• Tartalom

2014. évi LXXIII. törvény

2014. évi LXXIII. törvény

egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról1

2016.01.02.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. § (1)2

(2)3

(3)4

2. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

2. § (1)–(4)5

(5)–(6)6

(7)–(8)7

(9)–(12)8

3. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

3. § (1)–(6)9

(7)10

(8)–(14)11

(15)–(16)12

(17)13

(18)14

(19)15

(20)16

(21)17

(22)–(24)18

4. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosítása

4. §19

5. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosítása

5. §20

6. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény módosítása

6. §21

7. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

7. §22

8. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló
2010. évi CLXXXIV. törvény módosítása

8. §23

9. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

9. § (1) A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 7. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) Elektronikus úton történő eljárás esetén a beadványt a Pp. 394/F. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kézbesítési szolgáltatás útján kell benyújtani.”

(2) A Cnytv. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(3) Az elektronikus útra kötelezett kérelmező és az elektronikus utat választó kérelmező részére a másodfokú bíróság végzését az elsőfokú bíróság kézbesíti az (1) és (2) bekezdés szabályainak alkalmazásával.”

(3) A Cnytv. 16. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A bíróság az állami adóhatósággal és a Központi Statisztikai Hivatallal a kapcsolatot az informatikai rendszer alkalmazásával elektronikus úton tartja.”

(4)24

(5)–(9)25

(10) A Cnytv. 92. § (1) bekezdése a következő m) és n) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(A nyilvántartás szükség szerint valamennyi szervezet esetében tartalmazza:)

m) a vezető tisztségviselői megbízás időtartamát,
n) a 18. § szerinti kérelem esetén a szervezet volt vezető tisztségviselőjének megbízatásáról való lemondásának hatályossá válását, a határozat számát, jogerőre emelkedésének napját,”

(11) A Cnytv. 92. § (1) bekezdése a következő o) és p) ponttal kiegészülve lép hatályba:

(A nyilvántartás szükség szerint valamennyi szervezet esetében tartalmazza:)

o) a szervezet törlésének tényét, a határozat számát és jogerőre emelkedésének napját,
p) a szervezet külön törvényben meghatározott adatait.”

(12) A Cnytv. 93. § (1) bekezdése a következő i) ponttal kiegészülve lép hatályba:

(A nyilvántartásban a hitelezők védelme érdekében valamennyi szervezet esetében fel kell tüntetni, a következő adatokat is:)

i) ha a szervezetet a bíróság megszünteti, vagy megállapítja, hogy a szervezet megszűnt, a határozat számát, jogerőre emelkedésének napját.”

(13) A Cnytv. 93. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(3) Az (1) bekezdés i) pontjában meghatározott adatokat, valamint a szervezet neve (rövidített neve) mellett a „megszűnt” vagy a „megszüntetve” toldatot, az eljárást lefolytató bíróság határozata alapján, hivatalból kell rögzíteni a nyilvántartásban.”

(14) A Cnytv. 94. § (1) bekezdése a következő g) ponttal kiegészülve lép hatályba:

(A nyilvántartás alapítvány esetén a 91. §-ban foglaltakon túlmenően tartalmazza a következő adatokat is:)

g) határozott időre szóló képviselet esetében a jogviszony megszűnésének időpontját, valamint ha a jogviszony megszűnésére a nyilvántartásban feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját.”

(15)26

(16) A Cnytv.

a)27

b)–d)28

lép.

(17) A Cnytv.

a) 19. § (1) bekezdésében az „állítja elő” szövegrész az „is előállíthatja” szöveggel,

b) 39. § (2) bekezdésében az „a bíróságnak” szövegrész az „az OBH-nak” szöveggel,

c) 39. § (4) bekezdésében az „a bírósághoz” szövegrész az „az OBH-hoz” szöveggel,

d) 39. § (6) bekezdésében és 40. § (1) és (2) bekezdésében az „a bíróság” szövegész az „az OBH” szöveggel,

e) 93. § (2) bekezdésében az „elektronikus úton kell törölni” szövegrész az „a szervezetet törölni kell” szöveggel,

f) 94. § (1) bekezdés f) pontjában a „születési nevét” szövegrész az „anyja születési nevét” szöveggel

lép hatályba.

(18)29

(19) Nem lép hatályba a Cnytv. 97. § e) pontja.

10. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosítása

10. §30

11. Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény módosítása

11. § Nem lép hatályba az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény 116. § b), d), h) és i) pontja.

12. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (1)–(4), (7) és (8) bekezdése 2015. január 2-án lép hatályba.

(3) Az 1. § (2) bekezdése, és a 3. § (1)–(6), (8)–(14) és (21) bekezdése 2015. január 10-én lép hatályba.

(4) Az 1. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 6. § 2015. január 11-én lép hatályba.

(5) A 3. § (17), (19) és (22)–(24) bekezdése 2015. március 1-jén lép hatályba.

(6) A 9. § (4) bekezdése és a 9. § (16) bekezdés a) pontja 2016. január 1-jén lép hatályba.

13. § A 10. § és a 2. melléklet az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

14. § (1) E törvény 1. § (2) bekezdése, és a 3. § (1)–(6), (10)–(14) és (21) bekezdése a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E törvény 1. § (1) és (3) bekezdése, valamint 6. §-a a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló, 2013. június 12-i 606/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1–2. melléklet a 2014. évi LXXIII. törvényhez31

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. november 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. november 25. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 59. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. § (5)–(6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. § (7)–(8) bekezdése a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2. § (9)–(12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3. § (1)–(6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 3. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 3. § (8)–(14) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 3. § (15)–(16) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 3. § (17) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 3. § (18) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 3. § (19) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 3. § (20) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 3. § (21) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 3. § (22)–(24) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 9. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 9. § (5)–(9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 9. § (15) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 9. § (16) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 9. § (16) bekezdés b)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 9. § (18) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére