrása

17.

Megítélt állami támogatásban érintett összeg

18.

Megítélt de minimis támogatás

19.

Beérkezés dátuma

20.

Támogató végső döntése

21.

A projekt célcsoportja

22.

Támogató által megítélt támogatás

23.

Támogató által támogatott összköltség

24.

Szerződéskötés

A szerződéskötés dátuma

25.

Biztosíték nyújtására kötelezett

26.

Projekt tervezett kezdete – szerződés

27.

Projekt tényleges kezdete szerződés alapján

28.

Projekt tényleges dokumentált befejezés dátuma

29.

Szerződés hatályba lépése

30.

Szerződésben meghatározott összeg

31.

Szerződésben meghatározott összköltség

32.

Visszalépés dátuma

33.

Szerződés zárásának dátuma

34.

Szerződés zárásának oka

35.

Szerződésmódosítások száma

36.

Nyomon követés

Indikátor megnevezése

37.

Bázisérték

38.

Összes változás tervértéke

39.

Bázis és összes változás összegének tervértéke

40.

Összes változás tényértéke

41.

Bázis és összes változás összegének tényértéke

42.

Kifizetett előleg

43.

Elszámolt előleg

44.

Kifizetett utófinanszírozás

45.

Szerződés lezárása

46.

Beérkezett számlák száma

47.

Kifizetett számlák száma

48.

Elszámolt utófinanszírozás

49.

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni szemle vagy helyszíni ellenőrzés eredménye

50.

Helyszíni ellenőrzés oka

51.

Kifogáskezelés

Kifogás oka

52.

Kifogással érintett összeg

53.

Kifogáshoz kapcsolódó döntés

54.

Közbeszerzés

Közbeszerzés tárgya

55.

Közbeszerzési eljárás típusa

56.

Szerződéskötés dátuma (tényadat)

57.

Szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás nettó összege (magyar forintban)

58.

Nyertes szállító neve

59.

Nyertes szállító adószáma

3. melléklet a 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez71

A

B

C

D

1.

Eljárásrendi szakasz

Alapok alapját végrehajtó szervezet adatai

Pénzügyi közvetítő adatai

Végső kedvezményezett adatai

2.

Alapadatok

Pénzügyi termék száma

Pénzügyi termék száma

Pénzügyi termék száma

3.

Szerződés száma

Szerződés száma

Szerződés száma

4.

Név

Név

Név

5.

Adószám

Adószám

Adószám

6.

Kapcsolattartó adatai

Kapcsolattartó adatai

7.

Hivatalos képviselő

Hivatalos képviselő

8.

Bankszámlaszám

Bankszámlaszám

9.

Gazdálkodási forma

10.

Minősítési kód

11.

A főtevékenység TEÁOR ’08 szerinti kódja

12.

Projektkiválasztás

Közvetítői kérelem beérkezésének dátuma

13.

Kiválasztásról szóló döntés dátuma

14.

Projekt címe

15.

Projekt megvalósítási helye
(a helység megnevezése)

16.

Projekt megvalósítási helyének irányítószáma

17.

Közvetítői döntés dátuma

18.

Igényelt összeg típusa, nagysága

19.

Projekt elfogadott saját forrása

20.

Projekt egyéb forrása

21.

Állami támogatásban érintett összeg

22.

De minimis támogatás

23.

Finanszírozási igény benyújtása

24.

Pénzügyi közvetítő

25.

Megítélt összeg típusa, nagysága

26.

Megítélt támogatástartalom

27.

Szerződéskötés

Finanszírozási megállapodás dátuma

Finanszírozási megállapodás dátuma

28.

Szerződéskötés dátuma

29.

Projekt tervezett kezdete

30.

Projekt tényleges kezdete

31.

Projekt tényleges dokumentált befejezése

32.

Szerződés hatályba lépése

33.

Szerződésben meghatározott összeg típusa, nagysága

34.

Szerződésben meghatározott összköltség

35.

Visszalépés dátuma

Visszalépés dátuma

36.

Szerződés zárásának dátuma

Szerződés zárásának dátuma

37.

Szerződés zárásának oka

Szerződés zárásának oka

38.

Szerződésmódosítások száma

Szerződésmódosítások száma

Szerződésmódosítások száma

39.

Nyomon követés

Indikátor megnevezése

40.

Bázisérték

41.

Összes változás tervértéke

42.

Bázis és összes változás összegének tervértéke

43.

Összes változás tényértéke

44.

Bázis és összes változás összegének tényértéke

45.

Garancia esetén a garantált hitelösszeg

46.

Tőkebefektetés esetén a tőke értéke

47.

Finanszírozás

Pénzügyi termék kerete

48

Alapok alapját végrehajtó szervezethez kifizetett összeg lehívási értesítőnként bizonylat azonosítóval, dátummal (forrás szerinti bontásban: uniós, hazai)

49.

Menedzsment költsége és díja

Menedzsment költsége és díja

50.

Visszafizetett pénzügyi eszközből

51.

Kamat és egyéb bevétel

52.

Pénzügyi közvetítőkhöz kihelyezett összeg

53.

Kifizetett összeg típusa, nagysága, dátuma, számviteli bizonylat azonosítója (forrás szerinti bontásban: uniós, pénzügyi közvetítő, végső kedvezményezett)

54.

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni szemle vagy helyszíni ellenőrzés eredménye

Helyszíni szemle vagy helyszíni ellenőrzés eredménye

Helyszíni szemle vagy helyszíni ellenőrzés eredménye

55.

Helyszíni ellenőrzés oka

Helyszíni ellenőrzés oka

Helyszíni ellenőrzés oka

56.

Kifogáskezelés

Kifogás oka

57.

Kifogásban érintett összeg

58.

Kifogáshoz kapcsolódó döntés

59.

Közbeszerzés

Közbeszerzés tárgya

Közbeszerzés tárgya

60.

Közbeszerzési eljárás típusa

Közbeszerzési eljárás típusa

61.

Szerződéskötés dátuma

Szerződéskötés dátuma

62.

Szerződés összege

Szerződés összege

63.

Nyertes szállító neve

Nyertes szállító neve

64.

Nyertes szállító adószáma

Nyertes szállító adószáma

65.

Szabálytalanság

Szabálytalansági gyanú észlelésének dátuma

Szabálytalansági gyanú észlelésének dátuma

Szabálytalansági gyanú észlelésének dátuma

66.

Szabálytalansági gyanú

Szabálytalansági gyanú

Szabálytalansági gyanú

67.

Szabálytalansággal érintett összeg

Szabálytalansággal érintett összeg

Szabálytalansággal érintett összeg

68.

Szabálytalansági döntés dátuma

Szabálytalansági döntés dátuma

Szabálytalansági döntés dátuma

69.

Szabálytalansági döntés

Szabálytalansági döntés

Szabálytalansági döntés

2

Az 1. § (2) bekezdése a 4/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 334/2022. (IX. 6.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 2. § 1. pontja az 562/2021. (X. 1.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § 10a. pontját a 351/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, a 689/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § 11a. pontját a 228/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, a 689/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § a 4/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. alcímet (4. §) a 4/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 13. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 5. alcím címe a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 813. §-ával megállapított, a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 814. § a) pontjával megállapított, a 183/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a 4/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a 4/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 5. § (1) bekezdés f) pontja a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (3) bekezdése a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

16

A 6. alcím címe a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

18

A 6. § (1) bekezdés b) pontja a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

19

A 6. § (1) bekezdés f) pontja a 4/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 12. § b) pontja, a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 6. § (2) bekezdése a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 7. § (1) bekezdése a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

22

A 7. § (2) bekezdése a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

24

A 9. § az 562/2021. (X. 1.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

25

A 9/A. §-t a 228/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

26

A 9/A. § (2) bekezdése az 562/2021. (X. 1.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

27

A 9/A. § (3) bekezdése az 562/2021. (X. 1.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

28

A 10. § (3) bekezdése a 4/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

29

A 11. § (1) bekezdése a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

31

A 12. § (1) bekezdését a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 12. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

33

A 13. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

34

A 13. § (2) bekezdés b) pontja a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

35

A 13. § (2) bekezdés c) pontja a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

36

A 13. § (3) bekezdése a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

37

A 13. § (4) bekezdése a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

38

A 9. alcím címe a 4/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 12. § c) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 16. § a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

41

A 10. alcím címe a 4/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 12. § e) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 18. §-t a 4/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 19. § (1) bekezdése a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

45

A 21. § (1) bekezdését a 4/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 13. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 11/A. alcímet (21/A. §) a 351/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, a 689/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 22. § (1) bekezdés a) pontja a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

48

A 22. § (1) bekezdés b) pontja a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

49

A 22. § (1) bekezdés d) pontja a 144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 24. § a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § 20. pontja szerint módosított szöveg.

51

A 25. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § 21. pontja szerint módosított szöveg.

52

A 25. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

53

A 25. § (2) bekezdés g) pont 2. alpontja a 4/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 12. § g) pontja, a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

54

A 25. § (2) bekezdés i) pontja a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § 23. pontja szerint módosított szöveg.

55

A 14/A. alcímet (25/A. §) a 341/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

56

A 25/A. § (1) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 141. § (1) bekezdésével megállapított, a 640/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 25/A. § (1a) bekezdését a 351/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, a 689/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

58

A 25/A. § (1b) bekezdését az 562/2021. (X. 1.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 141. § (2) bekezdésével megállapított, a 640/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

59

A 25/A. § (2) bekezdése a 223/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

60

A 25/A. § (2a) bekezdését a 449/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, a 689/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

63

A 27. § (2) bekezdése a 144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

64

A 27. § (3) bekezdése az 562/2021. (X. 1.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

65

A 17. alcím címe a 183/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

66

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 183/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

67

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 1. mellékletet a 341/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

70

A 2. melléklet a 183/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet 5. § a) pontjával megállapított szöveg.

71

A 3. mellékletet a 144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 183/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet 5. § b) pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére