• Tartalom

67/2014. (XII. 17.) BM rendelet

67/2014. (XII. 17.) BM rendelet

egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2014.12.25.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés d) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés e) pontjában,

a 3. és 5. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) és k) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) és d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet módosítása

1. § A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(Az elvi vízjogi engedély iránti kérelemhez)

d) a 4. számú melléklet szerinti, az igazgatási szolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot”

(kell csatolni.)

2. § Az R1. 2. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:)

j) a 4. számú melléklet szerinti, az igazgatási szolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot.”

3. § Az R1. 6. §-a a következő q) ponttal egészül ki:

(A vízjogi üzemeltetés iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:)

q) a 4. számú melléklet szerinti, az igazgatási szolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot.”

5. § Az R1. 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „Vgtv. 21. §” szövegrész helyébe a „Vgtv. 20. § (4) bek.” szöveg lép.

2. A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet módosítása

6. § A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A rendelet hatálya a mezőgazdasági vízszolgáltatást biztosító
a) állami tulajdonban lévő vízilétesítményekre – a koncesszió körébe tartozó vízilétesítmények kivételével –, és
b) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 6/A. §-a szerinti nem állami tulajdonban lévő vízilétesítményekre
terjed ki, amennyiben azok üzemeltetését a vízügyi igazgatóság vagy a vízügyi igazgatósággal kötött üzemeltetési szerződés alapján egyéb vízszolgáltató szervezet (a továbbiakban együtt: üzemeltető) látja el.”

7. § Az R2. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági vízszolgáltatást ellátó művek üzemeltetéséről a vízügyi igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) saját hatáskörben vagy – vízszolgáltatási fürt üzemeltetésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírásával – egyéb vízszolgáltató szervezet útján gondoskodik.
(2) A nyilvános pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
a) a vízszolgáltató mű üzemeltetésével és fenntartásával járó alapvető feladatokat, az üzemeltetéssel összefüggő műszaki-gazdasági, szolgáltatási és pénzügyi feltételeket, így az üzemeltetésre, fenntartásra és fejlesztésre vonatkozó ajánlatot is;
b) az üzemeltetés időtartamát;
c) a pályázat benyújtásának helyét, határidejét;
d) a pályázaton való részvétel feltételeit;
e) a pályázó induló vagyonának megkívánt mértékét vagy egyéb garanciális feltételeket;
f) az üzemeltetésre vonatkozó jogszabályok felsorolását;
g) a szolgáltatás ellenértéke megállapításának és megváltoztatásának feltételeit;
h) az üzemeltetéssel érintett ingatlanok és szolgalmak megjelölését;
i) az üzemeltető adatszolgáltatási kötelezettségeit;
j) az üzemeltetéssel kapcsolatos vízgazdálkodási, környezet- és természetvédelmi kötelezettségeket, továbbá az üzemeltetés várható környezeti hatásait;
k) a pályázat elbírálásának szempontjait, a döntéshozatal szabályait;
l) az eredménytelen pályázat megismétlésének feltételeit.”

8. § Az R2. 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az igazgatóság vezetője – a bizottság véleményének figyelembevételével – a legjobb ajánlat benyújtóját választja ki a pályázat nyerteséül, akivel a vízszolgáltató mű üzemeltetésére határozott időtartamú üzemeltetési szerződést köt.
(4) Ha a pályázat eredménytelen, ismételten nyilvános pályázat kiírására kerül sor. A második pályázat eredménytelensége esetén a vízszolgáltató művet az igazgatóság vagy az általa – szerződés alapján – megbízott üzemelteti. A megbízottnak az üzemeltetési szolgáltatásért nyújtott ellenszolgáltatás kizárólag az üzemeltetéshez kapcsolódó közvetlen költségeket és ésszerű mértékű, az üzemeltetési szolgáltatással arányos megbízási díjat tartalmazhat.”

9. § Az R2. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A mezőgazdasági vízszolgáltatásra a vízhasználó a részére vízátadást végző vízszolgáltató mű üzemeltetőjével szolgáltatási szerződést köt.”

10. § (1) Az R2. 6. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vízigény előzetes bejelentése során közölni kell:)

b) a tervezett vízfelhasználás célját, időszakát és mennyiségét, az igényelt vízmennyiség alsó és felső határát (vízsugarat), valamint az engedélyezett éves vízmennyiséget;
c) a jogerős vízjogi engedély számát, vízikönyvi számát;”

(2) Az R2. 6. § (3) bekezdése a következő h) és i) pontokkal egészül ki:

(A vízigény előzetes bejelentése során közölni kell:)

h) a vízátadás helyén engedélyezett minimum és maximum üzemvízszintet;
i) vízszolgáltatás kezdetét, befejezését.”

11. § Az R2. 7. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A vízminőség mérhető jelentős romlása esetén az üzemeltető a vízhasználókat és az egyéb érintetteket haladéktalanul értesíti, akik a további vízelvételezést a saját felelősségükre folytathatják.”

12. § Az R2. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az öntözőtelepek, a rizstelepek, a tógazdaságok, valamint az egyéb vízhasználatok túlfolyó és leeresztésre kerülő vizeinek az állami tulajdonban lévő befogadóig (vízfolyás, belvízcsatorna) történő elvezetése a vízhasználó feladata.”

13. § (1) Az R2. 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozásra különösen]

a) a vízjogi engedélyben meghatározott mértékadó (júliusi vagy augusztusi 80%-os) vagy a vízkorlátozási tervekben meghatározott kisvízi mértékadó vízhozam természeti okokból előállt csökkenése,”

(esetén kerülhet sor.)

(2) Az R2. 9. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt esetekre az üzemeltető vízkorlátozási tervet készít, amelyet az igazgatóságnak véleményezésre megküld.”

14. § Az R2.

a) 6. § (1) bekezdésében a „vízjogi engedély” szövegrész helyébe a „vízjogi üzemeltetési engedély vagy fennmaradási engedély”,

b) 6. § (2) bekezdésében a „legkésőbb a tárgyév március 1-jéig” szövegrész helyébe a „tárgyévenként legkésőbb a (4) bekezdés szerinti hasznosítási idény kezdetéig”,

c) 7. § (3) bekezdésében a „kezdeményezheti a vízjogi engedély felülvizsgálatát” szövegrész helyébe a „kezdeményezheti a vízügyi hatóságnál a vízjogi engedély felülvizsgálatát”,

d) 9. § (4) bekezdésében az „az üzemeltető bevonásával, az igazgatóság rendeli el” szövegrész helyébe az „az üzemeltető bevonásával, a vízkorlátozási terv figyelembevételével az igazgatóság rendeli el”

szöveg lép.

15. § Hatályát veszti az R2. 3. § (2) bekezdésében az „ , a vízszolgáltató mű üzemeltetésével nyújtott szolgáltatásban érdekelt vízhasználók (kivéve azt a vízhasználót, aki pályázatot nyújtott be)” szövegrész.

3. Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosítása

16. § Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 1. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosítása

17. § A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Fúrt kutak esetében a felszín alatti vízbe történő beavatkozáskor a szennyezés megelőzése céljából a harántolt, de nem szűrőzött képződményeket béléscsővel, a béléscső mögötti gyűrűsteret palástcementezéssel, vagy – ha a kút nem esik a vízföldtani napló készítésének kötelezettsége alá – a vízügyi hatóság döntése alapján nyomjelzett agyag-granulátummal vagy agyagszigeteléssel ki kell zárni.
(3) Fúrt kutak esetén amennyiben a furat továbbmélyítése az engedélyezett mélység 15%-át meghaladja, illetve ha az engedélyben meghatározottól eltérő vízkészletet vesz igénybe, akkor a megvalósult kútra a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló miniszteri rendelet szerinti engedélyezési terv csatolásával vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.”

18. § (1) Az R3. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat jegyzőjének vízjogi engedélyéhez kötött kutak kivételével a vízjogi engedélyes az 1. melléklet szerinti mélyfúrás-geofizikai és befejező kútvizsgálati méréseket köteles elvégezni.”

(2) Az R3. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A termelt víz gáztartalmának vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) gázmintavételre és annak vizsgálatára vonatkozó rendelkezései szerint kell elvégezni a Rendelet hatálya alá tartozó vízilétesítmények esetében, továbbá akkor, ha a víz kezelése, tárolása, szállítása, elosztása olyan berendezésen keresztül valósul meg, amely a gázveszélyes víz gáztartalmának felgyűléséből adódóan robbanást eredményezhet.”

(3) Az R3. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A kutak helyét – a helyi önkormányzat jegyzőjének engedélyéhez kötött kutak kivételével – helyszíni műszeres mérésekkel egységes országos vetületi rendszerben (a továbbiakban: EOV) az X, Y vízszintes koordináták, továbbá a Z Balti-tenger szint feletti magassági értékek (a továbbiakban: mBf) megadásával kell meghatározni. A meghatározást geodéziai méréssel kell elvégezni a vízföldtani napló készítési kötelezettség alá tartozó kutak esetében, vagy ha azt a vízügyi hatóság – a tervezett létesítmény helyzetétől, jellegétől, rendeletetésétől függően – a vízjogi engedélyben előírja. A geodéziai méréstől eltérő műszeres mérések esetében a műszer típusát és mérési pontosságát is szükséges megadni.”

19. § (1) Az R3. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kivitelezőnek a megvalósítás teljes időtartama alatt a munkavégzés minden lényeges adatát, körülményét rögzítő dokumentációt kell vezetnie. A dokumentációnak tartalmaznia kell a létesítési engedélyben, illetve kiviteli tervben előírt vizsgálatokról szóló feljegyzéseket, illetve fúrt kutak esetén a fúrási napi jelentést. A dokumentációnak részét képezi továbbá – a helyi önkormányzat jegyzőjének engedélyezési hatáskörébe tartozó kutak kivételével – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló rendelet szerinti építési napló.”

(2) A R3. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A fúrólyukba csak olyan csövezést szabad beépíteni, amely megfelel a fellépő terhelésekkel kapcsolatos szilárdsági követelményeknek és anyagának minősítése alapján igazoltan nem okozhatja a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezését. A csövezéshez használt bélés- és szűrőcsövek típusát és műszaki paramétereit a fúrás során vezetett (2) bekezdés szerinti dokumentációban rögzíteni kell.”

20. § (1) Az R3. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kutakról vízföldtani naplót kell készíteni,
a) amennyiben a feltárt vízkészlet réteg-, karszt- és hasadékvíz, valamint a tervezett vízhasználat (vízkitermelés vagy vízvisszatáplálás) meghaladja az 1,5 m3/napot, vagy ilyen vízkészlet típust megfigyelő kút esetén,
b) amennyiben a feltárt vízkészlet talajvíz és emberi fogyasztásra szánt vízhasználat esetén annak értéke eléri a 10 m3/napot, vagy az egyéb vízhasználat (vízkitermelés vagy vízvisszatáplálás) eléri az 50 m3/napot, vagy a felszín alatti víztest állapota szempontjából reprezentatív és a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti területi monitoring részét képező megfigyelő kút esetén,
c) amennyiben a feltárt vízkészlet parti szűrésű víz és emberi fogyasztásra szánt vízhasználat esetén annak értéke eléri a 10 m3/napot, vagy az egyéb vízhasználat (vízkitermelés vagy vízvisszatáplálás) eléri a 100 m3/napot, vagy a felszín alatti víztest állapota szempontjából reprezentatív és a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti területi monitoring részét képező megfigyelő kút esetén, vagy
d) egyéb, különösen jelentős létesítmény esetén, amennyiben a vízügyi hatóság a vízjogi létesítési engedélyben indokolással előírta.”

(2) Az R3. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vízföldtani napló elkészíttetéséről a vízjogi engedélyes által megbízott kivitelező köteles gondoskodni. Ennek érdekében köteles a 7. § (2) bekezdése szerinti dokumentáció másolatából egy példányban, valamint az 5. § szerinti mérésekről 6 példányban adatszolgáltatást nyújtani a Központi Vízföldtani Adattárat működtető Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI) részére.”

(3) Az R3. 8. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló kormányrendeletben meghatározott Vízgazdálkodási Információs Rendszer és a Központi Vízföldtani Adattár részeként, a vízföldtani naplók adatai alapján az MFGI országos kútkatasztert és hévízkút katasztert vezet. Az MFGI és az Országos Vízügyi Főigazgatóság az országos kútkatasztert és hévízkút katasztert évente, a tárgyévet követő március 31-ig honlapján közzéteszi.”

21. § (1) Az R3. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kút
a) a vízügyi hatóság által kiadott vízjogi üzemeltetési engedély, és
b) a hévízművek, a közcélú ivóvízigények kielégítését-, valamint az ásvány- vagy gyógyvízhasznosítást szolgáló létesítmények esetén a vízügyi hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint üzemeltethető, amely a víziközművek üzemeltetéséről szóló miniszteri rendeletben előírtak mellett tartalmazza, különösen
ba) a vízhozam szabályozására,
bb) az üzemeltetési naplóra,
bc) a kút védelmére, fenntartására,
bd) a rendszeres és időszakos üzemi mérésekre, ezek értékelésére,
be) a mérőeszközök rendszeres ellenőrzésére, kalibrálására,
bf) az üzemvitelre,
bg) a munkakörre és a biztonsági követelményekre,
bh) a rendszeres és időszakos kútvizsgálatokra vonatkozó rendelkezéseket.”

(2) Az R3. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A vízkémiára és a gáztartalomra vonatkozó vizsgálatok gyakoriságát és a vizsgálandó komponensek körét – a vízilétesítmény céljától függően – az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről, a víziközművek üzemeltetéséről, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről, valamint a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló miniszteri rendeletekkel összhangban az üzemeltetési szabályzatban, amennyiben az (1) bekezdés alapján ez nem szükséges, a vízjogi üzemeltetési engedélyben kell meghatározni, ideértve a mérések módját, eszközigényét és a minőség biztosítását is.”

22. § Az R3. a következő 15. §-sal egészül ki:

15. § E rendeletnek az egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2014. (XII. 17.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított
b) 8. § (3)–(9) bekezdését, valamint 10. § (9) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is
kell alkalmazni.”

23. § Az R3. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

24. § Az R3.

a) 8. § (4) bekezdésében a „vízrajzi feladatok ellátásáról szóló jogszabály szerinti, központi vízrajzi adattár vízföldtani adattárában” szövegrész helyébe a „központi vízföldtani adattárban”,

b) 8. § (5) bekezdésében a „Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége” szövegrész helyébe a „működési terület szerinti vízügyi igazgatóság”,

c) 8. § (6) bekezdésben a „vízrajzi adattár vízföldtani adattárát” szövegrész helyébe a „vízföldtani adattárat”,

d) 8. § (7) bekezdésében a „Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségét” szövegrész helyébe a „működési terület szerinti vízügyi igazgatóságot”,

e) 8. § (8) bekezdésében és 10. § (9) bekezdésében a „Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségének” szövegrész helyébe a „működési terület szerinti vízügyi igazgatóságnak”

szöveg lép.

5. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet módosítása

25. § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 30. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Árvízvédelmi töltést építeni kötött talajból a november 15. és március 1. közötti időszakban tilos. Ez alól felmentést egyedi elbírálás alapján a meteorológiai viszonyok figyelembevételével az Országos Vízügyi Főigazgatóság adhat.”

6. Záró rendelkezés

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 67/2014. (XII. 17.) BM rendelethez

Az igazgatási szolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozat
1.    Alulírott ......................................................................, mint a(z) ...................................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy a vízjogi engedély iránti kérelemhez szükséges
...................................................................... Ft
igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem.
2.    Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú mellékletében foglalt I. táblázat ...................................................................... pontja(i) alapján került megfizetésre.
3.    Az igazgatási szolgáltatási díj megállapításánál irányadó beruházás összköltsége ............................................................ Ft, amelynek létesítményenkénti bontása és annak értéke a következő:
Kelt: ........................................, .................... (év) ........................................ (hónap) .................... (nap)
......................................................................
aláírás

2. melléklet a 67/2014. (XII. 17.) BM rendelethez

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz

A folyó,

A

A védekezési készültség elrendelésére

a vízfolyás,

fővédvonal

és megszüntetésére mértékadó

hossza

a csatorna

kezdő

végső

vízmérce

vízállás, cm

Megjegyzés

száma, neve

hossza

neve, helye

"0"

 

 

km

neve és

szelvénye

 

 

pont

LNV

I.

II.

III.

védvonala

tkm

km

fkm

mBf.

cm

kelte

fok

fok

fok

01.01.

Tát-Esztergomi

11,433

Duna jp.

0,000

3,363

3,363

Esztergom

1 718,5

100,92

813

2013.VI.08

500

600

650

Árvízvédelmi fal:

1,356 km

Duna jp.

0,000

5,032

5,032

Magaspart: 0.190 km

Kenyérmezei patak bp.

0,000

0,470

0,470

Közúti töltés: 4.842 km

Únyi patak bp.

0,000

1,545

1,545

Únyi patak jp.

0,000

1,023

1,023

01.02.

Árvízvédelmi fal:

0,911 km

Komárom- almásfüzítői

14,303

Duna jp.

0,000

14,303

14,303

Komárom

1 768,3

103,88

845

2013.VI.08

500

620

680

Magaspart: 3,462 km

Közúti töltés: 0,570 km

01.03.

Vének-dunaremetei

26,433

Duna jp.

0,000

26,433

26,433

Nagybajcs

1 801,0

107,40

908

2013.VI.07

470

540

610

Dunaremete

1 825,5

113,24

722

2013.VI.07

530

580

620

01.04.

 

I.fok elrendelésére kerülhet sor mértékadó vízhozam Rajka 800 m3/sec vagy azt meghaladó hozamok esetén is.

Dunaremete-rajkai

35,243

Duna jp.

26,433

61,676

35,243

Dunaremete

1 825,500

113,24

722

2013.VI.07

530

580

620

Dunakiliti

 

 

duzzasztó felvíz

1 842,3

110,00

1615

2013.VI.07

1400

1450

1490

01.05.

Vének-dunaszentpáli

35,695

Mosoni-Duna bp.

0,000

35,695

35,695

Nagybajcs

1 801,0

107,40

908

2013.VI.07

470

540

610

Árvízvédelmi fal:

0,935 km

Bácsa

8,980

106,98

840

2013.VI.08

450

550

600

Magaspart: 0.118 km

Győr

0,432

106,98

838

2013.VI.08

500

600

650

01.06.

Lajta menti

36,625

Lajta főmeder jp.

0,000

18,716

18,716

Mosonmagyaróvári

4,019

118,40

315

1965. VI. 9.

160

200

220

Magaspart: 5,413 km

Lajta főmeder bp.

0,000

4,193

4,193

duzzasztó alvíz

Vasúti töltés: 0,285 m

Lajta bp. csat. bp.

4,193

17,909

13,716

01.07.

Mosoni-Duna-

89,151

Mosoni-Duna jp.

6,618

34,548

27,930

Győr

0,432

106,98

838

2013.VI.08

500

600

650

Magaspart: 1.325 km

Rábca menti

Rábca bp.

0,000

26,642

26,642

Rábcakapi

28,211

109,92

434

1965. VI. 17.

250

300

350

Hanság Főcsatorna bp.

26,642

31,035

4,393

 

 

Rábca jp.

0,000

30,186

30,186

01.08.

Győr-árpási

30,236

Mosoni-Duna jp.

6,116

6,618

0,502

Győr

0,432

106,98

838

2013.VI.08

500

600

650

Árvédelmi fal: 1.279 km

Rába bp.

0,000

29,734

29,734

Árpás

29,136

113,13

586

1965. IV. 25.

320

420

480

Magaspart: 0.113 km

01.09.

Árpás-répceszemerei

41,750

Rába bp.

29,734

60,659

30,925

Vág

51,395

124,34

456

1900. IV. 9.

250

300

350

Répce árap. bp.

0,000

8,160

8,160

Répcelak-Újhíd

3,730

133,58

422

1965. IV. 25.

250

300

350

Répce bp.

8,160

10,825

2,665

 

 

01.10.

Répcelak-sárvári

32,610

Répce árap. jp.

0,000

8,110

8,110

Répcelak-Újhíd

3,730

133,58

422

1965. IV. 25.

250

300

350

Répce jp.

8,110

9,598

1,488

 

 

Rába bp.

60,659

83,671

23,012

Ragyogóhíd

73,269

141,33

450

1900. IV. 9.

150

250

300

01.11.

Győr-koroncói

30,404

Mosoni-Duna jp.

0,000

6,116

6,116

Győr

0,432

106,98

838

2013.VI.08

500

600

650

Árvédelmi fal: 1,702 km

Rába jp.

0,000

11,000

11,000

Gyirmót

1,400

109,07

630

2013.VI.08

320

400

480

Magaspart: 3.048 km

Marcal jp.

0,000

7,806

7,806

Mórichida

18,050

113,00

391

1951. VI. 13.

250

300

350

Közúti töltés: 0,932 km

Bakonyér jp.

0,000

2,750

2,750

(426)

1963. III. 15.

Bakonyér bp.

0,000

2,732

2,732

01.12.

Koroncó-mórichidai

37,760

Rába jp.

11,000

29,508

18,508

Árpás

29,136

113,13

586

1965. IV. 25.

320

420

480

Marcal bp.

0,000

19,252

19,252

Gyirmót

1,400

109,07

630

2013.VI.08

320

400

480

Mórichida

18,050

113,00

391

1951. VI. 13.

250

300

350

(426)

1963. III. 15.

01.13.

Mórichida-sárvári

54,633

Rába jp.

29,508

84,141

54,633

Árpás

29,136

113,13

586

1965. IV. 25.

320

420

480

Magaspart: 0,349 km

Vág ( megszüntetésre)

51,395

124,34

456

1900. IV. 9.

250

300

350

Ragyogóhíd (elrendelésre)

73,269

141,33

450

1900. IV. 9.

150

250

300

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz

A folyó, a

A

A védekezési készültség elrendelésére

vízfolyás,

fővédvonal

és megszüntetésére mértékadó

hossza

a csatorna

kezdő

végső

vízmérce

vízállás, cm

Megjegyzés

száma, neve

hossza

neve, helye

"0"

 

 

km

neve és

szelvénye

 

 

pont

LNV

I.

II.

III.

védvonala

tkm

km

fkm

mBf.

cm

kelte

fok

fok

fok

02.01.

Dunaegyháza-tassi

24,360

Duna bp.

0,000

24,360

24,360

Tass

1586,2

89,28

908

2013. VI. 10.

750

850

880

Magaspart: 0,530 km

(996)

1956. III. 8.

02.02.

Tass-szigetújfalui

20,418

Duna bp.

24,360

44,778

20,418

Budapest

1646,5

94,97

891

2013. VI. 09.

620

700

800

Árvízvédelmi fal: 0,08 km

(867)

1876. II. 26.

Magaspart: 0,350 km

02.03.

Szigetújfalu-csepeli

29,922

Duna bp.

44,778

74,700

29,922

Budapest

1646,5

94,97

891

2013. VI. 09.

700

760

820

(867)

1876. II. 26

02.04.

 

Kvassay-zsilipi

0,452

Duna bp.

0,000

0,452

0,452

Budapest

1646,5

94,97

891

2013. VI. 09.

620

700

800

Árvízvédelmi fal:

0,070 km

(867)

1876. II. 26.

02.05.

Gödi

4,150

Duna bp.

0,000

3,180

3,180

Nagymaros

1694,6

99,43

751

2013. VI. 09.

520

620

670

Árvízvédelmi fal:

Sződ-Rákos bp.

0,000

0,970

0,970

(763)

1876. II. 25.

0,035 km

02.06.

Dunafüred-érdi

Duna jp.

0,000

3,050

 

 

7,758

 

0,000

3,108

6,158

Budapest

1646,5

94,97

891

2013. VI. 09.

650

750

820

Benta p. jp.

0,000

1,600

1,600

(867)

1876. II. 26.

02.07.

Szentendrei-szigeti

24,701

Duna jp.

0,000

15,642

15,642

Nagymaros

1694,6

99,43

751

2013. VI. 09.

520

620

670

Magaspart: 1,600 km

Szentendrei-

0,000

9,059

9,059

(763)

1876. II. 25.

Duna bp.

02.08.

Budakalászi

8,742

Barát p. bp.

0,000

2,600

2,600

Nagymaros

1694,6

99,43

751

2013. VI. 09.

520

620

670

Árvízvédelmi fal:

Szentendrei-

0,000

4,050

4,050

-763

1876. II. 25.

0,062 km

Duna jp.

Dera p. jp.

0,000

2,092

2,092

02.09.

Ipolydamásd-

13,192

Ipoly bp.

0,000

1,500

 

Ipolytölgyes

17,2

105,74

611

2010. VI. 06.

420

470

520

Letkés-

 

0,000

9,151

10,651

(550)

1976. XII. 9.

ipolytölgyesi

Letkés p. bp.

0,000

0,440

0,440

Letkés p. jp.

0,000

0,445

0,445

Nyerges p. bp.

0,000

0,556

0,556

Nyerges p. jp.

0,000

0,700

0,700

 

Gandái p. bp.

0,000

0,400

0,400

02.10.

Ipolyvece-Dejtár-

29,246

Ipoly bp.

0,000

1,327

 

Balassagyarmat

93,742

136,68

474

2010. VI. 04.

300

350

400

Magaspart: 0,273 km

 

0,000

8,553

 

 

 

0,000

4,150

 

 

 

0,000

4,151

18,181

 

Balassagyarmat-

Derék p. bp.

0,000

1,546

1,546

Nógrádszakál

136,734

157,08

393

2010. VI. 04.

330

350

370

szécsényi

Derék p. jp.

0,000

2,090

2,090

Lókos p. bp.

0,000

1,850

1,850

Lókos p. jp.

0,000

1,768

1,768

Szentlélek p. jp.

0,000

3,811

3,811

02.11.

Jászfelső-

82,915

Zagyva jp.

0,000

39,084

39,084

Apc

119,2

129,10

387

2010. V. 18.

250

300

350

Magaspart: 0,545 km

szentgyörgy-

Zagyva bp.

0,000

36,792

36,792

(458)

1963. III. 13.

jobbágyi

Galga jp.

0,000

1,200

1,200

Hatvan-alsó

104

113,69

473

2010. V. 18.

310

350

400

Galga bp.

0,000

1,200

1,200

(510)

1941. II. 13.

Herédi-Bér jp.

0,000

0,600

0,600

Herédi-Bér bp.

0,000

1,200

1,200

Szentlőrinckáta

87,826

103,75

359

2010. V. 18.

220

270

320

Szuha p. jp.

0,000

0,641

0,641

(320)

1963. III. 13.

Szuha p. bp.

0,000

1,710

1,710

Tolvajló p. jp.

0,000

0,488

0,488

02.12.

2,540 em3

Mátraverebélyi tározó

2,415

Zagyva p.

0,000

2,415

2,415

Tározói

145,95

175,50

730

1999.VII. 11.

300

665

755

1%-os árvíznél

02.13.

1,770 em3

Maconkai tározó

1,533

Zagyva p.

0,000

1,533

1,533

Tározói

153,12

192,60

665

1999.VII. 11.

550

600

650

1%-os árvíznél

02.14.

2,677 em3

Tarján-pataki tározó

2,068

Tarján p.

0,000

2,068

2,068

Tározói

3,3

194,62

775

2010. VI. 06.

810

850

900

1%-os árvíznél

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz

A folyó, a

A

A védekezési készültség elrendelésére

vízfolyás,

fővédvonal

és megszüntetésére mértékadó

hossza

a csatorna

kezdő

végső

vízmérce

vízállás, cm

Megjegyzés

száma, neve

hossza

neve, helye

"0"

 

 

km

neve és

szelvénye

 

 

pont

LNV

I.

II.

III.

védvonala

tkm

km

fkm

mBf.

cm

kelte

fok

fok

fok

03.01.

Baja-margittaszigeti

47,800

Duna bp.

0,000

47,800

47,800

Baja

1478,7

80,99

989

2013.VI.12

700

800

900

Közút: 12,575 km

(1037)

1956. III. 13.

Üzemi út: 3,892 km

03.02

Baja-foktői

38,345

Duna bp.

2,655

41,000

38,345

Baja

1478,7

80,99

989

2013.VI.12

700

800

900

(1037)

1956. III. 13.

03.03.

Uszód-solti

41,077

Duna bp.

41,000

82,077

41,077

Paks

1531,3

85,38

982

2013.VI.11

600

700

800

Közút: 1,349 km

(1006)

1876. II. 27.

Üzemi út: 13,199 km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz

A folyó, a

A

A védekezési készültség elrendelésére

vízfolyás,

fővédvonal

és megszüntetésére mértékadó

hossza

a csatorna

kezdő

végső

vízmérce

vízállás, cm

Megjegyzés

száma, neve

hossza

neve, helye

"0"

 

 

km

neve és

szelvénye

 

 

pont

LNV

I.

II.

III.

védvonala

tkm

km

fkm

mBf.

cm

kelte

fok

fok

fok

04.01.

Báta-Siótorok-

43,111

Duna jp.

0,000

28,692

28,692

Sió torkolat alvíz

2,6

79,32

1259

2013.VI.12

1050

1150

1250

szekszárdi

Sió jp.

0,000

14,419

14,419

Szekszárd

19,118

85,09

680

1945. II. 14.

500

600

650

(814)

1956. III. 13.

04.02.

Siótorok-paksi

30,415

Duna jp.

28,692

59,107

30,415

Paks

1531,3

85,38

891

2013.VI.11

650

800

900

(1006)

1876. II. 27.

04.03.

Paks-bölcskei

25,613

Duna jp.

59,107

84,720

25,613

Paks

1531,3

85,38

891

2013.VI.11

650

800

900

Közút: 3,478 km

(1006)

1876. II. 27.

Magaspart: 2,141 km

04.04

 

 

Ercsi-adonyi

31,402

Duna jp.

0,000

19,603

19,603

Adony

1597,8

91,68

766

2013.VI.10

550

650

700

Közút: 19,660 km

Váli víz jp.

0,000

4,235

4,235

(820)

1941. II. 15.

Váli víz bp.

0,000

2,829

2,829

Szent-László víz bp.

0,000

4,735

4,735

04.05.

Siótorok-kölesdi

34,442

Sió bp.

0,000

17,635

17,635

Szekszárd

19,118

85,09

680

1945. II. 14.

500

600

650

Nádor bp.

0,000

16, 807

16,807

(814)

1956. III. 13.

04.06.

Szekszárd-Sióagárd-kölesdi

43,325

Sió jp.

Sió bp.

14,419

17,635

18,153

36,175

3,734

18,540

Szekszárd

19,118

85,09

680

1945. II. 14.

500

600

650

Nádor jp.

0,000

16,373

16,373

(814)

1956. III. 13.

Völgységi p. jp.

0,000

2,448

2,448

 

Völgységi p. bp.

0,000

2,230

2,230

 

04.07.

Kölesd-simontornyai

32,350

Sió bp.

36,175

68,525

32,350

Simontornya

74,3

91,76

682

1940. III. 19.

500

550

600

(459)

1964. I. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz

A folyó, a

A

A védekezési készültség elrendelésére

vízfolyás,

fővédvonal

és megszüntetésére mértékadó

hossza

a csatorna

kezdő

végső

vízmérce

vízállás, cm

Megjegyzés

száma, neve

hossza

neve, helye

"0"

 

 

km

neve és

szelvénye

 

 

pont

LNV

I.

II.

III.

védvonala

tkm

km

fkm

mBf.

cm

kelte

fok

fok

fok

05.01.

Mohácsi

19,865

Duna jp.

0,000

19,865

19,865

Mohács

1446,8

79,2

984

1965. VI. 19.

700

850

950

Árvízvédelmi fal:

(1010)

1956. III. 13.

1,515 km

05.02.

 

Drávaszabolcsi

45,005

Dráva bp.

0,000

31,709

31,709

Drávaszabolcs

77,7

86,76

596

1972.VII.22.

430

480

520

Fekete-víz bp.

0,000

4,618

4,618

Pécsi-víz bp.

0,000

2,153

2,153

Fekete-víz jp.

0,000

6,525

6,525

05.03.

Drávasztárai

42,386

Dráva bp.

31,709

74,095

42,386

Szentborbás

133,1

94,74

634

1972.VII.20.

460

530

560

Magaspart: 0,835 km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz

A folyó, a

A

A védekezési készültség elrendelésére

vízfolyás,

fővédvonal

és megszüntetésére mértékadó

hossza

a csatorna

kezdő

végső

vízmérce

vízállás, cm

Megjegyzés

száma, neve

hossza

neve, helye

"0"

 

 

km

neve és

szelvénye

 

 

pont

LNV

I.

II.

III.

védvonala

tkm

km

fkm

mBf.

cm

kelte

fok

fok

fok

06.01.

Sárvári

7,193

Rába bp.

0,000

7,193

7,193

Sárvár

89

149,86

493

1900. IV. 09.

250

320

380

06.02.

Körmendi

10,432

Rába bp.

0,000

4,434

4,434

Körmend

158,7

184,15

520

2009.VI.26.

300

380

440

A Rába bp.-on közút:

Rába jp.

0,000

0,741

0,741

1,082 km

Pinka bp.

0,000

5,257

5,257

06.03.

Szentgotthárdi

14,244

Rába bp.

0,000

4,095

4,095

Szentgotthárd

205,9

215,15

491

2009.VI.25.

270

330

370

A Rába bp.-on

Rába jp.

0,000

0,834

0,834

 

árvízvédelmi fal:

Lapincs bp.

0,000

0,564

0,564

0,694 km

Lapincs jp.

0,000

2,070

2,070

 

 

Lapincs árap. É.

0,000

2,006

2,006

 

 

Lapincs árap. D.

0,000

1,831

1,831

 

 

Lahn patak bp.

0,000

1,373

1,373

Vasszentmihály

0,7

203,00

n.a.

*

250

350

* az árapasztó vápa működésbe lépésekor

Vörös patak jp.

0,000

0,665

0,665

1. sz. vízmérce

Vörös patak bp.

0,000

0,806

0,806

Lahn patak

06.04.

Murai

43,360

Gerencsér á. bp.

0,000

1,255

1,255

Letenye

35,6

137,86

554

2014.IX.15.

330

380

430

Gerencsér á. jp.

0,000

1,244

1,244

elrendelésre

Béci p. jp.

0,000

3,100

3,100

Béci p. bp.

0,000

3,114

3,114

Borsfai p. jp.

0,000

1,363

1,363

Borsfai p. bp.

0,000

1,351

1,351

Principális jp.

0,000

5,000

5,000

Murakeresztúr

Mura bp.

0,000

26,933

26,933

megszüntetésre

10,3

128,73

585

2014.IX.16.

380

440

510

06.05.

Zalai

34,335

Zala bp.

0,000

13,112

13,112

Zalaapáti

22,8

105,40

424

1987. VIII. 7.

250

280

330

Szentgyörgy-

(445)

1963. III. 14.

vári p. bp.

0,000

0,606

0,606

Szentgyörgy-

vári p. jp.

0,000

0,595

0,595

Köszvényes p. bp.

0,000

0,725

0,725

Zala jp.

0,000

9,839

9,839

 

 

Bárándi-p. bp.

0,000

1,385

1,385

 

 

Búberki-p. bp.

0,000

1,000

1,000

 

 

Búberki-p. jp.

0,000

0,993

0,993

 

 

Zalaapáti-p. bp.

0,000

0,900

0,900

 

 

Zalaapáti-p. jp.

0,000

0,900

0,900

 

 

Szentkirályi-p. bp.

0,000

0,775

0,775

 

 

Szentkirályi-p. jp.

0,000

0,778

0,778

 

 

Esztergályi-p. bp.

0,000

0,784

0,784

 

 

Esztergályi-p. jp.

0,000

0,743

0,743

 

 

Bókaházi-p. jp.

0,000

1,200

1,200

06.06.

 

 

 

Kis-Balaton Vízvédelmi

55,627

Zala bal parti töltés

0,000

5,756

5,756

2T műtárgy felvíz,

 

100,00

680

710

730

Hídvégi-tó 2T, kazetta

Rendszer

Északi lezáró töltés

0,000

3,302

3,302

Esztergályhorváti

 

beeresztő műtárgy

Kazetta töltés

0,000

5,318

5,318

elrendelésre

 

Terelőtöltés

0,000

3,973

3,973

 

 

Kísérleti tó töltése

0,000

0,790

0,790

 

 

Déli-vízzáró-töltés

0,000

4,820

4,820

 

 

Zalavári-határolótöltés

0,000

6,883

6,883

 

 

Ingói-berek lezárótöltés

0,000

0,980

0,980

 

 

Zala bp.-i töltés

0,000

0,856

0,856

4T vízleeresztő

 

100,00

570

600

630

Hídvégi-tó 4T,

1 sz. Terelőtöltés

0,000

5,864

5,864

műtárgy alvíz,

 

vízleeresztő műtárgy

2. sz Terelőtöltés

0,000

10,522

10,522

Balatonmagyaród

 

Völgyelzáró töltés

0,000

6,563

6,563

megszüntetésre

 

Egyesített-övcsatorna

Középső szivattyútelep felvízi vízmérce

100,00

610

620

630

Mellékvölgy

Marótvölgyi-csatorna

Főnyedi mérőszelvény

100,00

610

630

650

Mellékvölgy

Zala-Somogyi-határárok

Szőkedencs vízmérce , 7. sz. fkl.út kereszteződésében lévő vízmérce

106,50

130

150

180

Mellékvölgy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELSŐ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz

A folyó, a

A

A védekezési készültség elrendelésére

vízfolyás,

fővédvonal

és megszüntetésére mértékadó

hossza

a csatorna

kezdő

végső

vízmérce

vízállás, cm

Megjegyzés

száma, neve

hossza

neve, helye

"0"

 

 

km

neve és

szelvénye

 

 

pont

LNV

I.

II.

III.

védvonala

tkm

km

fkm

mBf.

cm

kelte

fok

fok

fok

07.01.

Magaspart: 0,200 km

Nagyhalász-

26,133

Tisza bp.

0,000

0,200

0,200

Tiszabercel

569

91,36

882

2000.IV.11.

600

700

800

 

Vencsellő-buji

0,200

0,642

0,442

 

0,642

0,914

0,272

 

 

0,272 km

0,914

1,287

0,373

 

 

1,287

24,000

22,713

 

 

Lónyay bp.

0,000

1,839

1,839

 

 

 

Lónyay zsilip keresztgát

0,000

0,294

0,294

Összesen: 0,472 km

07.02.

Veresmart-

22,377

Tisza bp.

24,000

46,377

22,377

Dombrád

593,08

94,06

890

1888.III.24.

550

650

750

Magaspart: 0,350 km

nagyhalászi

07.03.

Zsurk-veresmarti

25,678

Tisza bp.

46,727

47,586

0,859

Záhony

627,8

98,14

758

2001. III. 9.

500

600

700

Magaspart:

48,075

48,810

0,735

(758)

1941. II. 19.

0,489 km

48,930

57,300

8,370

0,120 km

57,341

62,300

4,959

0,041 km

62,500

65,522

3,022

0,200 km

65,543

73,008

7,465

0,021 km

74,232

74,500

0,268

Összesen: 0,871 km

07.04.

Vásárosnamény-

19,640

Tisza bp.

76,200

82,000

5,800

Vásárosnamény

684,45

101,98

943

2001. III. 7.

600

750

800

Magaspart: + 18,723 km

zsurki

86,600

89,050

2,450

98,600

99,370

0,770

100,500

104,240

3,740

104,500

111,380

6,880

07.05.

Szatmárcseke-

31,300

Tisza bp.

112,000

143,300

31,300

Tiszabecs

744,3

114,34

736

2001. III. 6.

300

400

500

Parapetfal: 0,496 km

olcsvaapáti

Tivadar

705,7

105,40

1014

2001. III. 6.

500

600

700

07.06.

Magosliget-

26,022

Batár bp.

0,000

9,940

9,940

Tiszabecs

744,3

114,34

736

2001. III. 6.

300

400

500

Árvízvédelmi fal:

tiszakóródi

Tisza bp.

143,300

159,382

16,082

Batár: 0,104 km

Parapetfal: 0,166 km

07.07.

Vásárosnamény- lónyai

31,000

Tisza jp.

0,000

31,000

31,000

Vásárosnamény

684,45

101,98

943

2001. III. 7.

600

750

800

07.08.

Tarpa- vásárosnaményi

29,469

Tisza jp.

31,000

31,800

0,800

Tiszabecs

744,3

114,34

736

2001. III. 6.

300

400

500

Közút: 0,700 km

32,500

44,157

11,657

elrendelésre

Hibaszelvény: 1,643 km

45,800

62,812

17,012

Tivadar

705,7

105,40

1014

2001. III. 6.

500

600

700

44+157=45+800

megszüntetésre

 

Parapetfal: 0,734 km

07.09.

Kótaj-vencsellői

30,864

Lónyay bp.

1,839

3,900

2,061

Lónyay zsilip

2,534

87,40

600

700

800

Magaspart: 0,200 km

4,225

4,550

0,325

felvizi vm.

Magaspart: 1,283 km

5,280

6,970

1,690

Összesen:1,483km

7,000

8,968

1,968

9,000

9,700

0,700

Parapetfal: 204 m

9,800

18,234

8,434

Lónyay jp.

-0,116

0,000

0,116

 

 

Magaspart: 0,400 km

0,000

3,872

3,872

0,108 km

 

3,980

9,078

5,098

 

 

2,102 km

 

11,180

16,580

5,400

 

 

0,220 km

16,800

18,000

1,200

Összesen: 2,830 km

07.10.

Lónyay főcsat. balpart

48,969

Lónyay bp.

19,056

21,500

2,444

Kemecse

28,42

90,80

876

1941. II. 17.

700

750

800

Magaspart: 8,680 km

21,600

24,415

2,815

Kótaj

21,23

90,58

899

2000.IV.11.

650

700

800

25,000

25,350

0,350

 

26,100

26,500

0,400

 

 

26,630

30,112

3,482

31,257

31,925

0,668

33,600

33,850

0,250

35,100

39,000

3,900

39,300

39,650

0,350

39,900

41,900

2,000

42,100

44,526

2,426

Máriapócsi IV. ff. jp.

0,000

3,750

3,750

Máriapócsi IV. ff. bp.

0,000

3,800

3,800

Kállai VII. ff. jp.

0,000

1,223

1,223

Sényői VI. ff. bp.

0,000

4,060

4,060

Sényői VI. ff. jp.

0,000

4,070

4,070

Kállai VII. ff. bp.

0,000

1,863

1,863

Érpataki VIII. ff. jp.

0,000

3,300

3,300

Simai IX. ff. bp.

1,200

2,868

1,668

Simai IX. ff. jp.

0,000

2,800

2,800

Érpataki VIII. ff. bp

0,000

3,350

3,350

07.11.

Berkesz-kótaji

19,813

Lónyay jp.

18,000

21,380

3,380

Kemecse

28,42

90,80

876

1941. II. 17.

700

750

800

Magaspart: 6,715 km

23,230

30,250

7,020

 

31,855

32,250

0,395

 

33,240

37,220

3,980

Kótaj

21,23

90,58

899

2000.IV.11.

650

700

800

37,400

37,900

0,500

 

38,200

42,738

4,538

 

07.12.

Mérkvállaj-

21,844

Kraszna bp.

0,000

10,097

10,097

Ágerdőmajor

44,9

110,39

651

1970.VI.13

470

550

580

Magaspart: 37,933 km

vásárosnaményi

15,400

19,280

3,880

1974.VII.15.

33,700

35,910

2,210

Kocsord

22,62

106,65

702

1980.VII.27.

450

530

580

37,200

39,480

2,280

1980.VII.28.

56,400

59,777

3,377

07.13.

Ágerdőmajor-olcsvai

40,482

Kraszna jp.

0,000

40,482

40,482

Ágerdőmajor

44,9

110,39

651

1970.VI.13.

470

550

580

1974.VII.15.

Kocsord

22,62

106,65

702

1980.VII.27.

450

530

580

1980.VII.28.

07.14.

Csenger-olcsvai

46,650

Szamos bp.

0,000

46,650

46,650

Csenger-Hydra

49,4

113,56

902

1970.V.14.

500

650

700

Tunyogmatolcs

21,9

106,21

1040

1970.V.15.

600

750

850

07.15.

Szamosbecs-

46,385

Szamos jp.

0,000

46,385

46,385

Csenger-Hydra

49,4

113,56

902

1970.V.14.

500

650

700

olcsvaapáti

Tunyogmatolcs

21,9

106,21

1040

1970.V.15.

600

750

850

07.16.

Nagyhódos-kölcsei

40,239

Túr bp.

0,000

27,015

26,665

Garbolc

27,7

116,50

646

1970.V.14.

300

400

450

Sáréger jp.

0,000

6,800

6,800

Sonkád

11,5

112,59

629

2001. III. 6.

300

400

450

Sáréger bp.

0,000

6,774

6,774

07.17.

Kispalád

35,425

Palád bp.

0,000

0,980

0,980

Garbolc

27,7

116,50

646

1970.V.14.

300

400

450

Hármashatár-

Palád jp.

0,000

6,423

6,423

Sonkád

11,5

112,59

629

2001. III. 6.

300

400

450

tiszakóródi

Túr jp.

0,000

28,022

28,022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. december 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére