• Tartalom

72/2014. (XII. 22.) BM rendelet

72/2014. (XII. 22.) BM rendelet

az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.01.01.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (12) bekezdés d) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (15a) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – a 3. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 73. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel és a 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet módosítása

1. § (1) A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)
b) önellenőrzés: a kibocsátott szennyvíz, valamint a benne lévő szennyező anyagok mennyiségi és minőségi mérése, az adatok elektronikus úton való rögzítése és megőrzése a kibocsátó részéről;”
(2) Az R1. 3. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az önellenőrzésre köteles kibocsátó a tervet – az Fvr. 28. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint – az illetékes vízvédelmi hatósághoz (a továbbiakban: hatóság) jóváhagyásra benyújtja elektronikus úton.
(4) A hatóság a terv benyújtásától számított 30 napon belül dönt annak jóváhagyásáról.
(5) A terv a szennyvízkibocsátással, közcsatornába, közös üzemi csatornába vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket előíró, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény és a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti engedély, illetve azok hatálya alá nem tartozó tevékenység esetén a vízvédelmi hatóság által kiadott külön engedély időbeli hatályáig alkalmazható. Az önellenőrzésre köteles kibocsátó az új tervet az engedély időbeli hatályának lejártát 60 nappal megelőzően nyújtja be.”
(3) Az R1. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
9. § Amennyiben az önellenőrző laboratórium és az ellenőrzésre jogosult laboratóriumának vizsgálati eredményei eltérnek, akkor a laboratóriumok egyeztetik a vizsgálat során alkalmazott analitikai eljárásokat, vizsgálati körülményeket, a továbbra is fennmaradó vitás kérdések esetén a tervben meghatározott irányadó laboratórium mérési eredménye a meghatározó.”
(4) Az R1. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önellenőrzés során vett vízminták elemzését kizárólag olyan laboratórium végezheti, amely az MSZ EN ISO/IEC-17025 szabványnak vagy azzal egyenértékű más megoldásnak megfelelő minőségirányítási gyakorlatot követ.”
(5) Az R1. 17. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önellenőrzésre köteles, valamint az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete I. mellékletébe tartozó tevékenységet végző kibocsátó a 4. sz. melléklet szerinti adatlapokat tölt ki, valamint – az üzemnapló adatai alapján – a jelentésköteles kibocsátásáról évente összefoglaló jelentést készít, amelyet elektronikus úton a tárgyévet követő év március 31-éig a hatósághoz benyújtja. A kibocsátó köteles az adatszolgáltatás teljes körűségét és a szolgáltatott adatoknak a kibocsátó egyéb nyilvántartási rendszerének, iratainak adattartalmával való egyezőségét biztosítani.
(2) A kibocsátó az adatszolgáltatás alapjául szolgáló iratok megőrzéséről köteles gondoskodni.
(3) Önellenőrzésre kötelezett kibocsátó a jóváhagyott önellenőrzési terv szerint a kibocsátott szennyvíz vizsgálatát elvégzi, amelyről a vízvédelmi hatóságnak elektronikus úton adatot szolgáltat. Jóváhagyott önellenőrzési tervvel rendelkező kibocsátó 2015. január 1. után első alkalommal, az önellenőrzési terv szerinti első adatszolgáltatással egy időben a terv tartalmáról is elektronikus úton nyilatkozik.”
(6) Az R1. 17. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a vízvédelmi hatóság részére 15 napon belül be kell jelenteni elektronikus úton.
(6) Ha az alapbejelentés adatai változnak – pl. az üzemeltetés körülményei, üzemeltető – akkor az engedély jogerőre emelkedését követő 15 napon belül meg kell küldeni a VAL változásjelentést elektronikus úton.
(7) Ha az üzemeltető személye év közben változik, mindkét fél éves jelentést készít a ténylegesen általa végzett tevékenység időszakára, amelyet elektronikus úton megküld a vízvédelmi hatóságnak.”
(7) Az R1. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(8) Az R1. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
2. A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló
31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosítása

2. § A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felszíni víztest állapotának védelméhez, javításához, a jó állapot, a jó ökológiai és kémiai állapot, illetve potenciál eléréséhez, az állapotot rendszeresen monitorozni, a monitorozás során összegyűjtött biológiai, fizikai-kémiai, kémiai komponensek adatait az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: OKIR) felszíni vízminőségi szakrendszerébe rögzíteni és értékelni kell – az e rendelet 7. §-ában foglaltaknak megfelelően – biztosítva ezzel a felszíni víztest állapota változásának nyomon követését, valamint szükség esetén a korai beavatkozás és vízvédelmi intézkedés lehetőségét.”

3. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk
egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet módosítása

3. § A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezés

4. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 72/2014. (XII. 22.) BM rendelethez

Az R1. 2. melléklet 6. c) pont második francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
[6. A határértékeknek (küszöbértéknek) való megfelelés megállapításával kapcsolatos szabályok
c) Az önellenőrzést végző kibocsátók esetében a 14. §-ban foglalt eljárást követően akkor lehet az önellenőrzés adatait nem megfelelőnek minősíteni, ha]
„- vagy az osztott mintából történő analízisek eredményeinek 20% feletti eltérése a határérték alatt több mint 3 komponenst érint, nem beleszámítva az alsó méréshatár kétszeresét érintő koncentráció tartományba eső komponenseket,”

2. melléklet a 72/2014. (XII. 22.) BM rendelethez

I. VAL-VÉL ADATLAPOK ADATTARTALMA:
A felszíni víz minőségének védelméről VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI ALAPBEJELENTŐ LAP
(VAL)
Hatóság
Engedély érvényességi dátum
Engedély száma (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) - alaphatározat
Adatszolgáltatás típusa
1. Adatszolgáltató ügyfél adatai
1.1 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
1.2 KSH statisztikai számjel
1.3 Neve
2. Telephely
2.1 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)
2.2 A telephely megnevezése
2.3 Cím
2.4 A főtevékenység vagy a szennyvíz kibocsátó tevékenység TEÁOR besorolása
3. Kapcsolattartó személy adatai
3.1 Név
3.2 Beosztás
3.3 Értesítési cím
3.4 Telefon
3.5 Fax-szám
3.6 E-mail
4. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok
4.1 Benyújtott lapok száma
Az adatlapok tényleges kitöltési időpontja
Szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások adatai (VAL-ENG)
KÜJ
KTJ
A telephelyen van EKHE/(E)PRTR köteles létesítmény
Létesítmény KTJ
Kibocsátási pont KTJ (Kp-KTJ)
1. Szennyvíz mennyiség
1.1 Engedélyezett szennyvíz összes mennyisége (m3/nap)
2. Szennyvíztisztító mű
Ipari szennyvíz tisztító mű
Kommunális szennyvíztisztító telep
Tisztítást nem igénylő használt víz
Egyéb
2.1 Ipari szennyvíz tisztító mű
Engedélyezett kapacitás (m3/nap)
2.1.1 Fizikai-kémiai kezelés (m3/nap)
Fázis szétválasztás
Szűrés
Ülepítés
Zsír és olajfogó
pH beállítás
Koagulálás
Flotálás
Egyéb
2.1.2 Biológiai kezelés (m3/nap)
II. fokú
III. fokú
2.2 Kommunális szennyvíztisztító mű
Kommunális szennyvíztisztító mű agglomerációjának központi települése
Kommunális szennyvíztisztító mű agglomeráció VOR kódja
Kommunális szennyvíztisztító mű engedélyezett kapacitása (m3/nap)
2.2.1 Csak mechanikai tiszt. fokozat
2.2.2 Mech. és biológiai tiszt. fokozat
2.2.3 III. tisztítási fokozat összesen
Ebből:
2.2.3.1 Biológiai nitrogén eltávolítás
2.2.3.2 Biológiai foszfor eltávolítás
2.2.3.3 Kémiai foszfor eltávolítás
2.2.3.4 Fertőtlenítés
3.0 Adatváltozás kód
3.1 Sorszám
3.2 KAJ szám
3.3 Szennyezőanyag megnevezése
3.4 Engedélyezett koncentráció
3.4.1 Mértékegység
3.5 Engedélyezett napi mennyiség (kg/nap)
3.6 Engedély száma
3.7 Engedély típusa
Szennyvíz befogadójának adatai (VAL-VHA2)
KÜJ
KTJ
A telephelyen van EKHE/(E)PRTR köteles létesítmény
Létesítmény KTJ
Kibocsátási pont KTJ (Kp-KTJ)
Szennyvízbevezetés helyének EOV koordinátái
EOV-X (m) , EOV-Y (m)
Pontosság
1 Kibocsátott szennyvíz befogadója
1.1 Közcsatorna, Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő megnevezése
1.1.1 Közcsatorna, Csat. Mű. Váll, egyéb átvevő KÜJ száma
1.1.2 A Csat Mű Váll. szennyvíztisztító telepének, egyéb átvevő KTJ száma
1.2 Felszíni víz (befogadók)
1.2.1 Részvízgyűjtő kódja, Részvízgyűjtő megnevezése
1.2.2 Elsődleges befogadó kódja, Elsődleges befogadó megnevezése
1.2.2.1 Elsődleges befogadó szelvényszáma (fkm)
1.2.3 Másodlagos befogadó kódja, Másodlagos befogadó megnevezése
2 Szennyvízhozam-mérés, Mérés megléte
2.1 Adatmeghatározás módja
2.2 Mérőberendezés típusa
2.3 Mérési módszer rövid leírása
A felszíni víz minőségének védelméről VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI ÉVES BEJELENTŐ LAP
(VÉL)
Tárgyév
Hatóság
Adatszolgáltatás típusa
1. Adatszolgáltató ügyfél adatai
1.1 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
1.2 KSH statisztikai számjel
1.3 Neve
2. Telephely
2.1 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)
2.2 A főtevékenység vagy a szennyvíz kibocsátó tevékenység TEÁOR besorolása
3. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok
3.1 Benyújtott lapok száma
Az adatlapok tényleges kitöltési időpontja
Telephelyi vízhasználati adatok (VÉL-VHA1)
Tárgyév
KÜJ
Telephely KTJ
1. Telephelyi adatok
1.1 Adatváltozás kód
1.2 Telephely alkalmazottainak száma
1.3 Éves üzemóra
1.4 Éves üzemnapok száma
2. Vízhasználat
2.0 Adat változás kód
2.1 Sorszám
2.2 Felhasznált víz megnevezése
2.3 Felhasznált víz típusa (m3 /nap)
2.4 Átlagos napi vízmennyiség (m3 /nap)
Beérkező víz minőségére vonatkozó adatok (VÉL-VHA1_A)
Tárgyév
KÜJ
Telephely KTJ
Vizsgálják a felhasznált víz minőségét?
VHA1 sorszám
1. Felhasznált víz minősége
1.0 Adatváltozás kód
1.1 Sorszám
1.2 KAJ szám
1.3 Szennyező anyag megnevezése
Reláció
1.4 Koncentráció
1.5 Mértékegység
Ipari vagy kommunális tisztítóműre bemenő szennyvíz minősége és mennyisége (VÉL-VHA1_B)
Tárgyév
KÜJ
Telephely KTJ
Vizsgálja a tisztítóműre bemenő, tisztítás előtti szennyvíz minőségét?
VHA1 sorszám
A meghatározás módja
1. Ipari vagy kommunális tisztítóműre bemenő szennyvíz minősége
1.0 Adatváltozás kód
1.1 Sorszám
1.2 KAJ szám
1.3 Szennyező anyag megnevezése
Reláció
1.4 Koncentráció
1.5 Mértékegység
2. Ipari vagy kommunális tisztítóműre bemenő szennyvíz mennyisége (m3/nap)
Szennyvízkibocsátás alapadatai (VÉL-SZK1_1)
Tárgyév
KÜJ
Telephely KTJ
A telephelyen van EKHE/(E)PRTR köteles létesítmény?
Kibocsátási pont KTJ
A telephely megegyezik az EKHE/(E)PRTR létesítménnyel?
A telephelyen veszélyes anyagot kibocsátó tevékenység folyik?
Kibocsátott (telephelyről elvezetett) szennyező anyag minősége és mennyisége
Csatolmány: A jelentésköteles kibocsátásról (az üzemnapló adatai alapján)
1.0 Adatváltozás kód
1.1 Sorszám
1.2 KAJ szám
1.3 Szennyező anyag megnevezése
1.4 Átlagkoncentráció
Reláció
1.5 Szabványszám alponttal
1.6 Mértékegység
1.7 Adatmeghatározás módja
1.8 Használt elemzési /számítási módszer
1.9 Baleset vagy üzemzavar %
1.10 Termékre vetített mennyiség (g/t)
2 EKHE hatálya alá tartozó létesítmény által kibocsátott szennyezőanyag mennyisége (kg/év)
Szennyvízkibocsátás alapadatai 2. – IPPC köteles létesítmény kibocsátása (VÉL-SZK1_2)
Tárgyév
KÜJ
Telephely KTJ
Létesítmény KTJ
Kibocsátási pont KTJ
1.0 Adatváltozás kód
1.1 Sorszám
1.2 KAJ szám
1.3 Szennyező anyag megnevezése
Reláció
1.4 Átlagkoncentráció
1.5 Szabványszám alponttal
1.6 Mértékegység
1.7 Adatmeghatározás módja
1.8 Használt elemzési /számítási módszer
1.9 Baleset vagy üzemzavar %
1.10 Termékre vetített mennyiség (g/t)
2 EKHE hatálya alá tartozó létesítmény által kibocsátott szennyezőanyag mennyisége (kg/év)
Szennyvízkibocsátás alapadatai 3.- Veszélyes anyag kibocsátása (VÉL-SZK1_3)
Tárgyév
KÜJ
Telephely KTJ
Kibocsátási pont KTJ
1.0 Adatváltozás kód
1.1 Sorszám
1.2 Veszélyes anyagot kibocsátó technológia azonosítója
1.2.1 Technológia megnevezése
1.3 KAJ szám
1.4 Szennyező anyag megnevezése
Reláció
1.5 Átlagkoncentráció
1.6 Mértékegység
1.7 Adatmeghatározás módja
1.8 Baleset vagy üzemzavar %
1.9 Termékre vetített mennyiség (g/t)
Szennyvízkibocsátás adatai 2.- Kilépő szennyvíz (VÉL-SZK2)
Tárgyév
KÜJ
Telephely KTJ
Létesítmény KTJ
Kibocsátási pont KTJ
1 Kommunális tisztítási technológia megnevezése, kibocsátott mennyiség (m3/év)
1.1 Nincs tisztítás
1.2 Csak mechanikai tisztítás (első fok)
1.3 Mechanikai és biológiai tisztítás (másod fok)
1.4 Harmadik fokozatú tisztítás összesen
1.4.1 ebből: biológiai nitrogén eltávolítás
1.4.2 biológiai foszfor eltávolítás
1.4.3 kémiai foszfor eltávolítás
1.4.4 fertőtlenítés
1.5 Összes kibocsátott szennyvíz (m3/év)
1.6 Tisztítóműbe szállított szippantott szennyvíz
2 Ipari szennyvíz tisztító műből származó szennyezett víz mennyisége
2.1 Fizikai-kémiai kezelés (m3/nap)
Fázis szétválasztás
Szűrés
Ülepítés
Zsír és olajfogó
pH beállítás
Koagulálás
Flotálás
Egyéb, Egyéb válasz esetén a leírás
2.2 Biológiai kezelés
2.2.1 II. fokú
2.2.2 III. fokú
2.3 Adatmeghatározás módja
3 Szippantott szennyvíz elhelyezés megnevezése (befogadó csat.mű szolgáltató)
4 Tisztítást nem igénylő használt víz
Szennyvízkibocsátás adatai 3.- Iszap (VÉL-SZK3)
Tárgyév
KÜJ
Telephely KTJ
1 Szennyvíziszap adatok
1.1 Éves iszapmennyiség
1.1.1 térfogata (m3/év)
1.1.2 szárazanyag tartalma (tonna/év)
1.2 A keletkezett iszap szennyező anyag tartalma
1.2.1 szerves anyag: BOI5-ben kifejezve (tonna/év)
1.2.2 nitrogén (tonna/év)
1.2.3 foszfor (tonna/év)
II. ÖNELLENŐRZÉSI ADATLAPOK ADATTARTALMA:
Önellenőrzési terv bejelentés/nyilvántartás (EMISZ ÖBNY Főlap)
Kérelem típusa
Hatóság
1. Adatszolgáltató ügyfél adatai
1.1 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
1.2 KSH statisztikai számjel
1.3 Neve
2. Telephely
2.1 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)
2.2 A főtevékenység vagy a szennyvíz kibocsátó tevékenység TEÁOR besorolása
2.3 Cím
3. Kapcsolattartó személy adatai
3.1 Név
3.2 Beosztás
3.3 Értesítési cím
3.4 Telefon
3.5 Fax-szám
3.6 E-mail
4. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok
4.1 Benyújtott lapok száma
Kitöltés dátuma
Önellenőrzési terv (EMISZ-ÖBNY 1)
KÜJ
Telephely KTJ
Engedély száma
Engedély (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) érvényesség dátuma (-ig)
A telephelyen van EKHE/(E)PRTR köteles létesítmény?
Létesítmény KTJ
1 Ha a befogadó felszíni víz
1.1 Befogadó megnevezése (listából választva)
1.2 Befogadó megnevezése (egyéb megnevezés, ami a listában nem szerepel)
1.3 Kibocsátási pont KTJ (Kp-KTJ)
1.3.1 Kibocsátási pont EOV (X,Y) koordinátája
1.3.1.1 EOV-X (m)
1.3.1.2 EOV-Y (m)
1.3.2 Kibocsátási pont szelvényszáma (fkm)
1.3.3 Pontosság
1.4 Felszíni víz (befogadók)
1.4.1 Részvízgyűjtő kódja, Részvízgyűjtő megnevezése
1.4.2 Elsődleges befogadó kódja, Elsődleges befogadó megnevezése
1.4.3 Másodlagos befogadó kódja, Másodlagos befogadó megnevezése
2 Az engedélyben elő van -e írva a befogadó vizsgálata?
2.1 Kibocsátási pont alatti KTJ (Kpa-KTJ)
2.1.1 Kibocsátási pont alatti KTJ EOV (X,Y) koordinátája
2.1.1.1 EOV-X (m)
2.1.1.2 EOV-Y (m)
2.1.2 Pontosság
2.2 Kibocsátási pont feletti KTJ (Kpf-KTJ)
2.2.1 Kibocsátási pont feletti KTJ EOV (X,Y) koordinátája
2.2.1.1 EOV-X (m)
2.2.1.2 EOV-Y (m)
2.2.2 Pontosság
Szennyvíz befogadójának adatai (EMISZ ÖBNY-BA-1)
KÜJ
Telephely KTJ
Engedély száma
Engedély (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) érvényesség dátuma (-ig)
A telephelyen van EKHE/(E)PRTR köteles létesítmény?
Létesítmény KTJ
2 Ha a befogadó közcsatorna vagy üzemi csatorna
2.1 A Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő neve
2.2 A Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő KÜJ száma
2.3 A Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő KTJ száma
2.4 A Csat. Mű. Váll., 2.4 egyéb átvevő címe
3 Engedélyezett szennyvíz mennyisége (m3/nap)
4 Mintavételt és vizsgálatot végző laboratórium azonos?
4.1 Mintavételt végző laboratórium megnevezése
4.1.1 Mintavételt végző laboratórium akkreditációs száma
4.1.2 Mintavételt végző laboratórium akkreditációjának érvényessége
4.2 Vizsgálatot végző laboratórium megnevezése
4.2.1 Vizsgálatot végző laboratórium akkreditációs száma
4.2.2 Vizsgálatot végző laboratórium akkreditációjának érvényessége
5 Vitás kérdésekben irányadó labor megnevezése
5.1 Vitás kérdésekben irányadó laboratórium akkreditációs száma
5.2 Vitás kérdésekben irányadó laboratórium akkreditációjának érvényessége
Szennyvíz befogadójának adatai (EMISZ ÖBNY-BA-2)
KÜJ
Telephely KTJ
Engedély száma
Engedély (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) érvényesség dátuma (-ig)
6 Rövid technológiai leírás (amiből a szennyezett víz származik)
7 Mintavételi rend (a technológia figyelembe vételével)
8 Mintavétel feltétele (ha indokolt)
9 Önellenőrzés gyakorisága, Egyéb választás esetén a gyakoriság meghatározása
10 A részletes önellenőrzési terv feltöltése (Csatolmányok menüpontban)
Vizsgálandó komponensek (EMISZ ÖBNY-K)
KÜJ
Telephely KTJ
Engedély száma
Engedély (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) érvényesség dátuma (-ig)
11.1 Sorszám
Kp-KTJ, Kpa-KTJ, Kpf-KTJ
11.2 Vizsgálandó komponens
11.2.1 megnevezése, megnevezés egyéb választás esetén
11.2.2 KAJ száma
11.2.3 mértékegysége
11.3 Vizsgálati módszer
11.3.1 megnevezése
11.3.2 szabványszáma, alponttal
11.3.3 alsó méréshatár (LOQ)
11.3.4 mérési bizonytalanság (%)
11.4 Komponens
11.4.1 kibocsátási határérték
11.4.1.1 mértékegysége
Önellenőrzés éves vizsgálati időpontjainak bejelentése jóváhagyott önellenőrzési terv mellett (EMISZ ÖVB Főlap)
Benyújtandó a tárgyévet megelőző év november 30-áig
Kérelem típusa
Hatóság
1. Adatszolgáltató ügyfél adatai
1.1 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
1.2 KSH statisztikai számjel
1.3 Neve
2. Telephely
2.1 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)
2.2 A főtevékenység vagy a szennyvíz kibocsátó tevékenység TEÁOR besorolása
3. Önellenőrzési terv adatai
3.1 Önellenőrzési tervet elfogadó határozat száma
3.2 Önellenőrzési tervet elfogadó határozat száma, ha a formátum a megadottal nem egyezik
3.3 Önellenőrzési terv érvényessége (-ig)
4. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok
4.1 Benyújtott lapok száma
Kitöltés dátuma
Önellenőrzés éves vizsgálati időpontjainak bejelentése jóváhagyott önellenőrzési terv mellett (EMISZ ÖVB Adatlap)
KÜJ
Telephely KTJ
1. Önellenőrzési időpontok
1.0 Sorszám
1.1 Következő év önellenőrzési mintavétel
1.1.1 dátuma
1.1.2 kezdete (óó:pp)
1.1.3 vége (óó:pp)
1.2 Időpontváltozás
1.2.1 ténye
1.2.2 oka
1.3 Új Időpont megadása a jóváhagyott tervhez képest
1.3.1 dátuma
1.3.1.1 kezdete (óó:pp)
1.3.1.2 vége (óó:pp)
1.4 Érintett mintavételi hely
1.4.1 megnevezése, Egyéb választás esetén a megnevezés
Önellenőrzés adatszolgáltatása (EMISZ ÖA Főlap)
Kérelem típusa
Hatóság
1. Adatszolgáltató ügyfél adatai
1.1 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
1.2 KSH statisztikai számjel
1.3 Neve
2. Telephely
2.1 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)
2.2 A főtevékenység vagy a szennyvíz kibocsátó tevékenység TEÁOR besorolása
3. Engedély adatai
3.1 Engedély száma (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) - alaphatározat
3.2 Engedély száma, ha a formátum a megadottal nem egyezik
4. Önellenőrzési terv adatai
4.1 Önellenőrzési tervet elfogadó határozat száma
4.2 Önellenőrzési tervet elfogadó határozat száma, ha a formátum a megadottal nem egyezik
4.3 Önellenőrzési terv érvényessége (-ig)
5 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok
5.1 Benyújtott lapok száma
Kitöltés dátuma
Önellenőrzés adatszolgáltatása (EMISZ ÖA)
KÜJ
Telephely KTJ
A telephelyen van EKHE/(E)PRTR köteles létesítmény?
Létesítmény KTJ
1. Mintavétel
1.1 Mintavétel dátuma
1.2 Mintavétel időtartama
1.3 Mintavétel típusa
1.4 Az előző önellenőrzéstől / tárgy év január 1-től kibocsátott, mért szennyvíz mennyisége m3/nap
2. Mintavételi hely jellemzői
2.1 Mintavételi hely leírása, megnevezése
2.2 mintavételi hely KTJ (Kp-KTJ; Kpa-KTJ; Kpf-KTJ)
3 A vizsgált komponensek
3.0 Adatváltozás kód
3.1 Sorszám a vizsgálandó komponensekre
3.2 A vizsgált komponens megnevezése
3.3 A vizsgált komponenes
3.3.1 KAJ száma
3.3.2 értéke
3.3.3 mértékegysége
4 Csatolmány: A mérést végző laboratórium hivatalos aláírásával és pecséttel ellátott mérési jegyzőkönyve szkennelve

3. melléklet a 72/2014. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R2. 1. számú melléklet I. rész A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]
„Szakágazat:    TEÁOR besorolás:

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3700”

2. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 1. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]
„Szakágazat:    TEÁOR besorolás:
Feketeszén tisztítása, osztályozása    0510
Barnaszén és lignit mosása    0520”
3. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 2. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Építőkő, díszítőkő fejtése

0811

Mészkő, gipsz, kréta bányászata

0811

Kavics-, homok-, agyagbányászat

0812

Egyéb bányászati szolgáltatás

0990

Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék-gyártás

2369”

4. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 3. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Húsfeldolgozás, -tartósítás

1011

Baromfihús-feldolgozása, -tartósítása

1012

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

1013”

5. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 4. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Halfeldolgozás, -tartósítás

1020”

6. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 5. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Burgonyafeldolgozás, -tartósítás

1031”

7. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 6. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

1032

Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás, -tartósítás

1039”

8. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 7. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Nyersolaj gyártása

1041

Finomított olaj gyártása

1041

Margarin gyártása

1042”

9. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 8. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Tejtermék gyártása

1051

Jégkrém gyártása

1052”

10. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 9. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Cukorgyártás

1081

Keményítő, keményítőtermék gyártása

1062”

 

 

11. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 10. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Desztillált szeszes ital gyártása

1101

Etilalkohol gyártása

1101”

 

 

12. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 11. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Sörgyártás

1105”

13. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 12. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Malátagyártás

1106”

 

 

14. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 13. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Üdítőital, ásványvíz gyártás

1107”

 

 

15. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 14. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Gyapjúfonás

1310”

 

 

16. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 15. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Textilkikészítés

1330”

17. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 16. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Nyersbőr, tímáripari bőr, gyapjú gyártása

1411

Szőrmecikk gyártása

1420

Bőr kikészítés

1511”

 

 

18. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 17. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Papíripari rostanyag gyártása

1711”

 

 

19. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 18. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Papírgyártás

1712”

 

 

20. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 19. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Kokszgyártás

1910”

 

 

21. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 20. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Kőolaj-feldolgozás

1920”

 

 

22. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 21. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Színezék, pigment gyártása

2012”

 

 

23. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 22. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

2013”

 

 

24. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 23. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Szénhidrogének gyártása

2014”

 

 

25. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 24. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Műtrágya nitrogénvegyület gyártása

2015”

 

 

26. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 25. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Szerves vegyi alapanyag gyártása

2014

Műanyag alapanyag gyártása

2016

Mezőgazdasági vegyitermék gyártása

2020

Festék bevonóanyag gyártása

2030

Gyógyszeralapanyag gyártása

2110

Gyógyszerkészítmények gyártása

2120

Tisztítószer gyártása

2041”

 

 

27. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 26. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Ragasztószer gyártás

2052”

 

 

28. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 27. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Vegyi szál gyártása

2060”

 

 

29. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 28. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Üveg, üvegtermék gyártása

2319”

 

 

30. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 29. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Háztartási kerámia gyártása

2341

Egészségügyi kerámia gyártása

2342

Kerámiaszigetelő gyártása

2343

Műszaki kerámia gyártása

2344

Egyéb kerámiatermék gyártása

2349

Tűzálló termék gyártása

2320

Kerámiacsempe, -lap gyártása

2331

Égetett agyag építőanyag gyártása

2332”

 

 

31. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 30. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása

2410

Csőgyártás

2420”

 

 

 

 

32. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 31. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Vasöntés

2451

Acélöntés

2452”

 

 

33. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 32. Fejezet A) pontjában foglalat táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Alumíniumgyártás

2442

Ólom, cink ón gyártása

2443

Réz gyártása

2444

Egyéb nem vas fém gyártása

2445

Könnyűfémöntés

2453

Egyéb nem vas fém öntés

2454”

 

 

34. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 33. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Fémfelület kezelése

2561

Fémmegmunkálás

2562”

 

 

35. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 34. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Melegvízellátás

3530

Uszodai szennyvízkezelés

3700

Uszoda működtetése

9311

Strandszolgáltatás

9329

Gyógyfürdő

9604”

 

 

36. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 35. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Hulladék ártalmatlanítása

3821”

 

 

37. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 36. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Elhullott állatok és állati hulladékok ártalmatlanítása

3822”

 

 

38. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 37. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) Alkalmazási terület]

„Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

3900”

 

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére