• Tartalom

71/2014. (XII. 19.) BM rendelet

71/2014. (XII. 19.) BM rendelet

a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a kényszergyógykezelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott kérelmére történő előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól1

2015.01.02.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (7) bekezdésében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés f) pontjában, továbbá a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. és 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel, valamint 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendeletet

a) a büntetőeljárásról szóló törvény alapján

aa) elrendelt elővezetés,

ab) a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy végrehajtásért felelős szerv elé állítása,

b) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény alapján elrendelt elővezetés,

c) a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény alapján

ca) elrendelt elővezetés,

cb) az elítélt vagy a kényszergyógykezelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész vagy végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá

cc) az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott kérelmére és költségére történő előállítás

során felmerült költség megtérítésére kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) hatóság elé állítás: az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja és az (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti tevékenység, valamint

b) kérelemre történő előállítás: az (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti tevékenység.

2. Az elővezetés végrehajtása és a hatóság elé állítás során felmerült költség megtérítésének szabályai

2. § (1) Az elővezetés és a hatóság elé állítás

a) szolgálati gépkocsi igénybevételével történő foganatosítása esetén 9250 forint költségátalányt és – szükség esetén – a (2) bekezdésben meghatározott további összegeket, vagy

b) szolgálati gépkocsi igénybevétele nélkül történő foganatosítása esetén a foganatosításban részt vevő rendőrök, illetve – az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja és az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység esetén – pénzügyőrök (a továbbiakban együtt: hatósági személyek) számához mérten – a foganatosítás időtartamához igazodó költségelem gyanánt – óránként 2000 forintot

kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a költségátalány összegén felül a következő költséget kell megállapítani:

a) ha a foganatosítás időtartama a 2 órát meghaladja, úgy a 3. órától kezdve a foganatosításban részt vevő hatósági személyek számához mérten – a foganatosítás időtartamához igazodó költségelem gyanánt – óránként 2000 forintot, valamint

b) ha a foganatosítás során igénybevett szolgálati gépjárművel megtett távolság a 25 kilométert meghaladja, úgy a 26. kilométertől kezdve kilométerenként 50 forintot.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában és a 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben a költségtérítés megállapítása során

a) minden megkezdett órát egész óraként kell figyelembe venni, valamint

b) a foganatosítás időtartama szempontjából – szükség esetén – az elővezetés foganatosításának helyére történő utazással töltött időt is figyelembe kell venni.

(2) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában és a 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a költségtérítés megállapítása során legfeljebb két hatósági személyt lehet figyelembe venni, kivéve, ha az elővezetett, illetve hatóság elé állított személy magatartása miatt a foganatosításhoz ennél igazoltan több hatósági személy közreműködésére volt szükség.

(3) A 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kilométerszám megállapítása során az elővezetésre kijelölt hatósági személyeknek a foganatosításhoz szükséges intézkedések megkezdésekor volt tartózkodási helye (a továbbiakban: kiindulási hely), az elővezetett, illetve hatóság elé állított személy feltalálásának helye és az elrendelő határozatot kibocsátó hatóság vagy bíróság (a továbbiakban együtt: elrendelő szerv) által meghatározott – az elővezetésre, illetve hatóság elé állításra megjelölt – hely között ténylegesen megtett távolságot kell figyelembe venni, a szolgálati gépjármű menetlevelében rögzített adatok alapján.

(4) Ha az elővezetés eredményes végrehajtása érdekében az érintett visszatartására kerül sor, a kiindulási hely, a visszatartás helye, valamint az elővezetés helye között ténylegesen megtett távolság a megállapítandó kilométerszámba beleszámít.

4. § (1) A 2. és 3. § szerinti költségszámítás során figyelmen kívül kell hagyni a rendőrségen foganatosított visszatartás időtartamát.

(2) Ha az elővezetendő személy az elrendelő szerv által meghatározott helyen nem található, vagy az elővezetésre útbaindítással kerül sor, az elővezetés során felmerült költség megállapítása során a 2. és a 3. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a kilométerszámot – a szolgálati gépjármű menetlevelében rögzített adatok alapján –

a) az elővezetendő személy fel nem találása esetén a kiindulási hely és az elrendelő szerv által meghatározott hely között ténylegesen megtett távolság,

b) az útbaindítással történő elővezetés esetén a kiindulási hely és az útbaindítás helye közötti távolság

figyelembevételével kell megállapítani.

(3) Több személy azonos helyről ugyanazon elrendelő szerv elé történő együttes elővezetése esetén a megtérítendő költség az elővezetett személyek között egyenlően oszlik meg.

5. § A költségtérítésre vonatkozó figyelmeztetést – a 2. § alapján, az összeg feltüntetésével – az idézésen vagy az elővezetést elrendelő határozaton közölni kell.

6. § (1) Az elővezetés, illetve a hatóság elé állítás során felmerült költség összegét az elrendelő szerv a foganatosító szerv igazolása alapján állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolást a foganatosító szerv az elővezetés, illetve a hatóság elé állítás foganatosításától számított 30 napon belül küldi meg az elrendelő szerv részére.

7. § (1) Az elővezetés, illetve a hatóság elé állítás során felmerült költség összege – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a foganatosító szerv székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságot illeti meg.

(2) Ha az elővezetés, illetve hatóság elé állítás foganatosítását

a) a rendőrségnek a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve vagy a terrorizmust elhárító szerve, avagy

b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

hajtja végre, a költségként felmerült összeget e szerv számlájára kell befizetni.

(3) Az elővezetés, illetve hatóság elé állítás költségeként megállapított összeg befizetésének elmulasztása esetén a költségek behajtása iránt – az ott tett megkülönböztetés szerint – az (1) bekezdésben vagy a (2) bekezdésben meghatározott szerv intézkedik.

3. A kérelemre történő előállítás során felmerült költség megtérítésének szabályai

8. § A kérelemre történő előállítás során felmerült költség megtérítésének tekintetében – a 3. § (2) bekezdése, a 6. és a 7. § kivételével – a 2. alcímben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy

a) több személy azonos helyről ugyanazon helyre történő együttes előállítása esetén a költség az előállított személyek között egyenlően oszlik meg,

b) a kilométerszám megállapításánál az előállítás kiinduló-, illetve végpontjául szolgáló helyszín vagy helyszínek között az előállítás eredményes végrehajtásának érdekében indokolt módon megtett – a menetlevélben jelzett – teljes távolságot kell figyelembe venni, valamint

c) az előállítás során felmerült költség összegét

ca) az előállítást foganatosító büntetés-végrehajtási intézet állapítja meg, és

cb) a ca) alpontban megjelölt büntetés-végrehajtási intézet részére kell megfizetni, amely összeg teljes hányada az azt megállapító büntetés-végrehajtási intézetet illeti meg.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

10. §2

1

A rendeletet a 39/2017. (XII. 29.) BM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére