• Tartalom

2014. évi LXIII. törvény

2014. évi LXIII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról1

2014.11.29.

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről szóló 2012. évi CXCIV. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

1. A Hatóság költségvetési főösszegeinek alakulása

1. § (1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2013. évi költségvetése végrehajtását 47 351,2 M Ft, azaz negyvenhétmilliárd-háromszázötvenegymillió-kettőszázezer forint bevétellel és 33 054,3 M Ft, azaz harminchárommilliárd-ötvennégymillió-háromszázezer forint kiadással jóváhagyja.

(2) A Hatóság 2013. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.

2. A bevételek részletezése

2. § (1) A Hatóság koncessziós és blokkpályázati frekvenciadíjakból származó bevétele 10 391,3 M Ft, azaz tízmilliárd-háromszázkilencvenegymillió-háromszázezer forint.

(2) Az UMTS pályázati frekvenciák díjbevétele 4275,0 M Ft, azaz négymilliárd-kettőszázhetvenötmilió forint.

(3) Az egyéb frekvenciadíjak bevétele 3997,9 M Ft, azaz hárommilliárd-kilencszázkilencvenhétmillió-kilencszázezer forint.

(4) Az azonosítók használati díja 2438,0 M Ft, azaz kettőmilliárd-négyszázharmincnyolcmillió forint.

(5) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 2125,0 M Ft, azaz kettőmilliárd-egyszázhuszonötmillió forint.

(6) Az egyéb alaptevékenységi bevételek igazgatási szolgáltatási díjaira számolt összeg 207,0 M Ft, azaz kettőszázhétmillió forint.

(7) A bírságból befolyt bevétel 190,1 M Ft, azaz egyszázkilencvenmillió-egyszázezer forint.

(8) A Hatóság intézményi sajátos és egyéb bevételekből származó forrása 1164,6 M Ft, azaz egymilliárd-egyszázhatvannégymillió-hatszázezer forint.

(9) Az általános forgalmiadó-köteles bevételek után befolyt áfa összege 5703,2 M Ft, azaz ötmilliárd-hétszázhárommillió-kettőszázezer forint.

(10) A Hatóság felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek összege 14,8 M Ft, azaz tizennégymillió-nyolcszázezer forint.

(11) A kölcsönök visszatérüléséből befolyt bevétel 1,5 M Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint.

(12) A működési támogatásként kapott pénzeszközátvételből származó forrás 2251,1 M Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázötvenegymillió-egyszázezer forint.

(13) A kötelezettségvállalással terhelt előző évek maradványai pénzforgalom nélkül elszámolt bevételei 14 591,7 M Ft, azaz tizennégymilliárd-ötszázkilencvenegy-millió-hétszázezer forint.

3. A kiadások részletezése

3. § (1) A Hatóság általános működési kiadásai összesen 21 873,1 M Ft, azaz huszonegymilliárd-nyolcszázhetvenhárommillió-egyszázezer forint, a pénzeszközátadás 9131,1 M Ft, azaz kilencmilliárd-egyszázharmincegymillió-egyszázezer forint, a felhalmozási kiadás 2050,1 M Ft, azaz kettőmilliárd-ötvenmillió-egyszázezer forint.

(2) A működési kiadásokból 5334,7 M Ft, azaz ötmilliárd-háromszázharmincnégymillió-hétszázezer forint a személyi juttatások, 1445,3 M Ft, azaz egymilliárd-négyszáznegyvenötmillió-háromszázezer forint a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, 9006,0 M Ft, azaz kilencmilliárd-hatmillió forint a dologi kiadás összege, az általános forgalmiadó-befizetési kötelezettség 6087,1 M Ft, azaz hatmilliárd-nyolcvanhétmillió-egyszázezer forint. A nettó felhalmozási kiadás 1616,9 M Ft, azaz egymilliárd-hatszáztizenhatmillió-kilencszázezer forint, általános forgalmiadó vonzata 431,7 M Ft, azaz négyszázharmincegymillió-hétszázezer forint és 1,5 M Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint a lakástámogatás teljesítése.

4. A pénzmaradvány elfogadása

4. § (1) Az Országgyűlés a Hatóság 2013. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 14 296,9 M Ft, azaz tizennégymilliárd-kettőszázkilencvenhatmillió-kilencszázezer forint értékben fogadja el.

(2) A pénzmaradvány összegéből 1044,3 M Ft, azaz egymilliárd-negyvennégymillió-háromszázezer forint a 2013. évi kötelezettségek 2014. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, 5858,6 M Ft, azaz ötmilliárd-nyolcszázötvennyolcmillió-hatszázezer forint a következő évek működési tartalékára, a működéshez fel nem használt frekvenciadíjakból 3122,0 M Ft, azaz hárommilliárd-egyszázhuszonkettőmillió forint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (a továbbiakban: MTVA) átadásra, a 2013. évi bírság 190,1 M Ft, azaz egyszázkilencvenmillió-egyszázezer forint összege a médiatudatosság fejlesztésére, 4081,9 M Ft, azaz négymilliárd-nyolcvanegymillió-kilencszázezer forint pedig a digitális földfelszíni hálózatban tervezett technológiai váltás közfeladatának fedezetére használható fel.

5. A Hatóság Médiatanácsa 2013. évi működési költségvetésének, valamint a Médiatanács kezelésében lévő, költségvetésen kívüli 2013. évi főösszegek alakulása

5. § (1) A Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2013. évi költségvetése végrehajtását 126,2 M Ft, azaz egyszázhuszonhatmillió-kettőszázezer forint bevétellel és 118,7 M Ft, azaz egyszáztizennyolcmillió-hétszázezer forint kiadással az Országgyűlés jóváhagyja.

(2) A Médiatanács kezelésében lévő, költségvetésen kívüli 2013. évi bevétel összege 3226,7 M Ft, azaz hárommilliárd-kettőszázhuszonhatmillió-hétszázezer forint, a kiadás pedig 3254,9 M Ft, azaz hárommilliárd-kettőszázötvennégymillió-kilencszázezer forint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.

(4) A Médiatanács 2013. évi működési költségvetése pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összeggel egyezően 7,5 M Ft, azaz hétmillió-ötszázezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány a 2013. évi kötelezettségvállalások 2014. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható fel.

6. Az MTVA költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Hatóság 2013. évi egységes költségvetése zárszámadásának 5. mellékleteként jóváhagyja az MTVA 2013. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét.

7. Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2014. évi LXIII. törvényhez

1. A Hatóság 2013. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

1.

Koncessziós és blokkpályázati frekvenciadíjak

10 973,1

10 973,1

10 391,3

2.

UMTS pályázati frekvenciadíjak

4 725,0

4 725,0

4 275,0

3.

Egyéb frekvenciadíjak

4 056,0

4 056,0

3 997,9

4.

Azonosítók használati díja

2 450,0

2 450,0

2 438,0

5.

Felügyeleti díj

2 310,0

2 286,3

2 125,0

6.

Egyéb alaptevékenységi bevételek

183,3

207,0

207,0

7.

Bírság

150,0

150,0

190,1

8.

Intézményi sajátos és egyéb bevételek

1 926,5

1 926,5

1 164,6

9.

Általános forgalmiadó bevételek

6 000,2

6 000,2

5 703,2

10.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

19,0

19,0

14,8

11.

Kölcsönök visszatérülése

8,5

8,5

1,5

12.

Pénzeszközátvétel

2 224,4

2 251,1

2 251,1

13.

Kötelezettségvállalással terhelt előző évek maradványai

 

14 591,7

14 591,7

 

Összesen

35 026,0

49 644,4

47 351,2

2. melléklet a 2014. évi LXIII. törvényhez

1. A Hatóság 2013. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

1.

Személyi juttatások

6 311,2

6 355,3

5 334,7

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 704,0

1 715,4

1 445,3

3.

Dologi kiadások

5 240,0

10 558,8

9 006,0

4.

Általános forgalmiadó (áfa)

5 932,2

6 612,7

6 087,1

5.

Felhalmozási kiadások

2 410,0

1 990,3

1 616,9

6.

Felhalmozási kiadások áfája

650,7

537,3

431,7

7.

Pénzeszközátadás

300,0

9 396,7

9 131,1

8.

Lakástámogatási kölcsön

3,0

3,0

1,5

9.

Következő évek működési tartaléka

6 174,3

6 174,3

0,0

10.

Tárgyévi működési tartalék

6 300,6

6 300,6

0,0

Összesen

35 026,0

49 644,4

33 054,3

3. melléklet a 2014. évi LXIII. törvényhez

1. A Médiatanács 2013. évi működési költségvetésének bevételi oldala

adatok M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013. évi
teljesítés

1.

Fix összegű támogatás

126,1

126,1

126,1

2.

Egyéb saját működési bevétel

 

0,1

0,1

 

Összesen

126,1

126,2

126,2

2. A Médiatanács kezelésében lévő, költségvetésen kívüli 2013. évi bevételi előirányzat

adatok M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013. évi
teljesítés

1.

Médiaszolgáltatási díj

3 250,6

2 343,4

2 343,4

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

–6,6

–6,6

3.

Támogatási pályázati díj

25,0

36,9

36,9

4.

Kötbér és bírság

350,0

54,3

54,3

5.

Késedelmi kamat

3,0

2,6

2,6

6.

Áfa

885,8

640,6

640,6

7.

Óvadék

 

154,4

154,4

8.

Bankköltség térítése

 

1,1

1,1

 

Összesen

4 519,4

3 226,7

3 226,7

4. melléklet a 2014. évi LXIII. törvényhez

1. A Médiatanács 2013. évi működési költségvetésének kiadási oldala

adatok M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

1.

Személyi juttatások

63,3

69,0

68,7

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17,1

18,6

18,4

3.

Dologi kiadások

45,7

13,8

6,8

4.

Pénzeszközök átadása

 

24,8

24,8

 

Összesen

126,1

126,2

118,7

2. A Médiatanács kezelésében lévő, költségvetésen kívüli 2013. évi kiadási előirányzat

adatok M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

1.

Médiaszolgáltatási díj

3 250,6

2 343,4

2 384,7

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

–6,6

–6,8

3.

Támogatási pályázati díj

25,0

36,9

41,0

4.

Kötbér és bírság

350,0

54,3

54,8

5.

Késedelmi kamat

3,0

2,6

2,4

6.

Áfa

885,8

640,6

618,4

7.

Óvadék

 

154,4

158,8

8.

Bankköltség kifizetése

 

1,1

1,6

 

Összesen

4 519,4

3 226,7

3 254,9

5. melléklet a 2014. évi LXIII. törvényhez

1. Az MTVA 2013. évi költségvetésének teljesítése – bevételi oldal

adatok M Ft-ban

I. BEVÉTELEK

2013

2013

2013

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesülés

1.

közszolgálati hozzájárulás

68 169,6

66 558,4

66 558,4

2.

médiaszolgáltatási díj

3 250,6

2 257,6

2 386,0

3.

pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

30,0

59,0

46,6

4.

médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat

245,0

153,0

57,4

5.

Önkéntes befizetések

6.

Forrás 216. § (6) bekezdése szerinti befizetések

7 000,0

7 000,0

7.

Egyéb céltámogatások

329,5

379,1

8.

Finanszírozott áfa visszatérítése

0,0

51,4

9.

JBE bevétel

263,0

10.

Visszakövetelt támogatások

10,4

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

71 695,2

76 357,5

76 752,3

11.

kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

6 080,6

5 861,2

6 233,1

KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK

77 775,8

82 218,7

82 985,4

12.

Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából

561,2

5 087,2

0,0

ÖSSZES BEVÉTEL

78 337,0

87 305,9

82 985,4

2. Az MTVA 2013. évi költségvetésének teljesítése – kiadási oldal

adatok M Ft-ban

II. KIADÁSOK

2013

2013

2013

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesülés

1.

továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

2 576,1

2 576,1

2 576,1

1.1

Médiatanács

126,1

126,1

126,1

1.2

Médiatanács hivatali szervezete

2 224,4

2 224,4

2 224,4

1.3

Közszolgálati Közalapítvány

225,6

225,6

225,6

2.

céltámogatások

3 250,6

5 492,6

2 998,1

3.

közmédiumok működési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati Közalapítványnak

2 410,0

3 264,5

2 642,1

3.1

Magyar Televízió Zrt.

570,0

1 078,1

710,2

3.2

Duna Televízió Zrt.

570,0

661,9

661,9

3.3

Magyar Rádió Zrt.

570,0

612,6

570,0

3.4

Magyar Távirati Iroda Zrt.

700,0

911,9

700,0

4.

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

60 055,5

61 847,0

58 519,1

5.

Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)

915,2

851,6

845,8

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

298,1

298,1

291,0

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

55,0

55,0

55,0

8.

a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett áfa

151,0

151,0

72,3

9.

médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások

1,5

1,5

0,0

10.

Szerzői jogdíj (must carry)

238,0

238,0

261,6

11.

Egyéb céltámogatások felhasználása

329,5

379,1

12.

Forrás 216. § (6) bekezdése szerinti befizetés felhasználása

7 000,0

7 000,0

13.

MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások

7 156,0

5 201,0

4 980,1

14.

Médiapozitív Kft. céltámogatása

15,6

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

77 107,0

87 305,9

80 635,9

3. Az MTVA 2013. évi költségvetésének teljesítése – egyenleg

adatok M Ft-ban

III. EGYENLEG

2013

2013

2013

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesülés

ÖSSZES BEVÉTEL

78 337,0

87 305,9

82 985,4

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

77 107,0

87 305,9

80 635,9

KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI EGYENLEGE

–1 230,0

0,0

–1 063,1

MARADVÁNY

0,0

0,0

1 286,4

ÖSSZES KIADÁS

78 337,0

87 305,9

82 985,4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. november 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. november 21.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére