• Tartalom

67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről

2014.03.15.

A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A részvénykönyv vezetésére a részvénytársaság igazgatósága elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak adhat megbízást.

(2) Részvénykönyv vezetésére nem adható megbízás a részvénytársaság állandó könyvvizsgálójának.

(3) Külföldi illetőségű részvénykönyv vezető abban az esetben bízható meg a részvénykönyv vezetésével, ha a részvénykönyvbe való betekintést a részvénytársaság székhelyén vagy a részvénytársaság székhelyével azonos településen található telephelyen (irodában) is biztosítja.

(4) A megbízás tényét, a megbízott adatait, valamint a betekintésre vonatkozó információkat a nyilvánosan működő részvénytársaság honlapján is közzé kell tenni.

2. § (1) A részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelem postai úton, személyesen és elektronikus úton is előterjeszthető a részvénykönyv vezetőjénél.

(2) Ha a részvénykönyvbe történő bejegyzést elektronikus úton kérik, a kérelmet és annak mellékleteit legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel kell ellátni. A bejelentő a melléklet vonatkozásában jogosult az eredetileg nem elektronikus formában készült okiratot elektronikus képi formátumúvá alakítani (szkennelés).

(3) A részvényes – a (4) és (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmét a részvény tulajdonjogának megszerzésétől számított két munkanapon belül nyújtja be.

(4) Ha a nyomdai úton előállított részvény értékpapír-letétkezelőnél letétbe helyezésre került, a letétkezelő a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet a letétbe helyezést követő két munkanapon belül nyújtja be.

(5) Dematerializált részvény esetében az értékpapír-számlavezető a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet az értékpapír-számlán történő jóváírást követő két munkanapon belül – a (2) bekezdés szerinti szabályok szerint elektronikus úton – nyújtja be. Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén az értékpapír-számlavezető e bekezdés szerinti kötelezettsége nem áll fenn, ha a részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzés megtiltásáról kifejezetten rendelkezik, vagy ha a részvényes a bejelentésre nem jogosítja fel az értékpapír-számlavezetőt.

3. § (1) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság a részvénykönyv vezetésére tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, a részvényes részvénykönyvbe történő bejegyzése időpontjának a tulajdonosi megfeleltetés időpontjával megegyező időpontot kell tekinteni.

(2) Ha a zártkörűen működő részvénytársaság az alapszabálya szerint a részvénykönyv vezetésére tulajdonosi megfeleltetést kezdeményezhet, az alapszabályában kell meghatározni a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában a részvénykönyvben szereplő adatok esetleges törlésére és a tulajdonosi megfeleltetés adatainak a részvénykönyvbe való bejegyzésére vonatkozó rendelkezéseket.

(3) Ha a részvénykönyv a tulajdonosi megfeleltetés eredményét tartalmazza, a részvénykönyv vezetője a tulajdonosi megfeleltetés időpontját követően kezdeményezett részvénykönyvi bejegyzést kizárólag a Ptk. 3:246. § (3) bekezdésében foglalt okból tagadhatja meg.

4. § (1) A Ptk. 3:273. § (2) bekezdés szerinti, a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon a részvénykönyv vezetője 18 óráig biztosítani köteles azt, hogy a részvényes a részvénykönyvi bejegyzésére vonatkozó részvényesi jogát gyakorolni tudja.

(2) A részvénykönyvbe való betekintés során a részvénytársaság köteles tájékoztatni a betekintőt, ha a részvénykönyv vezetésére tulajdonosi megfeleltetést kezdeményezett, továbbá zártkörűen működő részvénytársaság esetén a 3. § (2) bekezdés szerinti alapszabályi rendelkezésekről is. Ha a részvénykönyv a tulajdonosi megfeleltetés adatait tartalmazza, a részvénykönyv vezetője köteles tájékoztatni a betekintőt a legutóbbi tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjáról.

5. § Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.

6. § Ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 12. § (1) bekezdése szerinti részvénytársaság a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről döntött, akkor e rendeletet a Ptké. 12. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott időponttól köteles alkalmazni, ilyen döntés hiányában 2016. március 15-étől.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére