• Tartalom

2014. évi LXIV. törvény

2014. évi LXIV. törvény

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetéséről1

2015.01.01.

1. § (1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2015. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 32 409,3 M Ft-ban, azaz harminckettőmilliárd-négyszázkilencmillió-háromszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 32 409,3 M Ft-ban, azaz harminckettőmilliárd-négyszázkilencmillió-háromszázezer forintban

hagyja jóvá.

(2) Az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglalt zárszámadási törvényjavaslat keretében a Hatóság számot ad 2015. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2015. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2015. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdésében leírtak alapján a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2015. évi működési költségvetésének

a) kiadási főösszegét 173,9 M Ft-ban, azaz egyszázhetvenhárommillió-kilencszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 173,9 M Ft-ban, azaz egyszázhetvenhárommillió-kilencszázezer forintban,

c) a Médiatanács kezelésében lévő 2015. évi kiadási előirányzatát 1 433,9 M Ft-ban, azaz egymilliárd-négyszázharminchárommillió-kilencszázezer forintban,

d) a Médiatanács kezelésében lévő 2015. évi bevételi előirányzatát 1 433,9 M Ft-ban, azaz egymilliárd-négyszázharminchárommillió-kilencszázezer forintban

hagyja jóvá.

(2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában és a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. melléklete, az 1. § (1) bekezdés b) pontjában és a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. melléklete tartalmazza.

3. § A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

4. § A Médiatanács a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslatban számol be, melyet a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt 2016. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé.

5. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 3. melléklet szerint fogadja el az Alap költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az Alap 2015. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 80 497,0 M Ft-ban, azaz nyolcvanmilliárd-négyszázkilencvenhétmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 80 497,0 M Ft-ban, azaz nyolcvanmilliárd-négyszázkilencvenhétmillió forintban

hagyja jóvá.

6. § A digitális műsorterjesztés fejlesztésére és a digitális átállás költségeire az Alapban elkülönített forrást e célra vagy az Mttv. 136. § (1) bekezdése szerinti támogatási tevékenységek ellátásának finanszírozására lehet felhasználni a Médiatanács döntésében foglaltak szerint.

7. § Ez a törvény 2015. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2014. évi LXIV. törvényhez

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi költségvetésének kiadási oldala


adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

6 400,0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 900,0

3.

Dologi kiadások

4 005,0

4.

Működési célú általános forgalmi adó (áfa)

5 630,0

5.

Felhalmozási kiadások

2 362,2

6.

Felhalmozási kiadások áfája

637,8

7.

Egyéb működési célú kiadások

330,0

8.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

8,0

9.

Következő évek működési tartaléka

5 842,2

10.

Tárgyévi működési tartalék

5 294,1

Összesen:

 

32 409,3

2. A Médiatanács 2015. évi működési költségvetésének kiadási oldala


adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

82,1

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22,1

3.

Dologi kiadások

45,7

4.

Pénzeszközátadások

24,0

Összesen:

 

173,9

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2015. évi kiadási előirányzatok


adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 061,8

2.

Frekvenciapályázati díj

3,0

3.

Támogatási pályázati díj

45,0

4.

Kötbér és bírság

21,0

5.

Késedelmi kamat

2,0

6.

Bankköltség kifizetése

1,5

7.

Áfa

299,6

Összesen:

 

1 433,9

2. melléklet a 2014. évi LXIV. törvényhez

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi költségvetésének bevételi oldala


adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 224,4

2.

Igazgatási szolgáltatási díjak

299,6

3.

Frekvenciadíjak

18 538,0

4.

Azonosítók díja

2 450,0

5.

Felügyeleti díj

2 081,0

6.

Bírság

150,0

7.

Általános forgalmi adó (áfa) bevételek

5 670,2

8.

Működési bevételek (áfa nélkül)

679,4

9.

Felhalmozási bevételek

12,7

10.

Működési célú átvett pénzeszköz

300,0

11.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

4,0

Összesen:

 

32 409,3

2. A Médiatanács 2015. évi működési költségvetésének bevételi oldala


adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Fix összegű támogatás az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján

173,9

Összesen:

 

173,9

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2015. évi bevételi előirányzatok


adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 061,8

2.

Frekvenciapályázati díj

3,0

3.

Támogatási pályázati díj

45,0

4.

Kötbér és bírság

21,0

5.

Késedelmi kamat

2,0

6.

Bankköltség térítése

1,5

7.

Áfa

299,6

Összesen:

 

1 433,9

3. melléklet a 2014. évi LXIV. törvényhez

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2015. évi költségvetése

adatok millió forintban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

közszolgálati hozzájárulás

70 559,6

 

2.

médiaszolgáltatási díj

1 061,8

 

2.1

MTM-SBS Televízió Zrt.

 

65,0

2.2

Magyar RTL Televízió Zrt.

 

65,0

2.3

1. sz. keresk. rádiós jogosultság
(Advenio Műsorszolgáltató Zrt.)

 

466,8

2.4

2. sz. keresk. rádiós jogosultság

 

0,0

2.5

nem országos médiaszolgáltatási jogosultságok

 

465,0

3.

pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

48,0

 

4.

médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat

23,0

 

5.

Önkéntes befizetések

 

6.

Forrás Mttv. 134. § (5) bekezdése

 

7.

Egyéb céltámogatások

 

8.

Finanszírozott áfa visszatérítése

 

 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

71 692,4

 

9.

kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

5 059,6

 

 

KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK

76 752,0

 

10.

Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából
(2014. december 31.)

3 745,0

 

 

ÖSSZES BEVÉTEL

80 497,0

 


adatok millió forintban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

2 630,7

 

1.1

Médiatanács

 

173,9

1.2

Médiatanács hivatali szervezete

 

2 224,4

1.3

Közszolgálati Közalapítvány

 

232,4

2.

céltámogatások

2 700,0

 

3.

közmédiumok működési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati Közalapítványnak

2 410,0

 

3.1

Magyar Televízió Zrt.

 

570,0

3.2

Duna Televízió Zrt.

 

570,0

3.3

Magyar Rádió Zrt.

 

570,0

3.4

Magyar Távirati Iroda Zrt.

 

700,0

4.

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

61 463,2

 

5.

Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)

871,4

 

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

298,1

 

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

55,0

 

8.

a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett áfa

32,2

 

9.

médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások

1,5

 

10.

Szerzői jogdíj (must carry)

266,1

 

11.

Egyéb céltámogatások felhasználása

 

12.

Forrás Mttv. 134. § (5) bekezdésének felhasználása

 

13.

MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások

3 551,2

 

 

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

74 279,4

 

 

KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK (tőketörlesztés)

6 217,6

 

 

ÖSSZES KIADÁS

80 497,0

 

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. november 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. november 21.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére